منابع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، معنادار بودن، انحراف معیار، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

ری وجود دارد.
3-11-2- 2- آزمون معنادار بودن ضرایب
پس از مشخص شدن معنادار بودن رگرسیون معنادار بودن ضرایب آن حائز اهمیت است.
جهت بررسی معنادار ضرایب از آزمونt استفاده میشود. توزيع آماره بالا براي نمونههاي بزرگ توزيع نرمال استاندارد است بنابراين ناحيه رد و عدم رد به صورت زيرخواهد بود:

نحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار t در ناحیه رد قرار بگیرد فرض صفر رد میشود. به عنوان مثال، اگر در سطح اطمینان 90% ، آماره tبدست آمده از آزمون، کوچک تر از t جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض H0پذیرفته میشود، در غیر این صورت H0 رد میشود.
3-11-3- آزمون دوربین- واتسون79
یکی از مفروضات رگرسیون، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر، آزمون دوربین- واتسون مورد استفاده قرار میگیرد. مقدار آماره این آزمون بین 0 و 4+ قرار دارد. چنانچه این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، H0 آزمون (عدم همبستگی خطاها) پذیرفته میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد. در غیر این صورت، H0رد میشود (بین خطاها همبستگی وجود دارد) و نمیتوان مدل مذکور را به کار گرفت.

3-11-4- نمودارهاي پراکنش باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده
نداشتن الگوي منظم در پراکندگي اين نقاط ميتواند مؤيد همساني واريانس که يکي از پيشفرضهاي الگوبندي رگرسيوني است ميباشد.
3-11-5- آزمون هم خطي80
هم خطي وضعيتي است که نشان ميدهد يک متغير مستقل تابعي خطي از ساير متغيرهاي مستقل است. براي اندازهگيري همخطي ميتوان از عامل تورم واريانس81 (VIF) استفاده نمود. عامل تورم واريانس، تعيين ميکند که چه ميزان واريانس ضرايب رگرسيون برآورد شده در مقايسه با زماني که متغيرهاي مستقل رابطه خطي ندارند، متورم شدهاند. يا به عبارت ديگر، تعيين ميکند که چه ميزان واريانس ضريب رگرسيون برآورد شده افزايش مييابد، اگر متغيرهاي مستقل (پيش بيني کننده) همبستگي داشته باشند. اگر VIF مساوي 1 باشد، همخطي وجود ندارد، اما اگر 5VIF1 باشد، همبستگي ممکن است قابل اغماض باشد. زمانيکه 10VIF5 باشد، همبستگي قوي وجود دارد و ضرايب رگرسيون به صورت ضعيف برآورد شدهاند. اگر VIF بزرگتر از 10 باشد نشان ميدهد که هم خطي، نتايج رگرسيون را به ميزان بسيار زيادي تحت تأثیر قرار داده است. در اين شرايط، براي کاهش هم خطي ميتوان متغيرهاي مستقل بياهميت را از مدل حذف کرد.

3-12- مراحل آزمون فرضيه هاي آماري
ابتدا به کمک مدلهای رگرسیونی مورد اشاره در بخش 3-9 به بررسی فرضیهها خواهیم پرداخت.
در ادامه به بررسي ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته و مطالعه معني داري ضرايب میپردازیم. در اين مرحله ضريب همبستگي پيرسون بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل محاسبه شده كه بوسيله علامت ضريب همبستگي نوع ارتباط (مستقيم يا معكوس) مشخص مي‌شود، همچنين معنيداري آنها بوسيله مقدار احتمال مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه مقادير احتمال كوچكتر از 05/0 بيانگر وجود ارتباط معني دار مي‌باشند.

3-13- خلاصه فصل سوم
در اين فصل ابتدا در مورد روش تحقيق، قلمرو تحقيق، ابزار و نحوه گردآوري دادهها و جامعه آماري تحقيق بحث شد. سپس در مورد سؤالات تحقيق و تعريف عملياتي متغيرهاي وابسته، مستقل و کنترل توضيحاتي داده شد. درنهايت مدلهاي رگرسيون، آمارهاي توصيفي و آزمونهاي پيش فرض رگرسيون که شامل آزمون نرمال بودن، معنادار بودن رگرسيون و آزمون دوربين- واتسون و پيش آزمون و پس آزمون معرفي گرديد. در فصل چهارم، نتايج اين تحليلها را ارائه مينمائيم.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه
انجام تجزيه و تحليل، به منظور تنظيم و خلاصه کردن دادهها به صورت اطلاعاتي روشن، خوانا، مستدل و تفسيرپذير به کار ميرود، به گونهايکه بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف، بررسي و آزمون نمود. در پژوهش‌هاي علمي، تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري جمع‌آوري شده از نمونه‌هاي آماري، مرحله مهمي از تحقيق تلقي مي‌شود زيرا محقق در اين مرحله به نتيجه نهايي خواهد رسيد، يعني با استفاده از يک روش تحقيق علمی، داده‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، سپس فرضيهها آزمون و نهايتاً نتيجه‌گيري نهايي براي گزارش انجام خواهد شد.
در اين فصل، اطلاعات مربوط به 726 شرکت نمونه تحقيق (726 شرکت-سال) در دوره زماني بین سالهای 1386-1390مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و تلخيص گرديده و با استفاده از نرم‌افزار Spss نگارش 19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌است.
تحليل داده‌ها در بخش آمار توصيفي با محاسبه شاخص‌هاي مرکزي از جمله ميانگين، ميانه و شاخص‌هاي پراکندگي انحراف معيار، چولگي و کشيدگي شروع شده است. در ادامه آزمون نرمال بودن متغير وابسته را مورد بررسي قرار داديم اين آزمون با استفاده از آزمون كلموگروف – اسميرنف انجام شده است.
مبناي استنباط در آزمون فرضیهها، سطح معناداري82 میباشد، بدين گونه که هر گاه مقدار احتمال يا سطح معناداري آزمون کمتر از 5 درصد باشد، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد میشود.

4-2- آمار توصيفي متغیرهای تحقیق
در بخش آمار توصيفي، تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از شاخص‌هاي مرکزي همچون ميانگين و ميانه و شاخص‌هاي پراکندگي انحراف معيار، چولگي و کشيدگي انجام پذيرفته است. مقدار ميانگين، متوسط داده‌ها را نشان مي‌دهد. ميانه، نشان دهنده اين است که 50٪ داده‌ها کمتر از عدد وسط مجموعه و 50٪ داده‌ها بيشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزديک بودن مقدار ميانگين و ميانه، تقارن داده‌ها را نشان مي‌دهد. انحراف معيار، پراکندگي را نشان مي‌دهد و در نهايت، چولگي و کشیدگی شاخص تقارن داده‌ها و نشان دهنده وضعیت آنها نسبت به توزیع نرمال است، آمار توصیفی تحقیق حاضر به شرح جدول زیر میباشد.
جدول 4-1- آمارههای توصیفی

تعداد
میانگین
میانه
انحراف
معیار
چولگی
کشیدگی
حداقل
حداکثر
FD
726
1.74949
1.68450
1.005345
623.
1.383
1.203-
6.072
VAIC
726
6.28655
3.90650
10.01788
5.457
35.123
8.904-
96.849
CEE
726
27193.
25100.
161544.
670.
425.
139.-
850.
HCE
726
5.33630
2.92100
9.852931
5.653
37.019
3.788-
95.628
SCE
726
67834.
67100.
1.301846
12.303
244.474
9.010-
26.721
ROA
726
14069.
12250.
128014.
757.
1.682
246.-
655.
Lev
726
6402.
6600.
19127.
022.-
306.
12.
1.37
Size
726
5.5923
5.5520
51930.
336.
264.
4.26
7.38
Cash
726
0357.
0270.
03218.
1.933
5.420
00.
24.
D_Cash
726
0025.
0010.
03593.
499.-
8.663
25.-
17.
STD_Ret
726
1201.
0840.
15307.
5.394
44.093
00.
1.99

در جدول فوق ستون سوم و چهارم به ترتیب بیانگر میانگین و میانه متغیرهای تحقیق است. ستون پنجم نشان دهنده انحراف معیار متغیرهاست که پراکندگی متغیرها را حول میانگین نمایش میدهد.
ستون ششم و هفتم نیز به ترتیب میزان چولگی و کشیدگی دادهها را نسبت به منحنی نرمال(زنگولهای شکل) نشان میدهد.
یکی از مهمترین شاخصهای شکل توزیع، چولگی میباشد. چولگی شاخص تقارن دادهها است و عدم تقارن توزیع را نسبت به شاخصی معین (معمولا نسبت به میانگین) نشان میدهد.
مهمترین شاخص چولگی، ضریب چولگی (گشتاوری) است. اگر ضریب چولگی منفی باشد، توزیع دارای چوله به چپ و در صورتی که ضریب چولگی مثبت باشد، توزیع چوله به راست است. اگر توزیع نامتقارن باشد، ضریب چولگی مساوی صفر خواهد بود. ستون هشتم و نهم نیز به ترتیب نشان دهنده مقادیر حداقل و حداکثر متغیرهای تحقیق است.
همانطور که ملاحظه میشود مقدار چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق عمدتاً پایین بوده که این امر حکایت از متقارن بودن توزیع متغیرهای تحقیق و نزدیک بودن توزیع آنها به توزیع نرمال (یکی از پیش فرضهای اصلی استفاده از رگرسیون) دارد.
همانطور که در جدول فوق میتوان مشاهده نمود؛ میانگین معیار آشفتگی (درماندگی) مالی شرکتهای نمونه برابر با 7494/1میباشد. با توجه به اینکه برای اندازهگیری آشفتگی مالی شرکتها از مدل آلتمن استفاده شده که در آن چنانچه مقدار بدست آمده از مدل بین 2/1 تا 9/2 باشد، نشان دهنده قرار داشتن شرکت در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل است، بنابراین نتیجه بدست آمده از آمار توصیفی این متغیر نشان دهنده قرار داشتن عمده شرکتهای نمونه در وضعیت بینابینی است.
مقدار میانه متغیر آشفتگی مالی برابر با 6845/1 میباشد که نزدیکی آن به مقدار میانگین و نیز پایین بودن مقادیر ضرایب چولگی و کشیدگی این متغیر نشان دهنده نرمال بودن توزیع آن است.
دیگر نتایج بدست آمده نشان میدهد که میانگین ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) در میان شرکتهای نمونه 2865/6 بوده است.
متوسط ضریب کارایی سرمایه انسانی (HCE) در میان شرکتهای نمونه 3363/5 و متوسط ضریب کارایی سرمایه ساختاری (SCE) برابر با 6783/0 میباشد.
دیگر نتایج بدست آمده نشان میدهد که ضریب کارایی سرمایه مشتری (CEE) تنها برابر با 2719/0 بوده که مقدار اندکی را نشان میدهد.
نتایج بدست آمده به شرح بالا نشان دهنده آن است که بخش اعظم ارزش افزوده سرمایههای فکری ناشی از ضریب کارایی سرمایههای انسانی است و ضریب کارایی سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری (ارتباطی) نقش کمرنگی داشتهاند.
سایر نتایج بدست آمده نشان میدهد که متوسط سودآوری (ROA) برابر با 1406/0 بوده که نشان دهنده سودآوری مناسب شرکتهای نمونه بوده است.
متوسط اهرم مالی (Lev) نشان میدهد که بطور متوسط حدود 64% از منابع مالی شرکتها توسط استقراض تأمین شده و دیگر نتایج بدست آمده نشان میدهد که حدود 4% از داراییهای شرکتها را وجوه نقد تشکیل داده و مثبت بودن متغیر تغییرات در وجوه نقد حکایت از روند رو به رشد نگهداشت وجوه نقد دارد.
انحراف معیار بازده سهام نشان دهنده پراکندگی حدود 12% در بازده ماهیانه شرکتها میباشد که در واقع این رقم منعکس کننده ریسک شرکتها نیز بوده است.
با توجه به اینکه بر اساس مقدار متغیر آشفتگی مالی (FD) شرکتهای نمونه به سه گروه؛ شرکتهای ورشکسته کامل، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت و نیز شرکتهای در وضعیت سلامت تقسیم بندی میشوند در جدول زیر میتوان آمار توصیفی متغیرهای تحقیق را در میان شرکتهای متفاوت از لحاظ مقدار آشفتگی مالی مشاهده نمود.

جدول 4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت آشفتگی مالی شرکتها
گروه بندی آشفتگی مالی
تعداد
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
پایین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، رگرسیون، انحراف معیار، ورشکستگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، انحراف معیار، سطح معنادار، سرمایه انسانی