منابع پایان نامه ارشد با موضوع روش پژوهش، محافظه کاری، گزارشگری مالی، حافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

فرصت رشد كمتر نسبت به شركتهاي با فرصت بيشتر به طور با اهميتي قويتر است.
اهرم مالي و سرمايهگذاري شرکت
2005

واروج و همكاران
تغییرات سیاست سود تقسیمی هیچ تاثیر با اهمیتی بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد
رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و سودهای تقسمی پرداختند
2002

کنگ و کینگ

شركتهاي بزرگ از روشهاي حسابداري محافظهكارانهتری نسبت به ساير شركتها استفاده ميكنند. همچنين نتايج تحقيق آنها نشان داد كه اگر تضاد منافع ميان اعتباردهندگان و سهامداران در تقسيم سود وجود داشته باشد، در آن صورت مديران شركتهاي وامگیرنده، احتمالاً از رويههاي محافظهكارانهتری استفاده میکنند.

2002

احمد و همكاران
در شركتهايي كه فرصت رشد ضعيفي دارند (نسبت کیو توبين در آنها كمتر از يك است) بين اهرم مالي و سرمايهگذاريهاي آتي ارتباط منفي وجود دارد. استدلال آنها چنين بود: شركتهايي با نسبت کیو توبين بالا (چشم انداز رشد بيشتر) انتظار جريانهاي نقد بالا با ثروت خالص بيشتري دارند و اين انتظارات، مشكلات مربوط به خطر اخلاقي و انتخاب معكوسي را كه ذاتاً در تأمين اعتبار براي هر شركتي در بازار سرمايه وجود دارد، كاهش ميدهد. براي شركتهاي فوق، اهرم محدوديت كمتري براي سرمايهگذاري ايجاد ميكند، زيرا شركتهايي با چشمانداز رشد قوي به سهولت ميتوانند تأمين مالي مجددي در بازار سرمايه انجام دهند. براي
شركتهايي با نسبت کیو توبين پایين، اهرم محدوديتي براي سرمايهگذاري میحسوب ميشود، زيرا اين شركتها با توجه به چشم انداز رشد ضعيفي كه دارند، پي ميبرند كه مشكل است تأمين مالي مجددي داشته باشند. آنها هم چنين بيان كردند، با چنين استدلالي نميتوان ارتباط مثبت بين اهرم و ارزش شركت در شركتهايي با نسبت کیو توبين پايين را توضيح داد.
اهرم مالي، سرمايهگذاري و رشد شركت

1966

لانگ و همكاران
شرکتهایی که محافظهکاری شرطی بیشتری اعمال میکنند احتمال کاهش سود آینده آنها کمتر است. زیرا بیشتر اخبار بد را در دوره جاری شناسایی نموده و در نتیجه احتمال انتشار ناگهانی اخبار بد در مورد آنها کمتر است. هم چنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین واکنش بازار به اخبار خوب و بد در مورد سود شرکتهای با محافظهکاری شرطی اعمال شده توسط آنها رابطه خطی معناداری وجود ندارد.
بررسی رابطه بین میزان محافظهکاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1391

خدامی پور و مالکی نیا
هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر شود؛ مسئلۀ سرمایهگذاری بیش از حدکمتر به وجود میآید و این رابطه در شرکتهایی با
جریانهای نقد آزاد بالا بیش تر رخ میدهد و تأثیر کاهش سرمایهگذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکتها به مراتب بیشتر است.
کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایهگذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد
1390

ثقفی و همکاران
بین محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی، رابطه معکوس و معناداری هست. همچنین بین محافظهکاری شرطی و هزینه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی وجود دارد.
تأثیر محافظهکاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی
1390
هاشمی و همکاران
نتایج بیانگر عدم رابطه بین مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی است.

بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های نظام راهبردی شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی
1390
بادآور نهندی و همکاران
وجود سهامداران نهادي عمده در تركيب سهامداران و نظارت كاراي آنها تأثير كاهشي معنادار بر هزينه بدهي شركتهاي عضو نمونه دارد در حالي كه كيفيت حسابرسي اينگونه تأثيری را ندارد.
بررسی و تبیین تاثیر اندازه دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
1389

احمدپور و همکاران
هیچ گونه رابطهای بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه گذاری وجود ندارد.
کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایهگذاری
1389
ثقفی و عرب مازار یزدی
در مراحل رشد و بلوغ، سرمايهگذاران اهميت بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركتهاي محافظهكار (نسبت به شركتهايي كه از رويههاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند) ميدهند و در مرحلهي افول عكس اين موضوع صادق است.
بررسی رابطهی تأثيرچرخهي عمر شركت و محافظه كاري بر ارزش شركت
1389

کرمی وعمرانی
رابطۀ منفي و معنيداري بين اهرم و سرمايهگذاري برقرار است. هم چنين، نتايج نشان ميدهد كه ارتباط اهرم – سرمايهگذاري براي شركتهاي با فرصت رشد كمتر، قويتر از شركتهاي با فرصت رشد بيشتر است. ایشان براي آزمون فرضيههاي پژوهش از روش رگرسيون تركيبي و آزمون هاي ضريب لاگرانژ و هاسمن استفاده کردهاند.
اهرم مالي و سرمايهگذاري
1388

نوروش و يزداني
رابطه بين جريانهاي نقدي آزاد و بيسرمايهگذاري مستقيم و به لحاظ آماري معنيدار است. بين محدوديت در تأمين مالي و كمسرمايهگذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود ندارد.
بررسي تأثير جريانهاي نقدي آزاد و محدوديت تأمين مالي بر بيش سرمايهگذاري و كمسرمايهگذاري
1388

تهراني و حصارزاده
آنها از مدل گیولی و هاوین استفاده کردند و به یک رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری رسیدند
رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری
1388
حساس یگانه و شهریاری
درشركتهايي كه مالكيت نهادي بيشتري دارند در مقايسه با شركتهايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، قيمتهاي سهام، اطلاعات سودهاي آتي را بيشتر در بر ميگيرد. اين يافته با مزيت نسبي سهامداران نهادي درجمعآوري و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
درتحقيقي به بررسي رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات وسودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد
1384

نوروش و ابرهيمي كردلر

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1- مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر براین است که توسعه و پیشرفت علوم درچند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامعتر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشتهاند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون بهکارگیری روشهای پژوهش وصحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب وتعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفها وموضوع پژوهش دارد. بنابراین، هنگامی میتوان درمورد روش بررسی انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و هدفهای آن مشخص باشد، به عبارتی روش پژوهش به محقق کمک میکند، شیوه و روشی را انتخاب وآغاز کند تا بتواند هرچه سریعتر به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسشهای خود درنظر گرفته است دست یابد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازهگیری، ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد، 1381 ص:80).
امروزه مطالعهای علمی به ویژه حقیقت پژوهشی مورد پذیرش مجامع علمی قرار گرفته است. بر این اساس برای حل مشکلات و پژوهش به منظور دست یافتن به حقیقت که خود سرآغاز و محصول شناخت علمی است، امری ضروری بوده و نیازمند مساعی پژوهشگرانی است که تلاش میکنند تا با انطباق شناخت خود با واقعیتها به حقیقت علمی دست یابند و با کارگیری روشهای علمی، راه حلهای منطقی را برای حل مسایل و مشکلات پیدا کند. انسان بهعنوان موجودی فعال و کنجکاو همواره تلاش کرده است با بیان برخی پرسشها، پاسخی مطمئن برای مسایل و مشکلات زندگی خود پیدا کند و بر همین اساس انسان اندیشمند بهتدریج با جنبههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دنیایی که پیش رو داشته روبرو شده و مدام در تلاش بوده است تا برای حل مشکلات این امور گامی عملی بردارد. منابعی که بشر در طول تاریخ، با استفاده از آنها مشکلات خود را حل کرده عبارتند از:
1-تجربه
2-صاحبنظران
3-استدلال قیاسی
4استدلال استقرایی
5-روش علمی
(دلاور 1381) . روش علمی که در واقع نشانه آخرین مرحله پیشرفت بشر در زمینه یکی از منابع شناختی برای حل مساله است.
دراین فصل مراحل انجام پژوهش موردبررسی قرارمی گیرد.روش پژوهش، ویژگییهای پژوهش، فرضیههای پژوهش، جامعه مورد مطالعه، نحوه جمعآوری دادههای پژوهش، ابزارهای مورد استفاده و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

3-2- روش پژوهش
روش پژوهش به مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، 1376). بر اساس ماهیت و روش، پژوهشات علمی را می‌توان به پنج گروه پژوهشات تاریخی، توصیفی، همبستگی یا هم‌خوانی، علیّ(پس رویدادی) و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرد (حافظ نیا، 1385). روش پژوهش حاضر از سه دیدگاه هدف، ماهیت و محتوایی و شیوه اجرا تقسیمبندی شده است.

3-2-1-روش پژوهش از نظر هدف
این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهشات کاربردی است. پژوهش کاربردی تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی، که در دنیای واقعی وجود دارد. این پژوهش از نتایج پژوهشهای بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ‌روشها، ‌ابزارها،‌ وسایل،‌ تولیدات،‌ ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده مینماید. درواقع یک پژوهش کاربردی پژوهشی است که از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه‌ها استفاده می‌گردد و در حوزه تئوري اثباتي قرار مي‌گيرد.

3-2-2- روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي
در این پژوهش از این رو که در پی یافتن رابطه معنیداری بین متغیرهای پژوهش میباشد و همینطور به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهای مستقل می‌پردازد، در زمره پژوهش‌های توصیفی، پیمایشی و از نوع علی قرار دارد.

3-2-3-روش پژوهش از نظر منطق
انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی– استقرائی (استقراء به معنی از جزء به کل رسیدن) می‌باشد، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه‌ای، مقالات و سایت‌ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرائی می‌باشد.
3-3- روش و ابزار جمعآوری دادهها
در هر پژوهش، تهیه اطلاعات واقعی با توجه به اهداف پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش، از روش کتاب‌خانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌گردد. از آن‌جایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق ‌بهادار به نشانی www.rdis.ir، شبکه کدال، سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می‌شود، که به نظر می‌رسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار است. هم‌چنین سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها (مانند: ارزش بازار سهام عادی شرکت‌ها در پایان سال که در محاسبه نسبت Q توبین مورد نیاز است) در بانک اطلاعاتی بورس اوراق‌بهادار و از نرم‌افزار ره‌آورد نوین که بصورت فایل های Pdf و Excel می‌باشد گرد‌آوری شده خواهد شد.

3-4- قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف) قلمرو موضوعی: در این پژوهش رابطهی بین رابطه بازده سرمایهگذاری، محافظهکاری و مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
ب) قلمرو زمانی: با درنظرگرفتن اطلاعات نزديك به زمان انجام تحقيق و در دسترس بودن آنها قلمرو زماني تحقيق يك دوره 5 ساله از ابتداي سال 1388 لغايت پايان سال 1392 تعيين شده است.
ج) قلمرو مکانی:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اطلاعات مالی، سررسید بدهی، عدم تقارن، کیفیت اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت نهادی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی