منابع پایان نامه ارشد با موضوع روش پژوهش، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

نتایج زیر دست یافتند:
افزایش در مالکیت مدیران به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می‌کند.
افزایش درصد اعضاء غیرموظف به کاهش هزینه‌های نمایندگی کمک می‌کند.
جنسن47 (1986) در پژوهشی تحت عنوان هزينه‌هاي نمايندگي جريانات نقدي آزاد، سياست تأمين مالي شركت و تحصيل اكثريت سهام شركت، نشان داد كه در شركت‌هاي بزرگ‌تر مسئله جريان‌هاي نقدي آزاد سختي‌ها و مشكلات بيشتري را ايجاد مي‌كند و جايي كه مديران چنين وجوهي را بدون هيچ نياز شديد براي سرمايه‌گذاري در اختيار داشته باشند ميزان مصرف شخصي افزايش مي‌يابد، مديران هم ترجيح مي‌دهند كه سود را نگهداري كنند چون اين عامل باعث مي‌شود كه:
1- اندازه شركت رشد كند و آنها قدرت و توانايي بيشتري در تسلط بر هيأت ‌مديره و اعطاي سطح بالاتري از پاداش را خواهند داشت.
2- ريسك ويژه در شركت را كاهش مي‌دهد و امنيت شغلي براي مديران به وجود مي‌آيد.
اما سهامداران ترجيح مي‌دهند كه سطح بالاتري از سود پرداخت شود بخصوص در جايي كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با NPV كمتري وجود داشته باشد.
بلک، جانک و کیم48 (2006) در بررسی تاثير هزينه هاي نمايندگي بر ارزش شركت در کره جنوبی از طریق شاخص‌های حاکمیتی هیأت مدیره دریافتند که ترکیب هیأت مدیره یک عامل مهم در پیش‌بینی ارزش بازار شرکتها است. آنها یک رابطه مثبت و قوی بین ترکیب اعضاء هیأت مدیره با ارزش بازار شرکتها را ملاحظه کردند.
ريچاردسون49(2006) در تحقيقي دريافت كه سرمايه گذاري به ميزاني بيش از حد بهينه ، در شركت هاي داراي سطوح بالاي جريان هاي نقد آزاد بيشتر است، در ميان نمونه مورد بررسي ايشان ، شركت هاي غير مالي در طي دوره 1988 – 2002 به طور ميانگين 20% از جريان هاي نقد آزادشان را بيش از حد بهينه سرمايه گذاري مي نمودند. همچنين وي طي بررسي رابطه ساختار نظام راهبردي شركت و سرمايه گذاري بيش از حد بهينه جريان هاي نقد آزاد ، دريافت كه برخي از سازوكارهاي نظام راهبردي شركت باعث كاهش سرمايه گذاري بيش از حد بهينه مي گردد.
فلمينگ و همكاران50 (2005)، در مطالعه اي كه بر روي 3800 شركت كوچك و متوسط استراليايي طي سال هاي 97-1996 و 98 – 1997 انجام دادند ،‌با بررسي رابطه نسبت هزينه هاي عملياتي به فروش و نيز نسبت فروش به دارايي ها، به عنوان هزينه هاي نمايندگي، با نسبت مالكيت مديران دريافتند كه رابطه اي معكوس بين ايندو برقرار بود؛ ليكن شدت اين رابطه در استراليا، تا حدي كمتر از نتايج مشاهده شده در تحقيقات مشابه در آمريكا بوده است. از طرفي با آزمون سطوح مختلف مالكيت خانوادگي دريافتند كه با افزايش مالكيت خانوادگي ،‌هزينه هيا نمايندگي شركت كاهش مي يابد.
چانگ، فيرث و كيم51(2005) در تحقيقي با هدف بررسي ارتباط جريان هاي نقد آزاد و مديريت سود در شركت ها دريافتند كه شركت هاي داراي رشد كم و جريان هاي نقد آزاد بالا ، به منظور تقليل اثر منفي سرمايه گذاري جريان هيا نقد آزاد در پرژه هاي با خالص ارزش فعلي منفي ، مبادرت به استفاده از اقلام تعهدي اختياري در جهت افزايش سود شركت مي نمايند . آن ها همچنين دريافتند كه نظارت بيروني، توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسي و سرمايه گذاران نهادي، رابطه جريان هاي نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود را كاهش مي دهد.
دوکاس52 و همکاران (2005) پژوهشی با هدف بررسی تاثیر تحلیلگران بر هزینه‌های نمایندگی انجام دادند. در این پژوهش هزینه‌های نمایندگی به عنوان تابعی از تعامل فرصتهای رشد و جریانهای نقد آزاد تعریف شده بود. ایشان دریافتند که تحلیلگران اوراق بهادار به عنوان یکی از سازوکارهای کاهش هزینه نمایندگی موثرند. همچنین در این بررسی از نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری کل داراییها به عنوان متغییر کنترل و معرف نقش نظارتی بستانکاران بر نحوه استفاده مدیریت از جریانهای نقد آزاد استفاده گردید که طبق یافته‌ها تاثیر این متغییر بر هزینه‌های نمایندگی معنادار نبوده است. وو53(2004) با بررسي نقش تعيين كننده ساختار مالكيت در سياست هاي تامين مالي از محل بدهي ، در نمونه اي شامل 833 سال – شركت ژاپني طي سال هاي 1992 – 2000 به نتايج ذيل دست يافت:
بين يدهي و جريان نقد آزاد رابطه معنا دار و مثبتي برقرار است، كه اين رابطه در شركت هاي با فرصت رشد پايين ، بيشتر از شركت هاي با رشد بالاست.
در شركت هاي با فرصت رشد پايين، سرمايه گذاران نهادي مديران را از سرمايه گذاري بيشتر از حد باز مي دارند .
در شركت هاي با فرصت رشد بالا سرمايه گذاران نهادي از استقراض بيشتر حمايت مي نمايند .
روسن اسنين و ويات54(1990) به بررسي تاثير نسبت مديران غير موظف درهیات مديره بر ثروت سهامداران پرداختند. در تحقيق مذكور با مشاهده واكنش مثبت و قابل ملاحظه بازار نسبت به اعلام پذيرش يك مدير غير موظف جديد به عضويت هیات مديره مشخص گرديد كه بين افزايش نسبت مديران غير موظف هیات مديره و ارزش شركت رابطه مستقيم برقرار است. ايشان اين افزايش در ارزش را به اعمال نظارت توسط مديران غير موظف هيئت مديره شركت و در نتيجه بهبود عملكرد شركت نسبت دادند.
كراچلي، جنسن، جاهراء و ريموند55(1999) ‌با مطالعه اي بر روي شركت هاي آمريكايي در دو دوره سه ساله منتهي با سالهاي 1987 و 1993 ‌تاثير همزمان تصميمات مالي مبني بر ميزان بدهي ، مالكيت نهادي ، مالكيت مديران، و سياست تقسيم سود ،‌بر هزينه نمايندگي را آزمون قراردارند. نتايج تحقيق نشان داد كه در سه ساله منتهي به 1993 ، نفوذ مالكان نهادي به طرز قابل ملاحظه اي بيشتر شده است؛ همچنين طبق نتايج در دوره سه ساله منتهي به 1993 مشخص گرديد كه نظارت اعمال شده از سوي مالكان نهادي ، جانشين مناسبي براي ساير سازو كارهاي كنترل هزينه نمايندگي بوده و در كاهش مشكل نمايندگي موثر مي باشد.ايستر بروك56 (1984) در پژوهشی تحت عنوان 2 توضيح از هزينه نمايندگي در تقسيم سود این موضوع را مورد بررسی قرار داد که تعدادي از سهامداران ممكن است مديران را تحت نظر داشته و نظارت كنند اما اينمسئله بطور دسته‌جمعي مشكل است و به ندرت اتفاق مي‌افتد. آقاي ايستر بروك يك روش براي حل اين مشكل را كاهش نسبت پرداخت سود اعلام كرد و نتيجه‌گيري كرد كه زماني كه شركت پرداخت سودتقسيمي خود را افزايش دهد با فرض اينكه خواستار انجام مراحل برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاري خود باشد، شركت بايد به اجبار از بازار سرمايه تأمين مالي بيشتري داشته باشد كه اين موضوه باعث كاهش نظارت سهامداران بالقوه بر شركت و در نتيجه كاهش مسئله نمايندگي مي‌شود.
ﺳﻴﻨﮓودﻳﻮﻳﺪﺳﻮن57(2003)ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازنمونه ايﺷﺎﻣﻞ1528ﺷﺮﻛﺖﺳﻬﺎﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهدرﺑﻮرسآمریکاﻃﻲسالهای 1992الی 1994 ﺑﻪ،ﺑﺮرسیارﺗﺒﺎطﺑﻴﻦﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﻜﻴﺖوهزینهﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﭘﺮداﺧﺘﻨﺪآنهاﻧﺴﺒﺖ گردش داراﻳﻲوﻧﺴﺒﺖﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺑﻪﻓﺮوشراﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲازﻫﺰﻳﻨﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲدرﻧﻈﺮگرفتند.ﻧﺘﺎﻳﺞﭘﮋوﻫﺶآنﻫﺎﻧﺸﺎندادﻛﻪدرﺻﻮرتاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﺴﺒﺖﮔﺮدشداراﻳﻲبه عنوان معیاری از هزینههای ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ،اﻓﺰاﻳﺶﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﺪﻳﺮانﺑﺎﻋﺚاﻓﺰاﻳﺶﻫﻤﺴﻮﻳﻲﺑﻴﻦﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺪﻳﺮانوﻣﺎﻟﻜﺎنودرﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺎﻋﺚﻛﺎﻫﺶﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲمیﺷﻮد. ﺑﻴﻦﻧﺴﺒﺖﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺳﻬﺎﻣﺪارانﻋﻤﺪهﺑﻴﺮوﻧﻲوهزینه ﻫﺎيﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻧﻴﺰارﺗﺒﺎطﻣﻌﻨﺎداريﻳﺎﻓﺖﻧﺸﺪ.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
هدف تمام علوم شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري، از روش علمي استفاده شود (ايران نژاد پاريزي، 1378). از جمله ويژگيهاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است (خاکي ، 1379). که در این پژوهش به دنبال بررسي اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم هستیم.فصل قبل به بیان مبانی نظری وپیشینه اختصاص داشت. موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش است.
درابتدا تعریف پژوهش، نحوه جمع آوری داده ها،متغیرها و قلمرو پژوهش مورد بحث قرار می گیرد. سپس ملاکهای انتخاب فرضیه، مبانی تئوریک وتجربی فرضیه ها، صورت بندی فرضیه ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش تشریح می شود. در این فصل به تفضیل به بیان جامعه ونمونه آماری و هم چنین شیوه نمونه گیری پرداخته شده است .

3-2-روشپژوهش
روش پژوهش را میتوان مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات دانست.
روش پژوهش در این پایان نامه از نوع “علی” یا “پس از وقوع” است. این نوع روش پژوهش، برای انجام پژوهشهایی به کار میرود که در صدد بررسی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته روی داده و به اتمام رسیده است. این نوع پژوهش، از آن جهت که در صدد دستیابی به رابطه علی یا علت و معلولی بین عوامل پژوهش میباشد، از اعتبار نسبتا زیادی برخوردار است. در این نوع پژوهشها، امکان دستکاری متغیرها توسط پژوهشگر و یا ایجاد شرایط “مصنوعی” و یا آزمایشگاهی توسط وی، بنا به علل متعددی امکان پذیر نمیباشد.
روش پژوهش حاضر از سه دیدگاه هدف، نقش متغیرها درپژوهش و شیوه اجرا تقسیم بندی شده است.

الف)از نظرهدف:
این پژوهش از منظرهدف از نوع پژوهشهای کاربردی است. پژوهش کاربردی تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملیکه در دنیای واقعی وجود دارد. این پژوهش از نتایج پژوهشهای بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ‌روشها، ‌ابزارها،‌ وسایل،‌ تولیدات،‌ ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده مینماید.
ب)ازنظرنقشمتغیرها
این پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی میباشد. پژوهش توصیفی پژوهشی است که در صدد توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک پدیده یا یک موضوع میباشد.

ج ) از نظر نحوه اجرا
دراین پژوهشمبانینظریوپیشینهآن از راه مطالعات کتابخانهای ،مقالات تخصصی،سایتهای معتبر علمی پژوهشی جمعآوری شده وبهصورتاستدلالقیاسی به تبیین فرضیهها پرداخته شده است. دراین پژوهش دادهها برای هرمتغیر ازنرم افزار رهآوردنوین وسایت کدال استخراج گردیده است.
بهمنظورتجزیهوتحلیلدادههاوانجامآزمونفرضیههایپژوهشازتحلیلرگرسیونیچندگانهبراساسدادههایتلفیقیاستفاده شده است . لذابدینمنظوردراینپژوهشپسازاجرایمرحلهپژوهشکتابخانهایومیدانیواستخراجاطلاعاتکافیازنمونههاومحاسبهارزشهایهریکازمتغیرها،بااستفادهازنرمافزارهای(Excel)بهمنظورجمعآوریدادهها،(Eviews )برایآزمونپانلدیتاوSTATAبهمنظورانجامآزمونناهمسانیواریانسهاوآزمونخودهمبستگی) بهتجزیهتحلیلیافتههاوآزمونفرضیاتپرداختهشدهاست.

3-4-جامعه آماری
جامعه آماري عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آماري مشترك بوده و متمايزكنندة جامعه آماري از ساير جوامع باشد (آذر و مؤمني، 1385). جامعه آماری پژوهش حاضر، جامعه آماریپژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1385-1391 می باشد که تا قبل از سال 1385 در بورس پذیرفته باشند. و نمونه آماری نیز به روش علمی و به تعداد مناسبی انتخاب خواهد شد تا محقق بتواند نتایج را به جامعه تعمیم دهد.
دامنه زماني اين تحقيق شامل سال هاي 1385 تا1391، و مكان انجام اين تحقيق نیز بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. دلیل انتخاب این بازه زمانی درﺑﺮﮔﻴﺮي ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در یک دوره 7 ساله که برنامه های توسعه نیز اکثرا در این بازه زمانی انجام می شوند می باشد
3-5-نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونهعبارتاستازتعدادمحدوديازاعضايجامعةآماريكهبيانگرويژگیهاياصليجامعهباشد(آذرومؤمني، 1377).

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، جریان های نقدی، بورس اوراق بهادار، ارزش شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، پانل دیتا