منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط شهر و روستا، انقلاب مشروطیت، روابط فرهنگی، نظم و امنیت

دانلود پایان نامه ارشد

نظام وظیفه، وجود مراکز بهداشتی و سایر تأسیسات رفاهی و زیربنایی که در مراکز شهری معمولاً کامل تر و مجهزتر هستند. وجود اینگونه امکانات در شهرها و نبود آن در روستاها موجب خواهد شد که روستاییان جهت بهره گیری از آنها با شهرها در رفت و آمد باشند و یا به شهرها مهاجرت کنند. در هر صورت چنین روندی به روابط فرهنگی و اجتماعی مراکز شهری و روستایی کمک خواهد کرد واز اختلاف مزایای شهری و روستایی تاحدودی خواهد کاست (رضوانی، 1381، ص 113).

2-10 نقش عوامل سیاسی و اداری در برقراری روابط شهر و روستا
تا قبل از انقلاب مشروطیت در کشور ما نقش حکومت ها بیشتر در جهت برقراری نظم و امنیت و گرفتن مالیات از مردم بود، و دولت به مفهومی که امروزه موردنظر است، وجود نداشته است. «در سیستم حکومتی قاجار توجه چندانی به مردم، به ویژه روستاییان و عضایر نمی شد و سردمداران حکومتی، مالکین، خوانین و کدخدایان را می شناختند و برای جمع آوری مالیات با آنان در تماس بودند (پاپلی، 1372، ص21). با روی کار آمدن حکومت مرکزی پهلوی و پیچیده تر شدن سا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایفای نقش، قالی بافی، نیازمندی ها، نیروی انسانی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع توزیع فراوانی، منابع سازمان، حسابداری مدیریت، حسابداران