منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

فرضية او مبني بر وجود رابطه بين آي سي تي و كاربران براي پذيرش اين فناوري ها، عوامل مؤثر بر پذيرش عبارت اند از: ويژگي هاي آي سي تي، ويژگي هاي كاربر، ويژگي هاي مربوط به ارتباط بين آي سي تي و كاربر. در فرضية دوم، وجود احساس نياز به آي سي تي و وجود امكانات براي پذيرش آن دو شرط اساسي پذيرش برشمرده شده اند. او ماتريس دوبعدي (يکي، خواسته ها و امكانات و ديگري، كاربر، آي سي تي، و كاربر – آي سي تي) را در شش طبقه عوامل مؤثر بر پذيرش آي سي تي را ارائه کرده (جدول 16) و نيز درآمد خانوار كاربر را عاملي مؤثر بر پذيرش آي سي تي دانسته است(.(Thrane, 2003: 26در اين مطالعه، ويژگي هاي آي سي تي به مثابه يک نوآوري، مشخصات افراد در مقام كاربران اين فناوري، و نيز ويژگي هاي رابطة كار بر- آي سي تي به ويژه مورد توجه قرار گرفته و مزيت نسبي از عوامل مربوط به ويژگي هاي رابطة كاربر – آي سي تي بوده است. اين عامل در مطالعات راجرز در همين زمينه در قالب ويژگي هاي نوآوري آمده بود، اما كاملاً روشن است كه در مطالعات مربوط به پذيرش آي سي تي، مزيت نسبي مبين ويژگي هاي ارتباط بين كاربر و آي سي تي است.
تيلور و همكارانش، با مشخص کردن گروه هاي محروم از دسترسي به اينترنتِ در خانه به بررسي رابطة داشتن رايانه و اتصال به اينترنت در خانه با ويژگي هاي ،شخصي، جمعيت شناختي و اقتصادي – اجتماعي افراد پرداختند. نتايج نشان داد که افراد گروه هاي سني جوان تر، با تحصيلات بالاتر، متأهل، داراي فرزند، مالک خانه، داراي درآمد بالاتر و شاغل، در مقايسه با افراد گروه هاي نقطة مقابل آنها، از دسترسي بيشتري به “اينترنتِ در خانه” برخوردار بودند. تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد که سطح تحصيلات، وضعيت تأهل، داشتن فرزند، سطح درآمد، و وضعيت اشتغال بر تصميم گيري براي دسترسي به اينترنتِ در خانه مؤثر بوده اند. همچنين، وضعيت بيکاري و سطح پايين تحصيلات دو عامل مهم مؤثر بر دسترسي به اينترنتِ در خانه شناخته شدند. تفاوت اين دو گروه (افراد د اراي دسترسي به اينترنت و افراد فاقد دسترسي به اينترنت) در هر کدام از هفت عامل سن، وضعيت تأهل، سطح تحصيلات، داشتن فرزند در خانه، وضعيت مالي، مالکيت خانه و وضعيت اشتغال معني دار بوده اما همبستگي استفاده از اينترنت در خانه( معني داري بين دو عامل محل زندگي و جنسيت با متغير وجود نداشته است)( 588 573- (Taylor et al, 2003:.

جدول 2-3. عوامل مؤثر بر پذيرش آي سي تي
ابعاد
خواسته ها
امکانات
فرد
خواسته هاي فردي و سبک زندگي
توانايي ها و استعدادهاي فردي
آي سي تي فرد
خواسته هاي فرد براي پذيرش آي سي تي: ضرورت يا نياز درکشده از نظر فرد
امکان پذيرش آي سي تي توسط فرد سهولت پذيرش آي سي تي از نظر فرد
آي سي تي
کارکردهاي آي سي تي
محدوديت هاي آي سي تي
منبع ) Thrane, 2003: 5 )
تيلور و همكارانش عوامل اقتصادي – اجتماعي مؤثر بر الگوهاي كاربرد اينترنتِ در خانه در كوئينزلند مركزي استراليا را مطالعه كردند .اين الگوها عبارت بودند از :كار، آموزش، تفريح، جستجوي اطلاعات، پست الكترونيك، مديريت مالي خانه، خريد آن لاين، و شبكه سازي جامعة محلي، برخي از عوامل اقتصادي – اجتماعي نيز مشخصات فردي كاربران مانند محل اقامت، جنسيت، سن، سطح تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، مالكيت خانه، درآمد خانوار، و وضعيت اشتغال را شامل مي شدند. در اين تحقيق، همبستگي عوامل جمعيتي و اقتصادي -اجتماعي با الگوهاي كاربرد اينترنتِ در خانه در كوئينزلند مركزي استراليا مشخص شده (همان منبع).
چهاونگ، به بررسي خصوصيات کاربران و پذيرش اينترنت در ماکائو غيرکاربران اينترنت پرداخته و نتايج بررسي او نشان داده است که بيشتر کاربران اينترنت، در مقايسه با غيرکاربران، مذکر و نيز جوان ترند و از تحصيلات بالاتر و درآمد ماهيانة خانوادگي بيشتري برخوردارند . متغيرهاي ميزان تحصيلات، جنسيت، درآمد، و ميزان تجارب افراد از شاخص هاي مهم در پيش گويي استفادة آنها از اينترنت به شمار ميروند، اما متغيرهاي استفاده از رسانه هاي گروهي سنتي و ميزان اهميت اينترنت از نظر کاربر پيشگويي کننده هايي معني دار نبودند. ميزان تأثيرات نسبي متغيرهاي مستقل مانند ميزان استفاده از رسانه و ميزان ارزشي که کاربر براي اينترنت قائل است بر متغير استفاده از اينترنت با فنون آماري رگرسيون و همبستگي بررسي شده است. بر اساس نتايج به دست آمده،متغير استفاده از رسانه با استفاده از اينترنت رابطه اي ضعيف داشت؛ همچنين، ازميان معيارهاي مربوط به استفاده از رسانه فقط معيار استفاده از اينترنت پيشگويي کننده اي معني دار براي برآورد متغير وابسته بوده و بين متغير ارزش قائل شدن براي اينترنت نيز با متغير استفاده از اينترنت رابطة معني داري وجود نداشته است. از ميان متغيرهاي مربوط به نگرش کاربر نسبت به اينترنت تنها متغير نگرش و برداشت ذهني کاربر در مورد مؤثر بودن اينترنت تنها متغير استفاده از اينترنت رابط هاي مثبت و معني دار داشته است. متغيرهاي جنسيت، درآمد ماهيانة خانوار، و سطح تحصيلات نيز داراي رابطه اي مثبت با متغير استفاده از اينترنت بوده اند؛ و سن نيز پيشگويي کننده اي براي برآورد متغير وابسته شناخته نشد( .(Cheong, 2002: 11- 18
2-28مدل رفتار منطقي
اين تئوري با توسعه تئوري فيشبين در سال 1975 ، توسط آجزن و فيشبين ارايه شده است. در واقع اين تئوري بيان مي كند كه مهمترين عامل در انجام عمل توسط شخص، تمايل آن شخص است كه توسط دو عامل نگرش شخص نسبت به رفتار و هنجارهاي ذهني شخص تحت تأثير قرار مي گيرد در نمودار 6 تئوري رفتار منطقي نشان داده شده است (Fishbein, Ajzen, 1975).
نمودار 6 . تئوري رفتار منطقي (Hung, Ku, Chang, 2003)

2-29مدل رفتار برنامه ريزي شده
آيزن 39 تئوري رفتار برنامه ريزي شده را براي شرايطي طراحي کرده است که افراد کنترل کامل بر رفتارشان ندارند. تئوري رفتار برنامه ريزي شده که در نمودار 7 نشان داده شده است مي گويدکه رفتار تابع مثبت مستقيمي از نيت رفتاري و کنترل رفتاري درک شده مي باشد. اين رابطه در معادله زير نشان داده شده است:

نمودار 7 . الگوي تئوري رفتار برنامه ريزي شده (Donnelley, 2004)

نيت رفتاري، توسط نگرش فرد، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده تعيين مي شود. نگرش به رفتار، اشاره به درجه اي دارد که در آن يک فرد ارزيابي مطلوب يا نامطلوبي از رفتار مورد نظر دارد. هنجار ذهني اشاره به فشار اجتماعي درک شده، براي انجام دادن يا ندادن رفتار دارد و کنترل رفتاري درک شده، ادراکات فرد از موانع فردي و موقعيتي براي عملکرد رفتار را منعکس مي کند (2005 Grandon, (.
آجزن ( 1991) (Layne K, Lee J, 2001) تئوري رفتار منطقي را بازبيني و تئوري رفتار برنامه ريزي شده را بر مبناي اين تئوري توسعه داد. او، در اين تئوري، مفهوم كنترل رفتاري ادراك شده را اضافه كرد كه به معناي ميزان دشواري يا سهولتي است كه فرد در اجراي يك رفتار تجربه مي كند. به اين معنا كه اگر فرد در مورد يك رفتار نگرش مثبتي داشته باشد ولي آن را خارج از توانايي خود احساس كند، آن عمل را انجام نمي دهد (Ajzen, 1991). نمودار تئوري رفتار برنامه ريزي شده را نشان مي دهد.

نمودار8 . تئوري رفتار برنامه ريزي شده (Fishbein, Ajzen, 1975)

تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده40(TPB) (آجزن41، 1991) مبتني بر تئوري رفتار مستدل(TRA) است (فيش بين42 وآجزن، 1975). ساز و کار اصلي تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده بر پايه اين فرض قرار دارد که رفتار فرد تحت تأثير تمايلات او قرار دارد. طبق تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده، رفتار انسان‌ها با سه دسته از باورها جهت مييابد: رفتاري، الزامي و کنترل. تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده مدعي است که مهم‌ترين عوامل اصلي که تعيين‌کننده تمايلات رفتاري هستند عبارتند از: نگرش به رفتار، هنجار ذهني و کنترل درک شده رفتاري که در جدول زير معرفي شده‌اند.

جدول 2-4 . برساخته‌هاي اصلي TPB
برساخته اصلي
تعريف
نگرش فرد به رفتار
احساس مثبت يا منفي فرد در باره انجام يک رفتار خاص است (فيش‌بين و آجزن، 1975)
هنجار ذهني
ادراک فرد در باره اينکه اغلب مردماني که به نظر او مهم هستند، چه فکر ميکنند و او بايد يا نبايد مورد نظر آنها را در رفتار خود مورد توجه قرار مي‌دهد. (فيش بين و آجزن، 1975)
درك از کنترل بر رفتار
سادگي يا دشواري يك رفتار از نظر فرد (فيش بين و آجزن، 1975) و در حوزه پژوهش‌هاي مرتبط با سيستم‌هاي اطلاعات “ادراکات مربوط به قيود داخلي و بيروني بر رفتار” (تيلور43 و تود44 1995)

در نمودار زير روابط بين برساخته‌هاي اصلي تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده نمايش داده شده است. طبق اين الگو، رفتار واقعي فرد تابعي از ميزان تمايل او به انجام آن رفتار است كه آن هم به نوبه خود تحت تأثير عواملي چون نگرش فرد به موضوع، هنجارهاي ذهني او و ادراك از ميزان كنترلي كه مي‌تواند بر رفتار خود داشته باشد، قرار دارد.
نمودار9 . الگوي تئوري رفتار

تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده به طور وسيعي در مطالعات اجتماعي به كار رفته است، مطالعات نشان مي‌دهد كه چندين طرح در حوزة سيستم‌هاي اطلاعات نيز با تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده اجرا شده است؛ اين مطالعات انواع گوناگوني از كاربردهاي پذيرش فناوري را مورد توجه قرار داده‌اند؛ از جمله پذيرش سيستم طبابت از راه دور، تجارت الكترونيك، اخلاق فناوري و بانكداري مجازي. اين مطالعات نشان مي‌دهد كه تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده مي‌تواند براي برخي از زمينه‌هاي پژوهشي مناسب باشد.
2-30مدل رفتاري برنامه ريزي شده تجزيه شده45
بسياري از محققان عقيده دارند که پيش زمينه هاي نيت در تئوري رفتار برنامه ريزي شده نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده، مفاهيمي چند بُعدي هستند تا مفاهيمي تک بعدي. آن ها اشاره مي کنند که ديدگاه هاي چند بُعدي، قدرت کاربردي بيشتري در شناخت دامنه اي از رفتارها دارند تا ديدگاه هاي تک بُعدي (.(Park, 2003 در الگوي تئوري رفتار برنامه ريزي شده تجزيه شده، هر يک از عوامل مذکور در تئوري رفتار برنامه ريزي شده (يعني نگرش، هنجارهاي ذهني و کنترل رفتاري درک شده) به مؤلفه هاي کوچک تري تجزيه مي شوند. همان طور که در نمودار10 مشاهده مي شود، نگرش به رفتار شامل سه مؤلفه سازگاري، سهولت استفاده درک شده و سودمندي درک شده مي باشد. سهولت استفاده درک شده و سودمندي درک شده، از الگوي پذيرش فناوري اقتباس شده است. هنجارهاي ذهني ناشي از تجربيات گذشته فرد و تأثيرات همکاران و اطرافيان فرد است.

نمودار 10 . تئوري رفتار برنامه ريزي شده تجزيه شده(1995( Taylor & Todd,

درجه کنترل رفتاري درک شده بر اساس خودکارآمدي و وجود منابع و تسهيلات فناوري شکل مي گيرد. تجزيه و تحليل رفتار، بيانگر آن است که انجام يک رفتار و يا پذيرش فناوري اطلاعات، به عوامل متعددي بستگي دارد. با تمرکز روي اين عوامل و مديريت مؤلفه هاي تأثيرگذار بر آن، رفتار پذيرش را به طور اثربخشي مي توان کنترل و بررسي نمود.

2-31مدل تركيب شده
نايسوين46 (2005) به يكپارچه ساختن چندين مدل براي پيش بيني بهتر پذيرش خدمات توسط كاربران پرداخت. نتيجه مدل ادغام شده وي شامل عواملي از قبيل سهولت كاربرد، ادراك مفيد بودن، هنجارهاي اجتماعي، صراحت درك شده، لذت درك شده وكنترل رفتاري درك شده است.نمودار11 مدل تركيب شده را نشان مي دهد (Nysveen, Pedersen, Thorbjornsen, 2005).
نمودار11 . مدل ترکيب شده (Nysveen, Pedersen, Thorbjornsen, 2005)

2-32مدل انتشار نوآوري
راجرز47 (1983)، تئوري انتشار نوآوري را توسعه داد. وي پنج شاخص نوآوري را به عنوان عوامل مؤثر بر پذيرش نوآوري بيان كرد. اين پنج شاخص عبارتند از:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهبود عملکرد، آموزش معلمان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه مدل