منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتارهای اخلاقی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، مدل اندازه گیری

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقی
92/0
85%
2
ارتقای رفتاری
87/0
76%

در ادامه در جدول 4-23 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-24 گزارش شده است.
جدول 4-23- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
11/1
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
019/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
96
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
91
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
96
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
92

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-23 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-1-10- تحلیل عاملی تأییدی پیامدهای محیطی
همانطور که در شکل شماره 4-26 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه پیامدهای محیطی از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-26- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی

شکل 4-27- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی
نتایج شکل 4-26 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های پیامدهای محیطی و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر پیامدهای محیطی در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-24 گزارش شده است.
جدول 4-24- بارهای عاملی مولفه های هزینههای بالاسری
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
دستاوردهای درونی
94/0
88%
2
دستاوردهای بیرونی
96/0
92%

در ادامه در جدول 4-25 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-26 گزارش شده است.
جدول 4-25- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
91/1
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
054/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
97/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
95/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
1
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
99/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-25 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-1-11-تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای اخلاقی
همانطور که در شکل شماره 4-28 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه رفتارهای اخلاقی از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-28- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی

شکل 4-29- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی
نتایج شکل 4-28 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های رفتارهای اخلاقی و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر رفتارهای اخلاقی در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-26 گزارش شده است.
جدول 4-26- بارهای عاملی مولفه های رفتارهای اخلاقی
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
روابط انسانی
99/0
98%
2
خدمتگزاری
98/0
96%

مسئولیتپذیری
71/0
50%

در ادامه در جدول 4-27 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-28 گزارش شده است.
جدول 4-27- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
45/2
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
073/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
93/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
90/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
95/0
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
96/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-27 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-1-12- تحلیل عاملی تأییدی عملکرد اخلاقی
همانطور که در شکل شماره 4-30 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه عملکرد اخلاقی از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-30- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرد اخلاقی

شکل 4-31- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرد اخلاقی
نتایج شکل 4-30 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های عملکرد اخلاقی و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر عملکرد اخلاقی در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-28 گزارش شده است.
جدول 4-28- بارهای عاملی مولفه های عملکرد اخلاقی
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
تصمیم گیری اخلاقی
93/0
86%
2
عدالت محوری
72/0
52%

در ادامه در جدول 4-29 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-30 گزارش شده است.

جدول 4-29- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
77/1
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
068/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
95/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
93/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
97/0
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
97/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-29 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-2- شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
در جدول شماره 4-30 شاخص‌هاي مربوط به آمار توصيفي براي نمونه مورد بررسي شامل ميانگين و انحراف استاندارد براي متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش آورده شده است.
جدول 4-30- شاخص‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغيرها
ميانگين
انحراف استاندارد
تخصص فردی
19/43
02/8
نگرشها
04/23
30/5
رفتارهای اخلاقی
89/68
08/9
عملکرد اخلاقی
84/42
34/5
راهبردهای خرد
10/37
71/4
راهبردهای کلان
86/15
73/2
ویژگیهای فردی
22/84
68/13
ویژگیهای سازمانی
30/11
48/2
محدودیتها
42/18
77/2
شرایط محیطی
56/26
21/5
ارتقای افراد
34/25
03/4
پیامدهای محیطی
81/21
05/5
4-4-2-1- ضريب همبستگي بين متغيرها
پس از تعيين روايي ابزارهاي اندازه گيري شناسايي رابطه بين متغيرها قدم بعدي براي ورود به بحث تحليل مسير مي باشد. براي شناسايي رابطه بين متغيرهاي حاضر در مدل از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
جدول 4-31- ماتريس همبستگي سازه هاي پژوهش
متغيرها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
تخصص فردی
1

نگرشها
**54/0
1

رفتارهای اخلاقی
**58/0
**44/0
1

عملکرد اخلاقی
**60/0
**63/0
**69/0
1

راهبردهای خرد
**35/0
**27/0
**37/0
**39/0
1

راهبردهای کلان
**27/0
**22/0
**34/0
**32/0
**31/0
1

ویژگیهای فردی
**57/0
**37/0
**62/0
**65/0
**46/0
**35/0
1

ویژگیهای سازمانی
**46/0
**32/0
**58/0
**56/0
**27/0
**26/0
**53/0
1

محدودیتها
**19/0
**18/0
**19/0
**32/0
**15/0
07/0
**18/0
**21/0
1

شرایط محیطی
**51/0
**35/0
**67/0
**66/0
**47/0
**22/0
**58/0
**60/0
**24/0
1

ارتقای افراد
**22/0
**17/0
**30/0
**34/0
**37/0
**27/0
**40/0
**27/0
*11/0
**30/0
1

پیامدهای محیطی
**45/0
**31/0
**68/0
**47/0
**30/0
**26/0
**55/0
**41/0
09/0
**55/0
**33/0
1
* p 0.05 ** p 0.01
نتایج جدول 4-31 نشان ميدهد که ضريب همبستگي محدودیت ها با راهبردهای کلان و پیامدهای محیطی معنادار نیست. ضریب همبستگی محدودیتها با ارتقای افراد در سطح 05/0 معنادار است است. ضریب همبستگی بین سایر متغیرها در سطح 01/0p مثبت و معنادار است.
در ادامه به بررسی رابطه بین متغیرها در چارچوب مدل تحلیل مسیر می پردازیم.
در شکل 4-32 مدل آزمون شده برای فرضیه اصلی پژوهش همراه با مقادير استاندارد شده روي هر کدام از مسيرها درج شده است. يافته ها نشان مي دهد که به غیر از ضریب مسیر محدودیتها به راهبرد کلان که معنادار نیست بقیه ضرایب مسیر در سطح 01/0 مثبت و معنادار میباشند.

شکل 4-32- مدل آزمون شده پژوهش
در شکل 4-33 مدل پژوهش با حذف مسیر محدودیتها به راهبرد کلان که معنادار نبود مجدداً آزمون شد.

شکل 4-33- مدل آزمون شده پژوهش بعد از حذف مسیر محدودیتها به راهبرد کلان

شکل 4-34- ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش
ضرایب تی بالای 96/1± تا 58/2± در سطح 05/0 معنی دار می باشند و ضرایب تی بالاتر از 58/2± در سطح 01/0 معنی دار هستند. همانطور که در شکل 27 مشاهده میشود ضرایب تی تمام مسیرها بالاتر از 58/2 است که بیانگر این است تمام مسیرها در سطح 01/0 معنادار است. علاوه بر این جهت ضرایب تی در تمام مسیرها مثبت است که نشانگر تأثیر مثبت و معنادار میباشد.

جدول 4-32- نتايج مدل آزمون شده
مسيرها
اثر مستقيم
اثر غیر مستقیم
اثر کل
واريانس تبيين شده
به روي ارتقای افرد از:

21%
تخصص فردی

**10/0
**10/0

نگرشها

**09/0
**09/0

رفتارهای اخلاقی

**12/0
**12/0

عملکرد اخلاقی

*08/0
*08/0

راهبردهای خرد
**36/0

**36/0

راهبردهای کلان
**25/0

**25/0

ویژگیهای فردی

**15/0
**15/0

ویژگیهای سازمانی

**11/0
**11/0

محدودیتها


شرایط محیطی

*06/0
*06/0

به روي پیامد محیطی از:

16%
تخصص فردی

**09/0
**09/0

نگرشها

*08/0
*08/0

رفتارهای اخلاقی

**10/0
**10/0

عملکرد اخلاقی

*08/0
*08/0

راهبردهای خرد
**31/0

**31/0

راهبردهای کلان
**24/0

**24/0

ویژگیهای فردی

**13/0
**13/0

ویژگیهای سازمانی

**10/0
**10/0

محدودیتها


شرایط محیطی

*06/0
*06/0

به روي راهبردهای خرد از:

38%
تخصص فردی

**17/0
**17/0

نگرشها

**13/0
**13/0

رفتارهای اخلاقی
**33/0

**33/0

ویژگیهای فردی
**41/0

**41/0

ویژگیهای سازمانی
**32/0

**32/0

به روي راهبردهای کلان از:

16%
تخصص فردی

**17/0
**17/0

نگرشها

**18/0
**18/0

عملکرد اخلاقی
**32/0

**32/0

شرایط محیطی
**24/0

**24/0

به روي رفتار اخلاقی از:

42%
تخصص فردی
**51/0

**51/0

نگرشها
**40/0

**40/0

به روي عملکرد اخلاقی از:

61%
تخصص فردی
**54/0

**54/0

نگرشها
**57/0

**57/0

** p 0.01, * p 0.05

نتایج جدول 4-32 نشان می دهد که راهبردهای خرد و کلان تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر ارتقای افراد و پیامدهای محیطی دارند. علاوه بر این اثرات غیر مستقیم متغیرهای تخصص فردی، نگرش، رفتار اخلاقی، عملکرد اخلاقی، ویژگی های سازمانی و فردی و شرایط محیطی بر ارتقای افراد و پیامدهای محیطی مثبت و معنادار است. نتایج جدول (4-32) نشان می دهد که ویژگی های سازمانی و فردی و رفتار اخلاقی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر راهبردهای خرد دارند. علاوه بر این اثرات غیر مستقیم متغیرهای تخصص فردی و نگرش بر راهبردهای خرد مثبت و معنادار است. نتایج جدول (4-32) نشان می دهد که شرایط محیطی و عملکرد اخلاقی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر راهبردهای کلان دارند. علاوه بر این اثرات غیر مستقیم متغیرهای تخصص فردی و نگرش بر راهبردهای کلان مثبت و معنادار است. تأثیر مستقیم تخصص و نگرش بر رفتار اخلاقی و عملکرد اخلاقی مثبت و معنادار است.
همانطور که در جدول (4-32) مشاهده ميشود 21 درصد از واريانس ارتقای افراد، از طرف متغیرهایی که بر روی ارتقای افراد تاثیر دارند تبیین می شود. 16 درصد واریانس پیامدهای محیطی، از طرف متغیرهایی که بر روی پیامدهای محیطی تاثیر دارند تبیین می شود. 38 درصد راهبردهای خرد، از طرف متغیرهایی که بر روی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی تأییدی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه‌ای، نوع دوستی، اخلاق حرفه ای مدیران