منابع پایان نامه ارشد با موضوع رسانه های گروهی، تحقیقات جنایی، نمونه برداری، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

وسپس درکاغذ پوشانده و در جعبه خارجی قرار دهید(هنری لی،1383،ص188).
چنانچه گلوله در دیوار، تنه درخت وامثال آن فرورفته باشد، باید با احتیاط و به نحوی اطراف آن خالی واز محل اصابت خارج گردد که اثر جدیدی روی آن ایجاد نشود یا آثار موجود روی آن از بین نرود وچنانچه با سطوح سخت همانند سنگ وفلزات تغییر شکل کلی پیدا نماید تا حدودی بتوان احتمال داد که مربوط به چه فشنگی است یا مربوط به چه فشنگی نمی تواند باشد(نجابتی،1386،ص191).
پوکههایی که درصحنه جرم پیدا می شوند بایددرکاغذ نرم به عنوان لفاف اولیه پیچیده شده، به طورجداگانه بسته بندی ودرلفاف ثانویه نظیرجعبه دارویی یا پاکت سکه قرارگیرد. پوکه های فلزی نباید علامت گذاری شوند. می توان روی پوشش پلاستیکی پوکه تفنگ های شکاری یا ساچمه ای علامت گذاری کرد. همانندمرمی ها،همه پوکه های مصرفی کشف شده درصحنه بایدبه آزمایشگاه جنایی ارائه شوند.در بسته بندی هریک هم بایستی دقت داشت به گونه ای که مثلاً حالت بسته بندی باعث نشودکه اسلحه ازحالت ضامن خارج شود ویا اینکه دقت شودکه نبایستی پوکه ها ومرمی ها با هم بسته بندی شود که برروی هم خراش ها وخدشه هایی وارد آورند(هنری لی،1383،ص181).

د:جمع آوری اشیاء آغشته به بزاق دهان:
حدوداً 70%از افراد جامعه سکرتر23هستند یعنی ازآزمایش بزاق دهان،منی، شیر،عرق بدن،اشک چشم می توان گروه خونی آنها را مشخص کرد ولیکن 30% بقیه نان سکرتر24 هستند یعنی فقط از طریق آزمایش خون می توان بهگروه خونی آنها پی برد.از این روی، هر شیء آغشته به بزاق دهان می توان یک سری اطلاعات را در اختیار ما بگذارد. ولیکن از این اطلاعات نمی توان به شناسایی یک شخص پی برد بلکه در جهت خط خوردن برخی از مظنونین به ما کمک می کند.
لیوان هایی که ازآنها نوشیدنی خورده شده، ته سیگارها، هسته های میوه، قاشق غذا خوری، فلوت وساز دهنی از جمله مدارک فیزیکی می باشند که ازروی آن می توان بزاق دهان راکشف کرد. فلذا در صورت وجود آنها بایستی هر یک را در یک ظرف جداگانه قرار داده ومحل کشف بروی کاغذ درج کرده وسپس از صحنه انتقال دهیم. چنانچه مقداری آب دهان در گوشه ای ریخته باشد ازقطره چکان ویا باند های استریل شده جهت جمع آوری آن اقدام کرده وپس از خشک کردن درون ظروف مخصوص خود قرار می دهیم . جهت مقایسه کردن وکسب یک سری اطلاعات بهتر است که بروی کاغذهای مخصوص، آب دهان مظنونین ودرصورت توانایی، آب دهان مقتول را هم جمع آوری کنیم.(نجابتی،1386،ص195).
ر:جمع آوری منی:
کشف منی در صحنه قتل در یافتن انگیزه قتل، چگونگی وقوع آن وشناسایی قاتل نقش بسزایی را بازی می کند.منی در صحنه قتل می تواند به صورت لکه مرطوب یا لکه های خشک باشد که نحوه جمع آوری آنها متفاوت است. لکه مرطوب را می توان بوسیله سوآپ، نمونه برداری کرد ویا با استفاده از قطره چکان یا سرنگ جمع آوری نموده وآن را در داخل لوله آزمایش استریل قرار داد. گاهی اوقات به علت کوچک بودن لکه، جمع آوری آن امکان پذیر نمی باشد. که در این حالت می توان از گاز یا نخ کتان استفاده نمود. نمونه های جمع آوری شده را در معرضهوا خشک نموده وآن را در داخل ظرف استریل شده قرار می دهیم.
ودر صورتی که لکه برروی بدن باشد با استفاده از گاز صددرصد کتانی ومرطوب بوسیله آب مقطر به آرامی آن را برداشته وبعداز خشک کردن در معرض هواداخل لوله آزمایش یا ظرف تمیز قرار می دهیم(کاهانی وگودرزی،1378،ص5).
چنانچه روی لباس یا پارچه باشد، باید دقت شود که؛ اولاً، پارچه یا لباس مورد نظر در معرض جریان هوا کاملاً خشک وسپس بسته بندی شود. ثانیاً، از تا کردن ومچاله نمودن البسه و پارچه های آغشته به منی خشک شده از محل لکه جداً خودداری شود. زیرا این امر باعث ریز شدن منی وبه تبع آن شکسته شدن اسپرماتوزوئیدهای داخل آن می شود وآزمایش های بعدی را با مشکلاتی مواجه می سازد. برای تشخیص محل لکه های منی روی البسه وپارچه هایی که مشکوک به داشتن چنین لکه هایی اند، از نور ماوراء بنفش استفاده می شود.
اگر منی نیز همانند خون بر روی یک شی سنگین غیر قابل حمل قرار داشته باشداز طرق جذب کردن یا تراشیدن ویا جدا کردن استفاده می کنیم ولیکن بایستی دقت داشته باشیم که به منی آسیب نرسد چون از نظر ترکیب با خون متفاوت است.
2-6-16- اقدامات مقدماتی پلیس برای شناسایی ودستگیری قاتلین:
معمولاً تحقیقات مربوط به قتل با دریافت خبر وجود جسد یا وقوع حتمی یا احتمالی قتل توسط افرادی که حاضر به معرفی خود نیستند وبا استفاده از تلفن موضوع را به پلیس اطلاع می دهند آغاز می گردد. در هر صورت حضور سریع وبه موقع مأمورین گشت انتظامی در محل وحفظ صحنه قتل وجلوگیری ازامحاء مدارک از اهمیت خاصی برخوردار بوده وکار آگاهان را در کشف قتل یاری می دهد وچه بسا عدم مراقبت به نحو صحیح ودقیق توسط آنان ممکن است سبب از بین رفتن مدارک ونهایتاً عدم شناسایی ودستگیری قاتل گردد.علاوه بر آن استفاده از آخرین روش های علمی در بررسی صحنه های قتل وشناسایی جمع آوری دلایل ومدارک موجود جسد یا وقوع قتل نیز به نوع خود در کشف موضوع نقش دارد. در این مرحله از کارنیز بهره گیری از کیف های بررسی صحنه،آلات وابزار تخصصی مربوط به این کار که خوشبختانه به مقدار کافی در اختیار نیروهای پلیس جنایی کشورمان قرار دارد، در نتیجه حاصله موثر خواهد بود. آشنایی مأمورین بررسی صحنه قتل با روش های بسته بندی وارسال یا انتقال مدارک به آزمایشگاه جنایی نیز از دیگر فاکتورهای است که می تواند آثار مثبت ومنفی بسیاری در مسیر رسیدگی پلیسی بر جای گذارد. اما صرف وجود مقداری خون یا مو یا سایر انواع دلایل در صحنه قتل وجمع آوری آن برای کشف راز ورمز واقعه کافی نیست وبدوندخالت آزمایشگاه های مجهز جنایی نمی توان کاری از پیش برد. وجود دستگاه های مدرن وپیشرفته آزمایشگاهی مثل میکروسکپ الکترونیکی ودستگاه تشخیص هویت ژنتیکی DNA کارشناسان را قادر می سازد تا دلایل ومدارک جمع آوری شده از صحنه های قتل را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارداده وبا تفسیر نتایج حاصله سر نخ هایی را در اختیار کار آگاهان که مسئولیت اصلی پی جویی قتل به عهده آنهاست قرار دهند.
افسانه های به یادماندنی بسیاری در باره پلیس وکارآگاهان وجود دارد. فیلم ها وسریال های بسیاری درباره کارآگاهان تهیه شده وتحقیقات جنایی یا پی جویی قتل را کاری مهیج وخطرناک جلوه داده اند که با تیر اندازی وتعقیب وگریز اتومبیل ها ودست وپنجه نرم کردن با مجرمین همراه است. اما آنچه عملاً کارآگاهان انجام می دهند یا تصویری که ازآنان دررسانه های گروهی ترسیم می شودکاملاً متفاوت است. پی جویی قتل کاری خسته کننده وملال آور است اما کارآگاهان با کار فشرده وشبانه روزی خود پرونده های قتل بسیاری را کشف می کنند. آنها با جمع بندی نتایج حاصله از آزمایشات کالبد شکافی وسایر اطلاعات به دست آمده فرضیه یا فرضیه های را برای پی جویی موفقیت آمیز قتل وشناسایی ودستگیری قاتل در ذهن خود طرح می کنند. بدیهی است که روش های دیگر از قبیل حشره شناسی جنایی،دندان شناسی جنایی،روانشناسی جنایی وغیره نیز در صورت نیاز می تواننددرجهت پیگیری موضوع به مأمورین پلیس مساعدت های فراوانی بنمایند.(پرویزی،1379،ص72).
2-6-17- اقدامات اساسی در تحقیقات راجع به پروندهای قتل:
د ربرخی از وقایع مرگ، چگونگی وقوع، مبهم یا غیر طبیعی است وضرورت دارد پیرامون موضوع تحقیقات لازم انجام شود تا با مشخص شدن نحوه وقوع ورفع نکات مبهم، چنانچه جرم، قصور یا سهل انگاری صورت گرفته با تحقیقات لازم وشناسایی دستگیری مجرمین یا افراد مقصر،زمینه استیفای حقوق اولیای دم واجرای احکام قانونی فراهم آید.علیرغم اینکه هر پرونده قتل یا مرگ مشکوک وضعیت وشرایط خاص خود را دارد وبه تبع شرایط مذکور، پیگیری هر موضوع با موضوع دیگر تفاوت هایی خواهد داشت، اما بعضی اقدامات تحقیقی، از ارکان اساسی ومهم تحقیق محسوب می شود که عدم انجام هر یک از آنها در زمان لازم، ممکن است موجب لطمات وآسیب های جدی بر امور مر بوطه شده وموجب عدم کشف موضوع، تأخیر در کشف یا ابهامات شاخص واساسی در تعیین نحوه وقوع شود.بنابه مراتب فوق فهرست حداقل اقدامات اساسی ونکات قابل توجه در پیگیری پرونده های قتل به شرح زیر اعلام می شود:
1- اصول کلی:
1-1)پیگیری کلیه پرونده های قتل ومرگ مشکوک به جنایت، برابر دستورالعمل های صادره بر عهده یگان های اجرایی آگاهی است. تأکید می شود در مواردی که متهم به قتل در مراحل اول تحقیق یا درصحنه دستگیرشده ومعترف به اتهام منتسبه باشد، ضرورت دارد تحقیقات تکمیلی توسط آگاهی صورت پذیرد تا با جمع آوری مستندات ودلایل از بروز ابهام در مراحل بعدی تحقیق جلوگیری به عمل آید. چنانچه در شهرستانی، بر اساس تصمیمات مراجع قضایی، پرونده های قتل با تأخیر به آگاهی ارسال شود، یا به لحاظ کشف موضوع در مراحل اولیه، موضوع به آگاهی ارجاع نشود ضروری است از سوی فرماندهان مربوطه هماهنگی لازم با روسای دادگستری به عمل آید تا نسبت به رفع این معضل اقدام شود.
1-2)حضورمراجع غیر مسئول در صحنه یکی از عوامل تغییر دهنده وآلوده کننده به شمار می آید. لذا صرفاً حضور افراد مسئول شامل مرجع قضایی، پزشک قانونی، کارشناس یا کارشناسان تشخیص هویت وکارشناس آگاهی در صحنه مجاز بوده وباید از حضور سایرین اعم از مراجع رسمی، بستگان وآشنایان قربانی وخبرنگارها در صحنه قتل که ممکن است به روند تحقیقات آسیب برساند، جلوگیری شود. قابل ذکر می داند وظیفه اصلی کارشناس آگاهی کشف جرم است ومصاحبه وخبر ر سانی، دلجویی از بازماندگان، ادای احترام به مسئولینی که در محل حضور می یابند و… برعهده وی نیست.
1-3)حضور کارشناس آگاهی در صحنه قتل، الزامی است وکلیه دوایر وشعبات رسیدگی به جرایم قتل باید در تمام ساعات شبانه روز آمادگی اعزام کارشناس به صحنه های قتل را داشته باشند.
1-4)حضور عوامل تشخیص هویت به منظوربررسی صحنه واقدامات مقتضی در خصوص جمع آوری وثبت آثار الز امی است وادارات مربوطه باید آمادگی اعزام اکیپ در تمام ساعات شبانه روز وبه کلیه نقاط حوزه استحفاظی را داشته باشند.
1-5)حضور پزشکی قانونی در صحنه جرم، می تواند کمک های موثری در روند تحقیقات داشته باشد. چنانچه در استان یا شهرستانی پزشکان قانونی در صحنه قتل حضور نمی یابند، با هماهنگی فرماندهان ومراجع قضایی نسبت به رفع این مشکل اقدام شود.
1-6)حفظ صحنه قتل ومراقبت از آن به منظور جلوگیری از هر نوع تغییر ودستکاری بر عهده عوامل کوپ است که به عنوان اولین مأمورین در صحنه حاضر می شوند. چنانچه در صحنه جرم انجام برخی اقدامات متناسب با صحنه ضروری تشخیص داده شود ،اقدام خواهد شد، اما هر نوع جابجایی وتغییر در صحنه باید یاداشت شود.(مصطفایی وبیابانی،1387،ص152-154).
2-مراحل پیگیری:
2-1)اطلاع ازوقوع قتل: اطلاع ممکن است ازطریق تماس تلفنی، مراجعه حضوری، گزارش عوامل گشت یا وصول اطلاعیه باشد.در صورتی که اعلام ازطریق تماس تلفنی بوده،زمان تماس، شماره تماس گیرنده، ودر صورتی که فردخودرا معرفی ننموده ،مشخصات استنباطی ازصدا(جنسیت تماس گیرنده،سن تقریبی، لهجه و…)درگزارش مأموردرج شود مراکزمجهز به ضبط تماس های تلفنی، ضبط صدای تماس گیرنده پیشنهاد می شود.
ممکن است اعلام کننده حالت روحی مناسب نداشته وسراسیمه مطالبی را ابراز کرده وبخواهد تماس را قطع کند، اپراتور مستقر در مرکز پلیس باید آموزش های لازم در خصوص کسب اطلاعات مفید از تماس گیرنده را داشته باشد تا در تعیین محل وقوع(نشانی) مشکلی پیش نیاید وموجب تأخیر در حضور مأمورین شود.
چنانچه اعلام وقوع قتلی به صورت کتبی باشد(اطلاعیه در مورد قتلی که قبلاً اتفاق افتاده)حتماً پاکت نامه نیز جهت بهره برداری های بعدی حفظ شود.
در اعلام حضوری، مشخصات هویتی اعلام کننده اخذ واقدامات بعدی صورت گیرد.
2-2)حضور در صحنه: کسانی که به عنوان اولین مأمورین در صحنه حضور می یابند، ابتدا وظیفه حفاظت صحنه از آسیب های احتمالی، آلودگی وتغییرات را بر عهده دارند، اما علاوه بر این وظیفه ، ممکن است به لحاظ شرایط موجود در صحنه یا وضعیت های مختلف، لازم شود کارهای دیگری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، ابتلا به بیماری، نمونه برداری، دادرسی کیفری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زمینه های همکاری، وسایل ارتباط جمعی، جمع آوری اطلاعات، رسانه های گروهی