منابع پایان نامه ارشد با موضوع رابطه‌ای، مشارکین، محذوف)، محذوف)،

دانلود پایان نامه ارشد

دارد و با مخاطب خود گفتگو می‌کند، یک مشارک انسانی دیگر نیز در شعر حضور دارد و آن «انسان‌های بی‌گناه» در مصرع «و انسان‌های بی‌گناه آن را می‌چینند» است. البته مشارکین غیرانسانی نیز در شعر مشاهده شده است مانند «مین» در مصرع «مین تنها گیاهی‌ست»، «آب» در مصرع «که بعد از کاشتن نه آب می‌خواهد» و «آتش» در مصرع «نگاه کن چطور آتش جوانه می‌زند».
شاعر در این شعر به عناصر پیرامونی نیز توجه کرده و برای دو فرایندش عناصر پیرامونی آورده است. او در این شعر به عناصر زمانی مثل «بعد از کاشتن» و عناصر علت مثل «چطور» اشاره می‌کند.
در جدول (3-49) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر «بیست» اشاره شده است.
جدول 3-49- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
است/ رابطه‌ای
مین، تنها گیاهی
ــ
می‌خواهد/ ذهنی
آن (مین: محذوف)، آب
بعد از کاشتن
می‌خواهد/ ذهنی
آن (مین: محذوف)، نور
ــ
نگاه کن/ رفتاری
(تو: محذوف)
ــ
جوانه می‌زند/ مادی
آتش
چطور
می‌روید/ مادی
(آتش: محذوف)
ــ
می‌چینند/ مادی
انسان‌های بی‌گناه، آن را
ــ

3-2-21- بیست و یک
اولین تیر که شلیک شد
تمام آدم‌ها
دراز کشیدند روی زمین
جز تو که تیر خورده بودی
{انگار صدای شلیک مجبورت کرد
مقابل عزرائیل بایستی}
حالا شجاع‌ترین مرد دنیا هستی
دستور می‌دهی
یکی یکی بلند شوند
و غبار جنگ را از لباس‌هایشان بتکانند
{انگار غبار از رژة دسته‌جمعی زنان
بعثی با جاروهایشان بود}
من طبق معمول
تکه تکه اجساد را جمع می‌کنم
کنار هم می‌گذارم
و پازل مرگ را می‌چینم
{انگار به خاطر سن و سال کمی که داشتم
تمام فعالیت‌هایم بازی محسوب می‌شد}
آن قدر پازل مرگ را می‌چینم
تا تو پیدا شوی
شبیه انسانی که خواب است
و در خواب، خواب خود را می‌بیند که خواب است
و همین طور پشت هم خواب
آن قدر که به درون خودش می‌رود
و اگر قصد بیدار شدن کند
زمان جسمش را به تاریکخانه برده
و روحی از آن ظاهر نخواهد شد
{انگار حرفة تو عکاسی بود
و بی‌شک بعد از مرگ معروف می‌شود} (همان: 48-49)
سعدآبادی در شعر «بیست و یک»، بیست و شش فرایند را گنجانده است. از این تعداد هشت فرایند مادی، دوازده فرایند رابطه‌ای، چهار فرایند رفتاری، یک فرایند ذهنی و یک فرایند آن کلامی هستند. تعداد فرایندهای رابطه‌ای نسبت به فرایندهای دیگر در این شعر بیشتر است. این فرایندها نشان‌دهندة توصیف و شناسایی و رابطة بین دو چیز هستند. او در این شعر از فرایندهای رفتاری که بر رفتارهای انسان دلالت دارند هم بهره برده است. فرایند ذهنی هم در این شعر به چشم می‌خورد که این فرایند شامل ادراک، شناخت و واکنش‌های ذهنی هستند. سعدآبادی در شعرش مقدار کمی هم به فرایندهای کلامی نظر داشته است. این فرایندها بین فرایندهای ذهنی و رابطه‌ای قرار دارند و به طور کلی شامل فرایندهایی از نوع گفتن هستند.
نگاهی به شرکت‌کنندگان در فرایند نشان می‌دهد که علاوه بر حضور شاعر مشارکین انسانی دیگری نیز در این شعر مشاهده می‌شود مثل «آدم‌ها» در «تمام آدم‌ها دراز کشیدند روی زمین» و «مرد» در مصرع «حالا شجاع‌ترین مرد دنیا هستی». نمونه‌های مشارکین غیرانسانی که در شعر هستند عبارت‌اند از: «اولین تیر» در مصرع «اولین تیر که شلیک شد»، «تیر» در مصرع «جز تو که تیر خورده بودی»، «بلند» در مصرع «یکی یکی بلند شدند»، «غبار جنگ» در مصرع «غبار جنگ را از لباس‌هایشان بتکانند»، «غبار» در مصرع «انگار غبار از رژة دسته‌جمعی زنان بعثی با جاروهایشان بود»، «پازل مرگ» در مصرع «و پازل مرگ را می‌چینم»، «تمام فعالیت‌هایم» در مصرع «تمام فعالیت‌هایم بازی محسوب می‌شد» و دوباره «پازل مرگ» در مصرع «آن قدر پازل مرگ را می‌چینم»، «پیدا» در مصرع «تا تو پیدا شوی»، «خواب» در مصرع «شبیه انسانی که خواب است»، «خواب خود» در مصرع «و در خواب، خواب خود را می‌بیند که خواب است»، «زمان» و «جسمش را» در مصرع «زمان جسمش را به تاریکخانه برده»، «روحی» در مصرع «روحی از آن ظاهر نخواهد شد»، «حرفة تو» در مصرع «انگار حرفة تو عکاسی بود» و «معروف» در مصرع «و بی‌شک بعد از مرگ معروف می‌شوی».
سعدآبادی در این شعر نگاهی هم به عناصر پیرامونی داشته است. او برای پانزده فرایند خود عناصر پیرامونی مختلفی را بر می‌گزیند. در این شعر بیشتر از عناصر مکانی مثل «روی زمین»، «مقابل عزارئیل»، «به تاریکخانه» و ….، عناصر زمانی مثل «حالا»، «بعد از مرگ» و …. و عناصر سببی مثل «اگر» بهره می‌برد.
در جدول (3-50) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر «بیست و یک» اشاره شده است.

جدول 3-50- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و یک»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
شد/ رابطه‌ای
اولین تیر، شلیک
ــ
دراز کشیدند/ رفتاری
تمام آدم‌ها
روی زمین
خورده بودی/ مادی
تو، تیر
خبر
کرد/ رفتاری
ت (تو را)، مجبور
انگار
بایستی/ رفتاری
(تو: محذوف)
مقابل عزرائیل
هستی/ رابطه‌ای
(تو: محذوف)، شجاع‌ترین مرد دنیا
حالا
دستور می‌دهی/ کلامی
(تو: محذوف)
ــ
شوند/ رابطه‌ای
َند (آدم‌ها: محذوف)، بلند
یکی یکی
بتکانند/ مادی
(آنها: محذوف)، غبار جنگ را
از لباس‌هایشان
بود/ وجودی
غبار
انگار، از رژة دسته‌جمعی زنان بعثی، با جاروهایشان
جمع می‌کنم/ مادی
من، تکه تکه اجساد را
طبق معمول
می‌گذارم/ مادی
(من: محذوف)
کنار هم
می‌چینم/ مادی
(من: محذوف)، پازل مرگ را
ـــ
داشتم/ رابطه‌ای
(من: محذوف)
انگار، به خاطر سن و سال کمی
محسوب می‌شد/ رابطه‌ای
تمام فعالیت‌هایم، بازی
ـــ
می‌چینم/ مادی
(من: محذوف)، پازل مرگ را
آن قدر
شوی/ رابطه‌ای
تو، پیدا
ـــ
است/ رابطه‌ای
او (انسان)، خواب
شبیه انسانی
می‌بیند/ رفتاری
(او: محذوف)، خواب خود را
در خواب
است/ رابطه‌ای
خواب، (او: محذوف)
ـــ
است/ رابطه‌ای
خواب (او: محذوف)
همین طور، پشت هم
می‌رود/ مادی
(او: محذوف)
آن قدر، به درون خودش
قصد کردن/ ذهنی
(او: محذوف)
اگر
برده/ مادی
زمان، جسمش را
به تاریکخانه
نخواهد شد/ رابطه‌ای
روحی، ظاهر
از آن
بود/ رابطه‌ای
حرفة تو، عکاسی
انگار
می‌شوی/ رابطه‌ای
(تو: محذوف)، معروف
بی‌شک، بعد از مرگ

2-3-22- بیست و دو
دستور آماده باش آمد
یکی قلبش را برای تیر خوردن آماده کرد
یکی انگشتانش را برای کشیدن ماشه
اما من از این فرمان بیزارم
دوست دارم
پوتین‌هایم را در آورم
دراز بکشم و
پاهایم را از مرزهای سرباز بودن
بیرون ببرم
هر چند ممکن است خواهرم
انگشتان پاهایم را
به عربی صدا بزند
اما زبان رسمی دنیا
فارسی‌ست (همان: 50-51)
نگاهی به شعر «بیست و دو» نشان می‌دهد که شاعر از یازده فرایند بهره می‌گیرد که از این تعداد پنج فرایند آن مادی، سه فرایند آن رابطه‌ای، دو فرایند رفتاری و یک فرایند ذهنی هستند. او در این شعر از فرایندهای کلامی و وجودی بهره نبرده است. افزایش فرایند مادی در شعر نشان‌دهندة حرکت و پویایی است و آوردن فرایندهای مادی به همراه رفتاری این فضای شعر را متحرک‌تر کرده است. در این شعر فرایندهای رابطه‌ای هم به چشم می‌خورد که این فرایندها بیشتر بر بودن و هستی رویدادها تأکید دارند. فرایندهای ذهنی هم در این شعر دیده می‌شود که این فرایندها در بردارندة افعال حسی و یا واکنش‌های ذهنی و شناختی هستند. از لحاظ مشارکین فرایند می‌توان گفت به جز شاعر مشارکین انسانی دیگر نیز در شعر حضور دارند مانند «خواهرم» در مصرع «هر چند ممکن است خواهرم». مشارکین غیر انسانی نیز در شعر استفاده شده است مثل «دستور آماده‌باش» در مصرع «دستور آماده‌باش آمد»، «قلبش» در مصرع «یکی قلبش را برای تیر خوردن آماده کرد»، «انگشتانش» در مصرع «یکی انگشتانش را برای کشیدن ماشه»، «بیزار» در مصرع «اما من از این فرمان بیزارم»، «پوتین‌هایم» در مصرع «پوتین‌هایم را در آوردم»، «پاهایم» در مصرع «پاهایم را از مرزهای سرباز بودن بیرون ببرم»، «ممکن» در مصرع «هر چند ممکن است خواهرم» و «زبان رسمی دنیا» در مصرع «اما زبان رسمی دنیا فارسی‌ست».
نگاهی به عناصر پیرامونی در این شعر نشان می‌دهد که شاعر عناصر پیرامونی را نیز در این شعر گنجانده است. او برای هفت فرایند در این شعر عناصر متعددی برمی‌گزیند. در این شعر عناصر مکانی از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار هستند. نمونه‌هایی از عناصر مکانی عبارتند از «بیرون»، «از مرزهای سرباز بودن» و … .
در جدول (3-51) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر بیست و دو اشاره شده است.
جدول 3-51- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و دو»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
آمد/ مادی
دستور آماده باش
ـــ
آماده کرد/ مادی
قلبش را، (او: محذوف)
برای تیر خوردن
آماده کردن/ مادی
یکی، انگشتانش را
برای کشیدن ماشه
هستم/ رابطه‌ای
من، بیزار
اما، از این فرمان
دوست دارم/ ذهنی
(من: محذوف)
ـــ
در آورم/ مادی
پوتین‌هایم را، (من: محذوف)
ـــ
دراز بکشم/ رفتاری
(من: محذوف)
ـــ
ببرم/ مادی
پاهایم را، (من: محذوف)
بیرون، از مرزهای سرباز بودن
است/ رابطه‌ای
ممکن
هر چند
صدا بزند/ رفتاری
خواهرم، انگشتان پاهایم را
به عربی
است/ رابطه‌ای
زبان رسمی دنیا، فارسی
امّا

3-2-23- بیست و سه
شعله‌ای در آغوش داری
شبیه هر مسافری که
از جنگ بر می‌گردد
من خیره به ابرها
صدای تلویزیون‌های غریب را می‌شنوم
وقتی بسته‌های آتش
سوغات شهرمان را تبلیغ می‌کنند
و به این فکر می‌کنم
شجره‌نامة آتش آخر به کجا می‌رسد؟
به تنور خانگی پیرزنی در ییلاق
یا زیپویی انگلیسی
پُر از بنزین هواپیماهای روس
هر چه هست خانه‌هایمان دارند می‌سوزند
بیا
بیا این تکه ابر
اندازة چشم‌های من نیست
بگیر
آغوشت را آرام کن (همان: 52-53)
شاعر در شعر «بیست و سه»، پانزده فرایند را بر می‌گزیند که از این تعداد ده فرایند مادی، دو فرایند وجودی، یک فرایند رابطه‌ای، یک فرایند ذهنی و یک فرایند رفتاری هستند. در این شعر فرایند کلامی دیده نمی‌شود و افزایش فرایندهای مادی نسبت به سایر فرایندها به چشم می‌خورد. آوردن فرایندهای رفتاری به همراه فرایندهای مادی در این شعر فضای آن را متحرک‌تر می‌کند. در این شعر فرایندهای وجودی هم مشاهده می‌شود که این فرایندها بر وجود داشتن و به وجود آمدن دلالت دارند. شاعر در این شعر از فرایندهای ذهنی که به جنبة ذهنی، احساسی و شناختی توجه دارند نیز بهره گرفته است. در کنار این فرایندها، فرایندهای رابطه‌ای هم دیده می‌شود که بر ویژگی و یا صفت داشتن تأکید دارند.
نگاهی به شرکت‌کنندگان در فرایند مشخص می‌کند که تنها انسانی که در شعر وجود دارد خود شاعر است. البته او از مشارکین غیرانسانی در شعر بهره برده است که نمونه‌های این مشارکین غیرانسانی عبارتند از: «شعله‌ای» در مصرع «شعله‌ای در آغوش داری»، «صدای تلویزیون‌ها غریب» در مصرع «صدای تلویزیون‌های غریب را می‌شنوم»، «بسته‌های آتش» در مصرع «وقتی بسته‌های آتش سوغات شهرمان را تبلیغ می‌کنند»، «شجره‌نامة آتش» در مصرع «شجره‌نامة آتش آخر به کجا می‌رسد؟»، «خانه‌هایمان» در مصرع «هرچه هست خانه‌هایمان دارند می‌سوزند»، «این تکه ابر» در مصرع «بیان این تکه ابر اندازة چشم‌های من نیست» و «آغوشت» در مصرع «آغوشت را آرام کن».
شاعر در شعر «بیست و سه» از عناصر پیرامونی نیز بهره گرفته است. او برای نه فرایند، عناصر پیرامونی مختلفی بر می‌گزیند و سایر فرایندهای شعر بدون عناصر پیرامونی هستند. در این شعر عناصر چگونگی مثل «شبیه هر مسافری»، عناصر زمانی مثل «وقتی»، «آخر» و … و عناصر مکانی مانند «به کجا»، «به تنور خانگی پیرزنی»، «در ییلاق» و … مشاهده می‌شود.

در جدول (3-52) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر «بیست و سه» اشاره شده است.
جدول 3-52- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و سه»
فعل فرایند
مشارکین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنگ جهانی دوم، اسباب بازی Next Entries منابع تحقیق درمورد هویت اجتماعی، خشونت سیاسی، تحلیل گفتمان، سیاست مدرن