منابع پایان نامه ارشد با موضوع دی اکسید کربن، منابع آب زیرزمینی، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

ت است. همچنین مقایسه میزان فرونشست با ارقام تغییرات تراز آبی مستخرج از چاههای پیزومتری نشانداد در این دشت هر 3.2 سانتیمتر افت تراز آبی قادر است فرونشستی به میزان1 سانتیمتر ایجاد کند[14]. میراثی و همکاران(1391) در مقالهای با عنوان بحران افت سطح آب زیرزمینی و وقوع پدیدهی فرونشست در دشت مرودشت، فارس به این نتیجه رسیده است افت سطح آب زیرزمینی باعث ایجاد فرونشست و فروچاله در این دشت شده است که مشکلات فراوانی را برای کشاورزی ، ساختمانهای مسکونی ،جادهها آثار باستانی و همچنین باعث تغییر کیفیت آب زیرزمینی و پیشروی جبهه آب شور شده است[15].
در مورد منطقه مورد مطالعه کارهای زیادی انجام شده است که به شرح زیر میباشد: حیدری و طالب بیدختی در سال 1382درمقاله ای با موضوع بررسی انحلال پذیری سنگ های آهکی حاشیه نیروگاه همدان . علت افت سطح آب زیرزمینی را در پمپاژ بی رویه می داند که در ایجاد نشست زمین موثر واقع شده است وبرای تشکیل فروچاله فرونشستی سه شرط اصلی وجود رسوبات فوقانی ،سنگ بستر کربناته و شرایط هیدرولوژی ویژه را معرفی می کند همچنین با ارائه یک طبقه بندی از فروچاله ها اشاره می کند که علاوه بر فروچاله فرونشستی ، در منطقه همه کسی فروچاله ریزشی نیز دیده میشود و در مورد زمین شناسی دشتهای کبودرآهنگ و فامنین سازندهای 1.سنگ آهکهای کرتاسه 2.سنگ آهکهای سازند قم 3.سازندهای پلیوستوسن شامل تراسهای قدیمی دوران چهارم و تراسهای آبرفتی جدید و دشت آبرفتی جوان و مخروط افکنهها را شناسایی نموده و در مورد این منطقه به این نتیجه رسیده است که زون های خردشده به پدیدهی کارستی شدن منطقه کمک می کند ، همچنین در منطقه همه کسی وقلی آباد سرعت انحلال وپتانسیل انحلال پذیری بالاتر بوده و این دلایل را موثر بر تمرکز فروچاله ها در این قسمت می داند [16].
امیری و نظری پویا در سال1382 در مقالهای باعنوان نشانههای درون کارست در سنگ بستر منطقه فروچالههای همدان برمبنای مشخصات زمینشناسی تکتونیکی سنگ بستر با نمونه برداری از آب چاهها و اندازه گیری مقادیر دی اکسید کربن آزاد محلول درآب به این نتیجه رسیده است که وجود دی اکسید کربن گویای فعالیتهای گازی شدید با منشا درونی در شکستگیها و سیستم درزو شکاف منطقه میباشد و نشان میدهد که سنگ بستر مورد هجوم CO2 قرار گرفته که سیستم درز و شکاف این تشکیلات بزرگتر شده که ساختار درون کارستی را به وجود آورده است که وقوع فروچاله با اشکال خاص وچاه های حفر شده در سنگ بستر با آبدهی بالا و گل آلودگی آنها در هنگام وقوع فروچاله وجود ساختار درون کارست را درسنگ بستر نشان میدهد[17]
سعادتی درسال1384 مقالهای با عنوان ارتباط فروچالههای دشت مرکزی همدان با وضعیت تکتونیکی منطقه ، از دیدگاه تکتونیکی به تعیین فاکتورهای موثر در تشکیل فروچالههای این دشت میپردازد .وی با توجه به مطالعات وضعیت گودالها میگوید که وضعیت گودالها یک حالت سیستماتیک داشته وعامل ایجاد آنها سه دسته گسلی است که در دوره ترشیاری ایجاد شده است .که این گسلها باعث کارستی شدن آهکهای الیگومیوسن دشت شده است که این خود عامل اصلی و اولیه در ایجاد این نوع گودالها می باشد.و درآخر به این نتیجه میرسد که تمرکز گودالها تصادفی نیست و پراکندگی آنها از گسلها تبعیت می کند و برداشت بیش از حد فقط در تشدید این نشستها موثر می باشد[18].
امیری (1384) در مقاله ای باعنوان ارتباط بین فروچالههای دشت فامنین-کبودرآهنگ-قهاوند با سنگ کف منطقه به این نتیجه رسیده است که ضخامت رسوبات سفره آبدار 70 تا 100 متر میباشد که بهرهبرداری از آن بیش از ظرفیت سفره است. شرایط ویژه در سنگ بستر آهکی و وجود دی اکسید کربن عامل اصلی توسعه کارست در منطقه است وهمچنین وجود حفرههای انحلالی ،مجاری آب ، سیستم درزوشکاف وسیع در سنگ بستر و پمپاژ آب موجود درآنها عامل اصلی ایجاد فروچالههای منطقه بوده و عواملی مانند ماسه شویی لایهها ،خروج گاز ازچاهها و افت سریع سطح آب زیر زمینی در تسریع وقوع فروچالههای منطقه دخیل هستند[19]. پرویزی در سال 1384 در مقاله ای که چکیده ای ازگزارش نهایی از مشاوره فنی مطالعات فروچالههای همدان میباشد با عنوان شناخت پدیدهی فروچالهها و فرونسشت زمین در اراضی دشتهای کبودرآهنگ و فامنین همدان به این نتیجه رسیده است که ساختار زیرسطحی دشتهای فوق و وجود یک زون گسل در توده سنگهای بستر آهکی و آهک مارنی اولیگومیوسن و پوشش آبرفتی به ضخامت حدود 100 تا 150 متر و همچنین افزایش افت سطح آب زیرزمینی در طی دو دهه گذشته به عنوان مهمترین علل در تسریع و شکل گیری وقوع فروچالهها در منطقه است[20]. محبی حسن آبادی در سال 1384 در مقاله ای باعنوان درآمدی بر نقش فروچالهها در آلودگی منابع آب کارستی با نگرشی ویژه بر فروچالههای همدان به این نتیجه رسیده است که وجود کارستها و فروچالهها در نواحی کشاورزی ومسکونی و قرار گرفتن به عنوان جایگاه مناسبی برای دفع زبالههای زائد و باتوجه به اینکه آبهای سطحی در مناطق کارستی معمولا مسیر کوتاهی را برای رسیدن به آبهای زیر زمینی طی می نمایند و عمده آب آنها وارد جریان آب زیرزمینی میگردد، به این دلیل مناطق کارستی و فروچالهها مستعد آلوده کردن منابع آبهای زیر زمینی میباشند و دو سازوکار برای ایجاد فروچالهها ارائه میدهد 1. حمل و تخلیه مواد سطحی لایههای فوقانی در امتداد کانالهای انحلالی توسعه یافته در سنگهای کربناته زیرین و2. ریزش لایههای فوقانی بر روی غارهای بزرگ ایجاد شده در سنگ بستر کربناته . ودر آخر به این نکته اشاره میکند که چون فروچالهها گودیهایی در سطح زمین هستند به عنوان محل دفن زباله است که این امر باعث ایجاد محل مناسبی برای نشت آلودگیها به طور مستقیم به داخل آب زیرزمینی میشود[21].
امیری در سال 1384 در مقالهای تحت عنوان نقش دی اکسید کربن در ایجاد کارست درونی در منطقه فروچالههای همدان به بررسی نشانههای انحلال در سنگ بستر پرداخته و با نمونه گیری از آب مناطق گازدارو آنالیز شیمیایی آب به این نتیجه رسیده است که وجود حفرههای میکروسکوپی و ماکروسکوپی در سنگ بستر، قشر کربنات کلسیم در سطح کانال برخیها و مقادیر بالای یونهای بی کربنات و کلسیم در آبهای منطقه نشان میدهد که آبهای دی اکسید کربندار منطقه به سنگ بستر منطقه حمله نموده و سنگ بستر منطقه دچار انحلال شدید گردیده و ساخت درون کارست در این سنگ بستر به وجود آمده است[22].
ولیزاده و همکاران در سال 1384 در مقالهای باعنوان تحلیلی بر فروچالههای دشت مرکزی همدان به این نتیجه رسیده است که فروچاله از جمله مشخصههای مناطق آهکی است که در وهلهی اول علت ان به ماهیت لیتولوژی سنگ بستر برمیگرددو علت دوم آن نوسانات آب زیرزمینی در آهکها میباشد[23].ابراهیمزاده اردستانی(1384)در مقالهای تحت عنوان مدلسازی فروچاله در نیروگاه برق با دادههای میکروگرانی سنجی به این نتیجه رسیده است در این منطقهی هموار رسوبات کواترنری بر روی سنگ بستر کارستی قرار گرفته است در این منطقه کانالهای زیرزمینی، برجهای خنک کننده، جوشانندهها وغیره است . سینکهولها و غارهای نزدیک سطح زمین با دادههای میکروگرانسنجی حتی در مناطق صنعتی و شهری آشکار سازی شده است[24].
دادستان و همکاران 1384در مقالهای باعنوان بررسی سازوکارفرونشستها و خطرات ناشی از آن در دشتهای کبودرآهنگ، فامنین و همه کسی(استان همدان) به این نتیجه رسیده است که افت سطح آب زیرزمینی که بیش از 50 متر گزارش شده است که عامل اساسی در شکلگیری فروچالهها است. همچنین اثرات افت سطح آب زیرزمینی به صورت کاهش در مقادیر نفوذپذیری و تخلخل مفید رسوبات آبرفتی است که قابل جبران نخواهد بود. نویسنده به این مسئله نیز اشاره میکند که از اثرات افزایش گرادیان هیدرولیکی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی، شستشوی موادریزدانه در داخل رسوبات آبرفتی است که به تدریج توسعه یافته و حفراتی را در اندازههای مختلف ایجاد مینماید که در منطقه میتواند باعث فرونشست کلی گردد.فروچالههای ایجاد شده در منطقه ارتباط مستقیمی با فرسایشهای زیرزمینی دارد که درنتیجهی برداشتهای بیرویه آب رو به تشدید است. از کارهای دیگری که ایشان انجام داده طبقه بندی فروچاله-های منطقهی کبودرآهنگ و فامنین و همه کسی پرداخت و گفت که فروچالههای دشت کبودرآهنگ و فامنین از نوع فروچالههای فرونشستی است و فروچالههای منطقه همه کسی در کارستهای برهنه و رخنمون شده ایجاد شده است و از نوع فروچالههای انحلالی-ریزشی است[25]. ثنایی در سال 1384 در مقاله ای با عنوان بررسی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و علل و عوارض جانبی پدیده نشست و ایجاد فروچاله ها در دشت های همدان به موضوع بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و برداشت بی رویه از آن اشاره می کند و افت سطح آب زیرزمینی را عامل اصلی ایجاد فروچاله ها را دراین دشت ها می داند و به این نتیجه رسیده است که بهترین راه حل برای جلوگیری از وقوع فروچاله ها کاهش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی است که در پی آن در روش های آبیاری در منطقه نیز اصلاحاتی صورت گیرد[26]. ناصری در سال 1384 در مقاله ای باعنوان نگاهی کلی بر پدیده نشست و فروچاله ها در دشت فامنین- همدان میانگین افت سالانه سطح آب زیرزمینی این دشت را در دوره نه ساله حدود سه متر برآورد کرده است و نتیجه گرفته که افت سطح آب زیرزمینی باعث ایجاد نشست و فروچاله می شود که در نواحی مرکزی دشت ها به علت ضخامت قابل توجه رسوبات نشست به صورت عمقی می باشدودر نواحی حاشیه ای دشت ها به علت ضخامت کم رسوبات حرکت عمقی کمتر رخ داده و میزان نشست نیز کمتر است در حالی که حرکات جانبی رسوبات بارزتر می باشد که نمود آن به صورت یک سری ترک ها یا شکاف های کششی با عمق متغیر و موازی با یکدیگر و در امتداد حاشیه دشت ها می باشد و همچنین میزان باز شدگی شکاف ها و مدت زمان سپری شده از شروع نشست و نیز وسعت دشت با هم ارتباط دارند طوریکه هرچقدر دشت وسیعتر و ضخامت رسوبات بخش مرکز ی دشت بیشتر باشد و مدت زمان سپری شده طولانی باشدتعداد و اندازه شکاف های بخش حاشیه ای دشت ها بارزتر است و به این نکته نیز اشاره می کند که اگر این ترک های کششی با اندازه متفاوت در بخش های میانی دشت رخ دهد نشانه بالا آمدگی سنگ بستر است[27].
خرسندی آقایی و عبدالی در سال 1385 در مقالهای باعنوان بررسی پدیده فرونشینی زمین دشت همدان با دیدگاه متفاوت، مطالعه موردی: فرونشینی زمین طرح تغذیه مصنوعی جنوب نیروگاه به این نتیجه رسیدهاند که فرونشست زمین در اثر بهره برداری بیش از حد توان آب زیرزمینی آبخوان و آب منابع کارست سنگ کف اتفاق افتاده است. فاکتوروجود لایه ماسه و عناصر دانه ریز در اعماق مختلف زمین دشت همدان پتانسیل جابه جایی و شسته شدن را دارد و به همراه آب زیرزمینی به سهولت نقل مکان نموده که پس از آن حفرات زیرزمینی در ابعاد مختلف به وجود می آید و در نهایت زمین روی حفرات فرو می نشیند[28].طاهری و همکاران در سال 1389 در مقالهای باعنوان ارزیابی مخاطرات کارست در ایران با نگرشی بر ماهیت زمینشناسی و انسانزادی فروچالههای همدان به این نتیجه رسیدهاند که خطرات ناشی از دستکاری محیط یا تحمیل بار اضافی و تغییر رفتار هیدرودینامیکی یا خود ماهیت تغییر پذیری کارست به صورتهای مختلف از جمله فروچالهها خود را نشان میدهد. ماهیت انسانزادی این فروچالهها ناشی از افزایش بهره برداری از آبهای زیرزمینی و به ویژه برداشت بی رویه از سنگ کف کارستی است ، به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد فروچالهها می باشد[5]. شیری و همکاران در سال 1390 در مقاله ای با عنوان پهنه بندی خطر فروچاله در دشت فامنین- کبودرآهنگ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ با روش تحلیل سلسله مراتبی و با مقایسهی زوجی عواملی مثل ضخامت رسوبات منطقه ، شیب ، جهت شیب، سنگ شناسی، افت سطح آب زیرزمینی و کاربری اراضی و به دست آوردن وزن هریک از این عوامل و تهیه نقشه پهنه بندی خطر فروچاله به این نتیجه رسیده است که عامل افت سطح آب زیر زمینی در دشت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آبهای زیرزمینی، سطح ایستابی، پهنه بندی، هیدرولوژی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پهنه بندی، مورفولوژی، ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژیک