منابع پایان نامه ارشد با موضوع دوران باستان، عملکرد شرکت، توسعه کشت

دانلود پایان نامه ارشد

و مسايل و مشکلات حوزه تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار
– بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار
– بررسي عوامل فني مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار
– بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار
– بررسي موانع و چالش توسعه کشت باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار
– بررسي عوامل آموزشي-ترويجي موثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار
– بررسي ويژگي هاي زمينه اي كشاورزان و رابطه آن با توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار.
1-4 سؤال هاي تحقيق
1- عوامل فني مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار چيست؟
2- عوامل اقتصادي مؤثر بر توسعه باغات پسته در شرکتهاي تعاوني کشاورزي شهرستان گرمسار چيست؟
3- عوامل اجتماعي مؤثر بر توسعه باغات پسته در شرکتهاي تعاوني کشاورزي شهرستان گرمسار چيست؟
4- عوامل آموزشي- ترويجي مؤثر بر توسعه باغات پسته در شرکتهاي کشاورزي شهرستان گرمسار چيست؟
5-اولويت عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته توسط تعاونيهاي کشاورزي گرمسار چيست؟
1-5 واژگان تحقيق
1-5-1تعاوني کشاورزي
تعاوني کشاورزي، عبارت است از اجتماعي از افراد با وسايل و امکانات محدود که به صورت داوطلبانه گردهم آمده اند و اهداف اجتماعي و اقتصادي را دنبال مي کنند و با کار مؤثر، تأمين سرمايه مورد نياز و پذيرش ريسک سود و منفعت بر اساس اصول تعاوني کار مي کنند (محمدلو، 1383) .
1-5-2تعاوني توليد کشاورزي
به عنوان نوعي بهره برداري نوين و ضابط در ايران، داراي سازمان و مديريت نسبتاً علمي و تخصصي است که در قالب آن اراضي خرد و پراکنده، بهره برداري هاي کوچک سنتي يکپارچه مي شوند و نيروهاي فردي با رعايت همياري، کار و توليد در سطح شرکت وحدت سه اصل مالکيت، حاکميت و فاعليت نيز حفظ مي شود (اسلامي، 1385).
شرکت تعاوني شرکتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي که به منظور رفع نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء از طريق خودياري، کمک متقابل و همکاري آنان، موافق با اصول که در اين قانون تصريح شده است تشکيل مي شود (قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 16/3/1356).
1-5-3فناوري پسته
به كليه فناوريهايي اطلاق مي شود كه به باغداران و پسته كاران ارائه شده است كه شامل توزيع نهالها و واريته هاي اصلاح شده، استفاده از فناوري هاي نوين مكانيكي، استفاده از پايه و پيوندك، مبارزه هاي غير شيميايي، كاهش قارچ افلاتوكسين در تمام مراحل كاشت، داشت و برداشت محصول از طريق مكانيزه كردن وسايل كاشت، داشت، برداشت و حتي حمل و نقل پسته مي باشد .
1-6 محدوده تحقيق
محدوده زماني
اين تحقيق به لحاظ زماني به سال پنج گذشته محدود مي گردد به عبارت ديگر داده هاي مورد نياز اين تحقيق که از شرکت هاي توليد کشاورزي جمع آوري مي شود مربوط به سال هاي 1385 لغايت 1390 خواهد بود.
محدوده مکاني
محدوده مکاني اين تحقيق مربوط به شرکت هاي تعاوني کشاورزي شهرستان گرمسار مي باشد.
محدوده موضوعي تحقيق
اين تحقيق به لحاظ موضوعي، عوامل موثر در توليد در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار را مورد مطالعه قرار مي دهد.
1-7 محدوديت هاي تحقيق
از اهم محدويت هاي تحقيق حاضر مي توانيم به موارد زير اشاره نماييم :
* پايين بودن سواد عده اي از اعضاء هيأت مديره و کشاورزان حوزه عمل که جامعه آماري تحقيق را تشکيل مي دادند.
* کمبود منابع اطلاعاتي و نبود سوابق مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه فعاليت شرکت هاي تعاوني توليد
* مشغله زياد افراد مورد مطالعه که موجب مي شود که تا آنها نتوانند به پرسشنامه هاي تحقيق و اطلاعات درخواستي با دقت لازم پاسخ گويند.
* محدوديت زماني انجام تحقيق؛
* کمبود امکانات مالي و خدماتي در حين انجام تحقيق و نيز محدود بودن فرصت فعاليت هاي ميداني.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-مقدمه
شركتهاي تعاوني، سازمانهاي مشاركتي هستند كه نشانه بارز در آنها دخالت دموكراتيك اعضاء در برنامهريزيها و تصميمگيريهاي مربوط به اداره امور شركت مي باشد. اعضاء شركت تعاوني ميبايست درتمام مراحل برنامهريزي از تصميمگيري تا اجرا و ارزشيابي فعاليتها دخالت آشكار و داوطلبانه داشته باشند. در واقع اين خصيصه عضو مدار بودن برنامههاي شركتهاي تعاوني است كه مهمترين و اساسيترين هويت، تعاوني بودن آنها محسوب ميگردد. (شيخي و ارفعي، 1388 ). در همين وجودي و کارکرد تعاوني هاي توليد پويش (????) معتقد است که تعاونيها به دو دليل براي اجراي برنامههاي توسعه در کشورهاي جهان سوم مناسباند؛ يکي آنکه با گردآوري پساندازهاي اندک مردم، حمايتهاي مالي دولت، سرمايه گذاري، توليد، و آموزش اعضا، به ارتقاي بهرهوري نيروي انساني کمک مي كنند و موجبات افزايش توليد، اشتغال و رشد اقتصادي جامعه را فراهم مي سازند، و ديگر آنکه رويکردهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاص تعاوني ها، که الهام گرفته از اصول و ارزشهاي تعاون است، سبب توسعة سياسي، فرهنگي و اجتماعي و نيز رفع تبعيض و بيعدالتيها در جوامع مي شود. (طالب، ????) نيز بيان مي کند که تعاون بزرگترين تأمين کنندة منافع و مؤثرترين نظامي است که مي توان در مقابل نظام عدم تحرک و جمود ارائه كرد. کانتورو10 (2006 ) نيز معتقد است که تعاونيها فرصت هايي را به کشاورزان ميدهند که واحدهاي کوچک تجاري خود را بهبود بخشند. عوامل و متغير هاي زيادي در پيشبرد اهداف تعاوني هاي توليد موثر مي باشند فرشادفر در اين زمينه انگيزه و وجدان کاري، مديريت، قانون مداري و نظم، صرفه جويي را در کارکرد تعاونيها موثر ميداند (فرشادفر، 1388). مطالعه حاضر در تعاونيهاي توليد کشاورزي شهرستان گرمسار را مورد مطالعه قرار ميدهد.
حفظ جايگاه ممتاز تعاوني ها در اين شهرستان مانند ساير تعاوني هاي کشور، ما نيازمند نوآوري و خلاقيت و روز آمد کردن روش ها و دانش کشت و کار توليد ميباشد. توسعه و گسترش عملکرد شرکتهاي تعاوني توليد با شرايط مناسبتر نيازمند شناخت بيشتر متغيرهاي دخيل در کليه مراحل کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت است. تحقيق حاضر در همين رابطه تنظيم گرديده و متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و آموزشي – ترويجي و ساير مؤلفه هاي تأثيرگذار در توسعه شرکت هاي تعاوني توليد را مورد بحث قرار ميدهد. اين فصل از گزارش تحقيق به مطالعه مباني نظري و پيشينه تحقيق اختصاص دارد در اين فصل تعاون و اهميت آن، عوامل موثر در توسعه تعاونيها، پذيرش روشهاي نوين توليد در تعاوني کشاورزي، الگوها و مدلهاي نظري پذيرش، پيشينه تحقق از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
(الف)تعاون
2-1تعاون
تعاون يکي از تشکل هايي است که مشارکت و همياري اقتصادي و اجتماعي جمعي از مردم در دستيابي به اهداف مشترک در آن متجلي مي شود. به عبارت ديگر تعاوني تشکلي است سازمان يافته که افراد به طور داوطلبانه و به صورت ارادي، به نظارت دموکراتيک و به منظور تأمين نياز مشترک، تشکيل مي دهند. از جمله اهداف تعاوني ها مي توان به جلوگيري از سود براي يک نفر و به زيان ديگري، مشارکت عادلانه در تأمين سرمايه و سود و زيان حاصله از تعاملات اقتصادي در آن اشاره کرد (حسيني نيا،1388: 16).
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نيزشرکت تعاوني را چنين تعريف مي نمايد: شرکت هاي تعاوني شرکت هايي است که تمام يا حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شرکت تعاوني قرار مي گيرد و وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداري ها، شوراي اسلامي کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي تواند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مضارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليک، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به کمک در تأمين يا افزايش سرمايه شرکت هاي تعاوني نمايند بدون آنکه عضو باشند (بنار و ديگران ،1388: 56).
در ماده 24 قانون بخش تعاوني آمده است که دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي و افزايش بخش تعاوني در اقتصاد ملي و با رعايت ضرورت و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور، شرايط لازم را براي گسترش کمي و کيفي تعاوني ها به گونه اي که اين بخش نقش مؤثرتري در رشد و توسعه اقتصادي داشته باشد را فراهم آورد (همان منبع: 57).
2-2تاريخچه تعاوني
ريشه تعاوني در کشورهاي غربي ابتدا توسط ژرمن ها به وجود آمده در زبان قديم آلماني، تعاوني به معناي سهم داشتن از مرتع و يا دام بوده است. معنا و مفهوم تعاوني در آلمان قديم در زماني به وجود آمد که ژرمن ها هنوز زندگي کوچ نشيني و عشايري را مي گذراندند و اقتصاد آنها بر دامداري متکي بود. لذا پرورش دام و دامداري ارزش خاصي در زندگي آنان داشت و مراتع متفلق به تمام اعضاء جامعه آنها (ايل- قبيله- فاميل بزرگ و يا گروهي بزرگ) بود. پس از آشنايي و شناخت زراعت به عنوان شيوه اي براي تأمين معاش و استفاده از زمين به عنوان کشت و کار ساکن و مستقر گرديده و اين لغت در فرهنگ آنان جاي وسيعي را پيدا کرد. بطوريکه اساس و ساختار اوليه براي تغييرات اقتصادي و اجتماعي جامعه آنها گرديد. با شروع فعاليت هاي کشاورزي زمين ها به صورت تعاوني کشت مي گرديد که تمام افراد جامعه در مراحل توليد و در استفاده توليد نهايي سهم داشتند. در جامعه روستايي ژرمن ها بعدها با پديد آمدن مالکيت خصوصي خانه و مزارع و باغ ها و زمين هاي کشاورزي تقسيم و به مالکيت افراد در آمد. بعدها در قرون وسطي در آلمان تعاوني هايي بر پايه اصل نياز گروه هايي از جامعه به وجود آمد، مانند تعاوني هاي صنفي کاسبان کوچک – کشتي داران – کارگران بنادر و غيره که اعضاء با قسم خوردن و پيمان با يکديگر در زمان مرگ و فقر يکديگر را کمک و ياري مي نمودند. نياز هميشه نيروي محرکه اصلي براي تشکيل تعاوني ها بود(نسيمي،1377).
2-3تعاوني هاي سنتي در ايران
مورخين، تشکيل اولين اجتماعات تعاوني را مربوط به هزاران سال قبل از ميلاد مسيح
مي دانند. نخستين اجتماعات تعاوني در بين کشاورزان و ماهيگيران بيشتر رواج داشته است و همچنين اجتماعاتي وجود داشته اند که مايحتاج زندگي افراد را مشترکاً تهيه مي نموده و در اختيار افراد قرار مي داده اند ولي در هر حال اين اجتماعات تعاوني داراي تشکيلات و سازمان منظم نبوده و تنها دسته هاي مختلفي از افراد، چه در شهرها و چه در روستاها با هم همکاري متقابل داشته اند (پورافضل، 1347 :12).
تعاون به صورت سنتي خود شامل مجموعه همياري ها و معاضدت هاي گروهي از مردم و يا يک جامعه به منظور آسان داشتن معضلات مي باشد و به تبع عرف و رسم جاري بدون هيچگونه پايبندي به قانون و مقررات و آئين نامه مصوب و مکتوب از قديمي ترين ايام تا عصر حاضر و در جوامع شهري و مخصوصاً روستايي جاري بوده است و مظاهر آن در تمام اجتماعات انساني ديده مي شود. تعاوني سنتي شکل خاصي ندارد، متعلق به کسي نيست و حد و مرزي نمي شناسد، مخلوق جامعه و ابزار کار اجتماعات آن است. در ايران قديم علاوه بر اينکه عده اي از مردم متمکن و خيرانديش براي ايجاد رفاه و آسايش عمومي به يک سلسله اقدامات عمراني از قبيل ساختن راه، ايجاد پل، کاروان سراها، مساجد، آب انبارها و ابنيه و اماکني نظير آنها مبادرت مي کرده اند، مردم عادي نيز در اينگونه موارد به نحوي با يکديگر همکاري کرده اند و اگر سرمايه اي نداشته اند، بازوهاي خود را به کار مي انداخته اند. آغاز تعاون رسمي در ايران را مي توان از حيث عنوان موادي در قانون تجارت سال 1303 شمسي دانست (حسني، 1363: 34).
بهترين نمونه و طرز همكاري را مي توان در ميان مردم روستاهاي مملكت مشاهده كرد كه به صورت يك سنت پسنديده از دوران باستان تاكنون همچنان ميان كشاورزان ايراني متداول بوده و مي باشد (كلباسي، 1371: 35). طبقه كشاورز در ايران، مانند بسياري از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه کشت، دانش آموختگان، اقتصاد کشور Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل