منابع پایان نامه ارشد با موضوع داده های تابلویی، رگرسیون، داده های پانل، داده های پانلی

دانلود پایان نامه ارشد

، دفتر آمار، اطلاعات و GIS تهیه گردید. اطلاعات مربوط به جمعیت استانها براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 و نیز داده های وسعت استانها بر اساس آخرین تقسیمات سال 1391 از سایت مرکز آمار ایران اخذ شد.
3-5- دوره زمانی آمار و اطلاعات
داده های جمع آوری شده در خصوص درآمد و هزینه خانوار مربوط به سالهای 1383 تا 1392 می باشد که برای هشت استان مدنظر گردآوری گردید. داده های مربوط به جمعیت هراستان بر اساس سال 1390 و داده های مربوط به وسعت هر استان بر اساس سال 1391 می باشد.
3-6- جامعه آماری
جامعه آماری ما در این تحقیق کل جمعیت شهری در استانهای مورد مطالعه، خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، گلستان ، سمنان ، یزد ، کرمان و سیستان و بلوچستان بوده است. ما به بررسی جمعیت روستایی و مناطق غیر شهری نپرداخته ایم.
3-7- متغیرهای تحقیق
با توجه به الگوهای ارائه شده در قسمت معرفی روش ضریب انگل در همین فصل قسمت 3-3 متغیرهای درآمد و هزینه خانوار، متغیرهای اصلی و مهم ما در تحقیق هستند. بررسی‌ هزینـه‌ و درآمد خانوار (بودجه‌ خانوار)، برای‌ اولین‌ بار در سال‌ 1314 توسط بانک‌ ملـی‌ ایران‌ انجام شده و هدف‌ اصلی‌ این‌ بررسی‌، بـه‌ دست‌ آوردن‌ ضرایب‌ مصرف‌ برای‌ محاسبه‌ شاخص‌ هزینه‌ زندگی‌ بوده است. در سال 1338، اداره‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌ بـه‌ منظور تجدیـدنظر در ضرایب‌ اهـمیت‌ شاخـص‌ هزینـه‌ زندگی‌، در23 شهر کشور، با مراجعه به خانوارهای نمونه بـه تهیه آمار در ایـن‌ زمینه‌ مبادرت‌ نمود. از سال‌ 1344 بـانک‌ مرکزی‌ ایران‌، بررسی‌هایی‌ را در مورد هزینه‌ و درآمد خانوارهای‌ شهری‌، بـه‌طور مـرتب‌ انجام‌ داده است. از سال‌ 1347، آمارگیری‌ از هزینه خـانوارها در نقاط شهری‌ و در مقیاسی‌ گسترده‌تر، تـوسط مرکزآمار ایران‌ شروع‌ شد. این آمارگیری از سال 1353عـلاوه بر هزینه، درآمد خانوارهای شهری را نیز شامل می‌شـود و تاکنون به استثنای سال‌های 1355، 1357و 1360، همه ساله انجام شده و‌ نتایج‌ آن‌ استخراج‌ و منتشر شده ‌است‌. آمارگیری‌ از هزینه‌ و درآمد خانوارهای روستایی‌، در سال‌ 1342 برای اولین بار تـوسط اداره‌ کل‌ آمار عمومی‌ سابق‌ انجام‌ شد و سپس‌ با تأسیس‌ مرکز آمار ایران‌ در سال‌ 1344، در مقیاسی‌ وسیع‌تر، ادامه‌ یافت‌. در حال‌ حاضر، آمار هزینه‌ و درآمد خانوارهای‌ شهری‌، از طریـق‌ دو منبع‌ “مـرکز آمار ایران‌” و “بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران” و آمار هزینه‌ و درآمد خانوارهای‌ روستایی‌، توسط‌ مرکز آمار ایران‌ منتشر می‌شود. طرح‌های مذکور، بــا استفاده‌ از توصیه‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بـه‌ روش‌ آمارگیری‌ نمونه‌ای،‌ از طریق‌ مراجعه‌ به ‌‌خانوارهای‌ نمونه‌ در نقاط شهری‌ و روستایی‌ انجام‌ می‌گیرد.
مخارج خوراکی خانوارها(F): مخارج خوراکی متغیر مهم در سمت چپ همه الگوهای محاسبه ضریب انگل ، الگوهای 1-3 تا 4-3 ، عددی است که از میانگین هزینه خوراکی هایی شامل گوشت، نان و غلات، میوه و سبزی، شیر و فرآورده های آن، نوشابه و دخانیات، قند و شیرینی ها، خشکبار و حبوبات، روغن و چربی ها و ادویه ها و چاشنی ها و سایر ترکیب های خوردنی بدست می آید و هرساله توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می شود. خط فقر از حاصلضرب معکوس ضریب انگل در مخارج خوراکی خانوار(F) بدست می آید.

مخارج کل خانوارها(I): مخارج کل متغیر مهم در سمت راست همه الگوهای محاسبه ضریب انگل، الگوهای 1-3 تا 4-3 ، عددی است که از حاصل جمع هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوار بدست می آید.
3-8- داده های تابلویی یا پانل دیتا (Panel Data)
انواع داده هایی كه عموماً برای تحلیل های تجربی به كار برده می شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند: 1- داده های سری زمانی 2- داده های مقطعی 3- داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی
در داده های سری زمانی مقادیر یك یا چند متغیر را طی یك دوره زمانی مشاهده می كنیم (برای مثال GDP طی چند فصل یا چند سال). در داده های مقطعی، مقادیر یك یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه ای در یك زمان یكسان جمع آوری می شود (برای مثال نرخ های جرم و جنایت برای سی استان ایران در در یک سال معین).
داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. در مجموع، داده های پانلی دارای مزایای فراوانی نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: داده های مقطعی و سری زمانی صرف، ناهمسانی های فردی را لحاظ نمی کنند، لذا ممکن است که تخمین تورش داری به دست دهند، در حالی که در روش پانل میتوان با لحاظ کردن متغیرهای مخصوص انفرادی این ناهمسانی ها را لحاظ كرد. داده های تابلویی دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به خصوص اینکه یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت داده های تابلویی می باشد.
با مجموعه داده های تابلویی، می توان اثراتی را شناسائی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال می شود داده های مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشان می دهند، در حالی که در داده های سری زمانی براثرات کوتاه مدت تأکید می شود. با ترکیب این دو خصوصیت در داده های تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومی تر و پویاتری را می توان تصریح و برآورد کرد.(اشرف زاده و مهرگان، 1387، ص 41 )
داده های تابلویی که بر حسب بنگاه ها، خانوارها و افراد جمع آوری می شوند، ممکن است دقیق تر از داده های مشابه اندازه گیری شده در سطح کلان باشند. بنابراین، تورشی که ممکن است در داده های کلان حاصل شود، در داده های تابلویی حداقل می گردد. داده های پانلی از طریق فراهم کردن تعداد داده­های زیاد، تورش را پائین می آورد. مطالعه مشاهدات به صورت داده های پانلی، وضعیت بهتری برای مطالعه و بررسی پویایی تغییرات نسبت به سری زمانی و مقطعی داراست.
روش دادههای تابلویی مشتمل بر سه نوع تخمین یعنی تخمینهای بین گروه، تخمینهای درون گروه(اثرات ثابت13)، و تخمینهای اثرات تصادفی14 است. در تخمینهای بین گروه رگرسیون روی میانگینهاست و معمولاً برای تخمین ضرایب بلندمدت از این روش استفاده میشود. در تخمینهای درون گروه بعد زمان در نظرگرفته نمیشود و تنها اثراتی که مختص هر یک از مجتمعها است، به عنوان اثرات انفردی منظور میگردد. در تخمینهای اثرات تصادفی فرض میشود که عرض از مبدا دارای توزیع مشترکی با میانگین a بوده و بر خلاف روش قبلی با متغیرهای توضیحی مدل ناهمبسته اند. در این روش عامل زمان منظور می شود و اثرات انفرادی واحدها در طول زمان به طور جداگانه به عنوان متغیرهای توضیحی وارد مدل میشوند. در این مطالعه آزمون مد نظر برای تشخیص انتخاب بین POOL یا PANEL بودن فرضیه های تحقیق آزمون Fلیمر بوده است. بنابراین باید فرض الگوی مقدار ثابت مشترک که همان همگن بودن مقاطع مختلف مورد مطالعه می باشد را بیازماییم، در اين آزمون، فرضيه 0H يكسان بودن عرض از مبدأها (داده هاي تلفيقي) در مقابل فرضيه مخالف 1H ناهمساني عرض از مبدأها (روش دادههاي تابلويي) قرار مي گيرد. اگر مشخص شد كه مقاطع مورد بررسي ناهمگن و داراي تفاوت هاي فردي بوده ، روشهاي تابلويي مناسبتر هستند. همچنین به منظور انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شده است. آماره آزمون هاسمن كه براي تشخيص ثابت يا تصادفي بودن تفاوت هاي واحدهاي مقطعي محاسبه می شود، داراي توزيع كاي- دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي مستقل است. 

3-9- بررسي مانايي متغيرهاي تحقيق
یکی از مشکلات اساسی تحقیقات ، در نظر نگرفتن مانایی متغیرها یا روند تغییرات آنها در زمان بعنوان یک عامل اثرگذار بر تجزیه و تحلیل های رگرسیونی است. از خصوصیات مهمی که داده ها باید دارا باشند ، مانا بودن آنهاست. مانا بودن داده ها مانع از ایجاد رگرسون کاذب میان متغیرها می شود.‎ اغلب مدل های اقتصادسنجی که در ‎اوایل‎ مورد استفاده قرار می‎‎گرفت، بر فرض مانایی سری های زمانی استوار بود. بعداً که مانایی اکثر سریهای زمانی رد شد، به کارگیری متغیرها منوط به انجام آزمونهای مانایی مربوط گردید. از طرفی به دلیل نگرانی از وجود روند تصادفی و رگرسیون کاذب میان متغیرها محققان قبل از برآورد، آزمون وجود ریشه‎ی‎ واحد را در متغیرها مورد بررسی قرار می‎‎‎دهند. پس قبل از برآورد مدل، برای اطمینان از ساختگی نبودن و در پی آن داشتن نتایج نامطمئن، لازم است از مانا بودن متغیرها اطمینان حاصل کنیم. ‎ آزمون ریشه‎‎ی‎ ‎‎واحد، یکی از معمول ترین آزمون هایی است که برای تشخیص‎ ‎‎مانایی فرایند‎ ‎‎مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه‎ی‎ واحد بر این منطق استوار است که وقتی p=1 ‎ است، فرایند مانا نیست. در صورت مانا نبودن متغیرهای مدل، احتمال ایجاد رگرسیون ساختگی وجود دارد. برای اجتناب از وضعیت های رگرسیون ساختگی، آزمون همجمعی به عنوان یک پیش آزمون قابل استفاده است. به این ترتیب، تنها در شرایط همجمعی متغیرها میتوان به نتایج اعتماد کرد. پس بررسی وجود همجمعی ‎‎‎‎‎متغیرها در داده های پانلی اهمیت دارد.(نورافشان1393)
برای بررسی مانایی متغیرها آزمون لوین لین چو با استفاده از نرم افزار Eviews در اين مطالعه اجرا شده است. اين آزمون، فرضيه ريشه واحد (نامانايي) را در مقابل مانايي متغير مورد نظر آزمون ميکند، درصورتي که قدر مطلق آماره آزمون ( τمحاسباتي) بزرگتر از قدرمطلق مقادير بحراني τ باشد، فرضيه H0 رد ميشود و فرضیه مقابل پذیرفته می شود و آن بدین معنی است که سريزماني ايستا می باشد، در این جا سطح معناداری پنج درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به نتايج حاصله که در فصل چهارم بطور کامل آمده است هر دو متغیر متوسط هزینه های خوراکی و متوسط هزینه کل مانا هستند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمان، استان گلستان، افغانستان، استان یزد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نارسایی خدمات، رضایت مشتری، شهرت برند، جذب دانش