منابع پایان نامه ارشد با موضوع خبري، مي‌تواند، تيتر، شيوه

دانلود پایان نامه ارشد

بولتن‌هاي بلند است كه اين اختيار را به رسانه مي‌دهد كه قالب‌هاي بلند و متنوع و گوناگوني را براي روايت خبر انتخاب كند و از قالب‌هاي بديع آن گزارش تصويري است.
از نظر توليد خبر، اخبار هرم وارونه و خلاصه خبر بيشترين ميزان اخبار را به خود اختصاص مي‌دهند اما از نظر ارائه به طور متناوب براي جلوگيري از كسالت مخاطب، قالب‌هاي خبري متفاوتي ارائه مي‌شود مثلاً ابتدا يك موضوع خبري با چند قالب گزارش تحقيقي، خبر هرم وارونه و مصاحبه ارائه مي‌شود سپس چند خلاصه خبر و چند خبر هرم وارونه خوانده مي‌شود و دوباره پرونده ويژه ديگري باز مي‌شود. يعني الگوي ارائه سيالي دارد. در مبحث تيتر در حوزه نگارش و يا عدم نگارش آن، بي‌بي‌سي كاملاً متون سيالي دارد. از دو تيتري‌ها تا تيترهاي يك كلمه‌اي و حتي اخبار بدون تيتر استفاده مي‌كند ولي در نگارش تيترهاي مرسوم از الگوي كلاسيك پيروي مي‌كند اما در تيتر زدن قاعده مشخصي ندارد و از چارچوب‌ها عبور كرده است. از نظر نگارش تيتر بسيار متنوع عمل كرده و ويترين‌هاي خبري متفاوتي را آراسته است كه مي‌تواند براي مخاطب بسيار جذاب باشد اما بيشترين مورد استفاده، تيترهاي خبري هستند و از نظر ضرباهنگ نيز بسته به نوع متن از آن‌ها استفاده كرده است و در صدد جلب توجه سريع مخاطب و يا جذاب نمودن خبر با تيتر موجي نيست، بلكه بسته به الگوي متن از آن‌ها بهره برده است.
ميزان اخباري كه به شيوه نمايشي تهيه شده‌اند نصف اخبار مستند است. با وجودي كه تعداد اخبار مستند زياد است مي‌توان بيشتر اخبار كوتاه و خلاصه خبرها را به شيوه مستند مرتبط ساخت اما سوژه‌هاي ويژه بيشتر به شيوه نمايشي تهيه شده‌اند كه مخاطب را به سمت خبر جلب مي‌كند و به شكلي كه گويي داستاني يا خبري فردي براي شخص ديگر پررنگ و لعاب تعريف مي‌كند، روايت مي‌كند. استفاده از ارزش خبري برخورد و تازگي از ميان ساير ارزش‌ها بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته‌اند كه جلب توجه را به عنوان مهمترين ويژگي اخبار مطرح مي‌كند، ارزش برخورد، انعكاس تنش‌هاست كه مردم در شرايط كنوني تمايل زيادي براي شنيدن آن كه مسائلي است كه هر روز با آن درگيرند دارند. اما نكته اينجاست كه آن را از يك رسانه وطني دريافت نمي‌كنند و در صورتي كه در يك رسانه اپوزيسيون خبري طرح شود كه در رسانه وطني طرح نمي‌شود مي‌تواند به عنوان دروغ يا افشاگري بسته به رويكرد مخاطب تعريف شود و واكنش‌هاي شديدتري در پي داشته باشد. ارزش خبري تازگي نيز بسته به كنجكاوي و علاقه مخاطب رسانه به دانستن اخباري جديد كه تاكنون طرح نشده است مي‌تواند انگيزه و علاقه مخاطب را به پيگري اخبار اين بولتن جلب كند. اما به طور كلي اين بولتن در اين حوزه نيز مانند ساير حوزه‌ها گستره متنوعي از تكنيك‌هاي نگارش اخبار را در مقابل خود مي‌بيند و از اينرو از گونه‌هاي متنوع ارزش‌ها بهره مي‌برد.
پوشش اخباري كه خارج از ايران روي داده‌اند نسبت به اخبار وطني كه مردم هر روزه با آن درگيرند يك نقص و يك حسن دارد. نقص آن در اين است كه مردم خود را كمتر در رسانه مي‌بينند، اما حسن آن در اين است كه مردم دريچه‌هاي بيشتري به روي خود گشوده مي‌بينند و بر اين اساس اطلاعات جديدتري دريافت مي‌كنند و اين شوق به دانستن آنچه سايرين نمي‌دانند (افرادي كه از اين بولتن استفاده نمي‌كنند) مي‌تواند وجه مميز و برتري دهنده اخبار باشد. اما نكته بعد كه تنها در مورد بي‌بي‌سي قابل ذكر است، بمباران اطلاعاتي اين شبكه بر سر مخاطب است كه ممكن است تعدادي را درك نكند و تعدادي را حتي بعداً به خاطر نياورد، ولي مواجهه مخاطب با ريزش دنیایی از اطلاعات است، فارغ از اين كه اين اطلاعات ارزشمند هستند يا نه؛ نكته اينجاست كه همين مواجهه وسيع با اطلاعات مي‌تواند براي عده‌اي بسيار لذت‌بخش باشد.
بيشترين اخباري كه مورد پوشش قرار گرفته‌اند اخبار سياسي است كه به دليل حساسيت از جذابيت بالاتري برخوردارند اما معمولاً به طور تخصصي و موشكافانه دغدغه عوام نيست. پس بي‌بي‌سي با استفاده از انتخاب موضوعات ساده در راستاي اهداف خود و بهره‌گيري از روش‌هاي پردازش و ارائه جذاب، مخاطب را به سمتي خاص سوق مي‌دهد. يعني مثلاً اخبار حالت درگوشي يا غيبت و شايعه گونه را انتخاب مي‌كند مثل خبر نادران، كوهيار گودرزي و هاله سحابي و… يا شيوه پردازش او به سمت روايت قصه‌هاي جذاب با استفاده از نشانه ويژه كه براي عوام جالب باشد پيش مي‌رود مثل خبر سودان و جشن و پايكوبي آن. اما ساير حوزه‌ها نيز مغفول نمانده‌اند و جالب اينجاست كه تعداد زيادي از آن‌ها تركيبي هستند، يعني هم به قلمرو سياست و هم به حوزه اقتصاد يا فرهنگ يا اجتماع را به عنوان مثال شامل ‌میشود كه قلمرو پردازش گسترده‌تري به همراه دارد. نكته بعد توجه اندك به مسائل فرهنگي در اين بولتن است. تنها دو خبر فرهنگي صرف وجود دارد كه يكي از آن‌ها كاملاً در قلمرو و روشنفكري و مخاطب خاص است و ديگري كه مرتبط با عموم مخاطبان است، قلمرويي ويژه است كه باز مخاطبان ويژه‌اي را مي‌طلبد. در اخبار ورزشي نيز انتخاب رويدادها تقريباً به همين گونه است و گويي مي‌خواهد حوزه‌هاي جديدي را براي مخاطب با اهميت سازد. تعداد زياد سخت خبرها بيشتر به علت پردازش اخبار كوتاه و خلاصه خبرهاست كه مجالي براي پرداخت به ابعاد قضيه نمي‌دهد اما تعداد نرم خبرها هم كم نيست كه اغلب، رويدادهاي مهم روز را شامل مي‌شود و به نوعي رسانه به اين شيوه به اين رويدادها اولويت داده است و نرم خبرها رويكردي تفسيري از خبر ارائه مي‌دهند و ابعاد رويداد را براي مخاطب روشن مي‌كنند.
اخبار پيوسته نيز رويدادهايي را پوشش مي‌دهند كه در بستر اجتماع، آغاز و انجام مشخصي ندارند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال معنا، زبان رسانه، دستور زبان Next Entries منبع مقاله درباره پوشش خبری، تصویر ذهنی، وسیله ارتباطی، ساختارگرایی