منابع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، روش DEMATEL، یکپارچه سازی، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

شده است که مباحث فوق در مورد پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد.
روایی تحقیق ، میزان سازگاری ابزار سنجش با هدف تحقیق را نشان می دهد و روایی به این موضوع می پردازد که آیا ابزار سنجش واقعا آنچه را که قرار است سنجیده شود را می سنجد یا خیر و هر اندازه که روایی تحقیق انجام شده بالاتر باشد بر اعتبار آن افزوده می شود .(مهری ،1381)
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.(کاظمی،1391)
برای اعتبار و روایی و پایایی مدل مفهومی و پرسشنامه این پژوهش از نظرات خبرگان صنایع شوینده ،اساتید محترم دانشگاهی استفاده گردید.بدین ترتیب که ابتدا شاخص ها از مقالات متعدد علمی و معتبر استخراج شد ه است که منابع آن ذکر شده است ،سپس مدل مفهومی پژوهش با نظر اساتید و خبرگان ساخته شد و از آن ها خواسته شد با تعیین اهمیت شاخص ها برای این پژوهش ،شاخص های نامطلوب را از مدل حذف کنند .

3-9مدل مفهومی پژوهش

:جدول (3-3) معیارهای اصلی و فرعی موثر بر توان مالی
معیارها
زیرمعیارها

تحویل
موقعیت جغرافیایی(در دسترس بودن)

سیستم حمل و نقل(انعطاف در حمل و نقل)

سهولت در سفارش دهی

بسته بندی مناسب

درصد تحویل به موقع
انعطاف پذیری
سازگاری با فرآیند سازمان متقاضی

توانایی پاسخگویی به نوسانات تقاضای سازمان

کیفیت
نرخ مرجوعی ها(اقلام معیوب)

تطابق مشخصات فنی با درخواست مشتری (سطح دانش فنی)

داشتن گواهینامه سیستم مدیریت و کیفیت

خدمات
تسهیلات

ضمانت(گارانتی)

خدمات پس از فروش(وارانتی)

داشتن نمایندگی نزدیک خریدار

حل مشکلات اطلاعات و تامین نیازهای آموزشی درباره محصول

یکپارچه سازی
درونی(در بردارنده هماهنگی ،همکاری و یکپارچه سازی گسترده عملکرد درون یک واحد اقتصادی می باشد)

بیرونی(با مشتری:مستلزم درک فعل و انفعالات میان تامین کنندگان محصولات و مشتریان است)

بیرونی (با تامین کننده:مستلزم فرآهم آوردن اطلاعات و همکاری مستقیم در تصمیم گیری هاست که با رابطه همیاری خریدار و تامین کننده توصیف می شود)
توانمندی سازمان
سطح تکنولوژی مورد استفاده در تولید(میزان استفاده از فناوری اطلاعات)

توانایی مدیریت

قدرت رقابت پذیری

مدیریت هزینه

داشتن کادر تخصصی و داشتن امکانات

کارایی

حسن سابقه
عملکرد

میزان سفارش دهی

پتانسیل رابطه بلندمدت

ارتباط موثر با مشتریان
پاسخگویی
زمان تاخیر

زمان پاسخگویی

دوباره کاری
بهروری
حداقل سازی استفاده از منابع

حداکثر استفاده از ظرفیت

4-1 مقدمه
در این فصل به سوالات مطرح شده در فصل 1پاسخ داده شده است علاوه بر آن روش حل پیشنهادی، بصورت کامل و قدم های محاسباتی آن به ترتیب برای معیارهای اصلی تشریح می شود و در ادامه برای زیر معیارها جدول حل نهایی و دیاگرام نهایی آورده می شود. در ادامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن پرداخته خواهد شد.
4-2 سوال اول و پاسخ آن
عوامل اصلی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟
براساس مطالعات صورت گرفته و با استفاده از پیشینه تحقیق معیارها در پرسشنامه ای در اختیار خبرگان صنعت شوینده قرار گرفت و طبق نظر خبرگان به آنها امتیاز داده شد و عوامل اصلی که بالاتر از 80% بالاترین امتیاز را کسب کرده بودند به عنوان شاخص های اصلی تاثیر گذار شناسایی شد که در جدول (4-1) آورده شده است . عبارت است از:

شاخص های اصلی
خبره 1
خبره 2
خبره 3
خبره 4
خبره 5
خبره 6
خبره 7
میانگین
درصد اهمیت
وضعیت
تحویل
5
4
5
5
4
5
5
4.7143
94.286
قابل قبول
انعطاف پذیری
4
3
3
4
3
3
5
3.5714
71.429
غیر قابل قبول
کیفیت
4
4
4
5
4
4
3
4
80
قابل قبول
خدمات
5
2
2
5
5
4
3
3.7143
74.286
غیر قابل قبول
یکپارچه سازی
4
3
3
4
4
3
3
3.4286
68.571
غیر قابل قبول
توانمندی سازمان
4
4
4
5
5
4
4
4.2857
85.714
قابل قبول
حسن سابقه
3
4
4
5
3
5
3
3.8571
77.143
قابل قبول
پاسخگویی
5
3
3
5
3
3
4
3.7143
74.286
غیر قابل قبول
بهروری
5
4
4
5
4
3
2
3.8571
77.143
قابل قبول

4-3 سوال دوم و پاسخ آن
عوامل فرعی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟
عوامل فرعی با توجه به عوامل اصلی از منابع کتابخانه ای و پیشینه تحقیقات گذشته استخراج گردید و با توجه به نظر خبرگان به آنها امتیاز داده شد وعو املی که بالاتر از 80% بالاترین امتیاز را کسب کرده بود به عنوان شاخص های تاثیر گذار شناسایی شد که در جدول (4-2) آورده شده است .

جدول (4-2)غربالگری معیارهای فرعی(زیر معیارها)
شاخص ها
خبره 1
خبره 2
خبره 3
خبره 4
خبره 5
خبره 6
خبره 7
میانگین
درصد اهمیت
وضعیت
تحویل
 
موقعیت جغرافیایی (در دسترس بودن)
3
5
5
4
4
5
5
4.4286
88.571
قابل قبول
سیستم حمل و نقل (انعطاف در حمل و نقل)
4
5
5
5
4
5
4
4.5714
91.429
قابل قبول
سهولت در سفارش دهی
4
5
5
5
5
4
5
4.7143
94.286
قابل قبول
بسته بندی مناسب
3
5
5
5
5
3
5
4.4286
88.571
قابل قبول
درصد تحویل به موقع سفارش
5
5
5
4
5
5
5
4.8571
97.143
قابل قبول
کیفیت
 
نرخ مرجوعی ها(اقلام معیوب)
4
5
5
3
5
3
4
4.1429
82.857
قابل قبول
تطابق مشخصات فنی با درخواست مشتری (سطح دانش فنی)
4
5
5
4
4
4
2
4
80
قابل قبول
داشتن گواهینامه سیستم مدیریت و کیفیت
3
5
5
5
3
4
5
4.2857
85.714
قابل قبول
توانمندی سازمان
 
سطح تکنولوژی مورد استفاده در تولید(میزان استفاده از فناوری اطلاعات)
4
5
5
5
4
5
5
4.7143
94.286
قابل قبول
توانایی مدیریت
5
5
5
5
5
4
5
4.8571
97.143
قابل قبول
قدرت رقابت پذیری
4
5
5
5
4
4
5
4.5714
91.429
قابل قبول
مدیریت هزینه
5
5
5
4
5
5
5
4.8571
97.143
قابل قبول
داشتن کادر تخصصی و داشتن امکانات
4
5
5
5
5
5
5
4.8571
97.143
قابل قبول
کارایی
5
5
5
5
5
4
5
4.8571
97.143
قابل قبول
حسن سابقه
 
عملکرد
4
5
5
4
4
5
4
4.4286
88.571
قابل قبول
میزان سفارش دهی
4
5
5
3
5
5
5
4.5714
91.429
قابل قبول
پتانسیل رابطه بلندمدت
5
5
5
4
4
5
5
4.7143
94.286
قابل قبول
ارتباط موثر با مشتریان
4
5
5
4
4
4
5
4.4286
88.571
قابل قبول
بهروری
 
حداقل سازی استفاده از منابع
4
5
0
5
5
5
5
4.1429
82.857
قابل قبول
حداکثر استفاده از ظرفیت
5
5
5
5
4
5
5
4.8571
97.143
قابل قبول

4-4 سوال سوم و پاسخ آن
ساختار حاکم بر عوامل اصلی و فرعی مذکور کدام است؟
برای پاسخ به این سوال پس از غربال کردن معیارها توسط خبرگان ،پرسشنامه دوم برای ارزیابی معیارهای اصلی و فرعی توسط 7 خبره تکمیل شد سپس با استفاده از روش دیمتل فازی ساختارهای حاکم بر عوامل فرعی و اصلی به صورت زیر به دست آمد .
4-4-1روش DEMATEL
روش DEMATEL يك روش جامع براي طراحي و آناليز ساختار علي و معلولي بين معيار‌هاي پيچيده مدل مي‌باشد. بر خلاف روش AHP كه فرض مي‌كند هر يك از معيار‌ها با توجه به ساير معيار‌ها مستقل مي‌باشند، روش DEMATEL رابطه بين معيار‌ها را در نظر مي‌گيرد و سطح ارتباط بين آنها را بدست مي‌‌آورد. قدم های روش به ترتیب در زیر بخش های ذیل به تفصیل تشریح شده است.
4-4-1-1قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی
در پژوهش حاضر برای اینکه بتوان تاثير متقابل هر یک از معیارهار را نسبت به همدیگر بدست آورد پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی و به تعداد 7 عدد بین خبره توزیع شد. بطوریکه معیار های اصلی با یکدیگر و هر یک از زیر معیارها با همدیگر مورد بررسی قرار گرفته شد. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از عوامل روی عوامل دیگر از اعداد 0 تا 4 استفاده شد، بدین صورت که مطابق جدول شماره (4-3) بترتیب از بدون تاثیر تا تاثیر خیلی زیاد عوامل روی یکدیگر درجه بندی شده و توسط خبره ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها، ماتریس مقایسات زوجی مطابق جدول شماره (4-4) به اعداد فازی مثلثی تبدیل شدند ملاک کار این پژوهش قرار گرفتند. در مرحله اول تمامی قدم های طی شده را برای رسم دیاگراف علی و معلولی را برای معیار های اصلی که عبارتند از: تحویل (A1)، کیفیت (A2)، توانمندی سازمان (A3)، حسن سابقه (A4) و بهره وری (A5) تشریح گردید و در ادامه برای زیر معیارها نتیجه نهایی گزارش گردید.
جدول (4-3) تاثیر متقابل معیارها
0
بدون تاثير
1
تاثير كم
2
تاثير متوسط
3
تاثير زياد
4
تاثير خيلي زياد

جدول( 44 ) ماتریس تصمیم معیارهای اصلی
#
معیارها

1
2
3
4
5
معیارها
1
0.00
0.00
0.25
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00

2
0.75
1.00
1.00
0.00
0.00
0.25
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00

3
0.50
0.75
1.00
0.75
1.00
1.00
0.00
0.00
0.25
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00

4
0.50
0.75
1.00
0.50
0.75
1.00
0.50
0.75
1.00
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

5
0.50
0.75
1.00
0.50
0.75
1.00
0.50
0.75
1.00
0.75
1.00
1.00
0.00
0.00
0.25

4-4-1-2قدم دوم: فازی زدایی به روش CFCS
این روش بر اساس تعیین ماکزیمم و می نیمم محدوده اعداد فازی مثلثی عمل می کند که شامل 4 مرحله به شرح زیر می باشد.
مرحله 1: نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم
با توجه به معادله های شماره ( (4-1) و (4-2) و (4-3)) ماتریس تصمیم فازی بصورت جدول (4-5) تبدیل می شود.
(4-1)
(4-2)
(4-3)
جدول(4-5) ماتریس نرمال شده
#
معیارها

1
2
3
4
5

Xl(ij)
Xm(ij)
Xr(ij)
Xl(ij)
Xm(ij)
Xr(ij)
Xl(ij)
Xm(ij)
Xr(ij)
Xl(ij)
Xm(ij)
Xr(ij)
Xl(ij)
Xm(ij)
Xr(ij)
معیارها
1
0
0
0.25
0.75
1
1
0.75
1
1
0.75
1
1
0.75
1
1

2
0.75
1
1
0
0
0.25
0.75
1
1
0.75
1
1
0.75
1
1

3
0.5
0.75
1
0.75
1
1
0
0
0.25
0.75
1
1
0.75
1
1

4
0.5
0.75
1
0.5
0.75
1
0.5
0.75
1
0
0
0.25
0.5
0.75
1

5
0.5
0.75
1
0.5
0.75
1
0.5
0.75
1
0.75
1
1
0
0
0.25

مرحله دوم :محاسبه مقادیر چپ و راست نرمال شده
با استفاده از معادله های شماره(4-4) و (4-5) مقادیر نرمال شده چپ (ls)و راست(rs) را برای اعداد فازی مثلثی مطابق جدول (4-6) محاسبه شده است.

(4-4)
(4-5)

جدول (4-6) ماتریس مقادیر چپ و راست نرمال شده
 
معیارها

1
2
3
4
5

Xls(ij)
Xrs(ij)
Xls(ij)
Xrs(ij)
Xls(ij)
Xrs(ij)
Xls(ij)
Xrs(ij)
Xls(ij)
Xrs(ij)
معیارها
1
0.00
0.20
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00

2
0.80
1.00
0.00
0.20
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00

3
0.60
0.80
0.80
1.00
0.00
0.20
0.80
1.00
0.80
1.00

4
0.60
0.80
0.60
0.80
0.60
0.80
0.00
0.20
0.60
0.80

5
0.60
0.80
0.60
0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
0.00
0.20

مرحله 3: محاسبه مقادیر کریسپ نرمال شده کل
با استفاده از معادله شماره (4-6) مقادیر کریسپ نرمال شده کل مطابق جدول (4-7)محاسبه شده است.
(4-6)
جدول(4-7) ماتریس مقادیر کریسپ نرمال شد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع دیمتل فازی، عدم اطمینان، تکنیک دیمتل، روش ویکور Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تلفن همراه، تحلیل داده، رگرسیون، آزمون فرضیه