منابع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، سیستم حمل و نقل عمومی، تراکم جمعیتی، مسیر پیاده

دانلود پایان نامه ارشد

شاخصهایی که بیشترین تأثیرگذاری را در توزیع تراکم دارند، مورد استفاده قرار گیرند؛ اما آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است، شاخصهایی هستند که از اطلاعات شهر قابل برداشت و امکان کمی کردن در آنها وجود داشته باشد. معیارها و شاخصهای تعیین تراکم در این پژوهش عبارتند از:

4-2-1- همسویی با گرایشات مردم
همان طور که در شهرهای مختلف قابل مشاهده است و به طور تجربی نیز ثابت شده تمایلات به تراکم زیاد، در برخی مناطق بیشتر و در برخی مناطق دیگر کمتر است. برای این امر دلایل متفاوتی توسط کارشناسان بیان شده است؛ اما به هر دلیلی که باشد در برخی مناطق تمایل به ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تراکم ساختمانی زیادتر از دیگر مناطق بیشتر است و این خود نشاندهنده ظرفیت بیشتر آن منطقه یا ناحیه برای پذیرش تراکم است. در این راهبرد، قیمت زمین و متوسط تراکم ساختمانی موجود به عنوان شاخصهای همسویی با گرایشات مردم انتخاب شده است:

4-2-1-1- متوسط تراکم ساختمانی
تراکم ساختمانی موجود هر ناحیه مشخص کنندهی تمایل مردم به تراکم میباشد؛ به عبارت دیگر در مناطقی که تراکم موجود بیشتر است، مردم متمایل به تراکم بالا و در نواحی که تراکم موجود کمتری دارند، شهروندان متمایل به تراکم پایین میباشند. براساس جدول و نقشه شماره محلات باغابریشم و فیضآباد دارای تراکم ساختمانی کم هستند و کسری، 22 بهمن، حافظیه، فرهنگیان فاز 1 و فرهنگیان فاز 2 دارای تراکم ساختمانی زیاد میباشند و بقیه محلات از تراکم ساختمانی متوسطی برخوردارند.
جدول 4-2: وضعیت تراکم ساختمانی محلات مورد مطالعه
ردیف
نام محله
تراکم ساختمانی
ردیف
نام محله
تراکم ساختمانی
1
باغ ابریشم
تراکم کم
7
فیض آباد
تراکم کم
2
الهیه
تراکم متوسط
8
دولت آباد
تراکم متوسط
3
مسکن
تراکم متوسط
9
فرهنگیان فاز 2
تراکم زیاد
4
نقلیه
تراکم متوسط
10
فرهنگیان فاز 1
تراکم زیاد
5
کسری
تراکم زیاد
11
حافظیه
تراکم زیاد
6
شاطرآباد
تراکم متوسط
12
22 بهمن
تراکم زیاد
مأخذ: گزارشات طرح جامع شهر کرمانشاه، 1385 و گزارشات سازمان راه و شهرسازی کرمانشاه، 1393

نقشه 4-2

مأخذ: نگارنده، 1393
4-2-1-2- قیمت زمین
قیمت زمین از مهمترین شاخصهای تأثیرگذار در توزیع تراکم میباشد. در بیشتر موارد به طور تجربی ثابت شده است هر چه قیمت زمین در یک ناحیه بیشتر باشد، تراکم نیز در آن ناحیه بیشتر میباشد؛ زیرا هزینهها در میزان ساخت و ساز اهمیت بسیار دارد و هر چه قیمت زمین گرانتر باشد، برای جبران این قیمت بر ارتفاع ساختمانها و به دنبال آن بر تعداد واحدهای آن افزوده شده و باعث افزایش تراکم جمعیت آن ناحیه میشود؛ اما این امر در تمام موارد صدق نمیکند و مواردی نیز مشاهده شده که قیمت زمین بالا، اما تراکم جمعیتی در آن منطقه پایین است. براساس جدول و نقشه شماره )4-3 (قیمت زمین در محلات باغابریشم، شاطرآباد، فیضآباد، دولتآباد پایین بوده و در محلات کسری، فرهنگیان فاز 1، فرهنگیان فاز 2 و 22 بهمن قیمت زمین زیاد است و در بقیه محلات قیمت زمین متوسط میباشد.
جدول 4-3: وضعیت قیمت هر مترمربع زمین در محلات مورد مطالعه
ردیف
نام محله
قیمت زمین (تومان)
رنج قیمتی
ردیف
نام محله
قیمت زمین (تومان)
رنج قیمتی
1
باغ ابریشم
600000
قیمت کم
7
فیض آباد
500000
قیمت کم
2
الهیه
1800000
قیمت متوسط
8
دولت آباد
800000
قیمت کم
3
مسکن
1100000
قیمت متوسط
9
فرهنگیان فاز 2
2000000
قیمت زیاد
4
نقلیه
1000000
قیمت متوسط
10
فرهنگیان فاز 1
2500000
قیمت زیاد
5
کسری
5000000
قیمت زیاد
11
حافظیه
1300000
قیمت متوسط
6
شاطرآباد
500000
قیمت کم
12
22 بهمن
3350000
قیمت زیاد
مأخذ: گزارشات اتحادیه املاک شهر کرمانشاه، 1393
نقشه 4-3

مأخذ: نگارنده، 1393
4-2-2- استفاده بهینه از تأسیسات وضع موجود
تأسیسات زیربنایی نقش عمدهای در تعیین تراکم دارند، زیرا تأسیساتی در هر منطقه یا ناحیهای ظرفیت خاص خود را دارد و جمعیت بیشتر از ظرفیت خود را تحمل نمیکند. در نتیجه تراکم در مناطقی که ظرفیت تأسیسات آن به حد اشباع رسیده است، قابلیت افزایش ندارد، زیرا توسعه این تأسیسات در آینده با مشکل روبرو خواهد شد. این تأسیسات شامل تأسیسات آب، برق و گاز میشود. براساس جدول شماره(4-4)ظرفیت آب و برق در سطح محلات مشابه هم میباشد به طوری که محلات باغابریشم، مسکن، فیضآباد، فرهنگیان فاز 1، فرهنگیان فاز 2 و حافظیه دارای ظرفیت آب و برق پایینی هستند و محلات الهیه، نقلیه، شاطرآباد و دولت آباد از ظرفیت آب و برق بالایی برخوردار هستند. از لحاظ گاز همه محلات دارای ظرفیت بالایی بوده به جزء محله فیضآباد که از ظرفیت پایینی برخوردار بوده و محلات باغابریشم و شاطرآباد از ظرفیت متوسطی برخوردار هستند.
جدول 4-4: وضعیت ظرفیت تأسیسات در محلات مورد مطالعه
ردیف
نام محله
ظرفیت آب
ظرفیت برق
ظرفیت گاز
ردیف
نام محله
ظرفیت آب
ظرفیت برق
ظرفیت گاز
1
باغ ابریشم
پایین
پایین
متوسط
7
فیض آباد
پایین
پایین
پایین
2
الهیه
بالا
بالا
بالا
8
دولت آباد
بالا
بالا
بالا
3
مسکن
پایین
پایین
بالا
9
فرهنگیان فاز 2
پایین
پایین
بالا
4
نقلیه
بالا
بالا
بالا
10
فرهنگیان فاز 1
پایین
پایین
بالا
5
کسری
متوسط
متوسط
بالا
11
حافظیه
پایین
پایین
بالا
6
شاطرآباد
بالا
بالا
متوسط
12
22 بهمن
متوسط
متوسط
بالا
مأخذ: گزارشات شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و شرکت توزیع برق شهر کرمانشاه، 1393

4-2-3- ارتقاء کیفیت کالبدی
آنچه مشخص است هر چه کیفیت کالبدی در منطقهای بهتر باشد تراکم در آن منطقه بیشتر خواهد بود، شاخصهای راهبرد ارتقاء کالبدی شامل ریزدانگی بافت و سرانه خدمات محلهای میباشد.

4-2-3-1- ریزدانگی بافت
بافتهای شهری از نظر ریزدانگی با هم متفاوت هستند. هر چه بافت ریزدانهتر باشد امکان افزایش تراکم در آن کمتر و هر چه بافت درشت دانهتر باشد، امکان افزایش تراکم در‌ بیشتر است. برای محاسبه ریزدانگی بافت، متوسط قطعههای مسکونی محلات محاسبه شده، هر چه این مقدار بیشتر باشد تراکمی بیشتر و هر چه این میزان کمتر باشد تراکمی کمتر را میپذیرد. براساس جدول شماره (4-5)و نقشه شماره )4-4) محلات مسکن و شاطرآباد دارای بیشترین پلاک با مساحت کمتر از 200 متر هستند و الهیه و کسری دارای کمترین پلاک با مساحت کمتر از 200 متر میباشند.
جدول 4-5: وضعیت ریزدانگی بافت در محلات مورد مطالعه
ردیف
نام محله
تعداد پلاک های کمتر از 200 مترمربع
ریزدانگی بافت
ردیف
نام محله
تعداد پلاک های کمتر از 200 مترمربع
ریزدانگی بافت
1
باغ ابریشم80
5000
متوسط
7
فیض آباد
2427
متوسط
2
الهیه 1
4000
پایین
8
دولت آباد
5583
متوسط
3
مسکن
10071
بالا
9
فرهنگیان فاز 2
5606
متوسط
4
نقلیه
5501
متوسط
10
فرهنگیان فاز 1
1061
متوسط
5
کسری
1834
پایین
11
حافظیه
1288
متوسط
6
شاطرآباد
13785
بالا
12
22 بهمن
8263
متوسط
مأخذ: عکسهای هوایی2000/1 شهر کرمانشاه، 1382 و نظرات کارشناسان سازمان راه و شهرسازی کرمانشاه، 1393
نقشه 4-4

مأخذ: نگارنده، 1393
4-2-3-2- سرانه خدمات محلهای
خدمات محلهای براساس سرانه خدماتی محلهای با هم مقایسه میشود. سرانههای خدمات خود نشان دهنده ظرفیت جمعیتپذیری یک ناحیه میباشد. این سرانه در هر ناحیه محاسبه و با هم مقایسه میشود هر چه سرانه خدماتی در ناحیه بیشتر باشد تراکمی بیشتر و هر چه این سرانه کمتر شود تراکمی کمتر میپذیرد. در این پژوهش فضای سبز و فضاهای آموزشی به عنوان سرانه خدمات محلهایی در نظر گرفته شده است. براساس جدول شماره )4-6 (و نقشه شماره )4-5 (محلات فرهنگیان فاز 2 و حافظیه دارای بیشترین ظرفیت خدمات محلهای میباشند و محلات مسکن و 22بهمن و فرهنگیان فاز یک از ظرفیت خدمات محلهای متوسطی برخوردارند، بقیه محلات دارای ظرفیت خدمات محلهای پایینی هستند.
جدول 4-6: وضعیت ظرفیت خدمات محلهای در محلات مورد مطالعه
ردیف
نام محله
مساحت خدمات محلهای
سرانه خدمات محلهای
ظرفیت خدمات محلهای
ردیف
نام محله
مساحت خدمات محلهای
سرانه خدمات محلهای
ظرفیت خدمات محلهای
1
باغ ابریشم
24462
75/1
پایین
7
فیض آباد
1882
63/0
پایین
2
الهیه
19082
88/0
پایین
8
دولت آباد
132211
99/3
پایین
3
مسکن
133779
29/4
متوسط
9
فرهنگیان فاز 2
187578
85/11
بالا
4
نقلیه
29940
03/2
پایین
10
فرهنگیان فاز 1
187848
8/9
متوسط
5
کسری
12494
56/1
پایین
11
حافظیه
271139
48/14
بالا
6
شاطرآباد
75390
12/2
پایین
12
22 بهمن
375152
43/7
متوسط
مأخذ: طرح جامع شهر کرمانشاه (نقشه کاربری اراضی وضع موجود) ، 1385

نقشه 4-5

مأخذ: نگارنده، 1393
4-2-4- کاهش ترافیک
ترافیک و میزان عبور و مرور مردم چه با وسایل نقلیه شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی نقش بسیار تأثیرگذار در تراکم دارد. حتی میتوان ترافیک را به عنوان مهمترین عامل در تعیین تراکم معرفی کرد. در تراکمهای بالا میزان رفت و آمدها بیشتر و در نتیجه وسایل نقلیه بیشتری لازم است و چون ظرفیت شبکه محدود میباشد، مشکلات ترافیکی فراوانی در منطقه ایجاد میشود شاخصهای این راهبرد شامل عرض معبر، ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی و فاصله از مرکز شهر میباشد.

4-2-4-1- ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی
سیستم حمل و نقل عمومی یکی از عوامل بسیار موثر در تعیین تراکم جمعیتی میباشد و براساس میزان مسافری که میتواند در روز جا به جا شود بر تراکم تأثیر میگذارد. براساس جدول شماره)4-7 ( و نقشه شماره )4-6 (ظرفیت حمل و نقل عمومی در محلات دولتآباد و فیضآباد متوسط و در محلات فرهنگیان فاز 1، فرهنگیان فاز 2، حافظیه و 22بهمن دارای ظرفیتی پایین هستند و بقیه محلات از ظرفیت بالایی برخوردارند.
جدول 4-7: وضعیت ظرفیت حمل و نقل عمومی در محلات مورد مطالعه
ردیف
نام محله
تعداد مسافران جابجا شده در هر دقیقه
ظرفیت حمل و نقل
ردیف
نام محله
تعداد پلاک های کمتر از 200 مترمربع
ریزدانگی بافت
1
باغ ابریشم
340
بالا
7
فیض آباد
30
متوسط
2
الهیه
177
بالا
8
دولت آباد
28
متوسط
3
مسکن
82
بالا
9
فرهنگیان فاز 2
17
پایین
4
نقلیه
145
بالا
10
فرهنگیان فاز 1
17
پایین
5
کسری
51
بالا
11
حافظیه
19
پایین
6
شاطرآباد
125
بالا
12
22 بهمن
18
پایین
مأخذ: گزارشات معاونت حمل و نقل شهری شهرداری کرمانشاه، 1393

نقشه 4-6

مأخذ: نگارنده، 1393

4-2-4-2- عرض معبر
عرض معبر نیز مانند سیستم حمل و نقل عمومی با توجه به حجم مسافری که در روز جا به جا میکند بر تراکم ناحیه تأثیر میگذارد با این تفاوت که در عرض معبر اولویت با اتومبیل شخصی است ولی در سیستم حمل و نقل عمومی اولویت با حمل و نقل عمومی می باشد. عرض معبر شامل مسیر عبور اتومبیل و مسیر پیادهرو میباشد. نحوه محاسبه در این شاخص بدین صورت است که طول هر محور در عرض آن ضرب شده و سپس مقدار محاسبه شده تمام محورها با هم جمع شده و بر مساحت محله تقسیم میشود و در نهایت هر محله که مقدار بیشتری معبر داشته باشد درجه اهمیت بیشتری نسبت به دیگر محلات خواهد داشت. براساس جدول شماره )4-8 (محله فیضآباد و فرهنگیان فاز 1 بیشترین مقدار معبر را دارند و دولتآباد و حافظیه کمترین مقدار معابر را دارند.
جدول 4-8: وضعیت عرض معابر در محلات مورد مطالعه
ردیف
نام محله
طول کوچه
(8 متر)
طول خیابان
(16 متر)
طول بلوار
(25 متر)
جمع طول محورها در عرض آن
مساحت محله
جمع طول محورها تقسیم بر مساحت محلات
1
باغ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، سلسله مراتبی، توسعه شهر، استان کرمان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتقاء کیفیت، حمل و نقل، مقایسات زوجی، محله فیض آباد