منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق مدنی، قانون مدنی، ادله اثبات دعوی، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

فارسی، ص 178.
362 – صفایی، سید محمد، امامی، اسدا…، حقوق خانواده، ج 2، ص 161.
363 – ماده 1181، ق. م.، زیر نظر دکتر محمد حسین شهبازی.
364 – قانون مدنی، ماده 1180، همان.
365 – موسوی بجنوردی، سید محمد، مقاله ی رحم اجاره ای ، 1380، 10، 2، روزنامه ی خراسان شماره ی 15165.
366 – عبدالرحمن خطیب، یحیی، احکام المراه الحامل فی الشریعه الاسلامیه، ص 152.
367 – ماده 1180 ق.م.
368 – قانون مدنی، ماده 1207 به بعد.
369 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 125.
370 – مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، ص 106.
371 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: خانواده، ج 2، ص 47.
372 – سوادی، عصمت، همان، ص 127.
373 – تبصره ماده 16، قانون ثبت احوال، مورخ 6/4/55.
374 – ماده 17، همان منبع.
375 – ماده 1 ، همان منبع.
376 – ماده 16 و 17 ، همان منبع.
377 – ماده 884 ق.م.
378 – ماده 17 قانون ثبت احوال
379 – میلانی فر، علی رضا و دیگران، رحم جایگزین، ص 464.
380 – ماده 995 ق.م.
381 – میلانی فر، علیرضا و دیگران، رحم جایگزین، ص 465.
382 – سوادی، عصمت، همان، ص 133.
383 – سوادی، عصمت، همان، ص 134.
384 – نایب زاده، عباس، ص 437.
385 – نایب زاده، عباس، بررسی حقوق روش های نوین باروری مصنوعی، ص 414.
386 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 137.
387 – صفایی، سید حسن، قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی: اشخاص و مجورین، ص 41.
388 – صفایی، سید حسن، قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی: اشخاص و مجورین، ص 41.
389 – همان، ص 42.
390 – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ص 82.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق ایران، حقوق مدنی، تلقیح مصنوعی، قانون مدنی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، عقد استصناع، اوراق قرضه، عقود معین