منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

معضلی جهانی؛ راه حل جهانی، مجله روند اقتصادی، شماره 20، 1385.
102- حاتمی، مهدی و حاجی زاده، محمد، بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 36، 1386.
103- حبیب زاده، محمد جعفر و همکاران، قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، مدرس علوم انسانی- پژوهشهای حقوق تطبیقی، شماره 4، 1388.
104- حبیبزاده، محمد جعفر و شمس ناتری، محمد ابراهیم و نجفیابراندآبادی، علیحسین، جرم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزا، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 17، 1379.
105- حبیبی، همایون، کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره 1، 1381.
106- حسن بیگی، ابراهیم و هندیانی، عبدالله، شناخت تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته علیه امنیت عمومی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 6، شماره 2، 1390.
107- خالقی، علی، علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 5، 1383.
108- خمامی زاده، فرهاد، مبارزه با پولشویی در بانک ها و مؤسسات مالی: نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده آمریکا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 29، 1382.
109- جعفری، امین، ابزار پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، شماره 61، 1386.
110- رابرتسون، رولند، جهان- محلی شدن؛ زمان- مکان و همگونی- ناهمگونی، ترجمه مراد فرهادپور، فصلنامه ارغنون، شماره 24، 1383.
111- رایجیان اصلی، مهرداد، نگاهی جرم شناسانه با تأکید بر رویکرد سازمان یافتگی جنایی به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، ماهنامه کانون دفترداران و دفتریاران قوه قضائیه، سال 47، دوره 2، شماره 48، 1382.
112- رستمزاده، حسینقلی، جامعه بینالمللی و تعهدات بینالمللی، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 33، 1384.
113- زمانی، قاسم، جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 8، 1384.
114- زمانی، قاسم، موازین بینالمللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران، مجله حقوقی بین المللی، دفتر خدمات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شماره 35، 1385.
115- دله، ایو، دولت و جهانی شدن حقوق؛ از حقوق بینالملل تا جهانی شدن حقوق، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25 و 26، 1375.
116- دهقانی، محمود، ابعاد پدیده جهانی شدن، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، ویژه نامه اقتصاد سیاسی بینالمللی در عصر جهانی شدن، شماره 7، 1386.
117- عالی پور، حسن، بزه های سازمان یافته، امنیت و پلیس، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2، 1388.
118- عالی پور، حسن، امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره اول، 1388.
119- غنچی، علی، تحلیلی بر تحویل کنترل شده، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 2و3، 1379.
120- کاسهسه، آنتونیو، حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی و برهم خوردن برخی مقولههای تضمینکننده حقوق بینالملل، ترجمه زهرا کسمتی، تروریسم تاریخ جامعهشناسی، گفتمان حقوق، 1386.
121- پائولین کر، امنیت انسانی، ترجمه جلال دهقانی فیروزآبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، 1387.
122- کدخدایی، عباسعلی، دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم نقض آشکار حقوق بشر، مجموعه مقالات و سخنرانی های ارائه شده در همایش تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل، مرکز مطالعات توسعه قضایی، 1381.
123- کدخدایی، عباسعلی و زرنشان، شهرام، امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 11، 1386.
124- کوچ نژاد، عباس، محدودیت های حقوق بشر در اسناد بین المللی، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره سوم، زمستان 1383.
125- کولایی، الهه،عوامل و انگیزه های قاچاق انسان: با تأکید بر آسیای مرکزی، فصلنامه سیاست خارجی، دانشگاه تهران، شماره 4، 1386.
126- سادات میدانی، حسین، حقوق حاکم بر دفاع از خود در پرتو حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده، بولتن مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران، شماره 1، 1380.
127- سلیمی، صادق، جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن، مجله حقوق دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 29، 1382.
128- سلیمی،صادق، قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 64، 1383.
129- سریزدی، علی، بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون ملل متحد راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 3، 1380.
130- شریف بسیونی، محمد و وتر، ادوارد، درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 44، 1380.
131- شریفی طرازکوهی، حسین، نظم و امنیت عمومی در پرتو استلزامات حقوق شهروندی، مجله سیاست دفاعی، شماره 75، 1390.
132- شمس ناتری، محمد ابراهیم، پولشویی، آثار و عکس العمل ها، فصلنامه اندیشه های حقوقی، شماره 5، 1382.
133- شمس ناتری، محمد ابراهیم، جرایم سازمان یافته، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 1، 1383.
134- شیهان، مایکل، امنیت بینالملل، ترجمه جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388.
135- فلسفی، هدایت الله، جایگاه حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 18، 1375.
136- عبدالله خانی، علی، بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن، فصلنامه مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، شماره 335، 1385.
137- صالح صدیق پور، بهرام، بررسی نظارت و تعامل همگانی میان پلیس و مردم، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره 1و 2، 1385.
138- صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 34، 1380.
139- نامور مطلق، بهمن، نظریه دریافت، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 11، 1387.
140- نوبهار، رحیم، قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه های اسلامی؛ با نگاهی به مقررات بین المللی و حقوق ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس، ش 47، 1385.
141- نجفی ابراندآیادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، گردآوری شهرام ابراهیمی.
142- ماری دوپویی، پییر، ملاحظاتی پیرامون جرم بینالمللی دولت، ترجمه علی حسین نجفی ابراندآبادی، مجله حقوقی بینالمللی، دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری، شماره سیزدهم، 1369.
143- میرمحمد صادقی، حسین، ملاحظاتی در باب تروریسم، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 34-33، 1380.
144- مهرا، نسرین، مسلمانان در سیستم عدالت کیفری انگلستان، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال اول، شماره چهارم، 1386.
145- هافمن، پل، حقوق بشر و تروریسم، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 34، 1385.
پایان نامه فارسی
146- آبیل، محمود، ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشگاه پیام نور، 1390.
147- ابراهیمی، شهرام، پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1387.
148- اسدی، طیبه، رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر با تأکید بر حقوق بنیادین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، 1383.
149- افخم، راضیه، تروریسم در حقوق ایران و اسناد بینالمللی، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل افخم، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1388.
150- جاهد، محمدعلی، جهانی شدن اصول دادرسی کیفری در پرتو اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس قم دانشگاه تهران، 1389.
151- جوانمرد، بهروز، جهانی شدن حقوق کیفری شکلی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1392.
152- راستگفتار، کرامت، قاچاق بین المللی مواد مخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1390.
153- زینالی، امیرحمزه، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان بزهدیده، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.
154- دهقان، علی، رویکرد امنیتگرا به دادرسی کیفری، مبانی، جلوهها و چگونگی تعدیل آن با تأکید بر حقوق ایران، رساله دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، پردیس قم دانشگاه تهران، 1390.
155- عالیپور، حسن، توازن میان امنیت ملی و آزادیهای فردی در مقابله با جرایم تروریستی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
156- عبداللهی، محسن، حقوق و قواعد قابل اعمال در مبارزه با تروریسم، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1385.
157- شمس ناتری، محمد ابراهیم، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین الملل، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.
158- شمسی اژیه، علیرضا، جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
159- قنبری، حمیرا، فرض برائت و اماره مجرمیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1381.
160- قربانی، علی، بررسی رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق بر دادرسی منصفانه، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، 1384.
161- گلپذیر، امین، تأثیر دکترین امنیت انسانی بر تضمین و ارتقاء حقوق بشر، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه گیلان، 1391.
اسناد و معاهدات
162- کنوانسیون اروپایی مربوط به اموال فرهنگی
163- کنوانسیون مربوط به تطهیر
164- کنوانسیون اروپایی قاچاق از طریق دریا
165- کنوانسیون حقوق کیفری درباره ارتشاء
166- کنوانسیون اروپایی مربوط به همکاری دو جانبه در امور کیفری
167- کنوانسیون اروپایی انتقال دادرسی ها در امور کیفری
168- کنوانسیون اروپایی انتقال اشخاص محکوم
169- کنوانسیون سرکوب تروریسم
170- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
171- کنوانسیون آمریکایی حقوق بش
172- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
173- کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر
174- منشور عربی حقوق بشر
175- اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد
176- میثاق حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد
177- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
178- قانون جزای آلمان
179- کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته 2000 (پالرمو)
180- کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد (مریدا)
منابع انگلیسی و فرانسوی
Books
1- Abadinsky, Howard, Organized Crime, Chicago, 4th Ed, 1994.
2- Ackerman, B., Don’t Panic, London Reviw of Books, 2002.
3- Adamoli, Sabrina, Di Nicola, Abdrea, U. Savona, Emesto, Zoffi, Paola, Organized Crime around the World, Helsinki, 2005.
4- Ashworth, Andrew, Security, Terrorism and the Value of Human Rights, in essays on security and human rights, edited by Benjamin J Goold and Liora Lazarus, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2007.
5- Babbio, N., Demmocracy and Dictatorship: the Nature and Limits of state Power, Cambridge, 1989.
6- Bacigaloupe, Enrique, The Use of Technical Means in Interception and Surveillance of Private Communications, towards a European criminal law against organized crime, Vincenzo Militello (ed), Freiburg, 2007.
7- Bassioni, M.Cherif and Eduardo Veter, Organized Crime, New York, Transnational Pablishers Inc, 2006.
8- Buzan, B., from International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory meet

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جهانی شدن، پولشویی، سیاست جنایی، جامعه شناسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ریاست جمهوری، حقوق جزا، حقوق کیفری، جرایم سازمان یافته