منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

تاریخی……………………………………………………………………………….163
بند دوم: تدابیر پیشبینی شده کنوانسیون پالرمو………………………………………………166
الف:تدابیر تقنینی………………………………………………………………………………………166
1. جرم انگاری…………………………………………………………………………………………….167
2. ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………………..169
ب:تدابیر قضایی……………………………………………………………………………………….172
1. صلاحیتها……………………………………………………………………………………………….173
2. همکاریهای قانونی……………………………………………………………………………………177
3. همکاریهای بینالمللی جهت مصادره…………………………………………………………..178
4. استرداد………………………………………………………………………………………………………179
5. انتقال رسیدگیهای کیفری……………………………………………………………………………181
6. انتقال اشخاص محکوم………………………………………………………………………………..182
ج: تدابیر پلیسی………………………………………………………………………………………..182
1. اقدامات ویژه پلیسی……………………………………………………………………………………182
2. همکاریهای بینالمللی پلیسی………………………………………………………………………185
د: تدابیر جرم شناختی……………………………………………………………………………….187
گفتار دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988………………………………………………………………………………………………………191
بند اول: تدابیر تقنینی…………………………………………………………………………………192
بند دوم: تدابیر قضایی و پلیسی……………………………………………………………………193
بند سوم: تدابیر اجرایی……………………………………………………………………………….194
مبحث دوم: اسناد منطقهای…………………………………………………………………………….194
گفتار اول: اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ……………………………………….195
بند اول: طرح اقدام اکو……………………………………………………………………………….195
الف: اقدامات در سطح داخلی…………………………………………………………………….196
ب: اقدامات در سطح منطقهای……………………………………………………………………197
بند دوم: بیانیه سمینار وزیران دادگستری اکو 2001…………………………………………199
گفتار دوم: معاهدات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………201
بند اول: معاهده همکاریهای پلیسی…………………………………………………………….202
بند دوم: معاهده همکاریهای قضایی……………………………………………………………202
بند سوم: کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی………….203
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………….204
بخش سوم: چالشهای فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظر حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….207
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………208
فصل اول: تقابل مکانیسم پیشگیری از جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری…….211
مقدمه……………………………………………………………………………………………211
مبحث اول: رویکرد سخت گیری کیفری……………………………………………………………213
مبحث دوم: افتراقی شدن حقوق کیفری…………………………………………………………….214
مبحث سوم: کرامت انسانی………………………………………………………………………………216
مبحث چهارم: توسعه اختیارات مقامات…………………………………………………………..219
مبحث پنجم: حریم خصوصی………………………………………………………………………..222
مبحث ششم: حق بر آزادی فردی………………………………………………………………….228
مبحث هفتم: تعلیق تعهدات حقوق بشری در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته……232
گفتار اول: تفاوت محدودیت با تعطیلی………………………………………………………….232
گفتار دوم: حقوق غیرقابل نقض……………………………………………………………………233
گفتار سوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر………………………………………….234
بند اول: یک خطر عمومی استثنایی………………………………………………………………235
بند دوم: اعلام رسمی حالت فوقالعاده…………………………………………………………236
بند سوم: تناسب پاسخ………………………………………………………………………………236
بند چهارم: انطباق با تعهدات بینالمللی دولت……………………………………………….236
بند پنجم: تدابیر غیرتبعیضآمیز…………………………………………………………………….236
گفتار چهارم: انطباق محدودیتها با قانون ……………………………………………………237
گفتار پنجم: ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک…………………….237
مبحث ششم: اعمال تبعیض………………………………………………………………………….238
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………239
فصل دوم: تقابل مکانیسم کشف جرم سازمان یافته با موازین حقوق بشر………………….240
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………240
مبحث اول: تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………….241
گفتار اول: زمان تحت نظر بودن……………………………………………………………………241
گفتار دوم: استفاده از فیشهای متعدد……………………………………………………………242
مبحث دوم: روشهای کشف جرم…………………………………………………………………244
گفتار اول: کنترل محموله و استفاده از مخبرین ………………………………………………245
گفتار دوم: معاملات صوری…………………………………………………………………………249
گفتار سوم: شنود مکالمات و بازرسی مراسلات و کنترل الکترونیکی………………….250
گفتار چهارم: تفتیش و بازرسی……………………………………………………………………..252
گفتار پنجم: رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای…………………………………………253
گفتار ششم: اعمال فشار برای کسب اطلاعات…………………………………………………259
گفتار هفتم: بازداشتهای نامعین…………………………………………………………………..262
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………265
فصل سوم: تقابل مکانیسم دادرسی و رسیدگی قضایی به جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری………………………………………………………………………………………..266
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………269
مبحث اول: رسیدگی به جرایم سازمان یافته؛ صلاحیت محاکم داخلی یا بینالمللی؟…………………………………………………………………..269
گفتار اول: صلاحیت تکلیفی…………………………………………………………………………270
گفتار دوم: صلاحیت تخییری……………………………………………………………………….271
گفتار سوم: صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی…………………………………………………272
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرایم……………………………………………………………..275
مبحث سوم: تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت……………………………………………….277
مبحث چهارم: دلیل پنداری گسترده………………………………………………………………..284
مبحث پنجم: دادگاههای ویژه…………………………………………………………………………286
مبحث ششم: غیرعلنی بودن محاکمات……………………………………………………………290
مبحث هفتم: حق بر دسترسی به وکیل، ادله، مدارک و شهود……………………………..291
گفتار اول: حق بر داشتن مشاور و وکیل حقوقی……………………………………………..291
گفتار دوم: حق بر دسترسی به ادله و مدارک و اسناد دعوی………………………………294
گفتار سوم: حق بر احضار شهود……………………………………………………………………291
مبحث هشتم: حق بر تجدید نظر خواهی…………………………………………………………301
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………303

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، پولشویی، امنیت انسانی، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، آیین دادرسی