منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق ایران، حقوق مدنی، تلقیح مصنوعی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

جبعی عاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللعمه الدمشقیه، ج 1، ص 153.
193 – تبریزی ، سید یوسف، مسائل المستحدثه، ج 1، ص 96.
194 – همان
195 – لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 602.
196 – همان.
197 – تبریزی، سید یوسف، مسائل المستحدثه، ج 1، ص 96.
198 – بروجردی، نهایه التقریر، ج 2، ص 175. به قل از دکتر امامی، اسدا…، نسب در حقوق ایران و فرانسه، ص 368.
199 – سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج 1، ص 462.
200 – یزدی، محمد، باروری های مصنوعی و حکم آن، فصلنامه اهل البیت، شماره 3، ص 101 و 102.
201 – امامی، سید حسن، حقوق، ج 5، ص 185.
202 – صمدی اهری، محمد هاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، ص 65.
203 – DNA
204 – صمدی اهری، محمد هاشم نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، ص 67.
205 – آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، سایت قانون ، مصوب 1383
206 – آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، سایت قانون ، مصوب 1383
207 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 72.
208 – ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج 5، ص 424 و معلوف، لویس، المنجد، ص 803.
209 – علامه حلی، حسن بن یوسف، مفتاح الکرامه، ج 8، ص 8.
210 – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 5، ص 151.
211 – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده ، ج 2، ص 1.
212 – بروجردی، عبدی، محمد، کلیات حقوق اسلامی، ص 280.
213 – قربان نیا، ناصر، روش های نوین تولید مثل انسنی از دیدگاه فقه و حقوق، ص 368.
214 – سوادی، عصمت، همان، ص 74.
215 – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 5، ص 185.
216 – شهیدی، مهدی، تلقیح مصنوعی انسان، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 1، مهر 1345، ص 96.
217 – سوادی، عصمت، همان، ص 76.
218 – توحیدی، محمد، علی، مصباح الفقه فی المعاملات، تقریرات درس مرحوم خوئی، ج 1، ص 81.
219 – زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 4، ص 2649 و خمینی، روح ا…، تحریر الوسیله، ج 2، ص 559، و خوئی، ابوالقسم، صراط النجاه فی اجوبه، الاستفتائات، ص 42.
220 – خامنه ای، سید علی، پزشکی، در آیینه اجتهاد، ص 111.
221 – امام خمینی (ره)، روح ا…، تحریر الوسیله، ج 2، ص 658.
222 – سوادی، عصمت، همان، ص 77.
223 – خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج 4، ص 443.
224 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 1، 432.
225 – خامنه ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، ج 2، ص 69.
226 – امام خمینی، (ره) روح ا…، تحریر الوسیله، ج 2، ص 621، و مرحوم خوئی ، سید ابوالقاسم، منهاج المرام، ج 1، ص 422، و قمی، سید تقی، منهاج الصالحین، ج 10، ص 229 و محقق حلی، جعفر بن حسن، نهایه المرام، ج 2، ص 89.
227 – صمدی اهری، اسماعیل، نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی دو بیگانه، ص 26.
228 – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 3، ص 56.
229 – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 5، ص 151.
230 – امام خمینی (ره) ، روح ا…، تحریر الوسیله، ج 2، ص 621.
231 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 80.
232 – بروجردی، نهایه التقریر، ج 2، ص 175، و به نقل از امامی، اسد ا…، نسب در حقوق ایران و فرانسه، ص 362.
233 – صمدی اهری، محمد هاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، ص 65.
234 – یزدی، محمد، باروری های مصنوعی و حکم فقهی آن، مجله فقه، ش 5 و 6.
235 – آیات عظام امام خمینی، فاضل لنکرانی، بهجت تبریزی، رساله توضیح المسائل، 4 مرجع، ص 706.
236 – گلپایگانی صافی، محمدرضا، مجمع المسائل، ج 2، ص 177.
237 – انصاری، مرتضی، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص 294.
238 – خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 59.
239 – یزدی، محمد، باورهای مصنوعی و حکم فقهی آن، مجله فقه اهل بیت، ش3 و 6، ص 102.
240 – سوادی، عصمت، همان، ص 82.
241 – حلی، فخرالدین، ایضاح الفوائد، ج 3، ص 125.
242 – لنکرانی، محمد، منتخبی از استفتائات فاضل لنکرانی، ص 603.
243 – صمدی اهری، محمد هاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، ص 47 – 30.
244 – راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ص 33.
245 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 84.
246 – حر عاملی، شیخ حمد حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 426 و 427.
247 – حر عاملی، شیخ محمد حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 570، و ج 15، ص 113.
248 – همان، ج 14، ص 488.
249 – مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 104، ص 62، و قرب الاسناد ، ص 69 و حر عاملی، شیخ محمد حسین، وسائل الشیعه، ج 15، ص 114.
250 – مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 104، ص 63، وفقه الرضا، ص 35.
251 – حر عاملی،شیخ محمد حسن، وسائل الشیعه، ج 15، ص 118.
252 – حر عاملی،شیخ محمد حسن، وسائل الشیعه، ج 15، ص 567
253 – حرعاملی، شیخ محمد حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 568.
254 – طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 8، ص 169.
255 – بجنوردی، میرزا حسن، قواعد الفقیه، ج 4، ص 21.
256 – موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقیه، ج 4، ص 21.
257 – همان، ص 22.
258 – عبدالحمید، محی الدین، مختار الصحاح، ص 582.
259 – موسوی بجنوردی، میرزا حسن، قواعد الفقیه، ج 4، ص 23.
260 – قربان نیا، ناصر، همان، ص 69.
261 – ابن منظور، محمد بن مکرم، ترتیب لسانالعرب، ج 10، ص 225.
262 – فیرزو آبادی، محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ج 2، ص 292.
263 – زمخشری، محمد بن عمر، الفایق، ج 2، ص 41.
264 – جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج 3، ص 41.
265 – جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج 2، ص 762.
266 – عینی، علامه بدالدین، عمده القاری، ج 11، ص 169.
267 – ابن منظور، محمد بن مکرم، ترتیب لسان العرب، ج 3، ص 56.
268 – موسوی بجنوردی، میرزا حسن، قواعد الفقهیه، ج 4، ص 23.
269 – ابن منظور، محمد بن مکرم، ترتیب لسان العرب، ج 3، ص 26.
270 – ابن اثیر جزری، النهایه ، ج 3، ص 430.
271 – ابن منظور، محمد بن مکرم، ترتیب لسان العرب، ج 10، ص 305 و ج 3، ص 56.
272 – زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج 17، ص 305.
273 – همان.
274 – ابوحنیفه، ابو عمر، نیل الأوطار، ج 6، ص 313.
275 – شوکانی، مصباح المنیر، ج 2، ص 100.
276 – هروی، قاسم بن سلام (ابو عبیده) ، غریب الحدیث، ج 2، ص 77.
277 – زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج 13، ص 171.
278 – ابوحنیفه، ابو عمر، نیل الأوطار، ج 6، ص 313.
279 – امیل بریع یعقوب، موسوعه امثال، العرب، ج 5، ص 681.
280 – الولد للفراش
281 – للعاهر الحجر
282 – جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج 1، ص 761.
283 – زمخشری، محمد بن عمر، الفایق، ج 2، ص 100.
284 – فیومی، المصباح المنیر، ج 2، ص 100
285 – عینی، علامه بدر الدین، عمده القاری، ج 11، ص 169.
286 – رضی، مجازات النبویه، ص 139، و مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 104، ص 65.
287 – عینی، علامه بدر الدین، عمده القاری، ج 11، ص 110.
288 – شاهرودی، سید علی حسینی، محاضرات فی الفقه الجعفری، ج 1، ص 452.
289 – همان، و خوانساری، محمد باقر، روضات الجنات، ج 8، ص 171.
290 – شاهرودی، سید علی حسینی، محاضرات فی الفقه الجعفری، ج 1، ص 454.
291 – خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج 4، ص 443.
292 – موسوی بجنوردی، میرزا حسن، قواعد الفقیه، ج 4، ص 27.
293 – خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج 4، ص 443.
294 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 105.
295 – خامنه ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، ج 2، ص 69 و 68.
296 – سیستانی، سید علی، مجمع المسائل، ملحقات، ص 69 و 690.
297 – خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج 2، ص 576.
298 – صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، ص 63.
299 – مومن قمی، محمد، تلقیح مصنوعی، فصلنامه فقه اهل البیت، ش 4، 1374، از ص 90 به بعد.
300 – شهیدی، مهدی، تلقیح مصنوعی انسان، مجموعه مقالات حقوقی، از ص 166 به بعد.
301 – محقق داماد، مصطفی، مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین (میزگرد)، بولتن تولید مثل و نازایی، ویژه نامه سمپوزیوم مسایل فقهی و حقوقی انتقال جنین.
302 – الحلی (فخر المحققین) ، محمد بن حسن بن یوسف، یضاح الفوائد، ج 3، ص 43.
303 – الخوئی، سید ابوالقاسم، مستحدثات لمسائل، مسئله 43.
304 – تبریزی، شیخ جواد، صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات، قسم اول، ص 362.
305 – مجله مجمع فقه اسلامی، دوره دوم، عدد 2، جزء 1، ص 283.
306 – هاشمی، سید احمد، جواهر البلاغه، ص 183.
307 – فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیت، ج 29، ص 255.
308 – الخطیب، یحیی، عبدالرحمن، احکام المراه الحامل فی الشریعه الاسلامیه، ص 155.
309 – همان جا.
310 – استفتا از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی توسط موسسه رویان به شماره نامه 2، 73، 1316 و به تاریخ 73، 11، 30.
311 – الخطیب، یحیی، عبدالرحمن، احکام المراه الحامل فی الشریعه الاسلامیه، ص 152.
312 – العاملی، محمد بن جمال الدین ، اللعمه الدمشقیه، ج 2، ص 85.
313 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 109.
314 – منتخبی از استفتائات فاضل لنکرانی، محمد، ص 603.
315 – منظور لقاح منی مرد با زن بیگانه و انتقال نطفه به رحم همسر صاحب منی.
316 – خامنه ای، سید علی، رساله اجوبه الاستفتائات، ص 282.
317 – صمدی اهری، محمد هاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، ص 33.
318 – صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، ص 63.
319 – www.balagh.net,page29
320 – مجادله، 2.
321 – اقرب الموارد: الام = الوالده و ام الشی اصله.
322 – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 5، ص 185.
323 – شهیدی، مهدی، تلقیح مصنوعی انسان، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 1، مهر 1345، ص 86.
324 – موسوی بجنوردی، محمد، روزنامه خراسان، مقاله رحم اجاره ای، 1380، 10، 2، روزنامه خراسان شماره 15165.
325 – صدر، محمد باقر، منهاج لصالحین، ج2، ص 197.
326 – موسوی بجنوردی، محمد، مقاله رحم اجاره ای، 1380، 10، 2، روزنامه خراسان شماره 15165.
327 – موسوی بجنوردی، سید حسن، قواعد الفقهیه، ج 4، ص 320.
328 – خمینی، روح ا…، تحریر الوسیله، ج 2، ص 622.
329 – امام خمینی (ره) ، روح ا….، تحریر الوسیله، ج 2، ص 622.
330 – همان منبع، ص 623.
331 – بجنوردی، سید حسن، قواعد الفقهیه، ج 4، ص 309.
332 – صفایی، سید حسن، مسائل فقهی و حقوق انتقال جنین، سخنرانی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1377، 11، 15.
333 – نایب زاده، عباس، بررسی حقوقی روش های نوین باروری ممصنوعی، ص 276 و 279.
334 – معلوف، لویس، المنجد، ص 356.
335 – شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج 1، ص 581.
336 – شهیداول، اللمعه الدمشقیه، ج 2، ص 12.
337 – صفایی، سید حسین، امامی، اسدا…، حقوق خانواده، ج 2، ص 119.
338 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: خانواده، ج 2، ص 130.
339 – همان جا.
340 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، به نقل از کارونیه، ج 1، ص 565.
341 – همان جا
342 – النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 29، ص 247.
343 – امامی، سدا…، نسب در حقوق ایران و فرانسه، رساله دکتری دانشگاه تهران (چاپ نشده)، 1349، ه.ش، ص 155.
344 – طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج 11، ص 126-130.
345 – مسالک الأفهام، ج 2، ص 547 و 548.
346 – امامی، اسدا…، نسب در حقوق ایران و فرانسه، ص 156.
347 – کاتوزیان، ناصر حقوق مدنی: خانواده، ج 2، ص 129.
348 – قانون مدنی، ماده 1168.
349 – ماده 1168 ق.م.
350 – قانون مدنی، ماده 1169، همان منبع.
351 – قانون مدنی
352 – قانون مدنی.
353 – العاملی، زین الدین، الروضه ابهیه فی شرح اللعمه الدمشقیه، ج 2، ص 395.
354 – خوئی، ابوالقاسم، صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات، قسم 5، و تعلیقات تبریزی، ص 309.
355 – ماده 1178 ق.م.
356 – قانون مدنی، ماده 1178، همان منبع.
357 – سوره تحریرم ، آیه 6.
358 – یزدی، محمد، مجله فقه اهل بیت، ش 5 و 6، ص 102.
359 – خرازی، محسن، التلقیح، فقه اهل البیت (ع)، سال 4، شماره 16، ص 125 و 126.
360 – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ص 244.
361 – معین، محمد، فرهنگ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، حقوق ایران، امام خمینی، فقهی و حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره استصناع، ابزارهای مالی، بازار سرمایه، عقد استصناع