منابع پایان نامه ارشد با موضوع جهانی شدن، پولشویی، سیاست جنایی، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

پولشویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، تهرن: بنیاد حقوقی میزان، 1386.
12- بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه کاری در تاریخ اندیشه های سیاسی قرن 20، تهران: نشر نی، 1383.
13- بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، چاپ بیستم، 1393.
14- بوسار، آندره،بزهکاری بینالمللی، ترجمه نگار رخشانی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1375.
15- بوسوورث، روون و مارش گراهام، سالت، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری، تهران: انتشارات معاونت آموزشی ناجا، چاپ اول، 1376.
16- بوزان، باری و ویور، الی و دوویلد، پاپ، چارهجوییتازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1386.
17- بوزان، باری، از جامعه بین الملل تا جامعه جهانی، ترجمه دکتر محمد علی قاسمی، چاپ اول، 1388.
18- بوزان، باری، از جامعه بین الملل تا جامعه جهانی، ترجمه دکتر محمد علی قاسمی
19- بیگ زاده، ابراهیم، بررسی جنایت سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو، تهران: اداره کل پژوهش ریاست جمهوری، 1382.
20- بهروز لک، غلامرضا، جهانی شدن و اسلام سیاسی، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1386.
21- پی. سی. فلورز، ویلیامز، سازمانهای مجرمانه فراملی و قاچاق مواد مخدر، ترجمه منصور رحمدل، همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، تهران: ناشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، چاپ اول، 1379.
22- پطروس غالی، پطروس، سازمان ملل متحد و اقدامات جامع حقوقی برای مبارزه با تروریسم، ترجمه قاسم زمانی، در: تروریسم: تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، گردآوری و ویرایش علیرضا طیب، تهران: نشر نی، 1382.
23- پوپر، کارل، اسطوره چارچوب، ترجمه علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو، 1379،
24- پوپر، کارل، درس این قرن، ترجمه علی پایا، تهران: انتشارات سروش، 1376.
25- تاموشات، کریستین، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان، 1386.
26- تدین، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1388.
27- حبیبی، نادر، فساد اداری، تهران: انتشارات واثقی، چاپ اول، 1375.
28- حسینی، حسین، جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی، مجموعه مقالات همایش جهانی شدن و چالشهای آن، دانشگاه فردوسی مشهد، 1387.
29- حسینی شیرازی، محمد، اسلام و جهانی شدن، قم: انتشارات یاس زهرا، چاپ اول، 1387.
30- حسینی نژاد، حسین قلی، حقوق کیفری بین الملل، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1373.
31- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد 1، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1372.
32- جزایری، مینا، جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، تهران: نشر وفاق، 1382.
33- جوان، موسی، مبانی حقوق، جلد دوم، تهران: چاپ رنگین، 1326
34- خلیلی، رضا، بنیانهای امنیت و مطالعات امنیتی در ایران، تهران: انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس، 1388.
35- دو آراخو جونیور، جوآ مارسللو، معمای مواد مخدر در آمریکای لاتین، ترجمه دکتر محمد آشوری، کتاب عدالت کیفری، مجموعه مقالات، تهران: نشر گنج دانش، چاپ اول، 1376.
36- دورکهایم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه محمد علی کاردان.
37- دل ویکو، ژرژ، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، تهران: نشر میزان، 1380.
38- ذاقی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بینالمللی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، 1389.
39- رابرستون، رونالد، جهانی شدن: تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر ثالث، چاپ اول، 1385.
40- راسخ، محمد، حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه حقوق و فلسفه ارزش، تهران: طرح نو، چاپ اول، 1381.
41- ربیعی، علی، مطالعات امنیت ملی، مقدمهای بر نظریههای مربوط به امنیت ملی در جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ سوم، 1384.
42- رحمدل، منصور، دادرسی عادلانه و مقررات دادرسی کیفری ایران، تازههای علوم جنایی(مجموعه مقالات)، جلد اول، تهران: نشر میزان، 1388.
43- رحمدل، منصور، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 1386.
44- رحمت اللهی، حسین، تحول قدرت، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1388.
45- رحیمینژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1387.
46- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق اساسی، ترجمه منوچهر کیا، تهران: انتشارات گنجینه، چاپ دوم، 1352.
47- عباسی، محمود، استرداد مجرمین، چاپ اول، تهران: گنج دانش، 1373.
48- علینقی، امیرحسین،نگاهی به مسائل امنیتی ایران، گفتگو با محمدرضا تاجیک، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1380.
49- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، جلد اول، چاپ پنجم، 1388.
50- کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات، ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو، جلد سوم، چاپ سوم، 1382.
51- کارولین، توماس، حکومت جهانی؛ توسعه و امنیت انسانی، ترجمه مجتبی بحرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382.
52- کچوئیان، حسین، نظریههای جهانی شدن؛ پیآمد چالشهای دین، تهران: نشرنی، چاپ سوم، 1386.
53- کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، 1382.
54- کوشا، جعفر، کارکردهای حقوق جزا، جرایم علیه عدالت قضایی، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1381.
55- کی نیا، مهدی، روانشناسیجنایی، تهران: انتشارات رشد، جلد اول، چاپ اول، 1384.
56- گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهرن: نشر نی، چاپ نهم، 1382.
57- گل محمدی، احمد، جهانی شدن فرهنگ- هویت، تهران: نشر نی، چاپ سوم، 1386.
58- گاراندو، میکائیل، لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران: نشر نی، 1383.
59- سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران: انتشارات تهران صدرا، چاپ اول، 1382.
60- سریعالقلم، محمود، ایران و جهانی شدن، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ دوم، 1387.
61- شریعت پناهی، محمد جواد، حقوق کیفری بینالمللی، تهران: انتشارات جنگل، 1384.
62- شیرکوند، سعید، پولشویی، پیامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز: انتشارات وفاق، چاپ اول، 1382.
63- شهبازی، آرامش، نظام بینالملل وحدت در عین کثرت، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1389.
64- فاضلی، محمد، مقدمه ای بر سنجش فساد، تهران: انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس، چاپ اول، 1388.
65- فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، چاپ دوم، 1378.
66- فنتیگرشتروم، باربارا، امنیت انسانی و حقوق بینالملل، ترجمه اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری، تهران: انتشارات مجد، 1389.
67- قوام، عبدالعلی، تحلیل سیاست بینالملل در چارچوب رویکرد جامعه بینالمللی، پژوهش حقوق و سیاست،
68- قیاسی، جلالالدین، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1385،
69- قیصری، نورالله، جهانی شدن و تحول فرهنگهای سیاسی در جهان اسلام، مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، به کوشش سید طه مرقاتی، انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، 1382.
70- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بینالملل عمومی، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش، 1380.
71- لیمن، مایکل و پاتر، گری، تروریسم، ترجمه قاسم زمانی و علیزضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم، 1384.
72- لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1370.
73- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ دوم، 1375.
74- نجفی ابراندآبادی، علی حسین، از جرم مداری تا بزه دیده مداری، دیباچه در: ژرار لپز، ژینا فیلیزولا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند، احمد محمدی، تهران: انتشارات مجد، 1379.
75- نجفی ابراندآبادی، علی حسین، جهانی شدن بزهکاری، دیباچه بر قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بینالمللی، عباس ناقلی، تهران: انتشارت میزان، چاپ اول، 1389.
76- معظمی، شهلا، جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، 1384.
77- محبی، محسن، گزارش تحلیلی در زمینه پولشویی، وزارت بازرگانی، 1381.
78- میرمحمدصادقی، حسین،حقوق جزای بینالملل، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم، 1386.
79- میر محمد صادقی،حسین، پولشویی و ارتباط آن با جرایم دیگر، مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، 1382، شیراز: انتشارات وفاق، چاپ اول، 1382.
80- میرمحمد صادقی، حسین، شست و شوی اموال کثیف ناشی از جرم، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد 1، روزنامه رسمی، 1379.
81- موسوی مقدم، محمد، پولشویی، قم: معاونت آموزش دادگستری کل استان، چاپ دوم، 1386.
82- مهدوی، یحیی، جامعه شناسی یا علم الاجتماع؛ مقدمات و اصول، تهران: دانشگاه تهران، 1341.
83- واترز، مالکوم، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی و سیاوش مریدی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، 1379.
84- وینسنت، آندرو، نظریههای دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
85- وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا، جهانی امنتر؛ مسئولیت مشترک ما، چاپ اول، تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل، 1384.
86- والاس، ربکا، حقوق بینالملل، ترجمه قاسم زمانی و مهناز بهراملو، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1382.
87- هادیان، ابراهیم، پولشویی و اثرات اقتصادی آن،مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز: انتشارات وفاق، چاپ اول، 1382.
88- هیوود، اندروو، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1379.
مقالات فارسی
89- آقا بابایی، حسین، لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت، فصلنامه سیاست، دوره 40، شماره 2، 1389.
90- آرام، محمدرضا، قرآن، جهانی سازی و جهانی شدن، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال دوم، شماره 4، 1390.
91- شهبازی، آرامش، قانون اساسی جامعه بینالمللی در محاق، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، شماره 46، 1391.
92- آزمایش، علی، نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی (سخنرانی)، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.
93- اسماعیل زاده، حسن کاشفی، جنبش های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه ها، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 16-15، 1384.
94- افراسیابی، محمد اسماعیل، سیستم فدرالیسم در ایالات متحده آمریکا، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 201، 1387.
95- بابایی، محمدعلی، جهانی شدن جرم؛ ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرمشناسی، فصلنامه آموزههای حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره جدید، شماره 1، 1390.
96- بارانی، محمد، مبانی تعهدات دولتها در پیشگیری از جرایم جهانی شده، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوق بینالمللی ریاست جمهوری، شماره 48، 1392.
97- بوریکان، ژاک، بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه، ترجمه علی حسین نجفی ابراند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره22-21، 1377.
98- بهمنی قاجار، مبانی و سیر تحول حق آزادی و امنیت شخصی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 252، 1387.
99- پورسعید، فرزاد، امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره سوم، 1387.
100- تانزی، ویتو، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی، مجله اقتصادی- سیاسی، شماره 150-149، 1388.
101- ترابی، مظفر، جرم سازمان یافته

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، جرم انگاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، حقوق جزا