منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنگ جهانی دوم، اسباب بازی

دانلود پایان نامه ارشد

کرده‌ام
حجره به حجره می‌گردم
لا به لای حجره‌دارهایی که
ناخواسته زندگی‌شان را به حراج گذاشته‌اند
نه او را سربازان خودی دیده‌اند
نه سربازان دشمن
بلندگو صدایم می‌زند
دختری با لباس‌های خاکستر شده
و طرح‌هایی از آتش بر شانه‌هایش
با نگاه‌های معصوم
زیر پای سربازان می‌رقصد (همان: 41-42).
نگاهی به شعر «هفده» نشان می‌دهد که شاعر از هفت فرایند بهره می‌گیرد که از این تعداد سه فرایند آن مادی، دو فرایند رابطه‌ای، یک فرایند رفتاری و یک فرایند کلامی هستند. او در این شعر بیشتر از فرایندهای مادی بهره برده است که این فرایندها در جواب سؤالاتی مانند چه اتفاقی افتاد؟ یا چه کرد بیان می‌شوند. او در شعرش به مقدار کمی هم به فرایندهای رابطه‌ای توجه داشته است که این فرایندها توصیف و شناسایی را نشان می‌دهد. در این شعر فرایندهای رفتاری هم مشاهده می‌شود که این فرایندها حد واسط فرایندهای مادی و ذهنی هستند و بر بروز رفتار و کنش‌های انسانی دلالت دارند. همین‌طور فرایندهای کلامی هم در این شعر به چشم می‌خورد که این فرایندها به سخن گفتن و ارتباط کلامی توجه دارند. از لحاظ شرکت‌کنندگان در فرایند می‌توان گفت فقط شاعر جز مشارکین انسانی در این شعر نیست بلکه مشارکین دیگری نیز در شعر حضور دارند مثل «خواهرم» در مصرع «خواهرم را در این بازار آتش گم کرده‌‌ام»، «سربازان خودی» در مصرع «نه او را سربازان خودی دیده‌اند»، «سربازان دشمن» در مصرع «نه سربازان دشمن» و «دختر» در مصرع «دختری با لباس‌های خاکستر شده». مشارکین غیرانسانی نیز مانند «زندگی‌‌شان» در مصرع «ناخواسته زندگی‌شان را به حراج گذاشته‌اند» و «بلندگو» در مصرع «بلندگو صدایم می‌زند» در شعر مشاهده می‌شود.
شاعر در این شعر از عناصر پیرامونی هم بهره گرفته است. چهار فرایند او در این شعر، عناصر پیرامونی را به خود اختصاص داده‌اند. سعدآبادی در شعر «هفده» بیشتر از عناصر مکانی مانند «در این بازار آتش»، «حجره به حجره» و … بهره برده است. عناصر چگونگی نظیر «با لباس‌های خاکستر شده»، «طرح‌هایی از آتش»، «بر شانه‌هایش»، «با نگاه‌های معصوم» و «زیر پای سربازان» در شعر او نقش دارند.
در جدول (3-46) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر هفده اشاره شده است.
جدول 3-46- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «هفده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
گم کرده‌ام/ مادی
خواهرم را (من: محذوف)
در این بازار آتش
می گردم/ مادی
(من: محذوف)
حجره به حجره
به حراج گذاشته‌اند/ مادی
آنها (حجره‌دار: محذوف)، زندگی‌شان را
لا به لای حجره‌دارهایی، ناخواسته
دیده‌اند(به حساب آوردن)/ رابطه‌ای
او را، سربازان خودی
ـــ
دیده‌اند(به حساب آوردن) (محذوف): رابطه‌ای
سربازان دشمن
ـــ
صدایم می‌زند/ کلامی
بلندگو، مَ (من را)
ـــ
می‌رقصد/ رفتاری
دختر
با لباس‌های خاکستر شده، طرح‌هایی از آتش، بر شانه‌هایش، با نگاه‌های معصوم، زیر پای سربازان
3-2-18- هجده
بازارچة جن‌ها
چقدر آرام است
حراجی‌هایی که بساط عشق را پهن کرده‌اند
چرا داد نمی‌زنند؟
چرا فروشنده‌ها
مغازه‌هایشان را با طلسم قفل کرده‌اند؟
بی‌شک اینجا
تنها جایی است که عتقیه‌شناس‌ها
دردهای قدیمی را
خوب می‌شناسند
حتی اگر از زبان مادری‌ات خسته شدی
صراف‌ها
با هر زبان بیگانه‌ای که بخواهی
عوض می‌کنند
آمده‌ام اینجا تفنگ‌های اسباب‌بازی بخرم
با تیرهای واقعی
هدیه‌ای برای بچه‌های خواهرم
که سال‌ها گذشته
و هنوز نمی‌توانند
جنگ را خوب تلفظ کنند
آمده‌ام اینجا
چند عروسک نیمه جان بخرم
مردن معشوقه در آغوششان را یاد بگیرند (همان: 43-44).
در شعر «هجده» شاعر هجده فرایند را بر می‌گزیند که از این تعداد هشت فرایند مادی، سه فرایند رابطه‌ای، دو فرایند رفتاری، یک فرایند وجودی، سه فرایند کلامی و یک فرایند ذهنی هستند.
او در این شعر از همة فرایندها بهره گرفته است و با این کار فضای حاکم بر شعر را تغییر می‌دهد. بسامد بالای فرایندهای مادی در این شعر مشاهده می‌شود و آوردن فرایندهای رفتاری به همراه فرایندهای مادی در شعر فضای ساکن آن را متحرک می‌کند. در این شعر فرایندهای رفتاری هم دیده می‌شود. این فرایندها به فعالیت‌های انسانی مربوط هستند. شاعر نسبت به فرایندهای وجودی در شعر بی‌توجه نبوده و از این فرایند که دلیل بر رخ دادن چیزی هستند، استفاده نموده است. همین‌طور فرایندهای ذهنی را که حاکی از ادراک و شناخت و واکنش‌های ذهنی هستند در شعر جای داده است. سعدآبادی در شعر «هجده» به فرایندهای کلامی هم نظر داشته است. این فرایندها بر بیان کردن دلالت دارند.
نگاهی به مشارکین فرایند نشان‌دهندة آن است که علاوه بر شاعر مشارکین انسانی دیگر هم در شعر حضور دارند مثل «حراجی‌هایی» در مصرع «حراجی‌هایی که بساط عشق را پهن کرده‌اند»، «فروشنده‌ها» در مصرع «چرا فروشنده‌ها مغازه‌هایشان را با طلسم قفل کرده‌اند؟»، «عتیقه‌شناس‌ها» در مصرع «تنهایی جایی ا‌ست که عتیقه‌شناس‌ها دردهای قدیمی را خوب می‌شناسند»، «صراف‌ها» در مصرع «صراف‌ها با هر زبان بیگانه‌ای که بخواهی عوض می‌کنند»، « بچه‌های خواهرم» در مصرع «هدیه‌ای برای بچه‌های خواهرم» و «معشوقه» در مصرع «مردن معشوقه در آغوششان را یاد بگیرند». البته در این شعر مشارکین غیرانسانی نیز حضور دارند مثل «بازارچة جن‌ها» در مصرع «بازارچة جن‌ها چقدر آرام است»، «خسته» در مصرع «حتی اگر از زبان مادری‌ات خسته شدی»، «تفنگ‌های اسباب‌بازی» در مصرع «آمده‌ام اینجا تفنگ‌های اسباب‌بازی بخرم با تیرهای واقعی»، «سال‌ها» در مصرع «که سال‌ها گذشته و هنوز نمی‌توانند»، «جنگ» در مصرع «جنگ را خوب تلفظ کنند» و «چند عروسک نیمه‌جان» در مصرع «چند عروسک نیمه جان بخرم».
شاعر در این شعر عناصر پیرامونی را نیز گنجانده است و برای بیشتر فرایندهایش عناصری را بر می‌گزیند و از عناصر علت مثل «چقدر»، «چرا» و عناصر زمانی چون «حتی»، «هنوز» و … و عنصر مکانی مانند «اینجا» و … بهره می‌گیرد.
در جدول (3-47) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر هجده اشاره شده است.
جدول 3-47- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «هجده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
است/ رابطه‌ای
بازارچة جن‌ها، آرام
چقدر
پهن کرده‌اند/ مادی
حراجی‌ها، بساط عشق را
ـــ
داد نمی‌زنند/ رفتاری
آنها= (حراجی‌ها: محذوف)
چرا
قفل کرده‌اند/ مادی
فروشنده‌ها، مغازه‌هایشان را
چرا، با طلسم
است/ وجودی
اینجا (بازارچه: محذوف)
بی‌شک، تنها جایی
می‌شناسند/ ذهنی
عتیقه‌شناس‌ها، دردهای قدیمی را
خوب
شدی/ رابطه‌ای
(تو: محذوف)، خسته
حتی، اگر، از زبان مادری‌ات
بخواهی/ ذهنی
(تو: محذوف)
با هر زبان بیگانه‌ای
عوض می‌کنند/ مادی
صراف‌ها
ـــ
آمده‌ام/ مادی
(من: محذوف)
اینجا
بخرم/ مادی
(من: محذوف)، تفنگ‌های اسباب بازی
با تیرهای واقعی
بخرم/ مادی
(من: محذوف)، هدیه‌ای، برای بچه‌های خواهرم
ـــ
است/ رابطه‌ای
سال‌ها، گذشته
ـــ
نمی‌توانند/ ذهنی
(آنها: محذوف)
هنوز
تلفظ کنند/ کلامی
جنگ را، آنها (بچه‌های خواهر من: محذوف)
خوب
آمده‌ام/ مادی
(من: محذوف)
اینجا
بخرم/ مادی
(من: محذوف)، چند عروسک نیمه‌جان
ـــ
یاد بگیرند/ رفتاری
(آنها: محذوف)، مردن معشوقه
در آغوششان

3-2-19- نوزده
پشت خاکریزی
بین جنگ جهانی دوم و سوم
گیر کرده‌ام
اگر برگردم
سربازان هیتلر و موسیلینی مرا می‌کشند
اگر پیشروی کنم
گارد الکترونیکی آمریکایی
مجبورم
کنار این خاکریز
دنبال شغلی بگردم
و خانه‌ای اجاره‌ای
کنار همین خاکریز
با دختری ازدواج کنم
و مهریه‌اش چهارده سرباز آهنی معصوم باشد
ما مشکلاتمان را
در همین منطقة جنگی حل می‌کنیم
هر بار من از همسرم دلگیر می‌شوم
بالای خاکریز می‌روم
شاید تیری مستقیم به قلبم بخورد
هر بار او خسته می‌شود
روی مین‌ها
لی لی می‌کند (همان: 45-46)
سعدآبادی در شعر «نوزده» از هفده فرایند استفاده کرده است که از این تعداد دوازده فرایند آن مادی، چهار فرایند رابطه‌ای و یک فرایند آن رفتاری هستند. او در این شعر تنها از همین سه فرایند بهره برده و به فرایندهای وجودی، ذهنی و کلامی توجهی نکرده است. تعداد فرایندهای مادی نسبت به فرایندهای دیگر در این شعر بیشتر است که این فرایندها بر تغییر دادن و انجام کار دلالت دارند. در این شعر فرایندهای رابطه‌ای هم دیده می‌شود که این فرایندها بر هویت داشتن و ویژگی و صفت داشتن مربوط هستند و یک مورد هم فرایند رفتاری در شعر به چشم می‌خورد که به رفتارهای جسمانی و شناختی انسان مربوط هستند.
بررسی شرکت‌کنندگان فرایند در شعر نشان می‌دهد یکی از مشارکین انسانی که در شعر حضور دارد، خود شاعر است و مشارکین انسانی دیگری نیز در شعر دیده می‌شوند مثل «سربازان هیتلر و موسیلینی» در مصرع «سربازان هیتلر و موسیلینی مرا می‌کشند»، «گارد الکترونیکی آمریکایی» در مصرع «گارد الکترونیکی آمریکایی» و «دختری» در مصرع «با دختری ازدواج کنم» هستند. نمونه‌هایی از مشارکین غیرانسانی نیز عبارت‌اند از: «مجبور» در مصرع «مجبورم»، «مهریه‌اش» و «چهارده سرباز آهنی» در مصرع «مهریه‌اش چهارده سرباز آهنی معصوم باشد»، «مشکلاتمان» در مصرع «ما مشکلاتمان را در همین منطقة جنگی حل می‌کنیم»، «دلگیر» در مصرع «هر بار من از همسرم دلگیر می‌شوم»، «تیری مستقیم» در مصرع «شاید تیری مستقیم به قلم بخورد» و «خسته» در مصرع «هر بار او خسته می‌شود».
سعدآبادی در این شعر به عناصر پیرامونی هم نظر داشته است. او در این شعر فرایندهای متعددی به کار برده و برای این فرایندها عناصر زمانی مانند «بین جنگ جهانی دوم و سوم»، عناصر سببی مثل «اگر»، عناصر مکانی مثل «پشت خاکریزی»، «کنار این خاکریز»، «خانه‌ای اجاره‌ای» و … و عناصر چگونگی چون «شاید» را به کار برده است.
در جدول (3-48) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر نوزده اشاره شده است.
جدول 3-48- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «نوزده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
گیر کرده‌ام/ مادی
(من: محذوف)
بین جنگ جهانی دوم و سوم، پشت خاکریزی
برگردم/ مادی
(من: محذوف)
اگر
می‌کشند/ مادی
مرا، سربازان هیتلر و موسیلینی
ـــ
پیشروی کنم/ مادی
(من: محذوف)
اگر
می‌کشند/ مادی
(من: محذوف)، گارد الکترونیکی آمریکایی
ـــ
َم= هستم/ رابطه‌ای
مجبور، (من: محذوف)
ـــ
بگردم/ مادی
(من: محذوف)
کنار این خاکریز، دنبال شغلی
بگردم/ مادی
(من: محذوف)
خانه‌ای اجاره‌ای
ازدواج کنم/ رفتاری
(من: محذوف)، با دختری
کنار همین خاکریز
باشد/ رابطه‌ای
مهریه‌اش، چهارده سرباز آهنی معصوم
ـــ
حل می‌کنیم/ مادی
(ما: محذوف)، مشکلاتمان را
در همین منطقة جنگی
می‌شوم/ رابطه‌ای
(من: محذوف)، دلگیر
هر بار، از همسرم
می‌روم/ مادی
(من: محذوف)
بالای خاکریز
بخورد/ مادی
تیری مستقیم
شاید، به قلبم
می‌شود/ رابطه‌ای
او، خسته
هر بار
لی لی می‌کند/ مادی
(او: محذوف)
روی مین‌ها

3-2-20- بیست
مین تنها گیاهی‌ست
که بعد از کاشتن
نه آب می‌خواهد
نه نور
نگاه کن چطور
آتش جوانه می‌زند
می‌روید
و انسان‌های بی‌گناه
آن را می‌چینند (همان:47)
نگاهی به شعر «بیست» نشان می‌دهد که شاعر در این شعر از هفت فراینده بهره می‌گیرد که از این تعداد سه فرایند آن مادی، یک فرایند رابطه‌ای، یک فرایند رفتاری و دو فرایند ذهنی هستند. او در این شعر از فرایندهای کلامی و وجودی بهره نبرده است. افزایش فرایندهای مادی در این شعر مشاهده می‌شود و آوردن فرایندهای مادی به همراه فرایندهای رفتاری فضای شعر را پویا و متحرک می‌کند. در این شعر فرایندهای ذهنی هم به چشم می‌خورد که این فرایندها نشان‌دهندة جنبه‌های ذهنی و شناختی هستند. او مقدار کمی هم به فرایندهای رابطه‌ای توجه کرده است تا به کمک آن‌ها بتواند بر بودن و هستی رویدادها تأکید کند.
دقت در مشارکین فرایندها نشان‌دهندة آن است که علاوه بر اینکه شاعر در شعر حضور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهشت زهرا، ناخودآگاه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رابطه‌ای، مشارکین، محذوف)، محذوف)،