منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنگي، بين‌المللي، قراردادهاي

دانلود پایان نامه ارشد

اساسنامه اين دادگاه دامنه جنايات جنگي وسيع پيش‌بيني شده است، به نحوي که تمامي مواد نقض فاحش کنوانسيون‌هاي 1949 ژنو وديگر قواعد وعرف‌هاي جنگ را دربرمي‌گيرد. اما اين گسترش در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي به نقطه اوج خود رسيده است: ماده3 اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق248نيز “نقض قوانين يا عرف‌هاي جنگي” را جرم مي‌داند و فهرست تمثيلي از آن‌ها را احصاء مي‌کند. ماده 3وضع شده است تا به جاي ساير نقض‌هاي فاحش، اين نقض شديد را صرف‌نظر از اين که نقض در متن يک مخاصمه مسلحانه بين‌المللي يا غير بين‌المللي واقع مي‌گردد را دربرگيرد. هم‌چنين ماده3 اساسنامه فوق يک “قاعده فراگير249” راتشکيل مي‌دهد، به اين معنا که نقض شديد هر قاعده حقوق بشردوستانه بين‌المللي، در صورت وجود شرايط لازم، ممکن است به عنوان جنايت مشمول ماده مزبور شناخته شود، اين شروط ازسوي شعبه تجديدنظر ديوان يوگسلاوي سابق در تصميم مربوط به تشخيص صلاحيت در پرونده تاديچ بشرح ذيل بيان شده‌اند:
1-نقض موردنظر بايد تخلف از يک قاعده حقوق بشردوستانه بين‌المللي بشماررود.
2-قاعده بايد ماهيتاً قاعده‌اي عرفي باشد، يا چنان مربوط به حقوق معاهداتي است، بايد شرايط لازم وجود داشته باشد.
3- نقض موردنظر بايد فاحش باشد، يعني بايد نقض يک قاعده حامي ارزش‌هاي مهم به شما رود، ونقض بايد متضمن آثاري فاحش براي قرباني جرم باشد.
4- به موجب حقوق عرفي يا معاهداتي، نقض قاعده بايد موجب مسئوليت کيفري فردي براي فرد خاطي باشد.
بنابراين ، ماده 3 اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق ، شامل جناياتي نظير شکنجه و تجاوز به حيثيت اشخاص از جمله هتک ناموس به عنف مي‌باشد ، هرچند که اين جنايات صراحتاً در خود ماده 3 ذکر نشده‌اند.جنايات جنگي در صلاحيت ديوان رواندا ، جناياتي هستند که در يک مخاصمه داخلي واقع شده‌اند. ماده 4 اساسنامه ديوان رواندا تحت عنوان نقض‌هاي ماده 3 مشترک کنوانسيون‌هاي ژنو و پروتکل الحاقي دوم 8 ژوئن 1977 مربوط به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي مي‌باشد.
3- جنايات جنگي در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي 250
به موجب ماده5 اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي ، جنايات جنگي در زمره جنايات خطير مشمول صلاحيت ديوان است. ماده 8 اساسنامه فهرستي مفصل از مصاديق اين جنايت را ارائه کرده است که برگرفته از قراردادهاي 1899 و 1907 لاهه (معروف به حقوق لاهه) و قراردادهاي 12 اوت 1949 ژنو (معروف به حقوق ژنو) و پروتکل‌هاي الحاقي 1977 به قراردادهاي ژنو است. با توجه به ماده 8 اساسنامه رم جنايات جنگي به چهار گروه تقسيم مي‌شوند.
1-3- نقض‌هاي فاحش 251 قراردادهاي ژنو
به موجب قسمت (الف) از بند دوم ماده 8 ، نقض‌هاي فاحش قراردادهاي 12 اوت 1949 ژنو ، يعني هريک از اعمال مشروحه زير بر ضد اشخاص يا دارايي‌هايي که تحت حمايت مقررات قراردادهاي مربوطه ژنو قرار گرفته‌اند ، جنايات جنگي تلقي مي‌شوند.
1- کشتار عمدي
2- شکنجه يا رفتار غيرانساني از جمله آزمايش‌هاي زيست‌شناسي
3- فراهم کردن موجبات رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامتي
4- تخريب و ضبط گسترده اموال که ضرورت‌هاي نظامي آن را توجيه نمي‌کند و به صورت غيرقانوني و از روي بي‌قيدي انجام شده است.
5- اجبار اسراي جنگي يا ديگر اشخاص مشمول حمايت (قراردادهاي ژنو) به خدمت در صفوف نيروهاي دولت دشمن
6- محروم کردن اسراي جنگي يا ديگر اشخاص مشمول حمايت از حق محاکمه عادلانه و قانوني
7- تبعيد يا انتقال غيرقانوني يا حبس غيرقانوني
8- گروگان‌گيري .
2-3- نقض‌هاي فاحش قوانين و عرف‌هاي مسلم حقوق بين‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بين‌المللي
برابر قسمت (ب) از بند دوم ماده 8 ، ديگر نقض‌هاي فاحش قوانين و عرف‌هاي مسلم حقوق بين‌الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بين‌المللي ، يعني هريک از اعمال مشروحه زير جنايات جنگي به شمار مي‌روند :
1- هدايت عمدي حملات بر ضد مردم غيرنظامي در کليت آن يا بر ضد افراد غيرنظامي که مشارکت مستقيم در مخاصمات ندارند.
2- هدايت عمدي حملات بر ضد اهداف غير نظامي .
3- هدايت عمدي حملات بر ضد کارکنان تأسيسات ، مواد ، واحدها يا وسايل نقليه‌اي که در کمک‌رساني بشردوستانه يا مأموريت‌هاي حفظ صلح به موجب منشور ملل‌متحد به کار گرفته مي‌شوند ، مادام که آن‌ها از حمايتي برخوردارند که به غيرنظاميان يا اهداف غيرنظامي به موجب حقوق بين‌المللي منازعات مسلحانه داده شده است.
4- انجام عمدي حمله‌اي با علم به اينکه چنين حمله‌اي باعث تلفات جاني يا آسيب به غير نظاميان يا خسارت به اهداف غير نظامي يا آسيب گسترده ، درازمدت و شديد به محيط زيست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فايده نظامي ملموس و مستقيم مورد انتظار از آن ، بيش از اندازه است.
5- حمله يا بمباران شهرها ، روستاها ،مناطق مسکوني يا ساختمان‌هايي که بي‌دفاع بوده و اهداف نظامي نيستند ، با هر وسيله‌اي که باشد.
6- کشتن يا زخمي کردن رزمنده‌اي که سلاح خود را بر زمين گذاشته يا وسيله‌اي براي دفاع ندارد و يا از روي اختيار تسليم شده است.
7- سوء استفاده از پرچم متارکه که جنگ يا پرچم ، نشان‌ها و لباس‌هاي متحدالشکل دشمن يا سازمان ملل يا علايم مشخصه قراردادهاي ژنو ، به طوري که منجر به مرگ يا آسيب شديد به اشخاص شود.
8- اقدام مستقيم يا غيرمستقيم دولت اشغالگر براي انتقال بخش‌هايي از جمعيت غيرنظامي خود به سرزميني که اشغال مي‌کند ، يا تبعيد يا انتقال تمام يا بخش‌هايي از جمعيت سرزمين اشغالي در داخل يا به خارج اين سرزمين .
9- هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمان‌هايي که براي مقاصد مذهبي ، آموزشي ، هنري ، علمي يا خيريه اختصاص‌يافته و حمله به آثار تاريخي ، بيمارستان‌ها و مکان‌هاي تجمع بيماران و زخمي‌ها ، مشروط بر آن‌که آن مکان‌ها اهداف نظامي نباشند.
10- در معرض نقض بدني يا هر نوع آزمايش پزشکي يا علمي قراردادن اشخاصي که تحت سلطه طرف ديگر هستند که نه درمان پزشکي ، دندان‌پزشکي يا بيمارستاني شخص موردنظر آن را توجيه مي‌کند و نه در جهت منفعت وي صورت گيرد و موجب مرگ يا خطر جدي براي آن شخص يا اشخاص مي‌شود.
11- کشتن يا زخمي کردن خائنانه 252 افرادي که به دولت يا ارتش دشمن تعلق دارند.
12- اعلان اين مطلب که به احدي رحم نخواهد شد.
13- تخريب يا ضبط اموال دشمن ، مگر آن‌که ضرورت‌هاي جنگ چنين تخريب يا ضبط اموالي را ايجاب نمايد.
14- اعلان اين مطلب که حقوق و دعاوي اتباع طرف دشمن در هر دادگاهي منسوخ ، معلق يا غيرقابل قبول است.
15- اجبار اتباع طرف دشمن به شرکت در عمليات جنگي بر ضد کشور خود ، هرچند آن‌ها پيش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده‌اند.
16- غارت شهر يا محلي ، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد.
17- به کار بردن سم يا سلاح‌هاي سمي .
18- استفاده از گازهاي خفه کننده سمي يا ساير گازها و تمام سيالات ، مواد يا ابزارهاي مشابه
19- استفاده از گلوله‌هايي که به آساني در بدن انسان منبسط يا پخش مي‌شوند ، مانند گلوله‌هايي که داراي پوست سختي هستند که تمام هسته را نمي‌پوشانند ، يا آن‌که شکاف‌هايي روي پوسته ايجاد شده است.
20- به کار بردن سلاح‌ها ، پرتابه‌ها ، مواد و روش‌هاي جنگي که داراي خاصيت آسيب‌رساني بيش از حد هستند يا موجب رنج غيرلازم مي‌شوند يا آن‌که ذاتاً بدون تميز و تفکيک (اهداف) و مغاير حقوق بين‌المللي منازعات مسلحانه هستند ، مشروط بر آن‌که اين سلاح‌ها موضوع منع جامع بوده و از طريق اصلاحيه‌اي مطابق مقررات مربوط در مواد 121 و 123 در ضميمه الحاقي به اين اساسنامه درج شود.
21- تجاوز به کرامت شخص به ويژه رفتار موهن و تحقيرآميز .
22- ارتکاب تجاوز جنسي ، برده‌گيري جنسي ، اجبار به فحشاي جنسي ، حاملگي اجباري ، آن چنان‌که که در بند 2 (و) ماده 7 تعريف شده است ، عقيم کردن اجباري ، يا هر شکل ديگر از اشکال خشونت جنسي که موجب نقض فاحش قراردادهاي ژنو مي‌شود.
23- بهره‌برداري از حضور اشخاص غيرنظامي يا ديگر اشخاص برخوردار از حمايت به منظور مصون نگه‌داشتن نقاط ، مناطق يا نيروهاي نظامي معين از عمليات نظامي .
24- هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمان‌ها ، مواد ، واحدها و وسايل نقليه پزشکي و افرادي که نشان‌هاي مشخصه قراردادهاي ژنو را مطابق حقوق بين‌المللي بکار مي‌برند.
25- تحميل گرسنگي به غير نظاميان به عنوان روش جنگي ، يا محروم کردن آنان از موادي که براي بقاي آن‌ها ضروري است ، از جمله جلوگيري آگاهانه از رسيدن کمک‌هاي امدادي پيش‌بيني شده در قراردادهاي ژنو .
26- بسيج داوطلبانه يا اجباري کودکان زير پانزده سال در نيروهاي مسلح ملي يا بکار گرفتن آنان براي مشارکت فعال در کارهاي جنگي .
3-3- نقض‌هاي فاحش ماده 3 مشترک قراردادهاي ژنو در مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي
براساس قسمت (ج) از بند دوم ماده 8 اساسنامه رم ، در حالت وقوع نزاع مسلحانه غير بين‌المللي ، نقض‌هاي فاحش ماده 3 مشترک در چهار قرارداد 12 اوت 1949 ژنو ، يعني هريک از اعمال ارتکابي زير بر ضد اشخاصي که هيچ‌گونه شرکت فعالي در مخاصمات ندارند ، از جمله افراد نيروهاي مسلح که سلاح‌هايشان را بر زمين گذاشته‌اند و کساني که به سبب بيماري ، جراحت ، حبس يا هر علت ديگري از شرکت در جنگ ناتوان هستند ، جنايت جنگي محسوب مي‌شود :
1- خشونت برضد جسم و جان به ويژه قتل عمد از هر نوع ، قطع عضو ، رفتار بي‌رحمانه و شکنجه.
2- تجاوز به کرامت شخص به ويژه رفتار موهن و تحقيرکننده .

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنگي، جنايات، بين‌المللي Next Entries قاعده منع محاکمه مجدد