منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنس مخالف، مصباح یزدی، حقوق بین الملل، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

حدود و شرائط اسلامی را رعایت کند، همان گونه که مرد به هنگام خارج شدن از خانه و یا در بازیگری، باید مقید به رعایت حدود و معیارهای اسلامی باشد. اگر پدر، مانع حضور یا بازیگری دخترش در فیلم و تئاتر شود، در این مورد دختر از باب حقوق والدین، باید از وی پیروی کند.
در فصل دوم بابررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آنمی‌توان اقوال فقها را در این زمینه در دو رویکرد کلّی جای داد:مخالفت مطلق و موافقت مشروط و محدود.هر یک از این دو رویکرد برهه خاصی از فضای اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهند و این برهه‌ها که دارای ویژگی‌های خاص اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اند، نقش به سزایی در نوع نگاه فقها به سینما ایفا کرده اند.
فقها دلایل كسانى كه به حرام بودن پوشيدن لباس جنس مخالف, باور دارند را تمام نمی دانند. از اين جهت،در بازيگری، با هدفهاى خردمندانه مى توانند براى تهيّه فيلم لباس جنس مخالف را بپوشند و در نقش آنان بازى كنند.اين كه فقيهان به جايز بودن نمايش، براى سوگوارى و گرياندن تماشاگران و يادآورى رنجها و گرفتاريهاى سيدالشهداء و اهل بيت آن عزيز، فتوا داده اند، با اين كه در چنين نمايشهايى، پوشيدن لباس جنس مخالف و بازى در نقش آن، از اركان نمايش به شمار مى رود، روشن مى كند كه از ديد اينان، پوشيدن لباس جنس مخالف براى چنين هدفهاى خردمندانه اى بى اشكال است.
چهره پردازی و آرایش جنس مخالف نیز نزد شرع مقدس، در صورتی که چهره پردازی شونده از محارم باشد، اشکالی ندارد، ولی اگر نامحرم باشد و چهره پردازی موجب فعل حرامی چون لمس و نگاه به صورت نامحرم شود، جائز نیست مگر از روی پارچه باشد.
در فصل سوم با بررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام
مقدمۀ حرام از جمله:قاعدۀ حرمت مقدمۀ حرام،قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم و عدوان، قاعدۀ نفی سبیلآیاتمتوجه می شویم که بازیگریزن در صورت استلزام فعل حرام به عنوان سبب می تواند زمینۀ برخی از کارهای حرام و جرائم متعددی که درسطح جامعه اتفاق می افتد، به حساب آورد که گسترش ناهنجاریهای فرهنگی، ترویج بی بندوباری و نا امنی نمونه آنها است، بنابر این حرمت از این باب نیزمی تواند مورد تایید و تاکید قرار گیرد.فقهایی که قایل به حرمت بازیگری زن در صورت استلزام فعل حرام، هستند، قایل به حرمت تولید آن فیلم هم می باشند.
اگر قائل به این مبنی باشیم که مقدمۀ حرام، حرام است می توانیم بگوییم که بازیگری زن در صورتی که مستلزم فعل حرام باشد، این فعل یکی از مقدمات فعل حرام محسوب گردد و حرام شود و در صورت قائل نبودن به آن حرام نمی شود.
همچنین در حکم وضعی درآمد بازیگری زن در صورت استلزام فعل حرام طبق قاعدۀ تبعیتدرآمد از شغل دو صورت می تواند داشته باشد:
صورت اول: خود بازیگری مستلزم فعل حرام نباشد.
طبق قاعده، سود تابع عمل و معامله است، پس طبق این چون اصل فعل بازیگری مباح است در آمدش هم اشکالی ندارد، بلکه طبق یکی از عقود شرعیه مثلا از باب اجاره زن برای بازیگری استخدام می شود و اجرتش حلال است و مالک آن هم می شود.
صورت دوم: بازیگری زن مستلزم فعل حرام باشد، در این صورت اگر ما قبول کردیم بازیگری هم حرام است، می تواند از باب تعاون علی الاثم یا از باب لهو و لعب و یا از باب مقدمة حرام حرام باشد. در این صورت، بحث می شود که آیا درآمدش حرمت وضعی پیدا می کند یا خیر؟
در این صورت (استلزام فعل حرام) ظاهرا زن مالک درآمد نمی شود. زیرا که اولا: حدیث نبوی داریم که اذا حرم الله شیئاحرم ثمنه. اینجا نیز انطباق پیدا می کند، چون وقتی که فعل بازیگری (یا نفس استخدام زن) حرام شد، اجرت (ثمن) نیز که در مقابل این فعل می گیرد، خود بخود حرام خواهد شد، یعنی مالک درآمد آن نمی شود.
ثانیا: ممکن است اینجا حرمت اجرت گرفتن در مقابل بازیگری حرام از باب اکل بالباطل باشد. لذا در این صورت نیز نمی تواند مالک درآمد خود باشد.
ثالثا: طبق مبنای اصولی که می گوید: نهی در معاملات موجب فساد در معامله می شود، باز هم اینجا درآمدی که این زن در مقابل بازیگری می گیرد حرام خواهد شد و مالک درآمد آن نخواهد شد، چونکه طبق این مبنی وقتی که استخدام زن منهی عنه قرار گرفت، معامله ای که این زن انجام داده (استخدام برای بازیگری) از باب اجاره باطل می شود. وقتی که این معامله ( اجارۀ بازیگری) باطل شد استخدام آن زن در ضمن هیچ معاملۀ شرعیه قرار نمی گیرد و اجرت گرفتن در برابر آن از مصادیق اکل مال بالباطل می شود و این حرام است.
در فصل چهارم با بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن با حکم حکومتی به این نتیجه رسیدیم که وجوب حفظ نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه و حرمت اخلال به نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه تقدم دارد و در صورت تشخیص مصلحت ولی امر می تواند احکام اولیه را تا زمان لازم معلق یا تعطیل کرد. همچنین با بررسی ادلۀ عدم تأیید حکم حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زنبه این نتیجه رسیدیم که این ادله قابل اشکال است و احکام حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن می تواند مؤثر واقع شود.
در فصل پنجم نیز به احکام متفرقه بازیگری زن از جملهمحدودۀ وجوب پوشش، پوشش زن در نقش مادر بزرگ، پوشیدن لباس جنس مخالف و یا همانندی، بازى كردن در نقش ائمه(ع) و غیره مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست منابع

«الف»
1- احکام و آداب سینما و فیلمسازی، عباس زاده،سعید.
2- امام خميني (ره) و حکومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1378.
3- انديشه هاي فقهي- سياسي، امام خميني (ره)، قاضي زاده، کاظم،مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري.
4- اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی،نشر الهادی، قم، چاپ چهارم.
5- انوار الفقاهه، مکارم شیرازی، ناصر،مدرسة الامام امیرالمومنین علیه السلام، قم، چاپ دوم،
6- المیزان، طباطبایی، سید محمدحسین، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
7- اصول الفقه الاسلامی، سراج، محمد، دارالجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 1998م.
8- الاصول العامة للفقه المقارن، حکیم، محمدتقی، مؤسسة آل البیت، چاپ دوم، 1979م.
9- اقتصادنا، صدر، سید محمدباقر، دار التعارف، بیروت، چاپ بیستم، 1408 ق.
10- گلپایگانی، لطف الله صافی، امامت و رهبری، انتشارات حضرت معصومه علیها السلام، قم، 1375.
11- اسلام و مقتضیات زمان، شهید مطهری، مرتضی، صدرا، تهران، چاپ نوزدهم، 1381.
12- آشنايي با علوم اسلامي،مطهری، مرتضی، منطق، فلسفه، انتشارات صدرا.
13- اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، مصباح یزدی، محمدتقی، مجله حکومت اسلامی، ش 1، 1375.
14- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد،حلی(فخر المحققین)، ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف، چاپ اول، قم مطبعة العلمیه.
15- اجوبة الاستفتاءات، خامنه ای(الحسینی) سید علی، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، 1387ق.
16- احكامحكومتي و مصلحت، صرامي، سيف‎الله، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشيخص مصلحت، 1380،‌ تهران.
17- اجتهاد در مقابل نص، شرف‏الدين، عبدالحسين، مترجم علي دواني، كتابخانه بزرگ اسلامي، چاپ دوم، 1396ق.
18- اعلام الموقّعين‏عن رب العالمين، ابن قيم، الجوزيه، بيروت، دارالجيل، بي‏تا.
19- اسلام و حقوق بین الملل عمومی،ابراهیمی، محمد و حسینی، علی رضا ، همت، تهران، 1372.
20- ايضاح الفوائد، ابن مطهر حلّى،اسماعيليان، قم.
21- الآيات اللبينات فى قمع البدع والضلالات، كاشف الغطاء، محمد حسين، مطبعة العلويه، نجف.

«ب»
22- بازیگری سینما، ماری الن ابراین.
23- بازیگری حرفه ای، مجموعه نویسندگان، مترجم احمد دامود.
24- بازیگری، کیانیان، رضا.
25- بازیگری در سینما و تلویزیون…، یان برناردو.
26- بدایع الافکار، رشتی، میرزا حبیب الله، موسسة آل البیت، قم.
27- بررسیهای اسلامی، طباطبایی، سید محمد حسین، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
28- تفسیر آیات الاحکام،السایس، محمدعلی و دیگران، دارابن کثیر و دار القادری، بیروت، 1994م.

«پ»
29- پیرامون جمهوری اسلامی ایران، مطهری، مرتضی، تهران:صدرا،۱۳۶۴.
30- پرسش‎ها وپاسخ‎ها، مصباح يزدي، محمدتقي.

«ت»
31- تنبیه الامة و تنزیه الملة، النائینی، محمدحسین، موسسه احسن الحدیث، قم.
32- تاریخ سینمای هنری، اولریش گرگور و انو پاتالاس.
33- تاریخ تئاتر جهان، اسکار گ براگت.
34- تکنیک بازیگری، استلا آدلر.
35- تحلیل بازیگری، کیانیان، رضا.
36- تحرير الوسيله، امام خميني(ره)، روح آللّه‏، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليه، چاپ دوم، 1390ق.
37- تحدید مصلحت، حقیقت ، صادق، مجله فرهنگ اندیشه، ش 13.
38- تحریر المجله، کاشف الغطاء، محمد حسین، فیروزآبادی، قم.
39- تقریرات میرزا علی غروی تبریزی، خوئی، ابوالقاسم، التنقیح، 43 جلدی، چاپ دوم، قم دارالهادی، 1410ق.
40- تحرير المعالم، مشكيني، علي، قم، دفتر نشر الهادي، چاپ چهارم، 1367ش.
41- تفسیر نمونه،آیة الله مکارم شیرازی، ناصر.
42- تبصرة المتعلمين، علامه حلّى.
43- تهذيب الاصول، تقريرات درس امام خميني، سبحاني، جعفر، قم، چاپ مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول 1363ش.
44- تاریخ سینمای ایران، مهرابی، مسعود، تهران:پیکان، ۱۳۸۳.
45- تکلیف ما با رسانه دینی روشن نیست، خجسته، حسین.

«ج»
46- جواهر الکلام، النجفی، محمد حسن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
47- جایگاه عقل و تعبد در معارف اسلامی، جعفری، محمد تقی، مجله حوزه، ش 49.
48- جامع المدارك، خوانسارى، سيد احمد.
49- جامع المقاصد،محقق كركى، آل البيت، قم.
50- جامع الشتات، ميرزاى قمى.

«ح»
51- حکومت اسلامي و ولايت فقيه، مصباح یزدی، محمدتقی،تهران، سازمان تبليغات، 1369.
52- «جزوه بررسی و تحلیل ولایت مطلقه فقیه»، نهضت آزادی.
53- «حکومت ولایی »، محسن کدیور، نشر نی.
54- حول الدستور الاسلامی فی مواده العامه، رابطة الثقافه و العلاقات الاسلامیه،تسخیری، محمد علی، چاپ دوم، 1417ق.
55- حکم ثانوی در تشریع اسلامی، کلانتری، علی اکبر، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
56- فصلنامه حکومت اسلامي مهوري، محمدحسين، حفظ نظام.
57- حقوق اساسي تطبيقي، بوشهري، جعفر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1351ش.
58- حقوق بین الملل عمومی، ضیایی بیگدلی، محمدرضا، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دهم، 1375.
59- حاشيه المكاسب، طباطبايى، سيد محمد كاظم.
60- حدائق الناضره،بحرانى، شيخ يوسف،دارالاضواء، بيروت.

«خ»
61- ختم نبوت، مطهري، مرتضي، مشهد، انتشارات وحي، چاپ اول،1354ش.

«د»
62- در پرتو ولایت،مصباح یزدی، محمد تقی، قم ، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چاپ اول1382ش.
63- دروس في علم الاصول، صدر، سيد محمد باقر،بيروت، دار الكتب اللبناني، چاپ اول، 1978م.
64- در آمدی بر هنر سینما، ویلیام اچ فیلیپس.

«ر»
65- الرسائل، امام خمینی(ره)، روح الله، بی چا، قم تهران، مؤسسه اسماعیلیان، 1385ق.
66- روان شناسی و زیبایی شناسی سینما، ژان میتری.
67- رساله نوين،بي‏آزار شيرازي، عبدالكريم، تهران، مؤسسه انجام كتاب، چاپ دوم، 1361ش.
68- رویکرد فقه به حضور زن در سینما -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۵۷.
69- رجال النجاشى، النجاشى،ابى العباس احمد بن على، تحقيق محمد جواد نائينى.
70- الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيّة، زيد الدين جبعى عاملى(شهيد ثانى)، دارالعالم الاسلامى، بيروت.
71- رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، طباطبايى، سيد على.

«ز»
72- زبدة البیان فی احکام القرآن، مقدس اردبیلی، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، قم، 1375.

«س»
73- سیری کامل در اصول فقه، لنکرانی، محمد فاضل، انتشارات فیضیه، قم، 1378.
74- سایت انكار ولايت فقيه] [مخالفان ولايت فقيه] [مخالفت با ولايت فقيه[.
75- السنن الكبري، بيهقي، احمد بن حسين بن علي، بيروت، دارالمعرفة، چاپ اول، 1356ش.
76- سینما در آینه فقه، جباران، محمدرضا، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸.
77- سینما، سیاست، آزادی،پیام، فضلی نژاد، نشر الست فردا، ۱۳۷۹.
78- سایت نداتیچ ایر از ققنوس، کاشناس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، امام رضا (ع) Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، جمال الدین، امام خمینی(ره)، اسماعیلیان