منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرم شناسی، ارتکاب جرم، مکتب کلاسیک، روان شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

را باید انتخاب کنند واین روش امکانات وزمان زیادی را طلب می کندکه دسترسی به آن امکان پذیر نیست وسپری شدن زمان زیادی از وقوع قتل ممکن است حساسیت آن را در نزد مأمورین کم کند وعدم جدیت در پیگیری موضوع را بدنبال داشته باشد.
فرضاً مأمورین هر انگیزه ای را در وقوع قتل مفروض بدانند، مثلاً انگیزه سرقت، راه هایی که باید بابت این انگیزه پیمود ه شود را تا آخر ادامه دهند وآن را نیز طی نمایند وبعد از عدم حصول نتیجه ، انگیزه بعدی وهمین طور تا آخر، دراین صورت همان گونه که اشاره شد وقت وهزینه ونیروی زیادی صرف می شود ودر آخر هم نتیجه روشن به دست نمی آید(جشان،1384،ص59-60).
2-6-11-1- انگیزه سرقت:
در صحنه های قتلی که مأمورین وارد می شوند وملاحظه می نمایند، قاتل یا قاتلین با شکستن شیشه، قفل در ویا از طریق نرده ها ودیواروارد ساختمان شدهاند وبعد از کشتن صاحب خانه اسباب واثاثیه را جمع آوری کرده وبا خود برده اند ودر تحقیقاتی که به عمل می آید هیچکس انگیزه کشتن مقتول را نداشته ودر زندگی خصوصی، اوبا هیچ کس خصومت و دشمنی نداشته است، کسی از کشتن او سود نمی برده لذا با توجه به صحنه قتل وتحقیقات به عمل آمده می توان نتیجه گرفت که انگیزه قتل سرقت بوده است ، وبقیه انگیزه ها را باید از زمره حدسیات خود خارج کرد وبرای پیگیری پرونده به شگرد ورود سارقین به منزل وبررسی تطبیق دلایل به دست آمده در صحنه از جمله آثار انگشت با سارقین حرفه ای وسابقه دار وهم چنین یافتن سر نخ از راه فروش اموال مسروقه از طریق کمک گرفتن از اتحادیه صنوف برای اعلام به کلیه صنوف به منظور اعلام مشخصات اموال سرقت شده، ونیز یافتن سر نخ از بین مالخرها وبه دست آوردن اطلاعات از مخبرین توجه کرد.(جشان،1384،ص60).
2-6-11-2- انگیزه انتقام:
در صحنه قتل دیگری فردی با اصابت گلوله ای به سرش کشته می شود بررسی های صحنه نشان می دهد هیچ سرقتی از محل صورت نگرفته و وضعیت اولیه نشانگر آن است که در یک اقدام غافلگیرانه به قتل رسیده است در تحقیقات از خانواده مقتول معلوم می گردد اودر شناسایی ودستگیری یک باند سرقت مسلحانه که چندین قتل نیز مرتکب شده بودند به پلیس کمککرده وبرادر یکی از اعضای باند شدیداً تهدید کرده بود چنانچه برادرش اعدام شود اوآن شخص را خواهد کشت، بعد از اعدام سارقین مسلح که توسط دادگاه به اعدام محکوم شده بودند، شخصی که به پلیس در دستگیری آنهاکمک کرده بود نیز به قتل می رسد، با توجه به وضعیت صحنه قتل وتحقیقات به عمل آمده در تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت که انگیزه قتل انتقام بوده ومظنونکسی است که قبلاًتهدید به قتل کرده بود.(جشان،1384،ص61).
2-6-11-3- انگیزه حسادت:
در صحنه قتل دیگری کودکی در رختخواب به قتل می رسد، بررسی صحنه حاکیست که با فشار آوردن بالش روی صورت ،موجب خفگی اوشده ودر تحقیقات مشخص می شود مردی که از همسر اول خود صاحب فرزندی نمی شده، ازدواج دوم می نماید واز همسردوم خود صاحب اولاد می شود،با توجه به اینکه هر دو همسر آن مرد در یک ساختمان زندگی می کرده اند امکان دسترسی همسر اول به کودک وجود داشته، با بررسی صحنه وبه دست آمدن این اطلاعات، نتیجه گیری می شود که همسر اول به انگیزه حسادت مرتکب قتل شده وبعد از بازجویی معترف می گردد.(جشان،1384،ص62).
2-6-11-4- انگیزه روانی:
در پرونده دیگری مردی با کشتن همسر برادرش به ده سال زندان محکوم می شود بعد از آزادی، برادرش از روی دلسوزی اورا به خانه می آورد ونزد خود نگهداری می کند، بعد از مدت کوتاهی جنازه صاحب خانه ودخترش نیز توسط برادر سوم آنها در خانه کشف می شود وپلیس را در جریان می گذارد پلیس با توجه به بررسی صحنه وخصوصیات اخلاقی مظنون نتیجه می گیرد قتل ها می تواند کار برادری باشد که از زندان آزاد شده، بعد از تعقیب چند روزه، قاتل خود را به پلیس معرفی می کند ومعترف به قتل می شود وبه جزجنون هیچ انگیزه ای در بین نبوده. (جشان،1384،ص62).
2-6-11-5- انگیزه اختلاف مالی:
در خیابان های تهران به فاصله چند روز سه جنازه کشف می شود در حالی که اجساد به وسیله گلوله به قتل رسیده بودند، آنها را داخل گونی نموده ودر خیابان های مختلف رها نموده بودند بررسیجنازه ها نشانگر آن بود که سه قتل به یک شیوه صورت گرفته ودر تحقیقات معموله معلوم می شود هر سه نفر دارای شرکت تجاری بوده اند وهیج ارتباط کاری با یکدیگر نداشته اند مگر آنکه هر سه نفر از یک شخص به طور جداگانه مبلغ قابل توجهی را طلب کار بوده اند، به عبارت دیگر نقطه مشترک آنها، طلبکاری از یک شخص بوده، از این رو آن شخص به عنوان مظنون دستگیر که در بازجویی به قتل ها معترف می شود با این شیوه که آنها را برای تسویه حساب وپرداخت بدهی به مکان خود دعوت کرده وبعد از به قتل رساندن آنها، اجساد را در خیابان رها می کرده.(جشان،1384،ص63).
2-6-11-6- انگیزه جنسی:
زنی خانه دار در منزلش به قتل می رسد، با بررسی صحنه قتل معلوم می شود چیزی به سرقت نرفته ولی آثار مقاومت ودفاع در بدن جسد به چشم می خورد ونحوه ورود به خانه حکایت از آشنا بودن قاتل دارد وبا تحقیقاتی که به عمل می آید مشخص می شود شوهر مقتوله کارگری جوان در استخدام داشته که گاهی اوقات خرید وبرخی دیگر کارهای خانه را نیز انجام می داده وبعد از قتل نا پدید می شود. از این رو او به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار می گیرد بعد از دستگیری معترف به قتل به انگیزه جنسی می گردد.(جشان،1384،ص63).
2-6-11-7- جنون آنی:
دختر جوانی به وسیله ضربات چاقو به قتل می رسد در بررسی صحنه توسط مأمورین همه چیز سر جای خود بوده وبه جز جسد هیچ چیز غیر عادی مشاهده نمی شود وچاقویی که به وسیله آن قتل صورت گرفته در ظرف شویی آشپزخانه به دست می آید چهار ساعت بعد مادر وبرادر مقتول به اداره پلیس مراجعه کرده وبرادر مقتول اعتراف به قتل می نماید وچنین می گوید «دارای سوابق ناراحتی روحی واعصاب هستم که گاهی به اعضاءخانواده حمله ور می شدم، زمان حادثه مادرم در خانه نبود من وخواهرم تنها بودیم بعد از خوردن قرص های آرام بخش، خود را در کنار جسد خواهرم دیدم وچیزی به یاد ندارم فقط می دانم که دچار جنون شده بودم (جشان،1384،ص64).
2-6-11-8- انگیزه ترس:
جسد پسر بچه ای در بیابان کشف می شود ، بررسی صحنه و وضعیت ظاهری جسد حکایت از آن داشت که پسر بچه با پای خود به آن محل آمده وهیچگونه آثار جبر وخشونت روی لباس وبدن او دیده نمی شد، بنابراین قاتل با مقتول آشنا بوده ومورد اطمینان واز سوی دیگر با تحقیقاتی که به عمل می آید معلوم می گردد مقتول متعلق به خانواده ای است که پدر خانواده فوت کرده و وضعیت اخلاقی مادر،خواهر وبرادر بزرگتر که 18 ساله بوده مناسب نبوده واز سوء اخلاق برخوردار می باشند، برادر مقتول به عنوان مظنون دستگیر که او در بازجویی ها معترف می شود برادر کوچکش روزی زودتر از موعد از مدرسه می آید وچند مرد غریبه را در خانه می بیند وبه اتاق دیگر می رود مادر خانواده می ترسد که مسایل آنها نزد دایی ها وعموهای بچه ها توسط فرزند کوچک فاش شود از این رو از پسر بزرگش می خواهد که اورا بکشد، او هم به بهانه ای برادر کوچکش را به بیابان برده وبا ضربات سنگ اورا می کشد (جشان،1384،ص64).
2-6-11-9- انگیزه ناموسی:
جسد مثله شده یک زن که به وسیله گلوله کشته شده بود در بیابان پیدا می شود بعد از شناسایی هویت اواز بین افرادی که به عنوان فقدانی ومفقودالاثر در اداره پلیس تشکیل پرونده داده بودند، همسر او در تشکیل پرونده اظهار داشته بود که زنش به همراه مردی غریب فرار کرده، با توجه به شغل همسر مقتوله که نجار بوده وبا توجه به نحوه قطعه قطعه شدن جسد مأمورین به شوهر مقتوله مظنون می شوند وبا به دست آوردن لکه های خون در صندوق عقب ماشین شوهر مقتوله، اسلحه ای که مقتوله با آن به قتل رسیده بود واره ای که جسد با آن قطعه قطعه شده بود، از منزل مظنون کشف می گردد، لذا وی به ناچار معترف شده وانگیزه خود را رابطه پنهان همسرش با یک مرد دیگر اعلام می دارد (جشان،1384،ص65).
2-6-12- علل عمومی ارتکاب قتل:
جرم شناسی ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که در باره کمیت آنبحث و مجادله فراوانی میان صاحبنظران وجود دارد.اما صرفنظر از اختلاف نظر های مذکور جرم شناسی در ابتدا مجرم مدار بود واقدام به بررسی مجرم وشیوه تصمیم گیری اودر ارتکاب جرم نمود. گذار ازاندیشه به عمل مجرمانه که با اقدامات وتحقیقات «لومبرزو20»آغاز گردیده تحولات عظیمی را درپی داشت وموجب پیدایش رویکرد های متفاوتی از جانب مکاتب مختلف جرم شناسی درتوجیه اقدام مجرمانه بزهکار گردید.«مکتب کلاسیک »مجرم را انسانی عاقل وخردمند بااراده ای آزاد تصور نمود که مسئول کلیه اعمال ورفتارخود می باشد. بنابراین به ریشه یابی جرم در باطن مجرم همت گماشت. اما «مکتب نئوکلاسیک21»براین باور بود که آزادی انسانها مطلق نیست وتحت تأثیر عواملی چون بیماری ، بی لیاقتی ،اختلالهای روانی وموارد دیگر قرار دارد بنابراین او همیشه مسئول اعمالش نمی باشد. «مکتب تحققی »معتقد بود که افراد نوع بشردارای اختیار واراده ای آزاد نیستند. پس مجرم هیچ مسئولیتی در قبال اعمال خلاف قانون خویش ندارد. زیرا که این افراد دارای استعداد فطری وذاتی برای ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی هستند. از اینرو لومبرزو آنها رابه شش دسته تقسیم نمود ونوع برخورد با هر طبقه را نیز مطرح ساخت. در تلاش برای دستیابی به علت وقوع جرم وازآن طریق یافتن راهی برای پیشگیری از آن همواره جرم شناسی ومطالعات علمی با یکدیگر در تعامل بوده وهمدیگر را تحت تأثیر یافته هایشان قرارداده اند. گاهی دیدگا ههای جرم شناسان سبب تحقیقات ومطالعات علمی ارزشمندی در باره انسان ورفتارهایش گردیده وزمانی نیز مطالعات علمی انجام شده توسط دانشمندان سایر علوم در خدمت جرم شناسی قرار گرفته اند. گاهی دانشمندان ظاهرجسمانی افراد رابرای شناخت علت بزهکاری مورد مطالعه قرار داده اند وزمانی نیز برای توجیه این رفتارها به بررسی میزان هوش ،شخصیت وتوارث روی آورده اند. حتی مطالعه پیرامون جنبه های زیست شناختی ،روان شناختی وجامعه شناختی رفتار جنایی نیز از نظر دور نمانده است. اما با این وجود بشریت هرگز لحظه ای از دست جرایم ومجرمین آسوده خاطرنزیسته وتعداد جرایم درطول زمان همواره سیر صعودی داشته است. نهایتاً محققین پس از سالهای متمادی بررسی وتحقیق توانسته اند برخی ازعوامل موثر در ارتکاب جرم توسط برخی افراد راکشف نمایند. خلاصه عوامل مذکور به شرح زیر می باشد(خلعتبری،1388،ص68).
1-عوامل زیست (زیست شناختی ):جنس ،سن ،اندام ،عدم تقارن در جمجمه ،قیافه ،زشتی وزیبایی ،نقض خلقت ،نوع خون ،قدرت ،کروموزم اضافی ،عامل ژنتیک ،سوابق بیماری
2-عوامل روانی :ترس ،بدبینی ،خودبینی ،خود پرستی ،خودخواهی،مهرطلبی غیرعادی ،زودرنجی ،نفرت ،دیرجوشی ،کینه پروری ،پرخاشگری ،کوته خردی ،سبک عقلی ،کم هوشی ،خیال پروری ،تلقین پذیری ،سوءظن ،تکبر ،حرص وآز،جنون ثروت ،حسادت ،ضعف اراده ،جنون اخلاقی ،اضطراب ،انزواگرایی ،برون گرایی ،عقده ادیپ ،عقده حقارت ،محرومیت ها ،صرع ،هیستری ،افسردگی ،بیماریهای روانی ،نا هنجاریهای جنسی ،اسکیزوفرنی ،وسواس ،پارانویا وتزلزل شخصیت و…
3-عوامل محیطی :وضع آب وهوا ،فصول ،شب وروز ،منطقه جغرافیایی ،شهر ،روستا ،سرما ،گرما ،رطوبت وخشکسالی
4-عوامل اجتماعی:خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین، طلاق ،یتیمی ،کم محبتی، محبت فوق العاده، سابقه تبهکاری والدین یا اجداد، خصوصیات مسکن، کوچه، محله، فساد تحصیلی، معاشران فاسد،بی کاری، نوع شغل ،عدم رضایت شغلی، تجرد،وضع بد اقتصادی، تورم، تبعیض، ثروت بسیار، عوامل سیاسی، نفوذ بیگانگان ،مطبوعات ورسانه های گروهی،تعارض فرهنگی ،مهاجرت ،بیعدالتی ،ضعف دادگستری ،محیط نامناسب زندان ،جنگ ،الکل ،موادمخدر و…(کی نیا ،1369،ص59).

آنالیز وضعیت قاتلین شهرستان کرمانشاه در محدوده زمانی پژوهش
الف- وضعیت شغل:در بررسی پرونده های قتل وضعیت شغلی قاتلین استخراج که برابر جدول ذیلمی باشد:در جدول مشاغل کارگری وکشاورز جزء مشاغل آزاد قید گردیده است که در زمان تحقیق از قاتلین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، ناسازگاری، تحقیقات جنایی، وضعیت اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، شهرستان کرمان، کنترل اجتماعی، محل وقوع جرم