منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم جنسی، جرم انگاری، کار کودک، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

اشتغال، اقدامات مرتبط با بهزیستی نظیر برقراری بیمه اجتماعی و پرداخت بیمه بیکاری، توجه به مسئله کار اطفال هنگام تدوین برنامه پنجساله اقتصادی، ثبت تولد همه کودکان، تدارک و فراهم آوردن زمینه تحصیلات رایگان و اجباری برای همه به ویژه کودکان، شناسایی اطفال محروم از تحصیل و ارائه گزارش به آموزش و پرورش محل، افزایش آگاهی عمومی و انجام کار فرهنگی بر روی خانوادهها به منظور آگاهی از زیانهای کار نامتناسب در دوره طفولیت، ممنوع کردن صادرات و واردات آنچه توسط اطفال تولید شده،نظارت بر کارگاهها و سایر مراکز به منظور جلوگیری از سپردن کارها به اطفال، تأسیس سندیکای خاص برای کارگران اطفال و …111
اما سازمان های مردم نهاد در این زمینه چه عمل کردی می توانند داشته باشند؟ در مباحث پیش در باره علل کار کودکان و پیامد های آن صحبت کردیم. به نظر می رسد اولین گامی که میتواند توسط این نهاد ها بر داشته شود، از بین بردن علل این پدیده می باشد. عامل اصلی کار کودکان اوضاع بد مالی خانواده ها است که مجبور می شوند تا کودکان و نو جوانان خود را به مشاغل سخت بفرستند.هر چند مسائلی چون نا آگاهی و عدم آموزش صحیح و مشکلات فرهنگی هم در این امر دخیل می باشند، اما تا زمانی که خانواده به کار کودک نیاز دارد و این نیاز مالی به طریق دیگری رفع نمی شود، کودک مجبور به کار است. از طرف دیگر کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست نیز چون از نظر مالی تأمین نمی شوند مجبور به کار هستند. میتوان گفت حمایت مالی از این کودکان و خانواده های آنان برای کاهش کودکان کار بسیار مؤثر می باشد.کار های فرهنگی و آموزش خانواده ها در نوع خود می تواند تأثیر گذار باشد. موضوعی که بعد از مصاحبه با فعالان در انجمن های حمایت از کودکان و نو جوانان بر نویسنده آشکار شد و اعضای فعال این سازمان ها نیز بدان اذعان داشتند، این بود که باز داشتن کودک از کار راه عملی مبارزه با پدیده کار کودکان و پیش گیری از آسیب های آن نیست چرا که خانواده ها بر اثر نیاز مالی خود آنها را به کار وادار می کنند و برخی از کودکان خود علاقه دارند که به چنین فعالیت هایی دست بزنند. برای پیش گیری از آسیب های ناشی از این پدیده باید ابتدا از انواع فعالیت هایی که کودکان و نو جوانان را با توجه به اقتضای سنی در معرض خطر قرار می دهد تا حد امکان، جلو گیری کرد، سپس به آنها طی کلاس های حرفه آموزی و یا معرفی آنها به کارگاه های مناسب برای اشتغال آنها دست به اقدام عملی زد. البته برخورد با مراکزی که به بهره کشی از کودکان می پردازند و معرفی آنها توسط نهاد های مردمی به مراکز ذیربط، از اقدامات دیگر می تواند باشد.
گفتار سوم: بزهدیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه کودکان
به طور کلی در خصوص جرایم جنسی، اطفال به دو طریق میتوانند بزهدیده قلمداد شوند: گونه اول بدین صورت است که مرتکبان هوسباز و شهوت ران به شیوههای مختلف به منظور التذاذ جنسی بیشتر و کاهش ابتلا به بیماریهای مقاربتی چون ایدز و مسائل دیگر، عمدتاً جهت ارضاء و اطفاء شهوت خود از اطفال استفاده مینمایند. در این طریقه که تحت عنوان بزهدیدگی جنسی اطفال به معنی خاص از آن یاد میشود، کودکان به نحو مستقیم و فیزیکی و به صورت تماس بدنی موضوع التذاذ جنسی قرار میگیرند. در طریقه دوم، اطفال با اینکه مستقیماً مورد موضوع التذاذ جنسی مرتکبان جرایم جنسی واقع نمیشوند، لیکن به جهت مقاصد شوم اقتصادی و تجاری و جنسی ( به صورت غیرتماسی ) در فعالیتهایی که از آنها به عنوان فعالیتهای مجرمانه جنسی یاد میشود، مورد سوء استفاده قرار میگیرند.
بند اول – بزهدیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه اطفال
به نظر میرسد در جوامع امروزی و با پیشرفت علم و صنعت مدرن، علائم سقوط و انحطاط اخلاقی و به ویژه نابهنجاریهای جنسی که غالباً در قوانین مختلف کشورها نیز جرم تلقی میشوند و مورد نهی قانونی قرار گرفتهاند؛ روز به روز افزایش مییابد. البته با توجه به تفاوت فرهنگها و مبانی نظری فکری قانونگذاران هر جامعه، تفاوت در جرم انگاری موارد مختلف این عرصه نیز دیده میشود؛ کمااینکه همجنس بازی که در ایران و بسیاری کشورهای دیگر جرم انگاری شده است، در برخی کشورها و ایالات امریکا مجاز تلقی میشود و حتی ازدواج دو همجنس را نیز از نظر قانونی به رسمیت شناخته اند. مجرمان جنسی با استفاده از خردی، ضعف و ناآگاهی کودکان به اینگونه اعمال زشت روی میآورند و تمنیات خود را از طریق آمیزش و تمتع از اطفال تشفی می بخشند و با سوء استفاده از کودکان موجب هتک حرمت فردی و اجتماعی آنان میشوند.
هرچند از نظر جرمشناسی به جرایم جنسی چون زنا و لواط، اصطلاحاً جرایم بدون بزهدیده اطلاق میگردد، لیکن زمانی که این جرایم علیه اطفال ارتکاب مییابند سیاست جنایی ایجاب مینماید که از کودکان قربانی اینگونه روابط جنسی حمایت شود.112 انواع این جرائم که ممکن است مستقیماً علیه اطفال صورت بگیرد، زنا، لواط، تقبیل، تخفیذ، پدوفیلی و ازدواج غیرقانونی با طفل میباشد.
بند دوم – بزهدیدگی ناشی از سوءاستفاده در فعالیتهای مجرمانه جنسی
در سالهای اخیر، سوء استفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه در سطح وسیع در مراکز مسکونی مشاهده شده است. به علاوه سوء استفاده جنسی سازمان یافته از اطفال سوء استفاده مکرر از اطفال در مراکز مسکونی و شبکههایی که در مورد برقراری رابطه جنسی با اطفال فعالیت دارند گزارش شده است. بهره برداری از اطفال در فعالیتهای مجرمانه جنسی، میتواند در خانواده یا در خارج از محیط خانه صورت گیرد. این نوع بهره برداری ها که بیشتر در قالب آزار جنسی مطرح میشوند بیشتر در خانههای خود اطفال و توسط خویشاوندان نزدیک صورت میگیرد، البته در محیط خارج هم دیده میشود که بیشتر علیه دختران است.113
در کشیده شدن کودکان به فعالیت های جنسی مجرمانه عوامل زیادی مؤثرند که گاه درونی و گاهی بیرونی هستند. عوامل درونی برمیگردد به تمایلات طفل در این زمینه و عوامل بیرونی یک سلسله عواملی است که طفل را مجبور به شرکت در این گونه فعالیتها مینماید؛ مثل فقر، بیسوادی، اعتقادات سنتی غلط، بیسرپرستی ، تجارت طفل و … . شرایط پایین زندگی، عدم کفایت تعلیم و تربیت، سوءتغذیه، عدم اشتغال و عدم فرصتهای تفریح نیز از عوامل آسیبپذیر کردن اطفال برای قرار گرفتن در معرض فعالیتهای مجرمانه جنسی میباشد.114 لذا این فعالیتها که موجبات صدمات جسمی، روانی و اجتماعی به اطفال در حال رشد میشود، در مجامع ملی و بینالمللی جرم انگاری شده است. در زیر در دو بخش بزهدیدگی ناشی از فساد وفحشاء و نیز توریسم جنسی مورد تأکید قرار گرفته است.

2-1- بزهدیدگی ناشی از فساد و فحشاء115
در اینجا از سوء استفاده از کودکان برای امور فساد و فحشا سخن می گوییم که یکی از قدیمیترین پدیدههای اجتماعی – اقتصادی در جوامع مختلف به شمار میرود و عوامل اقتصادی بیشتر در آن سهیم است. البته شاید در اینگونه مسائل نتوان اطفال را بزهدیده به معنی اخص تلقی نمود چون در بسیاری موارد خود اطفال بزهکار شناخته میشوند و کاملاً بیگناه فرض نمیشوند؛ به ویژه اطفال ممیزی که در بسیاری موارد واجد مسئولیت کیفری هستند ولی از آنجایی که ارتکاب اعمالی توسط دیگران باعث کشیده شدن آنها به مسائل فساد و فحشاء و خروج از پاکدامنی میگردد، لذا میتوان فیالجمله آنها را در این گونه موارد بزهدیده تلقی کرد و به همین مناسبت قانونگذار نیز مبادرت به حمایت از اطفال در قبال سوءاستفاده آنها در مسائل فساد و فحشاء نموده است.
از جمله مواردی که در قانون ایران کودکان مورد حمایت قرار گرفتهاند، حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی، حمایت در برابر بردن، وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیرنمودن برای این مقصود و نیز اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی میباشد. در حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا نیز اینگونه موارد جرم تلقی شده است. به عنوان مثال در حقوق جزای فرانسه، ترغیب و تحریک صغار و گمراه کردن آنان از نظر هرزگی جرم تلقی گردیده و برای مرتکبان آن مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. 116
2-2- بزهدیدگی ناشی از توریسم جنسی
یکی از جرایمی که در بند 1 ماده 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره می شود استثمار جنسی کودکان است که نمونه بارز آن توریسم جنسی است که از اوایل سالهای 1990 کشورهای مبدا یا فرستنده توریست از طریق جرم انگاری ویژه این پدیده ها و تغییر در قواعد و شرایط اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال، نسبت به ایجاد یک صلاحیت کیفری توسعه یافته برای مراجع قضایی خود به منظور شناسایی مسئولیت کیفری برای اتباع و حتی بیگانگان مقیم در کشور خود اقدام نموده اند. بند 2 این ماده تلاش هر شخص را برای مبادرت به این اعمال یاد شده در بند 1 جرم دانسته است. این مسئله باعث می شود اعمال بسیاری از توریست های جنسی که به قصد استثمار جنسی کودکان در آینده در فضای سایبر یا مسافرت یا غیره صورت می پذیرد از سایه عدالت خارج نماند. این بند طی دو بخش به مفهوم توریسم جنسی و علل توریسم جنسی می پردازد.
الف: مفهوم توریسم جنسی:
توریسم جنسی به سفرهایی اطلاق می شود که برای بهره بردن از لذات جنسی صورت می گیرد. بی تردید تا زمانی که تقاضا برای خدمات نامشروع نظیر سوء استفاده جنسی از کودکان در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، به دلیل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نابسامان در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته، شبکه عرضه این خدمات به دلیل منافع اقتصادی کلان آن از طریق فروش کودکان و قاچاق آنها و سوء استفاده از اینترنت روز به روز گسترش خواهد یافت117.
در تعریفی توریسم جنسی عبارت است از « سوء استفاده جنسی از کودکان توسط مسافران خارجی و بازرگانان یا جهانگردان از داخل یا خارج منطقه »118. امروزه کودکان چه دختر و چه پسر همچون کالا فروخته میشوند. قربانیان بهره کشی جنسی برای هدفهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرند.
توریسم جنسی کودکان به معنای تجارت سکس است و به عنوان یک صنعت هر روز رو به گسترش می باشد. صنعتی بر پایه بی رحمی انسان ها، و تجارتی است که میلیاردها دلار برای سرمایه گذارانش به همراه می آورد اما به قیمت بهره کشی از کودکان بی دفاع.
در برخی کشورها صنعت سکس رشد صنعت جهانگردی را نیز به دنبال دارد و منابع سرشاری را برای عده ای خاص به همراه آورده است. بر اساس یک بررسی اقتصادی در تایلند از سال 1993 تا 1995، 10 تا 14 درصد تولید ناخالص خارجی این کشور حاصل توریسم جنسی است و حدود3/1 زنان مجبور به فحشا، دختران صغیر هستند.119 در تبلیغات وسیعی که برای بازار یابی در اغلب کشورها انجام می گیرد به گردشگرانی که برای تعطیلات مثلا به هند و سریلانکا و فیلیپین می روند به کودکانی که مهیا برای سکس هستند اشاره می گردد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، توریسم جنسی کودکان سالانه 8 میلیارد دلار درآمد دارد.120
بهره کشی جنسی کودکان با اهداف تجاری اشکال متعددی دارد. طبق گزارش یونیسف در سال 1993 اعلام شد که در بعضی کشور ها اطفال کمتر از سن 7 سال خرید و فروش می شوند و این امر به وسیله والدین، سرپرستان، معلمان ویا حتی توسط موسساتی که مارک سازمان های خیریه را دارند انجام می شود. بهره برداری جنسی از کودکان یک صنعت رو به رشد جهانی است که زندگی میلیون ها دختر و پسر را در کشور های فقیر و غنی به خطر انداخته است البته به کمک برخی از سازمان های بین المللی و برخی دولت ها تعداد بسیاری از این کودک های در بند، کاهش یافته اند اما این اپیدمی جهان مدرن هنوز هم باقی است.121
این کودکان که در اعمال مجرمانه از جمله فاحشگی و هرزه نگاری به کار گرفته می شوند و عمدتا کودکان خیابانی هستند خود بزرگترین بزه دیده اند ولی این موضوع مورد توجه برخی کشورها قرار نمی گیرد مثلا در سال 1997 سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش کرد که در کشور کلمبیا پلیس کودکان خیابانی را به طور خودسرانه به مدت چند روز یا چند هفته بازداشت می کند و طی این مدت معمولا مورد آزار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کار کودک، مواد مخدر، آموزش و پرورش، نیروی کار Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، جرایم جنسی، مواد مخدر، سازمان های مردم نهاد