منابع پایان نامه ارشد با موضوع جذب دانش، انعطاف پذیری، ظرفیت جذب

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل دادهها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 92
4-3- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………. 97
4-4- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….. 98
4- 5- تشخیص هم خطی بودن متغیرهای مستقل با یکدیگر ……………………………………………………. 100
4- 6- آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-2- نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………….. 110
5-2-1- توصیف متغیر ظرفیت جذب دانش …………………………………………………………………….. 110
5-2-2- توصیف متغیر نوآوری ………………………………………………………………………………………. 110
5-2-3- توصیف متغیر انعطاف پذیری …………………………………………………………………………… 110
5-3- نتایج آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………… 111
5-4- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………. 114
5-5- پیشنهاداتی برای محققین آینده …………………………………………………………………………………….. 116
5-6- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 118

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… 119

پیوست ها
پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 135
پیوست 2……………………………………………………………………………………………………………………………. 162

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 170

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول 2-1- خلاصه تعاریف و مفاهیم ظرفیت جذب دانش ……………………………………………………… 19
جدول 2-2- عناصر و مولفه های تعیین کننده ظرفیت جذب …………………………………………………….. 30
جدول 2-3- مولفه ها و ابعاد مرتبط با ظرفیت جذب دانش ……………………………………………………….. 32
جدول 2- 4- خلاصه تعاریف و مفاهیم نوآوری ………………………………………………………………………. 38
جدول 2-5- خلاصه تعاریف و مفاهیم انعطاف پذیری “چابکی سازمانی” …………………………………… 61
جدول 2-6- پیشینه ظرفیت جذب…………………………………………………………………………………………… 80
جدول 3- 1- جامعه و نمونه آماری به تفكيك معاونت های صدا و سیما ………………………………….. 86
جدول 3- 2- آلفای کرانباخ …………………………………………………………………………………………………… 89
جدول 4- 1- توصیف متغیر انعطاف پذيري …………………………………………………………………………….. 92
جدول 4- 2- توصیف سازه های انعطاف پذيري ……………………………………………………………………… 93
جدول 4- 3- توصیف متغیر نوآوري ………………………………………………………………………………………. 94
جدول 4- 4- توصیف متغیر ظرفيت جذب دانش ……………………………………………………………………. 95
جدول 4- 5- توصیف متغیر سازه های ظرفيت جذب دانش ……………………………………………………… 96
جدول 4- 6- آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیرهای تحقیق ………………………………………….. 97
جدول 4 -7- آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر وابسته تحقیق ………………………………………. 98
جدول 4-8- آزمون تی تست تک نمونه ای برای متغیرهای تحقیق …………………………………………….. 98
جدول 4- 9- آماره دوربین- واتسون ………………………………………………………………………………………. 99
جدول 4-10- ضرایب و آماره های عامل تورم واریانس و مقادیر قابل اغماض برای ظرفیت جذب دانش با نوآوری انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………………………….. 100
جدول 4- 11- تحلیل واریانس رگرسیون بین نوآوری و جذب دانش ……………………………………….. 101
جدول 4-12- تحلیل واریانس رگرسیون بین انعطاف پذیری و جذب دانش ………………………………. 101
جدول 4-13- ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ………………………….. 101
جدول 4-14- آزمون رگرسیون بین ظرفيت جذب دانش و نوآوری ………………………………………….. 102
جدول 4- 15- آزمون رگرسیون بین اکتساب دانش و نوآوری ………………………………………………….. 102
جدول 4- 16- آزمون رگرسیون بین ادغام دانش و نوآوری ……………………………………………………… 103
جدول 4-17- آزمون رگرسیون بین تبديل دانش و نوآوری ……………………………………………………… 103
جدول 4-18- آزمون رگرسیون بین به کارگيري دانش و نوآوری ……………………………………………… 104
جدول 4-19- آزمون رگرسیون بین ظرفيت جذب دانش و انعطاف پذیری ………………………………… 104
جدول 4-20- آزمون رگرسیون بین ابعاد ظرفیت دانش و انعطاف پذیری ………………………………….. 105
جدول 4-21- آزمون رگرسیون بین اکتساب دانش و انعطاف پذیری …………………………………………. 105
جدول 4-22- آزمون رگرسیون بین ادغام دانش و انعطاف پذیری …………………………………………….. 106
جدول 4-23- آزمون رگرسیون بین تبديل دانش و انعطاف پذیری ……………………………………………. 107
جدول 4-24- آزمون رگرسیون بین به کارگيري دانش و انعطاف پذیری ……………………………………. 107

فهرست نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
نمودار 2-1- فرایند یادگیری سازمانی گومز و همکاران …………………………………………………………….. 34
نمودار 4- 1- هیستوگرام متغیر انعطاف پذیری …………………………………………………………………………. 93
نمودار 4- 2- هیستوگرام متغیر نوآوری …………………………………………………………………………………… 95
نمودار 4- 3- هیستوگرام متغیر ظرفيت جذب دانش …………………………………………………………………. 96

فهرست اشکال
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
شکل 1-1- برگرفته از مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………………… 9
شکل 2-1- عوامل موثر بر نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………….. 47
شکل 2-2- مولفه های نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………………. 49
شکل 2-3- ابعاد چابکی از دیدگاه نظام مند……………………………………………………………………………… 67
شکل2-4- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران …………………………………………………………………. 69
شکل 2-5- مدل چابکی سازمانی شریفی و ژانگ …………………………………………………………………….. 70

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری و همچنین چابکی واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان است. با توجه به اهمیت کسب اطلاعات در جامعه رقابتی امروز، جذب دانش برای استفاده کارکنان و سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. ظرفیت جذب دانش را توانایی یک سازمان در یادگیری از یک سازمان دیگر تعریف نموده اند، از طرفی نوآوری فرآیندی است که در آن دانش با هدف خلق دانش جدید کسب، تسهیم و تلفیق می شود تا خدمات جدیدی به مخاطب ارائه شود. همچنین انعطاف پذیری را به عنوان شاخص ارتباط دهنده بین سیستم و محیط خارجی اش برای شناخت درجه پویایی سیستم و نیز به عنوان توانایی تغییر و سازگاری می توان در نظر گرفت. مطالعات مختلف نشان داده است که مفهوم جذب دانش ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با نوآوری و انعطاف پذیری داشته و سازمان ها را برای رویارویی با چالش ها و بهبود عملکرد نوآورانه و رسیدن به موفقیت همراهی می کند. با توجه به اینکه هدف این تحقیق، مطالعه نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان است، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر 35 واحد صدا و سیمای مرکز گیلان بوده که موضوع تحقیق در آن ها مصداق پیدا می کند. با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، 32 واحد با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها برای سنجش متغیرها، پرسشنامه های استاندارد است که پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرانباخ برای پرسشنامه ظرفیت جذب دانش 94/0 و پرسشنامه نوآوری سازمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جذب دانش، ظرفیت جذب، ظرفیت جذب دانش Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ظرفیت جذب، جذب دانش، انعطاف پذیری