منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خلیل جبران، ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

شدیم ولی نه درون ما به دلیل اشتیاق به شما آرام گرفت و نه اشک چشمانمان خشک شد. وقتی درون ما با شما نجوا می کند، اگر آرامش و صبر ما نبود، نزدیک بود که غم و اندوه، ما را از بین ببرد.
141 – عمر الدسوقي، في الأدب الحدیث، القاهرة، دار الفکر العربي، مجلد الاول، 1967م، ص:31.
142 – شفیعی کدکنی، شعر معاصر عرب، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول، 1380ش، ص:77.
143 – محمد مصطفی هدارة، بحوث في الأدب العربي الحدیث، دارالنهضة العربیة، بیروت، 1994م، ص:22.
144 – ریحانه ملازاده، الرومانسیة فی شعر سید قطب، التراث الادبي، السنة الثانیة، العدد السابع، 1389ش، ص:120.
145 – حسن دادخواه، محسن حیدری، رمانتیسم در شعر بدر شاکر السیاب، ص: 117.
146 – بدوي طبانة، التیارات المعاصرة في النقد الادبي، دار الثقافة، بیروت، لاط، لاتا، صص:16-17.
147 – محمد جنتي فر، محمدحسن معصومی، تاریخ الادب العربي الحدیث، ندای سروش، قم، الطبعة الاولی،1425ه.ق، ص:198.
148 – جنتی فر ، معصومی، تاریخ الأدب العربي الحدیث، ص:199.
149 – محمد غنیمی هلال، ادبیات تطبیقی، ترجمه مرتضی آیت اله زاده شیرازی، نشر امیر کبیر، تهران،1373ش، ص:39.
150 – عبدالحمید الجیدة، الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بیروت، الطبعة الاول،1980م، ص:175.
151- فضل اله میرقادری، شعر « تأملی» بر ادبیات عربی معاصر، انتشارات نوید شیراز، شیراز، چاپ اول، 1385ش، ص: 128.
152- یوسف عید، المدارس الادبیة و مذاهبها: القسم النظري، دارالفکراللبناني، بیروت، المجلد الاول، الطبعة الاولی، 1994م، ص:140.
153 – یاسین الأیوبي، مذاهب الأدب: معالم و انعکاسات،دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعة الثانیة، 1984م، ص:280.
154 – فایز ترحیني، الأدب: أنواع و مذاهب، منشورات النخیل، بیروت، الطبعة الاولی، 1995م، ص:133.
155 – فضل الله میرقادری، تأملی بر ادبیات عربی معاصر، ص:154.
156 – أنیس المقدسي، الاتجاهات الادبیة في العالم العربي الحدیث، دار العلم للملایین، الطبعة الثامنة، 1988م، ص:353.
157 -امیر متقی مقدم، ظاهرة الغاب في الشعر العربي الرومانسي، مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة وآدابها، فصلیة محکمة، العدد20، الخریف، 1390، ص62.
158 – خلیل پروینی، روح اله جعفری، نگاهی به طبیعت در آثار جبران خلیل جبران، دانشگاه کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره19، 1385ش. ص:44.
159 – جبران خلیل جبران، المواکب، مؤسسة نوفل، 1986، ص:151.
ترجمه: آیا تو نیز مانند من جنگل را به جای قصرها، به عنوان پناهگاه در نظر گرفتی، و دنباله رو آبشارها بودی و از صخره ها بالا رفتی. آیا هنگام عصر مانند من میان شاخه های انگور نشستی. شاخه های انگوری که بسان طلای آویزان بودند. آیا شب هنگام بر روی گیاهان نشستی و در آسمان نگریستی. آیا قصد داری از آینده چشم بپوشی و آن را رها کنی و گذشته را هم فراموش کنی؟
160 – فایز ترحینی، الأدب: أنواع و مذاهب، ص:123.
161 – فضل اله میرقادری، شعر «تأملی» بر ادبیات معاصر، ص: 163.
162 – ابوالقاسم الشابی، الدیوان، ص: 106.
ترجمه: تو هم چون کودکان، رؤیاها، صدا، صبح هنگام، آسمان درحال خنده، شب مهتابی، گل و خنده کودک تازه متولد شده شیرین هستی.
163 – جبران خلیل جبران، المجموعة الکاملة، دارصادر، بیروت، المجلد السادس، الطبعة الرابعة، 1997م، ص:25.
ترجمه: ای شب، من نیز مانند تو هستم. ای شب آیا مرا بزرگوار می پنداری در حالی که شبیه تو هستم. آن ها افتخار می کنند و به آتش تشبیه می نمایند. ای شب، من در خواسته ها، رؤیاها، و اخلاقم شبیه تو هستم.
164 – طالب زکي طالب، ایلیا ابوماضي بین التجدید و التقلید، ص:76.
ترجمه: و بوستان، بوستانی که شاعر آن را بخشنده، سرخوش، پاک و پایدار ساخته است. بوستانی که شاعر اطراف و زمین آن را با رنگ ها و سایه های قشنگ، برای پروانه ای که برای او زنده است و زنبوری که در آن جا زندگی می کند و شاعری مانند من، زینت داده است. این بوستان را درست کرده است تا اشک هایش را در آن جاری سازد و بتواند خانواده ها را از نابوی حقظ کند و این بوستان محلی برای بلبل های آواز خوان و عقاب ها و شبنم ها باشد.
165 – غنیمی هلال، الرومانتیکیة، ص: 167.
166 – احسان عباس، فن الشعر، دارالثقافة، بیروت، الطبعة الثانیة، 1959م، ص:51.
167 – محمد حمود العبد، الحداثة في الشعر العربي الحدیث: بیانها و مظاهرها، الشرکة العالمیة للکتاب، بیروت، ط1، 1996م، ص:315.
168 – فؤاد القرقوي، أهم مظاهر الرومنطیقیة في الادب العربي الحدیث و أهم المؤثرات الاجنبیة فیها، دارالعربیة للکتاب، بیروت، لاط، لاتا ص148.
169 – ریحانه ملازاده، الملامح الرومانسیة في شعر فدوی طوقان، اضاءات نقدیة، العدد العاشر، السنة الثالثة، 1392ش، صص:202-203.
170 – فدوی طوقان، الاعمال الشعریة الکاملة، مؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، الطبعة الاولی، 1993م، ص:305.
ترجمه: عشق پناهگاه و محل فراری بود در برابر نابودی من و تو. عشق بخاطر آرامش درون، نفس و روح را در برگرفت. روح را برای آرامش قلب ها در آغوش گرقت.
171- حسن دادخواه، محسن حیدری، رومانتیسم در شعر بدر شاکر السیاب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 19، 1385ش، ص: 121.
172 – بدر شاکر السیاب، الدیوان، دار العودة، بیروت، المجلد الاول، 1971، ص:27.
ترجمه: آیا از دخترک چوپان هیچ می دانی؟ از روستا؟ از آن چه که سوز عشق است هیچ می دانی؟ آن روستاست، آیا نخلستان را می بینی؟ این آوازهای آن است، آیا می شنوی؟ از تنه درخت درباره چسبیدن سینه های لزران و دورشدن لب ها از همدیگر بپرس، ای جنگل، آیا رقص نور را بر قطره اشک میان پلک هایش دیده ای؟.
173 – احمد براتی، مظاهرالرومانسیة في شعر محمد عبدالمعطي الهمشري، رسالة الماجستیر، جامعة الخوارزمي، 1391ش، ص:40.
174 – ایمان یوسف بقایي، الاعلام من الادباء و الشعراء: الیاس ابوشبکة و الفردوس المشتهي، دارالکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الاولی، 1995م،ص:50.
175 – جبران خلیل جبران، پیامبر، ترجمه حسین الهی قمشه ای، تهران، انتشارات روزنه، لاط، 1378، ص: 102.
ترجمه: محبت جز خویشتن خویش را نمی بخشد، و جز خویش را برنمی تابد و محبت بر چیزی تملک نداشته و نمی خواهد کسی بر او تملک جوید، چرا که محبت را محبت بس است. پس هنگامی که عشق می ورزی مگو که خدا در قلب من است. بلکه بگو من در قلب خدایم.
176 – همان، ص: 105.
177 – حمید احمدیان، عالیه جعفری زاده، دین و تکثرزدایی دینی نزد جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، نشریه ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال سوم، شماره شش، 1391، ص: 40.
178 – أنطوان القوال، المجموعة الکاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران: نصوص خارج المجموعة، منشورات دارالجیل، الطبعة الأولی، 1994م، ص: 208.
ترجمه: من مسیحی ام و به آن افتخار می کنم، ولی به پیامبر عرب عشق می ورزم و نامش را بزرگ می دارم و دوست دار عظمت اسلام هستم و از زوال آن بیمناک.
179 – محمد عبدالمنعم الخفاجی، قصة الأدب المهجری، لبنان، دارالکتاب، لاط، 1986، ص: 91.
180 – جبران خلیل جبران، پیامبر و باغ پیامبر، ترجمه موسی اسوار، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1386، ص: 155.
181 – ق، آیه 22.
ترجمه: ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و و امروز چشمت کاملا تیزبین است.
182 – حمید احمدیان، عالیه جعفری زاده، 1391، ص: 43.
183 – فایز ترحیني، ص: 132.
184 – سید فضل الله میرقادری، شعر تأملی در ادبیات عربی معاصر، ص: 37.
185 – همان، صص: 38-39.
186 – سعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث: مقوماتها الفنیة و طاقاتها الابداعیة، بیروت، دارالنهضة العربیة، الطبعة الثالثة، 1984، صص: 77-78.
187 – همان، ص:110-111.
188 – سعید الورقي، ص: 112.
189 – سعید الورقي، صص:112-113.
190 – همان، ص: 113.
ترجمه: از نور اندک من روشنایی زیاد می شود. هنگامی که شب طولانی می گردد و تاریکی فراگیر شود و زمانی که صبحدم از بین رود و روز پدید می آید، ای ستارگان پنهان شوید و ای ماه بدرخش. از نور اندک من روشنایی زیاد می شود.
191 – قیس بن مُلَوَّح، دیوان مجنون و لیلی، دراسة و تعلیق: یسری عبدالغني، دارالکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الاولی، 1999م، ص:104.
ترجمه: زمانی که نام لیلی را به خاطر آورد، او را محکم در چنک خود گرفت. مانند زمانی که قلب من در چنگال پرنده ای اسیر بود. گویا شکاف های زمین برای من هم چون حلقه های انگشتری بود که عرض و طول آن اضافه نمی شد.
192 – عبداللطیف شرارة، معارک ادبیة: قدیمة وجدیدة، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعة الاولی، 1984م، ص:192.
193 – ابوالقاسم الشابي، الدیوان، قدمه و شرحه احمد حسن بسج، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة الرابعة، 2005م، ص62 .
ترجمه: مانند انسان ها حرکت می کنم و درون من بسان قبر است و قلبم هم چون دنیای ویران شده است. تاریکی که نهایتی برای آن وجود ندارد و ترسی که میان سکون بی انتهای آن پراکنده شده است. زمانی که مردم مرا مورد تمسخر خود قرار می دهند، من با بردباری لبخند می زنم؛ لبخندی توأم با اندوه و افسردگی و تلخی. انگار که از دل خارها گل های پژمرده را بیرون می کشم.
194 – سعید الورقي، ص: 255.
195 – سعید الورقي، صص: 255-257.
196 – نازک الملائکة، الدیوان، قصیده شظایا و رماد، دارالعودة، بیروت، المجلدالثاني، 1986م، ص:117.
ترجمه: درونم از من می پرسد من نیز مانند آن هستم و با حیرت در تاریکی نگاه می کنم. چیزی نیست که صلح را به من اعطا نماید. هم چنان از من سؤال می پرسید و جواب می گرفت و سراب آن را می پوشاند و من هم چنان آن را به خود نزدیک می دانستم و زمانی که به وی رسیدم ذوب می شد.
197- همان، ص91.
ترجمه: بدن من در درد و رنج و ذهنم در قید و بند در میان سکوت نیستی و صدای درون است.
198 – مهدی ممتحن، زهرا مهاجرنوعی، الحزن الرومانسیة بین الادب الحدیث و الرومیات الحمداني، فصلیة دراسات الادب المعاصر، السنة الثالثة، العدد العاشرة، 1390ش، ص:103.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع علوم انسانی، جبران خلیل جبران، بینامتنیت، رومانتیسم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کاربری اراضی، پوشش اراضی، تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی