منابع پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین کیفری نیز پیش بینی شده است.68

ب- تعریف کاربردی:
همانگونه که بیان گردید صرف نظر از تعریف نظری تکرار جرم، ارایه تعریفی کاربردی از آن نیز ضروری است. چنین تعریفی خصوصاً در مطالعات جرم شناختی تکرار جرم لازم است، زیرا تردیدی نیست که تعریف مفهومی تکرار جرم تنها بخشی از واقعیت آن را می تواند آشکار سازد. بر همین اساس در سال 1984 « مالتز» در اثر خویش به بررسی تقریبا 90 پژوهش که در برگیرنده تعاریف کاربردی تکرار جرم بوده اند پرداخت و سپس آنها را در گروههای ذیل دسته بندی کرد:
1- توقیف، تعداد بازداشت ها،سوابق ارتباط با پلیس؛ حضور در مقابل دادگاه؛زمان سپری شده قبل از اولین توقیف؛ آیا نتیجه توقیف محکومیت بود؟
2- محکومیت مجدد؛ محکومیت به حبس کمتر از یک سال( در Jail) یا بیشتر از یک سال ( در Prison)، جنایت یا کمتر از آن و مجازات؛
3- حبس، نوع محل حبس، و شدت جرم؛
4- تعدی از شرایط آزادی مشروط؛ ماهیت تعدی و تخطی مذکور؛ شدت نقض شرایط آزادی مشروط؛ آیا به دخالت پلیس منجر شد؟
5- تعلیق آزادی مشروط؛ جرم ارتکابی جدید و تعداد دفعات تعلیق های انجام شده…
6- نقض آزادی مشروط؛ ارتکاب جرم جدید؛ شدت جرم ارتکابی، و تعداد متوسط روزهای خوب (منظور روزهایی است که آزاد شده مشروط بدون ارتکاب جرم جدید یا نقض شرایط آزادی مشروط با موفقیت سپری نموده است).
7- جرم؛ شدت؛ تعداد؛ جرم جدید.
8- فرار؛ آیاحکم دستگیری صادر شده است؟
9- پرویشن( تعلیق مراقبتی)؛ نسبت بازداشت مجدد، مدت زمان بازداشت، تعدادتعدیات به پرویشن و حکم به تجاوز به آن.
هر کدام از این تعاریف در تحقیقات متعدد مورد استفاده قرار گرفتند، در حالی که خود آنها نیز کاربردیتر شده اند. برای مثال، توقیف مجدد به عنوان یک معیار برای تکرار جرم، به گونه های مختلف کاربردی شده است؛ توقیف مجدد به خاطر ارتکاب جرم جنایی ( توقیف جنایی) ، تعداد توقیف ها، و تعداد توقیف بر اساس نوع جرم ارتکابی. براساس تفاوت تعریف های اتخاذ شده برای تکرار جرم، ممکن است نتایج تحقیقات نیز متعدد باشد.
«شیپلی» و «بک» سه معیار از تکرار جرم را مورد استفاده قرار داده اند:الف.توقیف مجدد، ب.محکومیت مجدد، ج. حبس مجدد.
با توجه به این سه معیار که معمولاً در نظام عدالت کیفری تکرار می شوند، نرخ تکرار جرم علی الاصول با احتساب توقیف مجدد از بالاترین حد و با احتساب حبس مجدد از پایین ترین درجه برخوردار است. براساس همین تغییرات نیز ممکن است تفاسیر متعددی از موفقیت یا عدم موفقیت تدابیر اصلاحی و تربیتی ارائه گردد،و درست به همین دلیل است که «مالتز» معتقد است روش خاصی برای تنظیم و سازماندهی تعاریف کاربردی تکرار جرم باید عرضه شود.
عدم هماهنگی و وجود تفاوت های عمیق میان تعاریف اتخاذی در تحقیقات ناظر به تکرار جرم، تعمیم یافتههای آنها را مشکل مواجه میسازد. علاوه بر آن که از دست یابی به اندیشهای کلی و جامع راجع به تکرار جرم نیز ممانعت به عمل میآورد. از نظر «مالتز» کاربردی کردن تعریف تکرار جرم باید از راههای متعارف و براساس واقعیت های آماری و مبانی تئوریک صورت پذیرد. نویسندگان دیگر معتقدند بهکار بردن تعریف تکرار جرم باید بر اساس هدف تحقیق عملی گردد. این تفاوت در استفاده از تعاریف کاربردی متعدد گاهی به شکل حاد بروز میکند.
کاربردی کردن تعریف تکرار جرم از یک جهت دیگر نیز باید مورد توجه واقع گردد. گاهی اجزای مختلف نظام عدالت کیفری، به اطلاعات ویژهای نیازمندند. به عنوان مثال برای پلیس، ممکن است احتساب تکرار جرم بر اساس توقیف مجدد، بهتر و مفیدتر باشد. این در حالی است که محکومیت مجدّد ممکن است برای دادگاهها مفیدترین معیار تلقی گردد و نهاد های اصلاح و تربیت ممکن است بیشتر متمایل به آن باشند که حبس مجدد را به عنوان معیار تکرار جرم مدنظر قرار دهند. دقیقاً پیش بینی تکرار جرم بر این اساس مخصوصاً پیش بینی تعداد جمعیتی که دوباره به زندان یا نهادهای اصلاح و تربیت برگشت خواهند کرد و نیز پیشبینی زمان احتمالی بازگشت آنها، میتواند مدیریت نهادهای مذکور را در ایجاد شرایط لازم یاری کند. چنین فرضی در رابطه با پلیس و دادگاه نیز میتواند صادق باشد.69

ج- تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی
تکرار جرم یکی از علل مشدّده عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب میشود. تشدید مجازات مرتکب، همانند تخفیف آن، به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام میگیرد. به طوری که مرتکب با ارتکاب مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز میکند، لذا شایسته است در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر یک حالت روانی نامناسب مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی می کند عمل وی با عکسالعمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.
در قانون مجازات اسلامی، تکرار جرم در فصل ششم مورد بررسی قرار گرفته است. تکرار جرم براساس قانون مجازات اسلامی زمانی میتواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق، به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه بعضی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقرّرات تکرار جرم کافی است.
در قانون مجازات اسلامی دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده تکرار جرم ملاحظه میکنیم، رویکرد نخست در خصوص جرایم حدّی است که در ماده 136 مورد اشاره قرار گرفته است:«هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حدآن برای او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». این ماده به این معناست که اگر فردی مرتکب جرم حدی شود و هربارهم مجازات برای او اجرا گردد در وهله چهارم موجب محکومیت او به اعدام میشود. پس در اینجا شرط تکرار جرم، اجرای مجازات در هر بار است.
ولی رویکرد دیگر در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده تکرار جرم در مورد جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را در بر نمی گیرد. که این امر نیز در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.
در زمینه مقرّرات راجع به تکرار جرم، در مقایسه با قانون مجازات اسلامی سابق، نوآوریهای متعددی به چشم میخورد، معیّن نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف مقرّره قانونی مهمترین آنها محسوب میشود .بر این اساس هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.
یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری شود دادگاه میتواند وی را ما بین 3 سال تا 4 سال و 6ماه به مجازات محکوم نماید. براین اساس این نتیجه به دست میآید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمیتوان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و تشدید کرد.
نکته دیگری که در زمینه تکرار جرم می توان به آن اشاره کرد این است که تکرار جرم در مورد جرایم سیاسی، مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی گردد.70
اگرچه اعمال تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر را در اختیار دادگاه میباشد لیکن برخلاف قانون مجازات قبلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم بر اساس سیاق ماده 137 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.
نکته دیگری که باید نسبت به رویکر قانون مجازات اسلامی به تکرار جرم اشاره نمود تبصره 1 ماده 115 قانون اسلامی است که بیان می کند:« مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.» در توضیح این ماده می توان اینگونه گفت که کسانی که مرتکب تکرار جرم شده اند، با این عمل خود، حالت خطرناک خود را برای جامعه ثابت نموده اند و این استمرار در ارتکاب جرم در تضاد با پشیمانی است که در اثر توبه در فرد ایجاد می شود.

گفتار دوم- علت شناسی تکرار جرم در پرتو نظریه های دانشمندان جرم شناسی

اغلب مردم زمانی که برای نخستین بار با واژه نظریه روبرو می شوند به سرعت از خود مقاومت نشان میدهند. دلیل این مساله، این باور آنهاست که نظریه، چیزی انتزاعی است و قابلیّت پیاده شدن واقعی در «دنیای واقعی» را ندارد. امّا آنچه را که آنها متوجه نمیشوند، این است که ما، همگی از نظریه استفاده میکنیم؛ نظریه بخشی از زندگی روزمره است. زمانی که شما تکهای ابر سیاه در آسمان می بینید و می گویید که باران خواهد بارید، دقیقاً نوعی نظریه را بکار برده اید.البته این نظریه نسبتاً ساده است اما به هر حال، بیانگر روابط میان ابرها به طور کلی، ابرهایی که سیاه هستند و قطرات بارانی است که از آسمان فرو می ریزد.
از آنجایی که معمولاً بیش از یک نظریه وجود دارد که ادعای تشریح ارتکاب جرم را در هر زمان داراست، باید نظریه ای را انتخاب و بحث کرد که ملاکهای لازم برای یک نظریه خوب را دارا باشد. نظریه خوب نظریهای است که از نظر منطقی، به خوبی ساختار بندی شده، بر شالوده شواهد و قرائن در دسترس بنا گردیده و از سوی تحقیقات بعدی حمایت و پشتیبانی شود. چنین نظریه ای هم چنان از خلال حقایق گوناگون، معنای خود را پیدا میکند و ما را از شرایط اطراف پدیدهای که در پی توصیف آن است، آگاه میسازد.
از آنجا که نظریه های گوناگونی در رابطه با علل ارتکاب جرم در کودکان و نوجوانان و هم چنین علل تکرار جرم در میان آنها وجود دارد، ما سعی میکنیم از نظریه هایی برای بیان مطالب استفاده کنیم که بیشترین رابطه را با یافته های پژوهش دارد و در بیان علل تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت قدرت کامل را داشته باشد. استفاده از نظریهها با کمک گرفتن از مطالبی که در خلال مصاحبه با کودکان و نوجوانان71 بدست آمده است برای یافتن علل تکرار جرم کمک شایانی به ما خواهد نمود.

الف- نظریه خرده فرهنگ بزهکاری کوهن
« پسران بزهکار:فرهنگ ولگردان»(1995)، اثر آلبرت کوهن72 اوّلین تلاش برای حل این مساله بود که چگونه یک خرده فرهنگ بزهکاری میتواند آغاز شود. کوهن همچنین تلاش میکند تا دیدگاههای مختلف نظری شامل کارهای کلیفوردشاو و هنری مک کی، ادوین ساترلند و رابرت مرتون را در هم ادعام کند.73کار او اگرچه به باد انتقادهایی سخت گرفتار شد74 اما در میان جرم شناسان، کاری موثر از آب درآمد.
کوهن پس از بررسی تحقیق مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان، اشاره کرد که رفتار بزهکاری اغلب در میان مردان طبقه پایین دیده میشود و اینک بزهکاری ولگردان، رایج ترین شکل به حساب میآید. او همچنین به این نتیجه رسید که خردهفرهنگهای ولگردان از طریق رفتاری که «غیر سودگرایانه»، « بدخواه» و « منفی گراست» مشخص میشود. به بیانی دیگر کوهن در بزهکاری خردهفرهنگی، هیچ عقلانیّتی برای سرقت(مگر کسب شخصیت در میان هم سنخ ها) نمی دید یعنی کاری که لذتی در آزار دیگران و تلاش آشکار برای تمسخر ارزشها طبقه متوسط را در خود دارد. این تحقیق همچنین ولگردان را براساس در گیر شدن در انواع اعمال بزهکارانه عمدتاً در زمان حال (لذتهای آنی) در مقابل آینده و دشمنی در برابر غیر خودیها (خودمختاری گروهی) طبقه بندی مینمود، اینها سازنده عواملی است که باید از سوی یک نظریه بزهکاری خرده فرهنگی تشریح شود.
کوهن اعلام نمود که تمام اطفال و نوجوانان( قطعاً همه افراد) به دنبال « موقعیت» اجتماعی هستند .با این همه تمام اطفال و نوجوانان نمیتوانند به طور مساوی برای به دست آوردن موقعیت به رقابت با یکدیگر بپردازند. چنانچه موقعیّت آنها در ساختار اجتماعی، موقعیتی که بخت یار باشد، بچههای طبقه پایین در پی جبران کمبود مزیّتهای مادی و نمادین بر میآیند. از آنجایی که آنها در میان یکدیگر به رقابت میپردازند، موقعیت نسبتاً برابر است؛ اما در رقابت با بچههای طبقه متوسط است که بچه های طبقه پایین کم میآورند، و باز میمانند.
اوّلین مسایل عمده موقعیتی که بچه های طبقه پایین با آن روبرو میشوند، در نظام مدرسه یافت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، ارتکاب جرم، قانونگذاری، حقوق کیفری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع نظام ارزشی، ایالات متحده، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان