منابع پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، عدالت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

بصری؛
– همکاری و مبادله اطلاعات با سازمان یونیسف؛
– مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، گردهمایی ها، نمایشگاهها و…؛
– انجام سایر اموری که بر حسب ضرورت از طریق ریاست مرکز مراقبت جهت اقدام ابلاغ میگردد.
از بخشهای دیگر مرکز مراقبت بعد از خروج می توان به واحد خدمات اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، بخش ارائه تسهیلات، واحد پشتیبانی و بازرگانی، واحد طرح برنامه واحد پایش و ارزشیابی اشاره نمود. هر یک از واحدهای مذکور زیر نظر رئیس بخش مراقبت بعد از خروج و با توجه به وظایف از پیش تعیین شده به فعالیت و ارئه خدمات به مددجویان آزاد شده میپردازند.

گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون
با ورود مدجو به محیط بسته، رابطه اطفال و نوجوانان با محیط آزاد قطع میشود. جدایی و دوری از خانواده و دوستان و محیط آزاد اجتماع سبب افسردگی، تشویش، تاثیر و تالم و گاهی هم موجب خشونت و عصبانیت باطنی مددجو از محیط کانون میشود. این محرومیت و محدودیت نباید به اندازه ای برسد که فرد خود را بیکس، بیپناه و مطرود از اجتماع تلقی و تصور کند و امیدی به بازگشت به اجتماع نداشته باشند. برای تقویت روحیه مددجو و ارتباط او با خارج از محل نگهداری و تشویق او برای بازگشتن به جامعه باید به او اجازه داد که بتواند با خویشان و خانواده خود تماس تلفنی و ملاقات و مکاتبه داشته باشد و در صورت حسن رفتار و رعایت مقررات به مرخصی فرستاده شود.

الف-مرخصی
مطابق آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست یا ابتلا آنان به بیماری حاد که به سبب آن برای مدّت طولانی قادر به حرکت نباشد، یا بروز هر گونه حادثه غیر مترقبه و یا معضلی که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاد نماید. در صورتی که محکوم پس از تحمل حداقل یک ماه از محکومیت با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت، اگر از شخصیت، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد با تایید شورای طبقه بندی پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در ماه به مرخصی میتواند برود. دراعیاد مذهبی و عید نوروز و عیدهای اقلیتهای مذهبی و دینی رسمی کشور، شورای طبقه بندی میتواند به مدت 7 روز به آنها مرخصی دهد.64
در کانون اصلاح و تربیت نیز در صورت داشتن حکم محکومیت و نشان دادن رفتار مناسب، مددجویان میتوانند برای مرخصی به منزل بروند (مگر در مواقعی که دادگاه مرخصی را منع کرده باشد) با این حال بدرفتاری و عدم رعایت قوانین و مقررات در کانون موجب محرومیت مددجو از مرخصی میشود و موضوع به دادیار ناظر و دادسرا اعلام میشود. اگر به مددجویی در کانون مشکوک شوند و آزمایش نشان دهد که مواد مخدر مصرف کرده است به مدت سی روز از مرخصی محروم می شود. در صورت فرار یا اقدام به فرار از کانون، به مدت سه ماه از مرخصی محروم می شود.
چنانچه والدین مددجو اعلام نمایند که در هنگام مرخصی بدرفتاری کرده یا از دستور آنها سرپیچی نموده یا به یکی از اعضای خانواده حمله کرده است تا دو ماه از مرخصی محروم میگردد.ضمناً اعطای دوباره مرخصی مشروط به اعلام رضایت خانواده است.

ب-آزادی
مطابق ماده 27 ایین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « مدیران کانون اصلاح و تربیت موظف است که به محض اتمام دوره توقف طفل در کانون نسبت به آزادی وی اقدام نماید و در صورت فوت طفل مراتب را باید فوراً به دادسرا و رئیس دادگاهی که او را اعزام داشته است اعلام نماید.»
در خصوص اطفالی که مدت توقف آنها در کانون بیش از شش ماه است در ماه آخر توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد میتواند پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام کرده است، طفل را روزها در خارج از کانون نزد کارفرما مورد اعتماد بفرستد و شبها به کانون مراجعه نماید.
از جمله راههای دیگری که مددجو میتواند از کانون رهایی یابد، اعطای آزادی مشروط است، به شرط آنکه فرد پیشینه کیفری قبلی نداشته باشد و حداقل قسمتی از مجازات خود را در کانون سپری نموده باشد ( حداقل نصف مجازات حبس). پس از جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و پرداخت جزای نقدی در صورتی که رئیس زندان حسن اخلاق و رفتار مددجو را به دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال گزارش نماید و در صورت قبول نمودن دادگاه با تعیین شرایط مددجو میتواند به صورت مشروط از کانون آزاد شود.
برخی از مددجویان نیز با توجه به جرم ارتکابی و وضع روحی و روانی از طرف دادگاه حکم رای باز در خصوص آنها اتخاذ میشود که به صورت دورهای و چند روز در هفته مددجو در کانون نگهداری میشود و بقیه روزهای هفته را می تواند خارج از کانون در کنار خانواده باشد.
به اطفالی که در تمام مدت اقامت در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان دادهاند و کار آنها در دادگاه رضایتبخش باشد به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهد شد و در قبال فعالیت و خدمات آنها حق الزحمه مناسبی در زمان آزادی برای آنها پرداخت خواهد شد.

ج-تماس تلفنی
در هر گروه( خوابگاه) یک دستگاه تلفن کارتی نصب شده است. هر فردی اجازه دارد حداقل هفته ای دوبار و هر بار پنج دقیقه تلفنی صحبت کند. چنانچه مددجویی یکی از مقررات اصلی یا تکمیلی کانون را زیر پا بگذارد، یکی از نوبت های تلفنی لغو میشود. با این حال مددجو میتواند همیشه با وکیل خود تلفنی صحبت کند و از این حق به هیچ وجه محروم نمیشود.حسب ضرورت تماس های تلفنی مددجویان در حضور مراقبین انجام خواهد شد. مددجویان مجاز هستند به افراد زیر تلفن کنند:
والدین، قیم، وکیل، برادر، خواهر، ناپدری، نامادری و هرکس دیگری را که مددکار تایید نماید. مددکار اجتماعی در تعیین اینکه مددجو به چه کسی زنگ بزند او را کمک میکند و در قسمت ویژه کودکان تماس تلفنی آنها بوسیله مددکاران انجام خواهد شد. مددجویان میتوانند کارت تلفن مورد نیاز را از فروشگاه تهیه نمایند. مددجویانی که ملاقات یا پول ندارند برای تماس های تلفنی ضروری خود میتوانند به مراقب یا مسئول مراقب خود مراجعه نمایند.
د-مکاتبه
مددجویان مجاز هستند برای هرکس که مایلند نامه بنویسند، در تعداد نامه ها هیچ محدودیتی وجود ندارد. نامه های مددجویان توسط مسئولین به هیچ وجه باز و سانسور نمیشود مگر با دستور مقام قضایی در صورتی که مددجویی توان پرداخت هزینه پست را نداشته باشد، کانون هزینه پستی دو نامه در هفته را خواهند پرداخت. هم چنین مددجویان هیچ محدودیتی در تعداد نامههای دریافتی ندارند.
با این حال هنگامی که نامه را باز میکنند برای اطمینان از اینکه پول یا اشیا ممنوعه داخل آن نباشد، حفاظت آن را مورد بررسی قرار میدهند.دفتر حفاظت کانون فهرستی از وسایلی که مددجو میتواند از طریق بستههای پستی دریافت کند، در اختیار او و خانواده ی آنها قرار میدهد و هر شخصی میتواند این وسایل مجاز را برای آنها بفرستد. بستههای پستی نیز مانند پاکتنامه توسط نماینده حفاظت هنگام دریافت مورد بازرسی قرار میگیرند تا پول و اشیا ممنوعه در آن نباشد.

ه-ملاقات
مطابق ماده 26 آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت « اطفالی که به کانون اعزام میشوند فقط والدین، خویشان نزدیک، سرپرست قانونی و وکلای اطفال پس از ارئه مدرک شناسایی می توانند ملاقات نمایند.» در تبصره ماده مذکور مقرر شده که مدیر کانون می تواند ملاقات کسانی را که ار نظر تهذیب و تربیت طفل موثر بداند به طور استثنا اجازه بدهد و در برخی موارد که ملاقات برخی از اعضای خانواده به حال مددجو مضر باشد از ملاقات منع نماید.
– اگر فردی در قسمت پذیرش و تشخیص باشد میتواند روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 14 لغایت 16 با خانواده خود ملاقات نمایند؛
– ملاقات کنندگان می تواند در طول هفته یک وعده غذای خانگی تهیه شده را از خانه آورده و به ملاقات شونده بدهند؛
– زمان ملاقات به مدت 30 دقیقه است؛
در ساعات ملاقات مددجویان با خانواده روانشناسان، مددکاران و مشاوران کانون در سالن ملاقات حضور دارند و در صورت تمایل با مددجو و خانواده آنها مشاوره مینماید. برای ملاقات وکیل با مددجو محدودیتی از لحاظ مکان وجود ندارد، ولی از نظر زمانی تمام روز هفته به جز روزهای پنج شنبه و جمعه مددجو میتواند با وکیل خود ملاقات نماید.

بخش دوم:

بررسی جرمشناختی علل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با رویکردی میدانی

فصل اول:

تکرار جرم در پرتو اهداف والگوهای اصلاح و تربیت

تکرار جرم، از جمله دقیقترین و سختترین مباحث حقوق کیفری است. هم از آن جهت که با مسایل جزایی و اجتماعی مرتبط است و هم بدان دلیل که در راستای عدالت، در ارتباط با آن مشکلات متعددی برای دادگاهها ایجاد میشود. تکرار جرم بیگمان ظریفترین مساله جرمشناسی را نیز تشکیل میدهد که باید به حل آن پرداخت و مسالهای در حاشیه تبهکاری نیست.
برای مقابله با بازگشت بزهکاران به جرم، قانونگذاران، مجریان قوانین و متخصصین و پژوهشگران عرصههای مختلف علوم جنایی و از جمله جرم شناسی از راهکارها، تدابیر و روش های متعددی سود جستهاند تا بر این معضل حقوق کیفری و نهادهای اصلاح و تربیت فایق آیند.
تکرار جرم علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری، جهت بازسازگاری و بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از جرم هست. به این ترتیب با وجود صرف هزینه های فوق العاده سنگین در نظام عدالت کیفری که مصروف تاسیس دادگاهها، زندانهای عظیم، کارگاههای آموزش علمی و حرفه ای، تحقیقات متعدد در مراحل تشخیص و درمان و غیره می گردد، بازگشت بزهکاران به جرم، همچنان امری پایدار و مستمر است.65
تکرار جرم بویژه در جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان بزهکار امری است که به مراتب اهمیت بیشتری دارد. زیرا کودکان و نوجوانان در سنینی قرار دارند که در صورت ارتکاب بزه شرایط مساعدتری برای بازپروری و بازگشت به جامعه را نسبت به بزرگسالان دارا میباشند. اما تکرار جرم از سوی آنها مبین این مساله است که تلاش نهادهای اصلاحی و تربیتی در بازپروری آنها بینتیجه بوده و جرم در آنها رو به نهادینه شدن است.
در مورد کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت میتوان گفت که عامل اصلی تکرار جرم را باید در همان عوامل ارتکاب جرم جستجو کرد. نداشتن خانواده و در اغلب موارد داشتن خانوادههای از هم گسیخته (اکثراً معتاد)، محیط زندگی نامناسب و جرم زا که غالباً در مناطق حاشیه نشین و فقیر اطراف شهر میباشد همه و همه از عواملی هستند که کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت بعد از آزاد شدن دوباره به آن باز می گردند و همان عواملی که باعث ارتکاب جرم برای بار اول شده بود باعث تکرار آنها برای بارها و بارها میشود. داشتن خانوادههای معتاد باعث گرایش به اعتیاد شده و اعتیاد زمینه بسیاری از جرایم مانند کیف زنی، خفت گیری، سرقت، خریدو فروش مواد مخدر( اغلب در پسران) و فرار از خانه، روابط نامشروع (اغلب در دختران) فراهم میآورد.66
به بیان واضح تر میتوان گفت که علت اصلی تکرار جرم بویژه در میان کودکان و نوجوانان را رفع نشدن عوامل جرم زا باید معرفی نمود. تلاش دستگاه قضایی برای دستگیری کودکان و نوجوانانی که هنجارها و قوانین جامعه را زیر پا میگذارند امری است معقول، اما صرف دستگیری و ارجاع به نهادهای اصلاحی و تربیتی نباید به عنوان هدف اصلی باشد زیرا این کودکان بیشتر از اینکه عاملان جرم باشند قربانیان شرایط اجتماعی و خانوادگیاند.
در این فصل تلاش میشود که ابتدا در گفتار اول تعریفی از تکرار جرم هم از نظر مفهومی و هم از نظر کاربردی و قانونی ارائه شود تا بتوانیم با با دید کامل به مقوله تکرار جرم در جرایم کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با استفاده از مصاحبههای انجام شده وارد شویم.
در گفتار دوم با تلاش می شود با نگاهی کامل به مصاحبه های انجام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اجرای احکام، نوجوانان بزهکار، ضمن خدمت، سلامت جسمانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، ارتکاب جرم، قانونگذاری، حقوق کیفری