منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه کشت، دانش آموختگان، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

. تحقيق حاضر با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان گرمسار در حال انجام است با توجه به تأثيرگذاري عوامل و متغيرهاي زياد در کارکرد شرکتهاي تعاوني توليد کشاورزي اجراي اين تحقيق براي منطقه مورد مطالعه داراي اهميت است. ميزان مشارکت، پذيرش روشهاي نوين کشاورزي و ….. تأثير متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و فني تأثيرگذار در روند حرکت تعاونيهاي توليد از جمله مواردي است که گسترش و ارتقاء عملکرد تعاونيهاي توليد نياز به بررسي و مطالعه است. به همين منظور اين تحقيق شناسايي و اولويت بندي عوامل اقتصادي، اجتماعي، فني، آموزشي و ترويجي مؤثر در توليد شرکت هاي تعاوني را مورد بررسي قرار مي دهد. اين پايان نامه با توجه به اين اهميت نقطه نظرات کشاورزان به عنوان عامل انساني دخيل، مطالعه حاضر را از ديدگاه کشاورزان مورد بررسي قرار ميدهد. اميد است نتايج و يافتههاي اين تحقيق بتواند در روش ساختن مسايل و ارايه راهکارهاي کاربردي مورد استفاده مسئولان و دست اندر کاران قرار گيرد.
1-1بيان مساله
مهمترين هدف ايجاد تعاوني هاي توليد روستايي در کشور، پاسخگويي به نياز روز افزون توليد غذا براي جمعيت در حال افزايش و رفع نيازهاي کشاورزان در زمينه توليد محصولات است. کرمي (1380)، با وجود اين هدف متعالي پيشروي تعاوني ها در اغلب تعاوني ها اين هدف تحقق پيدا نمي کند . اين مساله دلايلي متفاوتي مي تواند داشته باشد. جليلي (1381)، دلايل اصلي پايين بودن عملکرد تعاوني هاي توليد را به ناکارآمدي سازوکارهاي مديريتي آن ها مربوط دانسته است. وي دلايل ناکامي و ناتواني اين شرکت ها در بعد مديريتي و اجرايي را به طور عمده به بخش هاي زير تقسيم بندي مي نمايد:
1. فقدان روحيه کارآفريني و نوگرايي در بين مديران رده هاي مياني.
2. عدم تقسيم سود و مازاد برگشتي و نبود قانون جامع و کارساز در توزيع ارزش افزوده.
3. وجود نوعي سياسي کاري در اداره تعاوني ها
4. وابستگي رو به تزايد به مامورين دولتي و سلطه دولتي ها بر امور به نحوي که در باور اعضاي اين تشکل ها به نوعي دولتي به حساب آمده و اتکاء به دولت در تمام زمينه ها مشاهده شود
5. فقر و بي سوادي مردم روستايي.
اغلب منابع مکتوب مديريتي چهار وظيفه اساسي و مرتبط با هم شامل برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و کنترل را از وظايف مديران شرکت ها مي دانند. نتيجه تحقيقات اخير نشان مي دهد که علي رغم تفاوت در اهداف و ماهيت شرکت هاي مختلف عمومي، تجاري، دولتي، غيردولتي و تعاوني، مشاغل مديران اين موسسات اغلب شبيه يکديگر است. همه مديران براي اداره واحد يا سازمان خود اقتداري رسمي دارند و موفقيت خود را از اين اقتدار کسب مي كنند. تمامي مديران نقش هاي متقابل شخصي، اطلاعاتي و تصميم گيري را به عنوان مجموعه سازمان يافته رفتارها تعريف و به کارمي گيرند (فيضي، 1381) .
كيمهي2 (1996) ساختار تعاوني‏ روستايي را مهمترين عامل تعيين كننده ميزان مشاركت اعضاي آن در تصميم هاي شرکت مي‏داند. وي بيان مي‏دارد كه به منظور درك رفتار اعضاء در تعاوني ابتدا بايد ساختار اين تعاوني ها را شناخت و براي اين منظور تبيين و تحليل نقش دولت در مورد اين تعاوني ها مي‏تواند توضيح دهنده باشد. بررسي هاي نادکارني3 (1990) در اين خصوص نشان مي‏دهد كه تعاوني هاي توليد روستايي در كشورهاي مختلف به يکي از دو شيوه يا رهيافت متفاوت شامل رهيافت بالا به پايين4 و رهيافت پايين به بالا5 شكل‏ مي گيرند كه از يك سو نشان دهنده اهداف دولت از تأسيس آن ها و از سوي ديگر، حدود دخالت دولت در امور آن ها است. مطالعه ديگري بر روي تعاوني هاي ايجاد شده در کشورهاي صحراي آفريقا، بيان مي‏كند كه اين ساختارها عموما” توليد كنندگان خرده‏پا را به دليل فقدان سازوکار مناسب تصميم گيري مشاركتي فراموش کرده و از دخالت دادن آنان در شکل گيري، هدايت و بهره مندي از منابع اجتناب مي کنند (Nindi, 1993) که البته در اين صورت تعاوني قادر نخواهد بود تغييري در جهت بهبود شرايط زندگي روستاييان به ويژه تهيدستان به وجود آورد (Verhangen, 1984). مطالعه كشولايزا و گيلو6 )1993 ( در کشور تانزانيا نيز نتايج مشابه اي را نشان مي دهد. اين مطالعه علت عدم موفقيت تعاوني‏هاي روستايي در اين كشور را يك طرفه بودن سياست تأسيس اين تعاوني ها بر اساس رهيافت از بالا به پائين و عدم مشاركت روستاييان در اتخاذ اين سياست ها دانسته و براي رفع اين مشکل، تجديد نظر در ساختار تعاوني هاي روستايي را با هدف توسعه مردم سالاري و مشارکت بيشتر اعضاء در مديريت اين تعاوني ها ضروري مي‏داند. شاه7 (1990) و کيسلو8 (1993) معتقدند، بررسي تعاوني هاي روستايي را نمي توان به يک يا تعدادي از ابعاد آن ها منحصر دانست و براي درک کاملي از ساختارها و کارکردهاي آن ها به ويژه عملكرد آن ها در شرايط واقعي بايد حداقل پنج زير نظام شامل: زير نظام دولتي، زير نظام مديريتي، زير نظام حمايتي، محيط رقابتي و محيط ارتباطي مورد ارزيابي قرار گيرد. مطالعات مختلف حاکي از اين است که در حال حاضر، نظام تعاون در کشاورزي از برجسته ترين نظام هاي بهره برداري است. اين موضوع با نتايج مطالعاتي جهاني در خصوص نظام هاي بهره برداري تطابق دارد (عبدالهي، 1377). علاوه بر اين، جداي از پتانسيل هاي اقتصادي، تعاوني ها داراي منافع اجتماعي رواني، نظير: حس امنيت و تعلق به جمع، آگاهي نسبت به نفوذ شخصي و اهميت و اعتبار در تشکل هاي محلي براي اعضاء خود مي باشند( Krivokapic, S.B., 2002) . در کنار واقعيت هاي فوق که نشان از تأثيرپذيري توليد در شرکت هاي تعاوني توليد است، نگاهي به وضعيت کشت و کار توليد پسته نشان مي دهد که هنوز پتانسيل زيادي براي توليد پسته در كشور داريم. چرا كه در حال حاضر ميانگين توليد پسته در كشور در حد مطلوبي نيست و روند کاهش عملکرد در هکتار، موجب شده است که صادرات و توليد در سال هاي اخير به دليل محدوديت هاي موجود، بهره وري باغات پسته نيز کاهش يافته و سهم ايران از بازار جهاني محصول تنزل يافته است (صداقت، 1381 و صداقت، 2006 ). استان سمنان با توليد 26/4 درصد توليد پسته کشور، رتبه پنچم کشور را به خود اختصاص داده است. البته به لحاظ اين اهميت و جايگاه ويژه پسته و پسته کاري در اين منطقه بررسي سازه ها و عوامل مؤثر در توسعه و توليد محصول پسته داراي اهميت ويژه اي است و اين در حالي است که استان سمنان در توليد پسته داراي طرفيت بالايي است و مي تواند سهم بالاتري در اين خصوص به خود اختصاص دهد. از جمله تشکل هاي مردمي منطقه، تعاوني هاي توليدي و روستايي است که در توليد و توزيع پسته مشغول بوده و يا مي تواند نسبت به توسعه آن اقدام نمايند.چنانکه ملاحظه مي شود عوامل و متغيرهاي زيادي مي تواند در توسعه فعاليت تعاوني هاي توليد موثر باشد و خلاء هاي تحقيقاتي زيادي در بررسي عوامل تأثيرگذار وجود دارد. مطالعه حاضر که با عنوان عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در شرکت هاي تعاوني توليد شهرستان گرمسار مي باشد، در همين رابطه به منظور پاسخ گويي به شناسايي و اولويت بندي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فني توسعه کشت پسته انجام مي گيرد. سؤال اساسي اين تحقيق اين است که عوامل اساسي مؤثر بر پذيرش و توسعه کشت محصول پسته در شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي شهرستان گرمسار چيست و چه عواملي مي توانند در پذيرش و توسعه باغات پسته در شرکت هاي تعاوني توليد گرمسار مؤثر باشند و اولويت اين عوامل به چه ترتيب مي باشد.

1-2 اهميت و ضرورت انجام تحقيق
در تعريفي از شرکت تعاوني آمده است شرکتي است مرکب از اشخاص حقيقي و حقوقي که به منظور رفع نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شرکاء و از طريق خودياري، کمک متقابل، همکاري آنان و تشويق به پس انداز، موافق اصولي که در قانون مصرع است تشکيل مي شود (نامغ، 1377) بخش تعاون کشور به عنوان يکي از حوزه هاي سه گانه اقتصادي که طبق قانون اساسي در کشور فعاليت مي کند، اهرم مناسبي جهت دستيابي به عدالت اجتماعي و برابري مي باشد. از طرفي رشد پايدار در کشوري زماني محقق مي شود که بخش تعاون در اقتصاد ملي آن سهم بيشتري داشته باشد. با توجه به سياست مهم بخش تعاوني که همانا افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پايان برنامه 5 ساله پنجم مي باشد، تعاوني‌هاي توليد روستايي براي مقابله با مشکلات و پيامدهاي ناشي از اجراي اصلاحات ارضي در اوايل دهه1350 به عنوان نظام بهره‌برداري مناسب توسط دولت در برخي روستاهاي کشور تشکيل شد و تاکنون دولت اعتبارات زيادي براي ترويج، توسعه و حمايت آن‌ها هزينه کرده است. اين شرکت‌ها نقش زيادي را در توسعه اقتصادي کشور بازي مي‌کند ولي از زمان تشکيل آن ها تا داراي مشکلات و نقايص فراواني بوده است که مانع از دستيابي آن‌ها به اهداف توسعه شده است. نتايح مطالعه نصرتي (1374) تقويت و توسعه تعاوني هاي توليد کشاورزي در بخش کشاورزي از نظر اقتصاد ملي، داراي اهميت است. بنابراين، استفاده از دانش آموختگان و آگاهان اقتصادي، در سطح مديريت واحدها مي تواند موجب بهبود وضعيت آنان گردد.
حفظ مالکيت خانوادگي زمين، رعايت حرمت رأي افراد، حفظ حدود و مرزهاي قطعات زمين کشاورزان، هماهنگي و اشتراک مساعي در کارهاي اجرايي شرکت توسط کشاورزان، استفاده بهينه از انواع منابع کشاورزي، کمک به يکپارچه سازي و مکانيزاسيون کشاورزي، افزايش اوقات بيکاري اعضاء، ايجاد اشتغال جانبي، ارائه امکانات و وسايل رفاهي مورد نياز اعضاء از جمله مزاياي اقتصادي- اجتماعي تشکيل تعاوني هاي توليد است .
Moneer and Goudy (1994) در خصوص شاخص درآمد و نقش تعاوني ها مي گويند: افزايش درآمد روستايي خرده‏پا ناشي از نظارت آگاهانه و هدفمند دولت با هدف ايجاد استقلال در كاركرد تعاوني است. انباشت يا توليد سرمايه اثر مستقيمي‏ بر توان رقابت اقتصادي تعاوني هاي توليد دارد که از طريق تقويت تعاوني هاي موجود و ايجاد ترکيب هايي از آن ها با شرکت هاي سرمايه گذاري تابعه، تمركز ذخاير مالي واحدهاي توليدي، ممكن مي‏گردد (تورداسن، 1371).
گسترش تعاوني هاي توليد موجب بهره وري مناسب از عوامل توليد، يکپارچه سازي اراضي، بهبود وضع زندگي کشاورزان، ايجاد امکان عمليات زيربنايي، دسترسي بهينه به مکانيزاسيون، آموزش و کاربرد فنون نوين کشاورزي است. کوبورسي9 (2006 ) توسعه کارکرد تعاوني ها نيازمند انجام کارهاي زيربنايي ميان مدت و گاه بلندمدت براي اصلاح باغ‌ها، آموزش و ترويج اصول بهداشتي به باغداران، تأمين تدارکات لازم در نگهداري، حمل‌ونقل، فرآوري و بسته‌بندي است (روابط عمومي وزارت بازرگاني، 1386).
در استان سمنان 13 هزار و 900 هکتار باغ پسته وجود دارد که شش هزار و 710 هکتار آن بارور و بقيه نهال است. ميانگين توليد پسته در باغات استان سمنان بيش از پنج تن پسته در هکتار است که از اين مقدار يک تن و 800 کيلوگرم پسته خشک بدست مي آيد (پايگاه اطلاع رساني غذا و سلامت، 1386).
بانگاهي به مسايل، خلا هاي تحقيقاتي، مديريتي و ترويجي پيش روي توليد پسته در شرکت هاي تعاوني توليد شهرستان گرمسار، انجام اين تحقيق مي تواند اولويت هاي اقتصادي، اجتماعي و فني پيش روي اين تعاوني را مشخص سازد. اهميت اين تحقيق در اين است که با انجام آن موضوع تحقيق از ابعاد نظري و عملي مورد تحليل و تبيين قرار مي گيرد و کنار آن راهکار ها و راه حل هاي ارايه شده از سوي کشاورزان و اعضاي تعاوني هاي توليد در منطقه مورد مطالعه شناسايي و اولويت بندي قرار مي گيرد اهميت تحقيق همچنين مي تواند در جلوگيري در روش هاي آزمون و خطا در حوزه مديريت و آموزش و ترويج توليد پسته در شرکت هاي تعاوني مطرح باشد .
1-3اهداف تحقيق
هدف کلي اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار است و ايجاد بستري مناسب در جهت پذيرش و توسعه باغات پسته در شهرستان گرمسار و براي دستيابي به اين هدف، بررسي و مطالعه اهداف اختصاصي زير مد نظر مي باشد.
– بررسي مباني نظري و پيشينه موضوع تحقيق
– شناسايي و اولويت بندي عوامل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه کشت، منابع محدود، اقتصاد کشور Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع دوران باستان، عملکرد شرکت، توسعه کشت