منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه شهر، مناطق شهری، سازمان فضایی، توسعه شهری

دانلود پایان نامه ارشد

عمومی
17/1
99/0
44/1
63/0
19/1
53/1
30/1

آموزش عالی
86/7
73/8
01/1

75/0
08/0
70/2

3
بهداشتی درمانی
44/1
84/1
96/0
29/0
97/1
97/0
12/17
5/1 -75/0
4
تآسیسات و تجهیزات
76/0
55/28
27/1
55/5
81/0
02/0
30/2

5
تجاری
47/0
54/0
95/0
36/0
44/1
75/2
92/0
4-2
6
ورزشی
74/0
29/11
42/0
11/0
28/0
35/0
62/0
5/2 – 2
7
فضای ورزشی
51/9
90/113
33/3
03/0
85/5
47/0
6
12-7
8
اداری و انتظامی
60/1
51/26
27/2
14/0
46/2
53/1
15/2
5/2 – 5/1
9
مذهبی
09/0
25/0
12/0
20/0
13/0
78/0
14/0

10
فرهنگی
14/0
36/2
22/0

03/0
17/0
18/0
5/1 – 75/0
11
جهانگردی و پذیرایی
60/0

03/0


26/0
19/0
1
12
صنعتی کارگاهی
18/5
63/189
34/0
08/0
62/3
03/0
5
5/3-2

13
حمل و نفل
کل
26/39
15/163
55/23
13/18
78/41
28/17
88/30

25-2

شبکه معابر
58/38
72/25
88/22
95/17
35
13/15
88/28

حمل و نقل و انبار
68/0
13-38
67/0
18/0
78/6
24/2
2

14

نظامی
86/9
69/31
02/3
77/30
82/6

30/9

15
اراضی باغات
23/5
71/92
45/5
66/45
21/2

60/11

16
اراضی مزروعی
07/30
23/685

7/25
41/4

97/16

17
حرایم و فضای باز
16/21
46/119
27/4
24/3
20/56
51/1
36/11

18
زمینهای بایر
21
14/106
56/3
30/7
50/42
86/0
59/14

19
مخروبه و متروکه
03/0
59/1
5/0

05/0
30/2
21/0

20
سطح کل ناحبه
12/165
79/166
90/81
20/152
86/152
91/60
80/145

مأخذ: سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، طرح تجدید نظر طرح جامع کرمانشاه 1382

3-9-9- جمعیت و تراکم جمعیت شهر کرمانشاه در مناطق مختلف
جمعیت و مساحت دو فاکتور اصلی هستند که در بستر زمان و مکان در کنش متقابل با سطح تکنولوژیکی جوامع، تراکمهای شهری را رقم میزنند براساس سرشماری سال 1390 شهر کرمانشاه بالغ بر 1018895 نفر میباشد و مساحت آن 95/93,389 مترمربع است. از کل جمعیت شهر کرمانشاه 5/84 درصد (860852) نفر در نقاط شهری و 5/15 درصد (157684) نفر در نقاط روستایی ساکن میباشند. شهرداری کرمانشاه در حال حاضر به 6 منطقه شهری، شامل منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، منطقه چهار، منطقه پنج، منطقه شش تقسیم شده است و جمعاً 101 محله یا بلوک شهری در کرمانشاه وجود دارد که از بین محلات شهر کرمانشاه، دوازده محله جهت محدوده مورد مطالعه انتخاب گردیده است. «محله بخشی از یک ناحیه یا حوزه شهری است با ویژگی اجتماعی، اقتصادی معین» (فریادی، 1388: 679). پدیده جدایی گزینی اکولوژیکی معمولاً افراد را از نظر مذهب، نژاد، زبان و پایگاههای اجتماعی – اقتصادی به گروههای گوناگون تقسیم میکند. لذا در انتخاب محله مسکونی رقابتهایی میان گروههای شهری در جریان است و گروهی که از قدرت و درآمد بیشتری بهرهمند باشند، موقعیت اجتماعی بهتری را کسب خواهند نمود. جداییگزینی اکولوژیکی معمولاً با جداییگزینی مکانی (فاصله فیزیکی) در ارتباط است که در نهایت منجر به جداگزینی اجتماعی در شهرها میشود؛ بنابراین قشرها و گروههای ویژه شهری با سکونت در محدودۀ معین (محله) و عدم ارتباط با سایر قشرهای شهری، حاکمیت فاصله اجتماعی میان سکونتگاههای شهری را سبب میگردند (شفقی، 1381: 393)

نقشه 3-5: موقعیت شهر کرمانشاه به تفکیک مناطق
مأخذ: مرکز آمار و اطلاعات و برنامه ریزی شهرداری کرمانشاه

جدول 3-8: میزان جمعیت و تراکمهای کلی، خالص و ناخالص شهر کرمانشاه به تفکیک مناطق در سال 1376
ردیف
مناطق شهری
سطح ناخالص (هکتار)
سطح خالص (هکتار)
جمعیت منطقه
تراکم خالص (نفر در هکتار)
تراکم ناخالص نفوذ در هکتار
1
منطقه یک
2659
7/1803
183900
102
16/69
2
منطقه دو
5/1294
7/581
2875
9/4
22/2
3
منطقه سه
2710
1912
309441
84/161
18/114
4
منطقه چهار
1490
676
83507
5/123
05/56
5
منطقه پنج
1132
3/685
72169
3/105
75/63
6
منطقه شش
7/2802
4/261
41094
2/157
4/145
7
شهر
6/9568
3/5920
692968
1/117
4/72
مآخذ: گزارش طرح ساماندهی بافت مرکزی شهر کرمانشاه مرحله یک27:1386
در جدول شماره (3-8) جمعیت و تراکم خالص و ناخالص شهر کرمانشاه به تفکیک مناطق 6 گانه شهر در سال 1376 ارائه شده است. همانطور که در جدول دیده میشود تراکم خالص و ناخالص شهر کرمانشاه به ترتیب برابر 1/117 و 4/72 نفر در هکتار میباشد. در سطح مناطق شهر از نظر تراکم خالص به ترتیب مناطق 3، 6، 4 با تراکم خالص 84/161، 3/157، 5/123 نفر در هکتار بالاتر از سطح شهر بوده و مناطق دو، یک و پنج نیز به ترتیب با تراکم خالص 9/4، 102، 3/105 نفر در هکتار پایینتر از سطح شهر میباشد و بویژه اختلاف بسیار زیاد میان مناطق 3 با تراکم خالص 84/161 نفر در هکتار و منطقه 2 با تراکم خالص 9/4 نفر در هکتار بیانگر ناهمگونی و عدم انسجام فضایی شدید در سطح شهر است. از نظر تراکم ناخالص نیز مناطق 6، 3 به ترتیب با تراکم ناخالص 4/145 و 8/114 نفر در هکتار از تراکم خالص شهر 4/72 نفر در هکتار بالاترند و مناطق دو، چهار، پنج، یک به ترتیب با تراکم ناخالص 22/2، 05/56، 75/63 و 16/69 نفر در هکتار پایینتر از تراکم ناخالص کل شهر هستند. در اینجا هم اختلاف زیاد میان منطقه دو با تراکم ناخالص 22/2 نفر در هکتار و شش با تراکم ناخالص 4/145 نفر در هکتار، به خوبی فاصله میان تراکم مناطق شهر در نتیجه عدم تعادل فضایی مطلوب آنرا ترسیم میکند.
جدول 3-9: تراکمهای مسکونی، خالص و مسکونی ناخالص و کلی مناطق شهری کرمانشاه در سال 1385
ردیف
مناطق شهری
سطح کل منطقه (هکتار)
جمع سطوح خالص (هکتار)
سطوح مسکونی (هکتار)
جمعیت منطقه
تراکم مسکونی خالص (نفر در هکتار)
تراکم مسکونی ناخالص (نفر در هکتار)
1
منطقه مرکزی شهر
6/382
3/261
6/139
146411
5/332
178
2
منطقه یک
3039
1/2036
7/586
184046
314
90
3
منطقه دو
3/1860
6/735
87
90738
190
70
4
منطقه سه
8/2272
3/1902
3/848
277514
327
146
5
منطقه چهار
3/1450
670
135
95284
706
142
6
منطقه پنج
7/1200
5/706
6/178
78543
440
111
7
شهر
10106
6312
2/1975
792956
351
110
مآخذ: سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، 1385
در جدول (3-9) جمعیت و تراکم خالص و ناخالص شهر کرمانشاه به تفکیک مناطق شهر در سال 1385 ارائه شده است همانطور که در جدول دیده میشود تراکم خالص و ناخالص شهر کرمانشاه به ترتیب برابر با 351 و 110 نفر در هکتار میباشد که نسبت به سال 1376 افزایش یافته است در سطح مناطق شهر از نظر تراکم خالص به ترتیب مناطق 5 و 4 با تراکم خالص 706، 440 نفر در هکتار بالاتر از سطح شهر بوده و مناطق 2، 1، 3 به ترتیب با تراکم خالص 190، 314، 327 نفر در هکتار پایینتر از سطح شهر میباشد و به ویژه اختلاف بسیار زیاد میان مناطق 4 با تراکم خالص 706 نفر در هکتار و منطقه 2 با تراکم خالص 190 نفر در هکتار بیانگر ناهمگونی و عدم انسجام فضایی شدید در سطح شهر است. از نظر تراکم ناخالص نیز مناطق 3 و 4 با ترتیب با تراکم ناخالص 146، 142 نفر در هکتار از تراکم ناخالص شهر 110 نفر در هکتار بالاترند و مناطق دو و یک به ترتیب با تراکم ناخالص 70 و 90 نفر در هکتار پایینتر از تراکم ناخالص کل شهر هستند در اینجا هم اختلاف زیاد بین منطقه 2 با تراکم ناخالص 70 نفر در هکتار و سه با تراکم ناخالص 146 نفر در هکتار، به خوبی فاصله میان تراکم مناطق شهر در نتیجه عدم تعادل فضایی مطلوب آنرا را ترسیم میکند.
جدول 3-10: جمعیت و مساحت و تراکم جمعیت شهر کرمانشاه 1388

براساس جدول شماره (3-10) منطقه سه با جمعیت 10/22 درصد نسبت به کل شهر و مساحت 63/16 درصد به کل شهر با تراکم جمعیت 5/105 نفر در هکتار متراکمترین منطقه محسوب میشودو منطقه پنج با جمعیت 72/18 درصد نسبت به کل شهر و مساحت 5/22 درصد نسبت به کل شهر و با تراکم جمعیت 5/61 نفر در هکتار کم تراکمترین منطقه شهر محسوب میشود.
در نقشه )3-6( شهر کرمانشاه به تفکیک محلات و نقشه)3-7( تراکم جمعیت محلات شهر کرمانشاه ارائه شده است.

نقشه 3-6:

مآخذ: مرکز آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه 1393

نقشه 3-7:

3-9-10- تغییرات کالبدی– فضایی شهر کرمانشاه
3-9-10-1- روند توسعه تاریخی و شکلگیری شهر کرمانشاه
شناخت تاریخ هر پدیده، سنگ زیربنای شناخت وضع موجود آن است و درک از شرایط موجود، تخمین دگرگونی بعدی پدیده را ممکن میسازد (حبیبی، 1375: 2).
سابقه شهر قدیمی کرمانشاه به زمانهای بسیار دور برمیگردد. در قدیمترین منابع از ابنیه و کاخهای پادشاهان ساسانی در آن سخن گفتهاند شهر کرمانشاه همچون سایر شهرهای تاریخی ایران دارای ساختار اولیه مشخصی است که منطبق با همان الگوی کهندژهای ادوار میانه است. ارگ حکومتی، مسجد جامع، بازار و راه ارتباطی چهار عنصر اصلی این کهندژ بودهاند. سه عنصر بیرونی این ساختار ربض، شارستان و کورهها میباشند. ارگ حکومتی کرمانشاه بنا به روایات قدیم و اولین نقشهبرداریهائی که توسط نقشه برداران روسی از شهر در دوره قاجاری صورت گرفته است، ساختمان بزرگی با عمارتهای مختلف بوده که در غرب سبزه میدان و مشرف به آن قرار داشته است.
شهر کرمانشاه مانند سایر شهرهای ایرانی مسیر تاریخی نسبتاً مشابهی داشته است. دوران قبل از صفویه تا پهلوی را میتوان دوران شکلگیری و تحولات بطئی شهر ارزیابی نمود. دوره پهلوی را میتوان عصر مداخلات کالبدی و اجتماعی در پرتو موج نوگرایی در شهرسازی ایران دانست. در دوران جمهوری اسلامی بر بافتهای پیشین اقدامات جدید بر مبنای طرحهای توسعه شهری، جامع، تفصیلی و طرحهای بهسازی و نوسازی صورت گرفت.
مادامی که رشد و توسعه شهر در درون حصار قدیمی امکانپذیر بود، عناصر محلات جدید شهری در پیوندی ارگانیک با ساختار قدیمی قرار داشتند. این پیوند عامل تداوم زندگی مردم و مقتضیات رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن زمان بود به نحوی که تا اواخر دوران قاجار، استخوانبندی اصلی شهر حول محور بازار و گذرهای مرتبط با آن بود. این وضع تداوم بافت و تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سازمان فضایی و کالبدی جدید را پیریزی نمود.
توسعه شهر از اواخر دوران قاجار به خارج از دروازههای شهر انتقال یافت و محدوده حصار قدیمی را درنوردید. در دوران تحول (عصر پهلوی به بعد) شهر در جهات چهار گانه خصوصاً در دو سمت شمال و جنوب رو به توسعه نهاد. تحمیل این توسعه شبکههای خیابانی صلیبی شکل بود که سازمان جدیدی از توسعه شهری و در تقابل با ساختار قدیمی (محور بازار و گذرهای موازی با آن) ایجاد نمود. این خیابان شامل سه خیابان شمالی و جنوبی مدرس، جوانشیر، شریعتی فعلی و گذر شرقی– غربی مطهری فعلی بود. هر چند با گذشت بیش از شصت سال از آن دوران هسته قدیمی شهر در مرکز شهر قرار گرفته و به دلیل ساختار شعاعی و مرکزی آنها نقش اصلی در هدایت توسعه شهر را دارد.
بافت قدیم شهر کرمانشاه یک بافت ارگانیک و انسانگرا بوده است که در گذشته دور همه عناصر آن با یکدیگر در تعادل و تعامل سازمان فضایی خاصی قرار داشتهاند و بازار قدیم شهر محور اصلی حیاتی آن را تشکیل میداده است. ولی در ادوار اخیر در بافت شهر دخالتهای زیادی صورت گرفته است و حیات بافت به مخاطره افتاده است. مسیر تحولات تاریخی و کالبدی شهر کرمانشاه در چهار دوره مشخص قابل تبیین است، این دورهها عبارتند از: دوران قبل از قاجار و قاجار، دوره پهلوی و دوره بعد از انقلاب میباشد (نقشه شماره 3-3).

3-9-10-2- دوران قبل از قاجار
این دوران در حقیقت دوره شکلگیری و توسعه کالبدی شهر قدیم کرمانشاه است. در همین دوران هسته اولیه شهر نیز شکل میگیرد. در دوره صفویه شهر کرمانشاه به هویت شهری و اجتماعی خود دست مییابد و در مسیر راه ابریشم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، رشد جمعیت، تقسیمات کشوری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فعالیتهای اقتصادی، نیروی انسانی، دوره پهلوی، ساختار کالبدی