منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه روستا، استان اصفهان، گندم کار

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان ملل متحد، 2011

با توجه به اين تغييرات در ميزان توليد پسته طي سال هاي متوالي، برخي کارشناسان معتقدند که تغييرات در شرايط اقليمي و آب و هوايي يکي از مهمترين دلايل نوسان شديد توليد پسته در ايران طي سالهاي گذشته بوده است. همچنين مي توان وجود پديده سال آوري در درخت پسته را که با عث بالا رفتن باردهي اين گياه در يک سال و افت باردهي آن در سال ديگر مي باشد، دليل ديگر روند پر افت و خيز توليد اين محصول در ايران به حساب آورد.

جدول 2-8. بررسي ميزان توليد پسته در ايران و جهان طي سالهاي 2009 – 2000
واحد: هزار تن
سال
ميزان توليد پسته در ايران
ميزان توليد پسته در جهان
2000
112000
376787
2001
249000
431545
2002
249000
517519
2003
306192
541972
2004
184899
444088
2005
229657
514303
2006
250000
593293
2007
315500
686667
2008
192269
548377
2009

572946
منبع: سازمان خواروبار کشاورزي سازمان ملل متحد2011
2-42عملکرد پسته
بر اساس اطلاعات آماري به دست آمده از فائو در سال 2002، متوسط عملکرد پسته در جهان 11657 کيلوگرم در هکتار بوده است که اين عدد نسبت به سال 2000 افزايش داشته است در بين کشورهاي عمده توليد کننده پسته در سال 2007 ايالات متحده آمريکا با توليد متوسط 40545 کيلوگرم بالاترين عملکرد را به خود اختصاص داده است. پس از ايالات متحده آمريکا، چين در جايگاه دوم قرار دارد . کشورهاي ترکيه، يونان و افغانستان به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند که عملکردشان بالاتر از عملکرد جهاني بوده است.
کشور تونس کمترين ميزان عملکرد را به خود اختصاص داده است. در سال 2007 عملکرد در هکتار پسته ايران 701 کيلوگرم بوده است . عملکرد در هکتار پسته کل کشور در سال زراعي 81-1380برابر با 842 کيلوگرم بوده که نسبت به سال قبل از آن حدود 52 درصد و نسبت به سال پايه (1367) ، 55 درصد کاهش داشته است. در دوره ده ساله مورد بررسي بيشترين مقدار عملکرد پسته با 1210 کيلوگرم به سال زراعي 77-1376 اختصاص داشته است. در سال 1381 در بين استان هاي کشور، استان سمنان بالاترين توليد در واحد سطح و استان گلستان پايين ترين توليد در واحد سطح را دارا مي باشد.
جدول 2-9. عملکرد پسته در جهان و کشورهاي عمده توليدکننده در سال 2009-2000
کيلو در هکتار

سال
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
جهان
9031
10033
11657
11801
7378
8242
9206
10534
9404
9703
ايران
4067
8876
8440
10242
4285
5219
5630
7011
5070
5070
آمريکا
36496
23136
40916
15158
41820
30209
24251
40545
26406
34337
ترکيه
20633
8108
9351
23955
7984
15000
27243
18054
29328
18994
سوريه
14016
12053
15973
13356
6083
12570
19779
13712
13796
16126
چين
18333
17333
18666
20000
21333
21250
22500
21714
22222
22500
يونان
17338
18669
16407
14160
16952
17890
16612
16683
16530
16530
ايتاليا
7684
4891
5210
5536
6653
7480
3117
7578
5714
5714
افغانستان
10370
10370
10370
6875
11550
11112
11112
15338
10416
10416
تونس
738
509
500
545
562
555
551
555
555
555
منبع. سازمان خواربار جهاني، فائو2011

2-43پيشينه تحقيق
ابراهيم زاده، و بريماني (1384)، بررسي تطبيقي تعاون و جايگاه آن در نظام هاي اقتصادي – اجتماعي اصولاً تعاون در جوامع مختلف به مفهومي فراگير و فراتر از زمان و مكان در بردارنده نوعي رابطه متقابل بين فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه مي باشد. در واقع تعاون متضمن نوعي بر هم كنش گروهي است كه تأمين كننده منافع و نيازهاي اعضاء مي باشد، و نوع بشر فارغ از ديدگاه هاي سياسي يا اقتصادي بدان نيازمند است. وجود مجموعه اي از سازمان هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي در ميان جوامع مختلف و در سطح بين المللي مصاديق روشن و زنده اي از اين نياز اجتماعي و تاريخي بشر امروز به شمار مي آيد. ليكن در عمل بخش تعاون جايگاه قابل توجهي در نظام اقتصادي كشورهاي مسلمان نداشته است. نتايج عمده حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه همواره تعاون و معاضدت نوع بشر در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي در اشكال سنتي و مدرن آن نقش آفرين بوده است. ليكن گر چه شكل سنتي آن در فرآيند تحولات اقتصادي، اجتماعي و فناوري در معرض تلاشي قرار گرفته است، اما اشكال نيمه مدرن و مدرن آن، با بهره گيري از تجربيات گذشته به صورت تحول يافته و يا در شكل نوين كماكان نقش مهمي در اقتصاد اجتماعي ايفا مي نمايد.
در عين حال اين مهم در نظام هاي اقتصادي مبتني بر عدم دخالت مستقيم دولت و قايل شدن آزادي نسبي بيشتري در فرآيند فعاليت ها به بخش تعاون، از موفقيت چشمگيرتري برخوردار بوده اند.
اماني و چيذري ( 1385)، تعيين ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و زراعي گندم کاران شهرستان هاي اهواز، دزفول و بهبهان با توجه به پذيرش روش هاي کشاورزي پايدار کم نهاده (LISA) هدف اصلي مقاله حاضر ارايه اجتماعي، اقتصادي و زراعي گندم کاران با توجه به پذيرش روش هاي کشاورزي پايدار کم نهاده (LISA) مي باشد. نتايج عمده اين مطالعه نشان مي دهد که سطح سواد، ميزان اراضي زير کشت آبي، ميزان اراضي زيرکشت ديم، کل زمين تحت مالکيت، زير کشت گندم، درآمد محصول، منزلت اجتماعي، هنجار اجتماعي، دانش فني و دانش کشاورزي پايدار کم نهاده، با اطمينان 99.9% و مشارکت اجتماعي و ميزان استفاده از کانال هاي ارتباطي با اطمينان 99% با پذيرش روش هاي کشاورزي پايدار کم نهاده (LISA) رابطه مثبت و معني داري داشته است هم چنين سن، تعداد افراد خانوار و فاصله مزرعه تا مرکز خدمات، با اطمينان 99.9% و سابقه کشت گندم و سابقه اشتغال به کشاورزي، با اطمينان 95% با پذيرش روش هاي کشاورزي پايدار کم نهاده (LISA) رابطه منفي و معني داري داشته است.
آخوندي و ديگران (1386) بررسي عوامل مؤثر بر دانش پسته کاران استان يزد در پيشگيري از آلودگي پسته به آفلاتوکسين، پسته از محصولات ارزشمند صادراتي ايران مي باشد که در چند سال اخير به علت آلوده بودن به سم آفلاتوکسين صادرات آن دچار خدشه شده است. هدف اصلي اين مطالعه بررسي ميزان آگاهي کشاورزان در زمينه روش هاي پيشگيري از آلودگي به آفلاتوکسين و شناخت ارتباط و همبستگي عوامل تأثيرگذار بر دانش پسته کاران در پيشگيري از آفلاتوکسين مي باشد. روش تحقيق از نوع پيمايشي بوده و کشاورزان پسته کار استان يزد به عنوان جامعه آماري مورد مطالعه در نظر گرفته شده اند. نتايج تحقيق بيانگر اين است که متغير دانش پيشگيري از آفلاتوکسين با متغيرهاي ميزان سواد، ميزان دسترسي به کانالهاي ارتباطي، سابقه کشت پسته، عملکرد پسته و دانش فني، همبستگي مثبت و معني دار دارد.
باقري و ملك محمدي ( 1384)، رفتار پذيرش آبياري باراني در ميان كشاورزان استان اردبيل علي رغم محدوديت آب براي كشاورزي در ايران، آبياري اغلب با روش هاي سطحي صورت مي گيرد كه در اين روش ها راندمان آب نسبتاً پايين است و حداكثر به 60% مي رسد. آبياري باراني روش مناسبي براي افزايش راندمان آب آبياري است. هدف از اين مطالعه، بررسي رفتار پذيرش آبياري باراني در ميان كشاورزان آموزش ديده براي پذيرش آبياري باراني در استان اردبيل بوده است. نتايج نشان مي دهد كه گروه هاي مورد مطالعه دسترسي يكساني به مراكز خدمات و تحقيقات كشاورزي داشتهاند. تأثير سواد، سابقه، ميزان اراضي، تعداد قطعات اراضي و پراكندگي آنها، آگاهي نسبت به روشهاي آبياري بر رفتار پذيرش معني داربوده است. در عين حال، اكثر پاسخگويان از نگرش مطلوبي نسبت به مصرف بهينه آب در كشاورزي برخوردار بوده و از اين نظر تفاوت ميان گروهها معني دار نبود. پذيرندگان دسترسي بيشتري به نشريات و كتب مربوط به آبياري داشته اند.
بسالت پور و حاج عباسي (1387)، چالشهاي كشاورزي پايدار، توليد باكيفيت، نگاه به آينده (مطالعه موردي استان اصفهان) اولين همايش ملي مديريت و توسعه کشاورزي پايدار در ايران. توسعه پايدار در هر نظام، نيازمند پايايي مؤلفه هاي آن نظير محيط زيست، فرهنگ، سياست و مديريت هاي علمي و بهينه كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد. اين پژوهش با هدف بررسي چالش هاي كشاورزي پايدار در استان اصفهان به منظور افزايش كارايي و بهره وري، ايجاد تنوع در مقوله كشاورزي استان و به حداقل رساندن مخاطرات ناشي از اين چالش ها انجام گرفت. نتايج نشان داد كه سيستم هاي نامناسب شخم زمين هاي زراعي به ويژه در اراضي با شيب زياد و خاك هاي كم عمق و شخم زمين هاي حاشيه اي، آلودگي ناشي از دفن مواد زائد شهري، صنعتي و انتفال رسوبات و مواد آلي ناشي از عمليات خاك ورزي نامناسب بر روي مناطق شيب دار، استفاده نامناسب از سيستم هاي آبياري و مصرف نامعقول كودها از جمله عوامل اصلي هدر رفت منابع خاك و شور شدن اراضي در استان بود.
بهشتي فرد (1380)، بررسي عوامل مؤثر در پراكنش گونه هاي پسته وحشي در استان كهگيلويه و بويراحمد با توجه به سازگاري بسيار خوب گونه هاي پسته وحشي در اقاليم نيمه خشك و خشك كشور و ارزش اقتصادي بسيار زياد زرين توليد از آن، يافتن پايگاه ها و رويشگاه هاي پسته در سطح استان كهكيلويه و بوير احمد، بمنظور تكميل اطلاعات پايه اي (ادافيك كليماتيك)، تا بر مبناي آن، زمينه هاي حفظ، احياء و توسعه مورد توجه و برنامه ريزي قرار گيرد. طرح در سطح كل جنگلهاي به نام استان اجرا و اميد است با اجراي آن، بتوان به گسترش اين گونه مهمترين جوامع جنگلي آن، به اضافه مهمترين موارد استفاده آن پي برد.
چوپاني و غريب (1377)، تحليل كاركرد بازاريابي شركت هاي تعاوني روستايي و ارتباط آن با توسعه روستايي. مطالعه موردي كازرون. شركت هاي تعاوني روستايي يكي از باسابقه‌ترين نهادهاي جديد روستايي در ايران محسوب مي شوند. از جمله وظايف اين شركت ها، ارائه خدمات بازاريابي، تهيه نهاده‌ها و تأمين اعتبارات اعضاء مي‌باشد. ايجاد فرصت هاي برابر در دسترسي به اين تسهيلات از جمله اهداف توسعه روستايي نيز مي‌باشد. نتايج بدست آمده از تحقيق حاكي از آن است كه:
1- بين خريد نهاده‌هاي كود و بذر از شركت ها و افزايش درآمد اعضاء هم در فروش به تعاوني و هم در فروش به بازار آزاد رابطه معناداري وجود ندارد. اما در مورد سم در فروش به هر دو مركز فوق فرضيه در سطح اطمينان 90 و 95 درصد تأييد گرديد.
2- بين تامين به موقع اعتبارات (از وظايف شركتها) و افزايش سطح زير كشت و نيز افزايش درآمد اعضاء رابطه مثبت وجود ندارد.
3- رابطه بين فروش محصول گندم به تعاوني ها و كاهش هزينه‌هاي فروش و افزايش درآمد اعضاء صد درصد تأييد گرديد.
كياني مهر (1379)، نقش شركت هاي تعاوني توليد روستايي در بهبود وضعيت فني و اقتصادي كشاورزان گندمكار شهرستان سبزوار. تعاوني هاي توليد روستايي را مي توان نمونه بارز تشكل ها دانست كه براي رفع نيازهاي اساسي كشاورزان بوجود آمده اند. اين شركت ها از ابعاد مختلف و با درجات متفاوتي در بهبود وضعيت كشاورزان بهره بردار نقش داشته اند. از جمله اين ابعاد مي توان دو بعد فني و اقتصادي را در نظر گرفت. در بعد فني مي توان شاخص هايي همچون سطح دانش فني، مكانيزاسيون و استفاده بهينه از نهاده هاي كشاورزي (كود، سم، بذر و آب) را در نظر گرفت. در بعد اقتصادي نيز شاخص هايي همچون عملكرد، هزينه هاي توليد، درآمد، دسترسي به نهاده هاي كشاورزي و دسترسي به اعتبارات و وام هاي بانكي را در نظر گرفت. نتيجه تحقيق نشان داد كه: از ميان ويژگي هاي فردي، بين متغيرهاي سن و سابقه كار كشاورزي و متغير عضويت در شركت هاي تعاوني توليد روستايي رابطه منفي معني داري وجود دارد ولي بين متغير ميزان تحصيلات و عضويت رابطه مثبت معني داري وجود دارد. از ميان ويژگي هاي فني، ميان متغيرهاي سطح دانش فني و استفاده بهينه از نهاده بذر و متغير عضويت رابطه مثبت معني داري وجود دارد ولي بين متغيرهاي سطح مكانيزاسيون و استفاده بهينه از نهاده هاي كود و سم و همچنين روش مناسب آبياري و دفعات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع افغانستان، توسعه روستا، برنامه اول توسعه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان تهران، استان مازندران، استان گلستان