منابع پایان نامه ارشد با موضوع توزيع، پاسخگويان، ميانگين

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعي……………………………………………………..134
جدول شماره(32-4) رابطه بين تماشاي تلويزيون و رضايت اجتماعي…………………………………………………………………………134
جدول شماره (33-4) رابطه بين اعتماد به تلويزيون و رضايت اجتماعي……………………………………………………………………….135
جدول شماره(34-4) آزمون تفاوت ميانگين سرمايهاجتماعي بر حسب تفاوت در ميزان تماشاي برنامههاي سياسي تلويزيون..136
جدول شماره(35-4) توزيع فراواني بين تماشاي برنامههاي سياسي تلويزيون و سرمايه اجتماعي…………………………………….136
جدول شماره (36-4) رابطه بين تماشاي برنامههاي سياسي تلويزيون و سرمايه اجتماعي……………………………………………….137
جدول شماره (37-4) مقايسه ميانگين سرمايه اجتماعي بينندگان شبکههاي سيما………………………………………………………….138
جدول شماره(38-4) رابطه بين تحصيلات و سرمايه اجتماعي……………………………………………………………………………………139
جدول شماره (39-4) آزمون تفاوت ميانگين سرمايه اجتماعي بر حسب قوميت…………………………………………………………..140
جدول شماره (40-4) آزمون تفاوت ميانگين سرمايه اجتماعي بر حسب وضعيت اشتغال……………………………………………….141
جدول شماره (41-4) آزمون معناداري تامهين براي تفاوت ميانگين سرمايه اجتماعي بر حسب وضعيت اشتغال………………..142
جدول شماره (42-4) آزمون تفاوت ميانگين سرمايه اجتماعي بر حسب جنسيت………………………………………………………….143
جدول شماره (43-4) رگرسيون خطي؛ بررسي همزمان متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته………………………………………………144
جدول شماره (44-4) نتايج تبييني فرضيههاي تحقيق در يک نگاه………………………………………………………………………………146

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (1-2) ارتباط متقابل انواع سرمايه…………………………………………………………………………………………30
نمودار شماره (2-2) سطوح سهگانه سرمايه اجتماعي………………………………………………………………………………….37
نمودار شماره (3-2) اجزاي سرمايه اجتماعي……………………………………………………………………………………………..43
نمودار شماره (4-2) ابعاد سرمايه اجتماعي………………………………………………………………………………………………..51
نمودار شماره (5-2) تشکيل سرمايه اجتماعي بر اساس ديدگاه وبر……………………………………………………………….55
نمودار شماره (6-2) مدل سرمايه اجتماعي نانلين………………………………………………………………………………………65
نمودار شماره (7-2) مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………86
نمودار شماره (1-4) توزيع پاسخگويان بر حسب جنس…………………………………………………………………………….101
نمودار شماره (2-4) توزيع پاسخگويان بر حسب سن………………………………………………………………………………..102
نمودار شماره (3-4) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل………………………………………………………………….103
نمودار شماره (4-4) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال……………………………………………………………….104
نمودار شماره (5-4) توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات……………………………………………………………………….105
نمودار شماره (6-4) توزيع پاسخگويان بر حسب منطقه محل زندگي…………………………………………………………..106
نمودار شماره (7-4) توزيع پاسخگويان بر حسب قوميت…………………………………………………………………………..107
نمودار شماره (8-4) توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از تلويزيون در شبانهروز……………………………….108
نمودار شماره (9-4) توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تماشاي شبکههاي تلويزيون……………………………………112
نمودار شماره (10-4) توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به تلويزيون………………………………………………113
نمودار شماره (11-4) توزيع پاسخگويان بر حسب اعتماد اجتماعي…………………………………………………………..116
نمودار شماره (12-4) توزيع پاسخگويان بر حسب انسجام اجتماعي………………………………………………………….117
نمودار شماره (13-4) توزيع پاسخگويان بر حسب شبکههاي اجتماعي……………………………………………………….119
نمودار شماره (14-4) توزيع پاسخگويان بر حسب سرمايه اجتماعي…………………………………………………………120
نمودار شماره (15-4) توزيع خانوادهها بر حسب رضايت اجتماعي……………………………………………………………122
نمودار شماره (16-4) توزيع پاسخگويان بر حسب آگاهي سياسياجتماعي…………………………………………………123

1- فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه
مفهوم سرمايه اجتماعي اگر چه پيشينهاي به قدمت جامعهشناسي کلاسيک در اروپا دارد، اما معنا و مفهوم بسيط خود را در دوران معاصر با مطرح شدن مباحثي چون جامعهمدني، توسعه، مشارکت همگاني و نهادهاي مدني به دست آورده است. اگر چه اين مباحث چندي است که در جامعه ما به صورت نظري از سوي صاحبنظران و انديشمندان مطرح شده است؛ اما رکن اساسي اين مباحث که همان سرمايه اجتماعي است، چندان مورد بحث قرار نگرفته است.
سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از مؤلفههاي رشد و پيشرفت به طور عام و توسعه اجتماعي به طور خاص مورد توجه جدي حوزههاي پژوهش علوم اجتماعي براي سنجش کيفيت تعاملات اجتماعي بوده است.اعتماد، هنجارها، شبکهها و منابع، سازنده عناصر سرمايه اجتماعي هستند که در نهايت به ساختاري از روابط کنشگران ميانجامد که باعث همبستگي و همکاري براي منافع متقابل، تسهيل روابط افراد و در نهايت دستيابي گروه به اهداف ميشود. هر چه سرمايه اجتماعي در گروهي از افراد به لحاظ کمي و کيفي از سطح مطلوبي برخوردار باشد، کنشگران براي سازماندهي اجتماع خويش بر حسب آرمانهاي جمعي تواناتر خواهند بود. گستردگي سرمايه اجتماعي در لايههاي مختلف جامعه و در انحصار قرار نگرفتن آن در دست اقليتي از افراد، نشان از روند مطلوب سرمايههاي ارتباطي است که افراد بدون توجه به شاخصهاي تمايز بخش ميتوانند از آن در جهت رسيدن به اهداف فردي و جمعي بهره برند.
بيهيچ شبهه خانواده مهمترين نهاد اجتماعي و ميراث ملي و اسلامي ماست که وظيفه داريم آن را سالم و توانمند به نسلهاي بعد منتقل سازيم. دين، دولت و خانواده ارکان سهگانه حيات تاريخ ايرانيان بودهاند و همواره خواهند بود. با وجود همه حوادث، هنوز هم خانواده در تشکيل شخصيت نسل بعد تأثيري عميق و بيرقيب دارد. بنابراين، شناخت اهميت و جايگاه خانواده، ميتواند براي ارتقاء و تعالي بخشيدن به آرمانهاي فرهنگي- اجتماعي يک ملت بسيار مفيد واقع گردد.
خانواده به مثابه مهمترين نهاد اجتماعي، همواره در نظم، صلح، آرامش، تغيير و تحول قدرتهاي سياسي در جامعه ايران اثرگذار بوده است؛ به عبارتي هر آنچه در جامعه روي مينمايد؛ عقبهاش در تأثيرات خانواده بر تحولات عصر خود بوده و گاه خلوتگاه سياسيون به حاشيه رانده، هنرمندان و انسانهاي بزرگي است که به گونهاي از اجتماع خود و قدرت حاکم سيلي خوردهاند. بيش از دو دهه است که اين ميراث به جا مانده از نياکان ما بر اساس نتايج تحقيق و اسناد اعلام شده از سوي مسئولان دچار بحرانهايي شده است، طلاق به بالاترين حد خود در سالهاي اخير رسيده، تنشها و ستيزهها در روابط خانوادگي اوج گرفته، بي اعتمادي در بين اعضاي خانواده افزايش يافته، مشارکت و انسجام تنزل يافته و … . اين در حالي است که خانواده تنها مکان مملو از عاطفه و محبتي است که در آن، امکان رشد و شکوفايي شخصيت افراد بزرگسال و در عين حال آشنايي کودکان با قواعد و هنجارها و ارزشهاي اجتماعي صورت ميگيرد. در اين واحد، افراد ميتوانند به يکديگر متکي باشند و از حمايت يکديگر بهره ببرند. خانواده مهمترين عامل انتقال هنجارها و ارزشها محسوب ميشود. پرداختن به اين نهاد مهم، تقويت بنيانهاي عاطفي و اجتماعي آن و تثبيت روابط مبتني بر اعتماد، همدلي و تعاون در ميان اعضاي آن کاري است بس سترگ و حايز اهميت.
رسانهها جزء لاينفک زندگي بشر امروزي به شمار ميآيند. هر روز جوامع مدرن شاهد عرضة ابزار تکنولوژيک ارتباطي جديدي به بازار مصرف ميباشند. اما در اين ميان تلويزيون همچنان حاکميت رسانههاي خانگي را در اختيار دارد و چون عضوي از خانواده پذيرفته شده است.
دو نگرش کاملاً متضاد با يکديگر، در بين انديشمندان و پژوهشگران اين رسانه به چشم ميخورد. نگاهي خوشبينانه که تلويزيون را در دانشاندوزي، افزايش خزانه لغات کودکان، افزايش مهارت گفت و شنود، آشنايي با سرزمينهاي دور، هدايت افکار به سمتوسوي برنامهريزي شده و ايجاد جريانات فکري مثبت در بين مخاطبين، ايجاد سرگرمي و رهايي از خستگي روزمره و … مفيد و موثر ميداند، و نگاهي بدبينانه که معتقد به خاموش کردن تلويزيون به طور دائم است و تلويزيون را دشمن خلاقيت، مطالعه و … ميداند و آن را آموزشدهندة خشونت، از بين برنده دوران کودکي، بازيچه دست منفعتطلبان براي سودجويي، دزد وقت، از بين برنده زبان و ادبيات و شعر و نابود کننده مهارتهاي خواندن و نوشتن و اعتيادآور معرفي ميکند. ( پوپر و کندري، 1374، ص29) دو نگرش فوق، بصورت افراطي به اين رسانه نافذ مينگرند. نگاه ترکيبي و تلفيقي به جعبه جادويي برداشت واقعگرايانهتري ارائه ميدهد. به عبارت ديگر، برخي برنامههاي تلويزيون خشونت، نابساماني و عدم خلاقيت و … را رواج ميدهند ولي برخي ديگر مروج مهارت، آموزش، جامعهپذيري و … ميباشد.
تلويزيون بايد نگاه خود را متوجه خانواده در جامعه امروزي سازد، خصوصيات، مشکلات، نکات مثبت و منفي آن را مدنظر قرار دهد و الگويي مناسب جامعه ارائه دهد. تلويزيون ميتواند با ارائه الگوهاي صحيح، رفتار مناسب را به افراد بياموزد، وگرنه گفتارها، پندها و نصايح اخلاقي در مورد روابط خانوادگي اثر چنداني نخواهد داشت. اگر تلويزيون الگوي خانواده را به صورت پدر مقتدر و بدون توجه به افکار ديگران، رفتار تعارضي ميان زن و شوهر و رفتار خشن والدين و فرزندان به يکديگر ارائه دهد، چگونه ميتوان از کودکي که در بيست سال آينده خود تشکيل خانواده خواهد داد، انتظار ارائه رفتاري جز آن داشت؟ ( اعزازي، 1373، صص13-12)
2-1- بيان مسأله
محصول تو امروز ميرسد و محصول من فردا. پس به نفع هر دوي ماست که امروز من به توکمک کنم و تو هم فردا به کمک من بشتابي. ولي به تو لطفي ندارم و ميدان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کامن لا Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، انواع ارتباطات، سلسله مراتب