منابع پایان نامه ارشد با موضوع توان مالی تامین کنندگان، افزایش توان مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ه کل

معیارها

1
2
3
4
5

معیارها
1
0.03
0.97
0.97
0.97
0.97

2
0.97
0.03
0.97
0.97
0.97

3
0.73
0.97
0.03
0.97
0.97

4
0.73
0.73
0.73
0.03
0.73

5
0.73
0.73
0.73
0.97
0.03
مرحله 4: محاسبه مقادیر کریسپ
در این مرحله با استفاده از معادله شماره (4-7) مقادیر کریسپ نهایی مطابق جدول (4-8)بدست آمده است.
(4-7)

جدول (4-8) ماتریس کریسپ نهایی
#
معیارها

1
2
3
4
5

معیارها
1
0.03
0.97
0.97
0.97
0.97

2
0.97
0.03
0.97
0.97
0.97

3
0.73
0.97
0.03
0.97
0.97

4
0.73
0.73
0.73
0.03
0.73

5
0.73
0.73
0.73
0.97
0.03

4-4-1-3قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط:
پس از اينكه 7 تصميم گيرنده نظرات خود را در مورد تاثير متقابل عامل‌ها در ماتريس تصميم ارائه كردند متوسط كل اين ماتريس ها در جدول (4-9)تشكيل مي‌دهيم. در ادامه، ماتریس متوسط نرمال شده در جدول(4-10) و ماتریس رابطه کل در جدول (4-11)تشکیل شده اند.
جدول (4-9) ماتریس تصمیم متوسط
معيار
معيار
A1
A2
A3
A4
A5
A1
0.03
0.80
0.83
0.77
0.80
A2
0.90
0.03
0.87
0.90
0.83
A3
0.83
0.83
0.03
0.77
0.80
A4
0.73
0.73
0.70
0.03
0.80
A5
0.73
0.70
0.70
0.83
0.03
4-4-1-4 قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده:
در ادامه با استفاده از فرمول شماره (4-8) ماتریس متوسط را نرمال نموده که درجدول (4-10) نمایش داده شده است.
(4-8)

جدول (4-10) ماتریس متوسط نرمال شده
 
A1
A2
A3
A4
A5
A1
2.622118
1.752278
1.771705
1.829506
1.822329
A2
1.946413
2.684833
1.895928
1.977722
1.950965
A3
1.827816
1.772773
2.595338
1.844603
1.837222
A4
1.693233
1.6421
1.648101
2.54917
1.720987
A5
1.691285
1.634079
1.646195
1.738181
2.534602

4-4-1-5قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل
در این قدم جهت محاسبه ماتریس رابطه کل از معادله شماره (4-9) استفاده شده مطابق جدول (4-10) ماتریس رابطه کل حاصل گردید.
(4-9)

جدول (4-11) ماتریس رابطه کل
معيار
معيار
A1
A2
A3
A4
A5
A1
1.65
1.77
1.79
1.85
1.84
A2
1.96
1.71
1.91
2
1.97
A3
1.85
1.79
1.62
1.86
1.85
A4
1.71
1.66
1.66
1.57
1.74
A5
1.71
1.65
1.66
1.75
1.56

4-4-1-6قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci)
پس از تشکیل ماتریس رابطه کل، جمع سطرهای این ماتریس(ri)، نشان دهنده کل تاثیری است که معیار i ام روی معیارهای دیگر داشته است و جمع ستون های این ماتریس (cj)، نشان دهنده، کل تاثیری است که معیار j ام از معیارهای دیگر دریافت کرده است. این مقادیر در جدول شماره (4-12) آورده شده است.

جدول(4-12) محاسبه ri و cj
R
C
8.890
8.873
9.555
8.576
8.971
8.647
8.341
9.033
8.332
8.959

4-4-1-7 قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها:
میزان ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها در جدول (4-13) آمده است :
جدول (4-13) محاسبه ri + ci و ri – ci
r+c
r-c
وزن نرمال شده
17.764
0.017
0.201
18.130
0.979
0.206
17.618
0.324
0.200
17.374
-0.692
0.197
17.291
-0.628
0.196

4-4-1-8قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی
دیاگرام نشان داده در شکل (4-1)رابطه علت و معلولی بین معیارها می باشد بطوریکه محور افقی نشان دهنده ri+cj و محور عمودي نشان دهنده ri-cj مي‌باشد. معيارهايي كه بالاي خط افق قرار دارن نشان دهنده علت‌ها و معيارهايي كه پايين خط افق قرار دارن نشان دهنده معلول‌ها مي‌باشد. در این نمودار با توجه به مقادیر حاصله در (جدول ) در صورتی که ri-cj مثبت باشد بدین معنی است که عامل i ام علت است و در صورت منفی بودن بدین معنی است که آن عامل معلول است. با توجه به دیاگرام رسم شده تحویل (A1)، کیفیت (A2)، توانمندی سازمان (A3) به عنوان علت و حسن سابقه (A4) و بهره وری (A5) معیارهای معلول می باشند.

نمودار (4-1)دیاگرام علی معلولی معیارهای اصلی
4-4-1-9قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار 31CRM
هر یک از درایه ها در ماتريس رابطه کل اين اطلاعات را به ما مي‌دهد كه عامل i عامل j را تا چه اندازه تحت تاثير قرار مي‌دهد. جهت تعيين مقدار آستانه p جهت جداسازي علت‌هاي كوچك، تنها عواملي كه مقدار تاثيرشان در ماتريس رابطه کل بزرگتر از مقدار آستانه (p) باشد در نمودار CRM نمايش داده می شود. مقدار p برابر ميانگين عناصر ماتريس رابطه کل تعريف مي‌شود. مقدار متوسط ماتريس رابطه کل برای معیار های اصلی، 1.76 بدست آمده است كه با توجه به اين مقدار آستانه ماتريس رابطه کل بصورت جدول (4-14) تبديل مي‌شود. با توجه به ماتریس حاصله نمودار CRM مطابق شکل (4-2)شده است.

جدول (4-14) ماتریس رابطه کل با توجه به مقدار آستانه
معيار
معيار
A1
A2
A3
A4
A5
A1
0
1.77
1.79
1.85
1.84
A2
1.965
0
1.91
2
1.97
A3
1.845
1.79
0
1.86
1.85
A4
0
0
0
0
0
A5
0
0
0
0
0

4-5 سوال چهارم و پاسخ آن
شدت تاثیر عوامل در افزایش توان مالی تامین کنندگان به چه اندازه است؟

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع دیمتل فازی، عدم اطمینان، تکنیک دیمتل، روش ویکور Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تلفن همراه، تحلیل داده، رگرسیون، آزمون فرضیه