منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، حقوق ایران، فقهی و حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه ارشد

النشر.
111. محدث بحرانی، سیدیوسف، بی تا، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، بی جا، دارالکتب الاسلامی.
112. معرفت، محمدهادی، 1413ق، صیانه القرآن عن التحریف، بی جا، دفتر انتشارات اسلامی.
113. معلوف، لوییس، 1994ق، م، المنجد، بیروت، دارالمشرق، چاپ سی و سوم.
114. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (مولی احمد)، بی تا، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، تحقیق محمد باقر البهبودی، انتشارات کنگره محقق اردبیلی.
115. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 272ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، بی جا.
116. موسوی بجنوردی، میرزاحسن، 1424ق، قواعد الفقهیه، قم، ج4، دارالکتب العلمیه.
117. نجفی، محمدحسن، 1981م، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج1.
118. نسائی، احمد بن شعیب بن علی بن بحر، بی تا، سنن، ج5، لبنان، دارالفکر.
119. نهج البلاغه
هنشریه ها
120. البار، محمدعلی، التلقیح الصناعی و الاطفال الانابیب، مجله مجمع الفقه الاسلامی، ش2، جزء1، 1407 و 1986.
121. حرم پناهی، محسن، تلقیح مصنوعی، فصلنامه «فقه اهل البیت»، ش9، سال سوم، بهار و تابستان 1376.
122. خرازی، محسن، التلقیح، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره 16، سال 4، (1420 ق، 2000م).
123. رضانیامعلم، محمدرضا، نظریه ها، قوانین و مبانی مشروعیت باروری های پزشکی، مجله رهنمون، ارگان مدرسه عالی شهیدمطهری، تابستان و پاییز، 1382ش، شماره های 2 و3 .
124. روزنامه کیهان، مصاحبه با دکتر آشتیانی رئیس اسبق موسسه رویان، شماره 1، 179 (19،12،82).
125. سایت قوانین، آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور.
126. شهیدی، مهدی، تلقیح مصنوعی انسان، 1375ش، مجموعه مقالات حقوقی، مقاله 10، تهران.
127. شهیدی، مهدی، تلقیح مصنوعی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، مهر 1345، شماره 1.
128. علوی قزوینی، سیدعلی، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، نامه مفید، سال 1374، نشریه دانشگاه مفید قم، شماره سوم.
129. علیزاده، مهدی، وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
130. قبله ای، خلیل، بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 2و 3 اسفندماه 1343.
131. کریمی، رویا، اجاره رحم، نشریه زنان، مدیر مسئول: خانم شهلا شرکت، شماره 87، مرداد 1380.
132. المغنیه، محمدجواد، التنقیح الصناعی فی الشریعه الاسلامیه، رساله الاسلام، مجمع البحوث الاسلامیه للآستانه الرضویه، مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه، سال 10، ش40، (1378ش، 1985م).
133. مهرپور، حسین، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 19و 20، بهار و پاییز 1376 ش.
134. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، رحم اجاره ای، روزنامه خراسان، شماره 15165.
135. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل مستحدثه فقهی حقوقی، مجله رهنمون، ش2و3، پاییز و زمستان 1371.
136. مومن قمی، محمد، سخنی درباره تلقیح، فصلنامه اهل البیت، سال 1، ش4، زمستان 1374.
137. مجمع الفقه الاسلامی، 1418، مصوبه ها و توصیه ها از دومین تا پایان نهمین نشست، تهران، ترجمه محمد مقدس.
138. نرم افزار گنجینه راویان نور، جامع احادیث اهل بیت (ع)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
139. نرم افزار مجمع البیت (ع)، کتابخانه بزرگ فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
140. یزدی، محمد،باروری های مصنوعی و حکم آن، فصلنامه اهل البیت، شماره سوم.
ه منابع لاتین
141. Gestational, surrogacy.
142. http:royaninstitute.org.cmsfa.
143. http:www.balagh.net,Persian,fegh,magon doctors.og.ntm.

Subject :

A Study modern methods of reproduction from the perspective of imamiya gar
and iran`s laws
Abstract :
The improvement of medical knowledge made unfertility disappear or scarce .Modern procedures of artificial inoculation, with the help of human`s knowledge has solved family`s problems , and there are just few people that can`t have children. Artificial inoculation ,is one of the advantages of medical knowledge and is a way of unfertility treatment for wife or husband , but we should consider that ,this treatment has some special rights and duties for fathers and mothers , therefore , is influenced by the influenced by the ideas of laws and religious. Generally , there are 5 parts of reproduction . The first part is the ovum and seed or embryo that belongs to wife or husband and after external inoculation , will be transferred to wife`s womb. In this procedure there aren`t any dissensions among juriconsultas and it`s allowed . In the second part , that sperm belongs to an exotic and the ovum and womb belongs to the wife, most of juriconsults and jurists have allowed it , except a few .In the part, sperm belongs to the husband and with an exotic ovum will be place in wife`s womb and inoculation will be done , this part is allowed if , womb belongs to the husband`s wife , it`s not allowed , most jurisconsults have this idea with a different paraphrase and interpretation . In forth part , the seed belongs to the couple , and the womb belongs to another person , this is allowed if , the womb belongs to the husband`s confidant such as his second wife , with whom having sexual intercourse is allowed , but if the descent belongs to the womb owner or both ,there will be some frictions . But the second aspect is that , the womb belongs to another woman or a woman who`s not the man`s confidant , in this part , some agree and some disagree . The fifth part is , giving embryo in this procedure the sick couple will use the embryo produced of sperm and ovum of another couple who are wife and husband in the labrutory and the embryo will be transferred to the wife`s womb. The Islamic Republic of Iran has authorized the law of giving embryo to the inoculation couple in 5 clauses ( enacted in 24,2,1382) that has recommended only one of these procedures. In the first clavse , this law has been presented: because of this law the all specialized centres of infertility treatment with consideration of canonical conditions that have been mentioned in this law , will be allowed to transfer the embryo , that has been produced by external inoculation of canonical couples , after the written agreement of the couples who own the embryo , to the womans` womb, whom their ﴾ or their husbands`﴿infertility has been proved after their marriage .
The major purpose of this paper is to show the base of legitimacy of this deed , and the truth of reverence and solving about this act and the financial and non – financial effects of these procedures .

Key words : Modern procedures of reproduction , Imam religious , Laws of Iran , financial and non financial effects and orders .

Written by :
Fatemeh vatani nezafat

Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Human Sciences
Department of Jurisprudence And Principles of Islamic Law
Presented in partial fulfillment of the requirements for (M.A.) degree

Title:
A Study modern methods of reproduction from the perspective of imamiya gar
and iran`s laws
Supervisor:
MRS. Batool Mehrgan

Author:
Fatemeh Vatani Nezafat

Date:
(february, 2015)
1 – خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص 8 الی 11
2 – شرتونی، سعید، اقرب المورد، ج 2، ص 1153، و معلوف، لویس، المنجد، ص 728، و ابن منظور، محمد مکرم، لسان العرب، ج 12، ص 307 و 579.
3 – طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 2، ص 408.
4 – سوره حجر، آیه 22.
5 – جوهری، اسماعیل بن عماد، صحاح اللفه، ج 1، ص 401.
6 – جوهری، اسماعیل بن عماد، صحاح اللغه، ج 1، ص 401.
7 – ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 579 و 307 و انیس، ابراهیم، معجم الوسیط، ج 2، ص 834.
8 – ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغه، ج 5، ص 261.
9 – مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 11، ص 61.
10 – جوهری، اسماعیل بن عماد، صحاح اللغه، ج 1، ص 401.
11 – ابن منظور، محمد مکرم، لسان العرب، ج 12، ص 579.
12 – حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج 1، ص 468، اصل حدیث در کتاب وسائل الشیعه، ج 2، ص 262.
13 – معین ، محمد، فرهنگ معین، ج 2، ص 1133.
14 – علوی قزوینی، سید علی، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، نامه مفید، نشریه دانشگاه مفید قم، شماره 3، ص 164 و نایب زاده، عباس، بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی، ص 9.
15 – خمینی، روح ا…، تحریر الوسیله، ج 2، ص 621.
16 – تبریزی، سید یوسف، راه النجاه، ج 2، ص 554.
17 – لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 602.
18 – بروجردی، نهایه التقریر، ج 2، ص 175، ب نقل از امامی، اسدا…، نسب در حقوق ایران و فرانسه، ص 362.
19 – امامی ، اسدا…، نسب در حقوق ایران و فرانسه، ص 368
20 – سیستانی، سید علی، الفقه للمغتربین، ص 282.
21 – یزدی، محمد، باروزهای مصنوعی و حکم آن، فصلنامه اهل البیت، ش سوم، ص 101 و 100.
22 – موسوی بجنوردی، سید محمد، رحم اجاره ای، روزنامه خراسان، ش 1516، تاریخ 1380، 10، 2.
23 – Jacobi Lubwig
24 – صفایی، سید حسین، و امام، اسد ا…، مختصر حقوق خانواده، ص 328.
25 – Spalanzoli
26 – Elilva
27 – Hohn Hunter
28 – Cerard
29 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 14.
30 – امامی، اسدا…، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، ص 237.
31 – علوی قزوینی، سید علی، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، نامه مفید، ش 3، 1374، ص 168- 167.
32 – علوی قزوینی، سید علی، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، نامه مفید، ش3، پاییز 1374، ص 167.
33 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل ، ص 16
34 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل ، ص 16
35 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل ، ص 17
36 – یزدی، محمد، باروری های مصنوعی و حکم آن، ص 30.
37 – آشتیانی، کاظم، رئیس اسبق پژوهشکده رویان، گفتگو با روزنامه کیهان، شماره 17901، مورخ 82.12.19.
38 – غانم، عمربن محمد بن ابراهیم، احکام الجنین فی فقه الاسلامی، ص 229 و 234.
39 – ویلسون، رابرت، بیماری های زنان و زایمان، ترجمه علی نوری، ص 383.
40 – فلچر، جوزف، پزشکی و اخلاق، مترجم: احمد نظافتی و علی زاده خسروشاهی، ص 114.
41 – فلچر، جوزف، پزشکی و اخلاق، مترجم: احمد نظافتی و علی زاده خسروشاهی، ص 115.
42 – فلچر، جوزف، پزشکی و اخلاق، مترجم: احمد نظافتی و علی زاده خسروشاهی ، ص 117.
43 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل ، ص 22.
44 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل ، ص 23.
45 – فلچر، جوزف، پزشکی و اخلاق، مترجم: احمد نظافتی و علی زاده خسروشاهی ، ص 128.
46 – کنعان، احمد محمد، الموسوعه الطبیه الفقهیه، ص 238.
47 – الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، المفردات الفاظ القرآن، ماده (عقم).
48 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل ، ص 25.
49 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل ، ص 27.
50 – سوادی، عصمت، روش های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جمال الدین، فرهنگ اسلامی، اسماعیلیان، حقوق ایران Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، حقوق ایران، امام خمینی، فقهی و حقوقی