منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، حقوق ایران، امام خمینی، فقهی و حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

نوین تولید مثل ، ص 28.
51 – بجنوردی، میرزا حسن، قواعد الفقهیه، ج 4، ص 31 و بروجردی و میلانی، نهایه التقریر، ج 2، ص 175 به نقل از امام ، اسد … نسب، در حقوق ایران فرانسه، ص 362 و بعضی از فقهای اهل سنت رجوع به ، قیسی، عامر، احمد، مشکلات لمسئولیه الطیبه المترتب علی التلقیح الصناعی، ص 54، و مجمع الفقه الاسلامی ص 37 و سلامه، زیاد احمد، اطفال الانیب بین العلم و الشریفه، ص 71 و آل محمود، عبدالله بن زیاد، مجموعه رسائل، ج 3، رساله 10، ص 429 و عبدالجواد محمد، محمد، محمد بحوث فی الشریفه الاسلامیه و القانون فی الطب الاسلامی، ص 121.
52 – حرم پناهی، محسن، تلقیح مصنوعی، فصلنامه فقه اهل البیت، ش 9، ص 137.
53 – موسوی بجنوردی، میرزا حسن، قواعد الفقیه، ج 4، ص 34.
54 – به نقل از امامی، اسد ا… نسب، در حقوق ایران و فرانسه، ص 367.
55 – حق المبین در قضاوت های حضرت امیر المومنین (ع) ، ص 169- 170 در ارتباط با روایتی که در مورد مساحقه می باشد و فقها در باب مساحقه به این روایت استناد کرده اند.
56 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل، ص 29.
57 – به نقل از امامی، اسد ا… نسب، در حقوق ایران و فرانسه، ص 367.
58 – جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، ص 307.
59 – حرم پناهی، محسن، تلقیح مصنوعی، فصلنامه فقه اهل البیت، ش 9 ، ص 137.
60 – نایب زاده، عباس، بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی، ص 46 و 47.
61 – علوی قزوینی، سید علی، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، نامه مفید، ش 3، پاییز 1374، ص 169.
62 – شیخ صدوق ، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 313.
63 – برقی، احمد بن خالد، المحاسن، ص 106.
64 – المومن القمی، محمد، کلمات السدیده فی المسائل جدیده، ص 81.
65 – المومن القمی، محمد، ، کلمات السدیده فی المسائل جدیده ، ص 81.
66 – رضانیا معلم، محمدرضا، نظریه ها، قوانین و مبانی مشروعیت باروری های پزشکی، فصلنامه رهنمون، 1382، ص 95و 96.
67 – المومن القمی، محمد،، کلمات السدیده فی المسائل جدیده ، ص 81.
68 – المومن القمی، محمد،، کلمات السدیده فی المسائل جدیده ، ص 81.
69 – عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج 14، ص 239.
70 – حرم پناهی، محسن، تلقیح مصنوعی ، فصلنامه فقه اهل البیت، ش 9، ص 83.
71 – عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج 14، ص 239.
72 – موسوی عاملی، سید محمد، نهایه المرام، ج 2، ص 58.
73 – حرم پناهی، محسن، تلقیح مصنوعی، فصلنامه فقه اهل البیت، ش 9، ص 84.
74 – http://www.balagh.vet/persian/fegh/magoa docters/og.ntm
75 – بجنوردی، میرزا حسن، قواعد الفقیه، ج 4، ص 31.
76 – مومنون (23) آیه های 5-7.
77 – زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج1، ص 126.
78 – شهید اول ، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 38.
79 – حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، ص 403.
80 – العاملی البهائی، شیخ محمد بن الحسین، مشرق الشمسین، ص 3.
81 – محدث بحرانی، مقدمه الحدائق الناضره، ج 1، ص 14.
82 – شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 93.
83 – شهید ثانی، الرعایه، ص 92.
84 – عالمی، سید محمد، و خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 143.
85 – علامه مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول، ج 2 ص 386.
86 – تفرشی، مصطفی، نقد الرجال، ج 1، ص 94، حلی، حسن بن یوسف، خلاصه الرجال، ص 4.
87 – اردبیلی، احمد، زیده البیان، ص 154، و مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج 1، ص 37، و شوشتری، محمد تقی، قاموس الرجال، ج 1، ص 337 و خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 317 و شفتی، محمد باقر، الرسائل الرجالیه، ص 61
88 – تفرشی، مصطفی، نقد الرجال، ج 3، ص 194.
89 – همان و رجال نجاشی، ص 300 و حلی، حسن بن یوسف، خلاصه الرجال، ص 244.
90 – اردبیلی، محمد، جامع الرواه، ج 1، ص 181 و تفرشی، مصطفی، نقد الرجال، ج 3، ص 263.
91 – طوسی، محمد بن حسن، رجال الشیخ، ص 247، تصحیح جواد قیومی.
92 – مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج 2، ص 297.
93 – به نقل از مرحوم فاضل لنکرانی، محمد، درس خارج فقه، گردآوری شده در کتاب بررسی فقهی – حقوقی تلقیح مصنوعی، ص 66.
94 – صدوق، ثواب الاعمال، ص 313.
95 – بحرالعلوم، سید محمد مهدی، فوائد الرجالیه، ج 1، 331.
96 – تفرشی، مصطفی، نقد الرجال، ج 2، 196.
97 – بجنوردی، میرزا حسن، منتهی الأصول، ج 2، ص 21 و همدانی، اقا رضا، مصباح الفقیه، ج 2، ص 12، و سبزواری محمد باقر، ذخیره البیع، ج 2، ص 467.
98 – بروجردی، نهایه التقریر، ج 2، ص 177، به نقل از امامی، اسد ا… نسب، در حقوق ایران و فرانسه، ص 362.
99 – امام خمینی، روح ا…، البیع، ج 2، ص 467.
100 – فیومی، مصباح المنیر، ص 476.
101 – طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص 125.
102 – فاضل لنکرانی، محمد، درس خارج فقه، گردآوری شده در کتاب بررسی فقهی-حقوقی تلقیح مصنوعی، ص 71.
103 – سوادی، عصمت، روش های نوین تولید مثل ، ص 40.
104 – مومن، محمد، تلقیح ، مجله فقه اهل البیت، ش 4، ص 51.
105 – شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 200.
106 – بهبهانی، محمد باقر، الفوائد الحائریه، ص 478، و خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج 3، ص 227.
107 – شیخ صدوق، محمد بن علی بابویه، من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 4.
108 – محقق سبزواری، ذخیره المعاد، ص 3 و 5.
109 – محقق همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج 2 ، ص 12.
110 – بروجردی، نهایه التقریر، ج 2، ص 272، به نقل از امامی ، اسد ا… نسب، در حقوق ایران و فرانسه، ص 362.
111 – یزدی، محمد، همان، 39.
112 – امام خمینی، روح ا…، الطهاره، ج 3، ص 113.
113 – مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج 6، ص 25.
114 – شیخ طوسی، محمد بن جعفر، فهرست، ص 76 و 318.
115 – علامه بهبهانی، محمد باقر، تعلیقه منهج المقال، ص 29.
116 – علامه مجلسی، محمد تقی، الوجیزه، ص 296 و 1605، و مازندرانی، شیخ محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج 6، ص 8.
117 – نجاشی، رجال النجاشی، ج 4، ص 358 و خوئی، ابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث، ج 8، ص 59.
118 – خوئی، ابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث، ج 14، ص 37، و مازندرانی، شیخ محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج 5، ص 31.
119 -نوری، میرزا حسین، خاتمه مستدرک الوسائل، ج 4، ص 329، و صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 65.
120 – قهپانی، ملا عنایت ا…، مجمع الرجال، ج 5 ، ص 50.
121 – خوئی، ابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث، ج 1، ص 102.
122 – همان، ج 14، ص 43.
123 – کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 31.
124 – محمد بن حسن، الاستبصار، ج 3، ص 180.
125 – طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 151.
126 – ابن بابویه قمی، محمد بن الحسین، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 73.
127 – کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 335.
128 – همان.
129 – مامقانی، عبدا…، تنقیح المقال، ج 2، ص 25.
130 – نجاشی، رجال النجاشی، ص 184 و 448.
131 – قهپانی، ملا عنایت ا…، مجمع الرجال، ج 3، ص 165.
132 – مجلسی، محمد تقی، روضه المتقین، ج 14، ص 331 و قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ص 476.
133 – عاملی ، سید محمد، نهایه المرام، ج 1، ص 424.
134 – امام خمینی ، روح ا…، الطهاره، ج 3، ص 113.
135 – حر عاملی، محمد بن الحسین، وسائل الشیعه، ج 4، ص 1005.
136 – کلینی، محمد بن یعقوب ، کافی، ج 3، ص 714 و ابن بابویه القمی، محمد بن الحسین، من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 96.
137 – (ربّنا أفرغ علینا صبراً) أی أصبب» اعراف ، آیه 126.
138 – ابن منظور افریقی، جمال الدین محمد بن مکرم، ترتیب لسان العرب، ج 10، ص 242.
139 – سوره الرحمن، آیه 31.
140 – ابن فارسی، احمد، معجم مقابیس اللغه، ج 4، ص 493.
141 – ابن اثیرجزری، مبارک بن محمد، النهایه، ص 437.
142 – فیومی، مصباح المنیر، ج 3، ص 314.
143 – سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح، ج 4، ص 328 و نجفی ، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 25 و خمینی، روح الله تحریر الوسیله، ج 2، ص 455.
144 – یزدی، محمد، همان، ص 47.
145 – سوادی، عصمت، همان، ص 48.
146 – ربانی، محمد حسن، برسی برخی از مباحث تلقیح ، مسائل مستحدثه پزشکی 1، تهیه و تحقیق: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، ص 70.
147 – زمخشری، محمود بن عمر، الفائق، ج 2، ص 41، و جوهری، اساعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج 2، ص 762.
148 – عینی، بدرالدین، عمده القاری، ج 11، ص 169.
149 – کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 7، ص 262.
150 – حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 267، و مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 103، ص 368.
151 – خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج 14، ص 314.
152 – همان.
153 – همان، ج 5، ص 14.
154 – مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 103، ص 368.
155 – همان، ج 79، ص 24.
156 – نهج البلاغه، تصحیح صبحی، صالح، ص 512، کلمه 252.
157 – علامه حلی، حسن بن یوسف، تهایه المرام، ج 1، ص 59.
158 – قربان نیا، ناصر، روش های نوین تولید مثل انسانی ، از دیدگاه فقه و حقوق، ص 60.
159 – طبرسی، مجمع البیان، ج 3، ص 168.
160 – حرم پناهی، محسن، تلقیح مصنوعی، مجله فقه، ش 9، ص 140.
161 – سبحانی، جعفر، اصول الحدیث، ص 111.
162 – ربانی، محمد حسن ، بررسی برخی ازمباحث تلقیح، مسائل مستحدثه پزشکی1، تهیه و تحقیق: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، ص 80.
163 – ربانی، محمد حسن ، بررسی برخی ازمباحث تلقیح، مسائل مستحدثه پزشکی1، تهیه و تحقیق: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، ص 80.
164 – ربانی، محمد حسن ، بررسی برخی ازمباحث تلقیح، مسائل مستحدثه پزشکی1، تهیه و تحقیق: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، ص 80.
165 – سوادی، عصمت، همان، ص 53.
166 – حلّی، فخرالدین، ایضاح الفوائد، ج 3، ص 337.
167 – مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 79، ص 24.
168 – همان، ج 103، ص 368.
169 – نهج البلاغه، ص 512، کلمه 252.
170 – ربانی، محمد حسن، بررسی برخی از مباحث تلقیح، مسائل مستحدثه پزشکی 1، تهیه و تحقیق: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، ص 81.
171 – موسوی بجنوردی، سید محمد، رحم اجاره ای، روزنامه خراسان، شماره 15165، 1380، 10، 2.
172 – یزدی، محمد، باورهای مصنوعی و حکم فقهی آن ، مجله فقه اهل البیت، ش 5 و 6، ص 97.
173 – صمدی، اهری، محمد هاشم ، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، ص 33.
174 – مومن قمی ، محمد، سخنی درباره تلقیح، فصلنامه فقه اهل البیت، ش 4، 1374، ص 58، و حرم پیناهی ، محسن، تلقیح مصنوعی، همان، ش 1376، 10، ص 149، و یزدی، محمد، باورهای مصنوعی و حکم فقهی آن، ش 5 و 6 ، 1375، ص 63.
175 – همان جا.
176 – صافی گلپایگانی، لطف الله، به نقل از رضانیا معلم، محمد رضا، باورهای پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق، ص 464، و موسوی بجنوردی، سید محمد ، رحم اجاره ای روزناه خراسان، ش 1380، 10، 2، 15165.
177 – حرم پناهی، محسن، همان، ص 149.
178 – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 5، ص 184.
179 – خامنه ای، سید علی، اجویه الاستفتائات، ص 282
180 – صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، ص 63.
181 – رضانیا، معلم، محمدرضا، باروهای پزشکی از دیگاه فقه و حقوق، ص 463 و 464.
182 – المکارم الشیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیده، ج 2، ص 470.
183 – المومن القمی، محمد، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص 93 و 94.
184 – یزدی، محمد، باروری های مصنوعی و حکم فقهی آن، فصلنامه اهل البیت، ش 5، ص 98.
185 – موسوی بجنوردی، سید محمد، روزنامه خراسان، 1380، 10، 2.
186 – قبله ای، خلیل، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، فصلنامه دیدگاه های حقوقی دانشگاه علوم قضایی، ص 126.
187 – کدگوری، ای، پنس، موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، ص 105 و 104، ترجمه : پژمان حبیبی.
188 – علیزاده، مهدی، وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ص 182.
189 – امام خمینی (ره) ، روح ا…، تحریر الوسیله، ج 2، ص 62.
190 – انصاری، شیخ مرتضی، فوائد الاصول، ج 1، ص 125.
191 – خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 19.
192 –

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، حقوق ایران، فقهی و حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق ایران، حقوق مدنی، تلقیح مصنوعی، قانون مدنی