منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، بهبود عملکرد، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

شود،‌ يک شبکه ارتباطي ايجاد مي‌شود. شبکه‌هاي ارتباطي، به صورت‌هاي فني و سخت (ديجيتال و آنالوگ چون تلفن و اينترنت) و نيز به صورت ارتباطات ميان‌فردي و گروهي از طريق شفاهي و مکتوب بروز مي‌کنند که نوع اول آن از زيرساخت‌هاي مهم جامعه اطلاعاتي است.
1-9-2 شبكه روابط آفلاين
جايي است که افراد به صورت رو در رو در تعامل هستند. شبكه ارتباطات آفلاين، به هر نوع شبکه ارتباطي مي‌گويند که بر اساس ارتباطات شفاهي ميان‌فردي يا گروهي صورت گيرد. چه شبکه به‌صورت” فردي” باشد چون جامعه به‌طور کامل مي‌تواند برحسب شبکه‌هاي ارتباط درک گردد و چه به صورت” سازماني” زيرا سازمان‌ها چيزي به جز مجموعه‌اي از چند شبکه نيستند.
1-9-3 شبکه‌ روابط آنلاين
جايي است که افراد با استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي متنوع از قبيل ايميل، پيغام رساني فوري، پيامک تلفن همراه و کنفرانس‌هاي ويدئويي و شنيداري که در محل کار در دسترس آنهاست با يکديگر در تعامل هستند. تعامل در فضاي مجازي از طريق سازوكارهاي نويني مانند شبكه‌هاي اجتماعي، وبلاگ‌ها17، ايميل18، سايت‌هاي اينترنتي، کنفرانس‌هاي ويديويي، اتاق‌هاي گفت‌وگو )چت19(، سيستم‌هاي ثبت پيام فوري، فهرست‌هاي پستي، امکان‌پذير مي‌شود. هركدام از اين سازوكارهاي ارتباطي، با توجه به ويژگي خود، سطح خاصي از تعامل را فراهم مي‌کنند. انتخاب سازوكار ارتباط، با توجه به هدفگذاري تعامل، نيازها و الزامات محيط نرم‌افزاري انجام مي‌شود و پيامدها و نتايج تعامل از طريق آنها ممكن است متفاوت باشد.
1-9-4 ارتباط مستقيم آفلاين20
به ارتباط مستقيم و به‌صورت رو در رو گفته مي‌شود؛ به طوري که طي آن پيام بدون واسطه و مستقيم بين پيام‌گيرنده و پيام‌دهنده مبادله مي‌شود. چون در ارتباط مستقيم، پيام مستقيماً بين دو فرد مبادله مي‌شود، اغلب فرستنده و گيرنده پيام مي‌توانند نقش خود را به نوبت تغيير دهند. اين نوع ارتباط داراي ويژگي‌هايي همچون، فرصت جابجايي پيام‌گيرنده و پيام‌دهنده، فرصت تصحيح يکديگر، ارتباط چهره به چهره و عميق، قابل رويت بودن آثار پيام مي‌باشد.
1-9-5 ارتباط غيرمستقيم آفلاين21
ارتباطي است که طي آن پيام از طريق واسطه و غير مستقيم بين پيام‌گيرنده و پيام‌دهنده مبادله مي‌شود. ارتباط غيرمستقيم يا با واسطه، چهره به چهره نيست و جنبه شخصي ندارد. در ارتباط غيرمستقيم، فرستنده و گيرنده پيام يکديگر را نمي‌شناسند، مانند مؤلف و خوانندگان يک کتاب يا مقاله.
1-9-6 ارتباط مستقيم آنلاين22
ارتباطي است در آن پيام بدون واسطه و به طور مستقيم با استفاده از ايميل، پيغام رساني فوري، پيامک تلفن همراه و کنفرانس‌هاي ويدئويي و شنيداري بين پيام‌گيرنده و پيام‌دهنده مبادله مي‌شود.
1-9-7 ارتباط غير مستقيم آنلاين23
ارتباطي است که در آن پيام از طريق واسطه و به طور غير مستقيم با استفاده از ايميل، پيغام رساني فوري، پيامک تلفن همراه و کنفرانس‌هاي ويدئويي و شنيداري بين پيام‌گيرنده و پيام‌دهنده مبادله مي‌شود.
1-9-8 شبکه اجتماعي
شبکه‌هاي اجتماعي از گروه‌هايي اغلب فردي يا سازماني تشکيل شده که ازطريق يک يا چند نوع از وابستگي‌ها به هم متصل هستند. شبكه‌هاي اجتماعي با يك يا چند نوع ويژه از وابستگي مانند دوستي، خويشاوندي، مبادله مالي، روابط جنسي، ارتباطات اعتقادي و غيره به يكديگر متصل مي‌شوند (رمضاني و ميرزامحمدي، 1392). شبكه‌هاي اجتماعي مجازي سايت يا مجموعه سايتي است كه در آن كاربران مي‌توانند علاقه‌مندي‌ها، افكار و به عبارتي، فعاليت‌هاي خود را با ديگران به طور متقابل به اشتراك بگذارند (اميري و همكاران، 1390). اصطلاحي براي توصيف ابزارها و پايگاه‌هايي است كه در آن كاربران اقدام به انتشار و به اشتراک‌گذاري مطالب خود مي‌کنند (موسوي‌پور، 1389)
1-9-9 تکامل ( رابطه مکمل)24
در علم اقتصاد، اين مفهوم بر تاثير تغييرات قيمت بر تقاضاي کالاهاي مکمل تاکيد دارد .تغيير در قيمت يک کالا يا خدمت به تغيير در تقاضا براي ساير کالاها و خدمات منجر مي‌شود (Pindyck & Rubinfeld, 2001). کاربرد مفهوم منابع مکمل در بررسي فناوري، بر همکاري سطح کلان فناوري در الگوهاي نرم‌فزاري/ سخت‌افزاري اشاره دارد (Milgrom & Roberts,1995). به طوري که بهبود در يک فناوري (سخت‌افزار) اثر ديگري (نرم‌افزار) را براي افزايش تاثير کلي سيستم تقويت مي‌کند Xu et.al, 2009)).
1-9-10 عملکرد شغلي (متغير وابسته)
عملکرد شغلي به عنوان ارزش سازماني، رفتارهاي شغلي کارمند در موقعيت‌هاي شغلي مختلف تعريف مي‌شود. در واقع، عملکرد شغلي انجام وظايفي است که از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است.

1-10 قلمرو پژوهش
بخش اول اين پژوهش در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مرکز تحقيقات مخابرات) انجام شده است. از نظر زماني، کار اجرايي اين پژوهش در اواخر ارديبهشت و خرداد 1393 صورت پذيرفته است. فرايند کار به اين صورت بود که ابتدا بر طبق بررسي‌هاي صورت گرفته و نظر اساتيد، پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلي تهيه و توزيع شد و سپس نتايج مورد بررسي قرار گرفت و با مقاله مرجع مقايسه شد و به دليل اختلاف در نتايج، پرسشنامه دوم به منظور بررسي عوامل فرهنگي طراحي و بين خبرگان مربوطه توزيع شد. در نهايت کار جمع‌آوري و کدگذاري پرسشنامه‌ها در اوايل شهريور 1393 به پايان رسيد.
1-11 ساختار پژوهش
اين پژوهش شامل پنج بخش مي‌باشد. فصل اول به کليات پژوهش اختصاص دارد و در آن به مسئله پژوهش، ضرورت و اهداف پژوهش، زمينه پژوهش که مربوط به تحقيقات صورت گرفته پيرامون موضوع مورد بررسي است سوالات و فرضيات پژوهش، و نيز مواردي همچون، تعاريف متغير‌ها و ساختار کلي پژوهش پرداخته است. فصل دوم به توضيح مباني نظري پژوهش اختصاص دارد و به ادبيات موضوع مي‌پردازد. فصل سوم به توضيح روش پژوهش مي‌پردازد. در اين فصل فرايند و گام‌هاي پژوهش، جامعه و نمونه آماري مورد بررسي، ابزار و روش تحقيق مورد استفاده در بخش‌هاي مختلف پژوهش و موارد کاربرد هرکدام شرح داده شده است. فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌پردازد. در اين فصل اطلاعات گردآوري شده مورد پردازش قرار مي‌گيرند. فصل پنجم با عنوان نتيجه‌گيري شامل نتايج و دستاوردهاي نهايي پژوهش مي‌باشد.

شکل 1-1 ساختار پژوهش
1-12 جمع بندي
تغييرات سريع از ويژگي‌هاي مهم محيط كسب‌و‌كار كنوني مي‌باشد. در عصر تغييرات و تحولات سريع محيطي، فناوري اطلاعات (IT) و سيستم‌هاي اطلاعاتي (IS) در ادامه بقاي سازمان‌ها نقش حياتي دارند. از سويي ديگر، ارتباطات سازماني لازمه هر نوع فعاليت سازمان يافته است و انجام هر کاري، مستلزم ارسال پيام است و بستر انتقال پيام‌ها، ارتباطات (در شکل گسترده آن) است. مديران بايد بتوانند به سرعت با مشتريان، تامين کنندگان و کارمندان خود ارتباط برقرار کنند. تا سال 1990 از سيستم پستي يا سيستم تلفني به همراه صوت يا دورنگار براي برقراري ارتباط تجاري استفاده مي‌شد، اما امروزه مديران و کارمندان مي‌توانند از کامپيوتر و پست الکترونيکي، اينترنت، تلفن‌هاي همراه و کامپيوترهاي قابل‌حمل استفاده ‌کنند که براي اين منظور به شبکه‌هاي بي‌سيم متصل هستند. در حال حاضر شبکه و اينترنت هنگام استفاده در زمينه کسب‌و‌کار تقريبا مترادف مي‌باشند. توسعه‌هاي اخير در فناوري اطلاعات و سرويس‌هاي وب، سبب توسعه و گسترش شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباطات شده است. ميزان عضويت ايرانيان در شبكه‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير از افزايش قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده است. از ويژگي‌هاي مهم شبکه‌هاي اجتماعي تعامل بين کاربران است. کاربران شبکه‌هاي اجتماعي نه تنها اطلاعات شخصي خود (Foster et.al‚ 2010) را به اشتراک مي‌گذارند، بلکه از وب سايت‌هاي اجتماعي به منظور جستجوي محصولات يا اشتراک‌گذاري توصيه‌ها و تجربيات با دوستان خود و ساير کاربران استفاده مي‌نمايند. ارتباطات شبکه‌اي مانند ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم در هر دو شبکه ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين به 4 نوع ارتباط متمايز منتهي مي‌شود. افراد از طريق ارتباطات مستقيم (يک ارتباط مستقيم بين دو نفر به گونه‌اي که آنها مي‌توانند با يکديگر بدون رفتن نزد ديگران ارتباط برقرار کنند) يا ارتباطات غيرمستقيم (هيچ ارتباط مستقيمي بين دو نفر وجود ندارد به گونه‌اي که دو نفر مي‌توانند با يکديگر فقط از طريق ديگران ارتباط برقرار کنند) به ديگران در شبکه متصل مي‌شوند (Borgatti, 2005). ارتباطات کارکنان در شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين منابع مکملي هستند که تعامل آنها بر عملکرد شغلي تاثير مي‌گذارد.

فصل دوم – ادبيات پژوهش

2-1 مقدمه
توجه به کارکنان و عملکرد شغلي آنها، به عنوان بزرگ‌ترين و مهم‌ترين سرمايه سازمان، پديده‌اي است که در طول چند دهه اخير رشد فراواني داشته است. سازمان‌هاي صنعتي، بازرگاني و حتي خدماتي براي بالا بردن بهره‌وري خود، بيش از پيش به افزايش توان تخصصي و رضايت نيروي انساني خود توجه مي‌کنند و بهره‌وري را با بهبود عملکرد شغلي و کيفيت زندگي شغلي کارکنان مرتبط ساخته‌اند (دولان و شولر، 1380). مطالعاتي وجود دارند که بيان مي‌کنند، قابليت فناوري اطلاعات، يک متغير ميانجي و تعديل‌کننده است که سرمايه‌گذاري را به عملکرد شغلي مرتبط مي‌کند ((Liu et.al, 2008. اين مطالعات اشاره مي‌کنند که عملکرد شغلي تحت تاثير دستيابي به اطلاعات هستند. رسانه‌هاي اجتماعي در حال تغيير جهان هستند و اين امر سازمان‌ها را مجبور به تفکر مجدد استراتژي‌هاي ارتباطي و بازاريابي مي‌کند. هايثورن‌ويث (2002)، بيان مي‌کند که روابط شبکه‎اي به تبادل بيشتر اطلاعات و افزايش وابستگي منتهي مي‌شود. مطالعاتي که شبکه‌هاي اجتماعي را به عملکرد شغلي مرتبط مي‌کنند، بيان مي‌کنند که شبکه‌هاي اجتماعي دسترسي کاربران به اطلاعاتي همچون مشورت، کمک به حل مشکلات و ديگر مزاياي ساختاري را فراهم مي‌کنند. اين امر به کاربران کمک مي‌کند تا به دانش ضروري و لازم براي موفقيت در کار دست يابند (Sparrowe et.al, 2001). همچنين بيان شده که اطلاعات حاصل از شبکه مي‌تواند به عنوان منبعي ديده شود که به کاربران اجازه مي‌دهد چالش‌هاي حاصل از تغييرات محيطي را بهتر اداره کنند (Cross & Cummings, 2004). با ظهور سايت‌هاي شبکه اجتماعي، شبکه‌هاي ارتباطي آنلاين با شبکه‌هاي ارتباطي آفلاين يکپارچه شده‌اند. بيشتر فناوري‌هاي آنلاين مانند بلاگ‌ها، سايت‌هاي شبکه اجتماعي مانند، توييتر و فيس‌بوک و ديگر نوآوري‌ها بسيار مشهور شده‌اند. پيشرفت‌هاي فناوري نحوه تعامل و انجام وظايف تيم‌ها را توسعه داده است. درحاليکه تعاملات رو در روي تيمي هنوز متداول است، تيم‌هاي مجازي که از طريق رسانه‌هاي الکترونيکي مانند، ايميل و کنفرانس ويدئويي ارتباط برقرار مي‌کنند افزايش يافته‎اند (Bell & Kozlowski, 2002). سازمان‌ها بايد جهت به‌کارگيري و استفاده بهينه از فناوري اطلاعات زمينه‌سازي لازم را اجام دهند. يکي از مهم‌ترين عوامل موفقيت در اين مسير، فرهنگ سازمان مي‎باشد. سازمان از طريق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود در سازمان و خلق ارزش‌هاي مناسب در حمايت از فرهنگ مي‎تواند نقش مهمي را در به‌کارگيري موثر فناوري اطلاعات و ارتباطات ايفا کند. فرهنگ سازماني، نقش مهم و استراتژيکي را در انسجام و نزول سازماني ايفا مي‌کند (Lopez & Merono,2009).
اين فصل شامل دو بخش مي‌باشد. در بخش اول، مباني نظري پژوهش بيان مي‌شود و عملکرد شغلي، روابط آفلاين، روابط آنلاين و شبکه‌هاي اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گيرند و در بخش دوم ادبياتي که در مطالعات پيشين پيرامون اين موضوع بررسي گرديده‌اند، به طور خلاصه بيان مي‌شوند.
2-2 عملکرد: مفاهيم و ابعاد
نظام مديريت سنتي، منابع فيزيكي، سرمايه و منابع انساني را به عنوان سه منبع اصلي براي عملكرد مطلوب در سازمان لازم مي‌داند. با رشد فناوري از يك سو و خارج شدن فرايندهاي سازماني ازحالت ايستا از سوي ديگر، سازمان‌ها نيازمند بازنگري مجدد در عملكرد خود هستند تا با ايجاد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شغلي، آنلاين، غيرمستقيم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان، کنترل عواطف