منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل مسیر، اخلاق حرفه ای، رفتارهای اخلاقی، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

داد که میزان ضریب تاثیر شرایط محیطی بر راهبردهای کلان برابر با 24/. بوده و این ضریب تاثیر در سطح آلفای 01/. معنی دار می باشد. بنابراین شرایط محیطی بر راهبردهای کلان تاثیر دارد. شرایط محیطی در این پژوهش شامل دو مولفه برون سازمانی و درون سازمانی بود. شرایط برون سازمانی شامل رقابت با سایر سازمان ها، تبادل اطلاعات، فناوری های جدید، جذابیت های مادی می باشد و شرایط درون سازمانی نیز شامل منزلت آفرینی، تکریم پیشینیان، امنیت شغلی، آزادی عمل و استقلال در کار می باشد. راهبردهای کلان نیز شامل نگاه سرمایه ای به نیروی انسانی، توجه به مدیران دارای دانش اخلاقی منتهی به رفتار، اهلیت گرایی، ایجاد مراجع ذی صلاح در سازمان برای حل مسائل اخلاقی می باشد.
فرضیه دهم: راهبردهای خرد بر ارتقای افراد تأثیر دارد.
نتایج تحلیل مسیر در رابطه با فرضیه فوق نشان داد که ضريب تأثير راهبردهای خرد بر ارتقای افراد (36/0) است این ضریب در سطح 01/0 مثبت و معنيدار بود. این یافته نشان میدهد که راهبردهای آموزشی و پژوهشی و راهبردهای قانونی بر رشد صفات اخلاقی و ارتقای رفتاری تأثیرگذار است. ارتقای افراد امری لازم و ضروری است تا از یکسو سازمان دچار تعارض نشود و از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمات منطقی و خرد مندانه منافع بلند مدت خود را تضمین نماید. مدیران و رهبران سازمان باید به شناخت عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای مثل استقلال حرفه ای، خود فهمی حرفه ای، عینیت گرایی، بی طرفی و عدم جانب داری، فراتر رفتن از مفهوم معیشتی و جنبه روانشناختی اخلاق کار همت گمارند تا بتوانند در زمینه سازی و پیاده سازی رفتارهای اخلاقی در محیط کار موفق عمل کنند.در اشاعه و ترویج اخلاق حرفه ای باید شيوه هاي غير مستقيم مانند آموزش هاي حين عمل وآموزش هاي اجتماعي وفرهنگي مورد توجه بيشتري قرار گيرد تا اثر بخشی و کارایی لازم را داشته باشد.
فرضیه یازدهم: راهبردهای خرد بر پیامدهای محیطی تأثیر دارد.
نتایج تحلیل مسیر در رابطه با فرضیه فوق نشان داد که ضريب تأثير راهبردهای خرد بر پیامدهای محیطی (31/0) است این ضریب در سطح 01/0 مثبت و معنيدار بود. این یافته نقش راهبردهای خرد سازمانی بر پیامدهای محیطی را مورد تأکید قرار میدهد. به عبارت دیگر راهبردهای سازمانی باعث مشارکت افراد در پیروزیهای سازمان، ایجاد فضای امن برای کار و تلاش، کاهش تعارضات بین گروهها و افراد، پیش بینی پذیری، اعتمادپذیری و افزایش حرمت اجتماعی در میان مدیران مدارس میشود. راهبردهای سازمانی از طریق کاهش تعارضات بین گروهها و افراد و اعتماد سازمانی باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطلاعات سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، رضایت شغلی، رضایت مدیریت، مبادلات رهبر – عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. تعهد به وظیفه در سازمان زمانی عملی است که هدف اصلی برای افراد حفظ شود و حفظ هدف اصلی در سازمان منوط به برقراری فضای امن برای کار و تلاش و اعتماد میان افراد میباشد. بنابر این به هر میزانی که صداقت و درستکاری در تیم کاری بیشتر باشد، و افراد به همکاران خود اعتماد داشته باشند و فرد بتواند مسائل خود را با همکاران در میان بگذارند به همان میزان اخلاق حرفهای در سازمان افزایش خواهد یافت. راهبردهای سازمان تعیین میکند که از ميان تمام راه هاي امكان پذير، براي انجام رسالت سازمان كدام راه بايد انتخاب گردد و چه مسيري بايد اتخاذ شود. كه اين عمل پس از تجزيه و تحليل دقيق و آگاهانه و جامع نقاط ضعف و قوت، تهديدات و فرصتهاي دروني و بيروني انجام مي گيرد.
فرضیه دوازدهم: راهبردهای کلان بر ارتقای افراد تأثیر دارد.
نتایج تحلیل مسیر در رابطه با فرضیه فوق نشان داد که ضريب تأثير راهبردهای کلان بر ارتقای افراد (25/0) است این ضریب در سطح 01/0 مثبت و معنيدار بود. این یافته بر نقش راهبردهای سازمانی در ارتقای صفات اخلاقی و ارتقای رفتاری تأکید دارد. سازمان ها در راستای ایجاد سازواری (تغییر خود، دیگران و محیط) پیش از انتظام بخشیدن به جامعه و محیط تعاملی خود ابتدا می بایست به انتظام درونی خود و مدیریت رفتار سازمانی خویش مبادرت ورزند. به بیانی دیگر هر سازمانی جهت ایجاد و تغییرو تأثیر بر محیط خود ابتدا می بایست خود و درون خود را تغییر دهند و آن را نظمی پویا بخشد (شهرکی و همکاران،1390). همانطور که نتایج نشان داد مقدمه این مهم، ایجاد راهبردهای سازمانی کلان تأثیر گذار بر ارتقای صفات اخلاقی و ارتقای رفتاری است.
فرضیه سیزدهم: راهبردهای کلان بر پیامدهای محیطی تأثیر دارد.
نتایج تحلیل مسیر در رابطه با فرضیه فوق نشان داد که ضريب تأثير راهبردهای کلان بر پیامدهای محیطی (24/0) است این ضریب در سطح 01/0 مثبت و معنيدار بود. این یافته نقش نگاه سرمایهای به نیروی انسانی، توجه به مدیران دارای دانش اخلاقی منتهی به رفتار، اهلیت گرایی و ایجاد مراجع ذی صلاح در سازمان برای حل مسائل اخلاقی بر پیامدهای محیطی از قبیل مشارکت افراد در پیروزیهای سازمان، ایجاد فضای امن برای کار و تلاش، کاهش تعارضات بین گروهها و افراد، پیش بینی پذیری، اعتمادپذیری و افزایش حرمت اجتماعی را مورد تأکید قرار میدهد. داشتن راهبردهای کلان سازمانی مي‌توانند به هنگام بروز مشكل در اجراي راهبردي، به حل آن مشكل كمك كنند. به طور كلي، دستیابی به پیامدهای مطلوب سازمانی نیازمند داشتن راهبردهای کلان سازمانی است که از طریق افراد كارآمد، تخصيص منابع موردنياز، نظارت بر روند اجرا و حل به موقع مشكلات بر پیامدهای محیطی تأثیر می گذارد.
فرضیه چهاردم: محدودیتها بر راهبرد کلان تأثیر دارد.
نتایج تحلیل مسیر در رابطه با فرضیه فوق نشان داد که ضریب تأثیر محدودیت بر راهبرد کلان معنادار نیست به همین دلیل این مسیر از تحلیل حذف شد و مدل اصلاح شده مجدداً آزمون گردید. در تبیین این یافته می توان گفت که مشکلات فردی مدیران از قبیل فرافکنی، نارضایتی شغلی، و عدم وجدان کاری و همچنین مشکلات مدیریتی آنان از قبیل استفاده از اطلاعات محرمانه سازمان جهت منافع فردی، عدم توجه به توانایی ها و تفاوت های فردی و تعارض نقش و شخصیت تأثیر معناداری بر استفاده مدیران از راهبردهای کلان در راستای گرایش و تخلق مدیران آموزشی برای اخلاق حرفه ای ندارد.
5-3-نتیجه گیری
در بخش کیفی 119 مفهوم کلیدی از مصاحبهها استخراج شد که با طبقه بندی آنها 25 مقوله حاصل شدودرقالب 12مقوله اصلی جای گرفتند که عبارتند از: 1-تخصص فردی 2- نگرشها 3- ویژگیهای فردی 4-ویژگیهای سازمانی5- محدودیتها 6- شرایط محیطی 7- راهبردهای خرد: 8- راهبردهای کلان 9- ارتقای افراد 10- پیامد های محیطی 11- رفتارهای اخلاقی12- عملکرد اخلاقی
در نهایت این مقوله های دوازده گانه ی اصلی در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادیمی به صورت شرایط علی(2 مقوله)، مقوله اصلی یعنی گرایش وتخلق مدیران آموزشی به اخلاق حرفه ای (2 مقوله) راهبرد (2 مقوله)زمینه(2 مقوله)، شرایط مداخله گر (2 مقوله) و پیامد ها (2 مقوله) جای گرفتند. سپس بر اساس این ابعاد شش گانه مدل پاردایمی مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر (شکل 5-2) تدوین شد. در این شکل هریک از مولفه ها در مدل نهایی جای گرفته و روابط بین آنها مشخص شده است. در این مدل تخصص فردی و نگرش ها شرایط علی، رفتارهای اخلاقی و عملکرد اخلاقی مقوله های اصلی، ویژگی های فردی و ویژگی های سازمانی شرایط زمینه ای، راهبردهای کلان و خرد به عنوان راهبردها، محدودیت ها و شرایط محیطی شرایط مداخله گر و ارتقای افراد و پیامد محیطی به عنوان پیامدها در نظر گرفته شده اند. سپس در بخش کمی مدل مفهومی به دست آمده از بخش کیفی مورد آزمون قرار گرفت.

شکل 5-2- مدل مفهومی پژوهش
با توجه به تایید فرضیات در آزمون کمی مدل و یافته های کیفی و نظر به اهميت تخصص اخلاقی مدیران لازم است كه مدارس و مراكز آموزشي كشور عنايت و توجه بيشتري را به بهبود تخصص های اخلاقی مدیران داشته باشند زيرا ارتقاء تخصص و توانمندی مديران در فعالیت های مدیریتی زمینه ساز و بسترساز گرایش آنها به عملکرد اخلاقی و در نهایت بهبود مستمر تعهد آنان به اخلاق در فعالیت های حرفه ای آنان خواهد بود. همچنین داشتن نگرش مثبت به ارزشهای اخلاقی و ارزشهای سازمانی می تواند عملکرد مناسب اخلاقی را به همراه داشته باشد. یافته ها نشان میدهد که اعتقاد و تعهد به ارزشهای اخلاقی و ارزشهای سازمانی منجر به رفتار اخلاقی در مدیران میشود. بنابر این دوری از منفعت طلبی، بصیرت، پرهیز از تعصبات، عزت مداری، باورمندی اخلاقی، رعایت مالکیت معنوی، تعالیگرایی و حقگرایی منجر به افزایش رفتار اخلاقی می شود. ارزش‌هاي‌ اخلاقی سازمان به عنوان مبنايي جهت رفتارهای اخلاقی در سازمان قرار میگيرند. مدیران سازمان با تكيه بر اين ارزش‌ها، شيوه‌ي رفتار روزانه‌ي خود و مبناي تصميم‌گيري‌ها در محل كار را مشخص مینمایند. رعایت و حفظ ارزشهای اخلاقی یکی از مهمترین پدیدههایی است که در بیشتر سازمانها به آن توجه میشود. به علاوه این مدیران از طریق ویژگیهایی مانند گوش دادن؛ همدلی، آگاهی، متقاعد سازی، آینده نگری و دوراندیشی، خادمیت و سرپرستی و تعهد به رشد افراد بر راهبردهای سازمانی تأثیر می گذارند. این یافته نشان میدهد که تصمیمگیری اخلاقی و عدالت محوری بر راهبردهای کلان سازمانی تأثیرگذار است. همچنین تصمیمات مشارکتی، در نظر گرفتن رضایت دیگران، پیشگامی در کارها، آیندهنگری، تعدیل رفتار زیردستان، قدرت تفکر و ابتکار عمل، توانایی، رعایت مساوات، میانه روی در کارها، انصاف، حضور به موقع در محل کار و پرهیز از حب و بغض شخصی بر راهبردهای کلان سازمانی یعنی نگاه سرمایهای به نیروی انسانی، توجه به مدیران دارای دانش اخلاقی، اهلیت گرایی و ایجاد مراجع ذیصلاح در سازمان برای حل مسائل اخلاقی تأثیرگذار است. بیان شفاف و توضیح کدهای اخلاقی، وجود ارزشهای آمیخته با سیاستها و فرآیندها و فعالیتهای سازمان نیز بر راهبردهای سازمان تأثیر میگذارد. راهبردهای کلان نیز تحت تاثیر محيط درون سازمانی و برون سازمانی است و تعامل بین محیط درون و برون سازمانی برای اتخاذ راهبردهای کلان اخلاقی ضروري است. به هرحال مديران آموزشی باید به این نکته توجه داشته باشند که عملکردها و راهبردهای سازمانی آنها تحت تاثیر محيط می باشد، و محیط يك پديده مستقل و مشخص بوده و مديران از محیط درون و برون سازمانی متاثر هستند.بنابراین مديران در انتخاب راهبرد و گزينش روشهاي اخلاقی باید به این شرایط اعم از رقابت با سایر سازمان ها، فناوری های جدیدامنیت شغلی، آزادی عمل و استقلال در کار توجه داشته باشند. از سویی آموزش اخلاق حرفهای، برگزاری کارگاههای آموزشی، مطالعات فردی، آسیب شناسی اخلاقی، تجزیه و تحلیل مسائل اخلاقی، تأمین مالی، نظارت و ارزیابی مستمر هدفمند، مشوقهای اخلاقی، قانونمندی و انضباط کاری بر پرهیز از تزویر، بی نیازی از تقدیر و تشکر، امانتداری، انعطاف پذیری، پرهیز از خودمحوری، وفای به عهد و پیمانها و خودکنترلی مدیران مدارس تأثیرگذار است. محیط سازمانهای آموزشی محیطی راهبردی است؛ زیرا سرشار از تغییر، پویایی، ابهام و عدم اطمینان میباشد که پاسخهای راهبردی را ایجاب می نماید. سازمانها جهت ایجاد حفظ و استمرار بقای معنادار خود در چنین محیط پیچیدهای ملزم به پاسخگویی پویا به اقتضائات درونی و بیرونی خود می باشند. سازمانهای آموزشی مي‌توانند با اصلاح راهبردهای خود و افزايش خلاقيت نيروي انساني و سازماني خود باعث بالارفتن عملكرد و بهره‌وري شود و در جهت رسيدن به اهداف از پيش تعيين شدة خويش گام بردارد. لذا مدير موفق كسي است كه بتواند با ايجاد راهبردهای انعطاف‌پذير و خلاق زمينه را براي ارتقای صفات اخلاقی و رفتاری در سازمان خود فراهم نمايد.
اما نتایج مدل آزمون شده نشان داد که ضریب تأثیر محدودیت بر راهبرد کلان معنادار نیست به همین دلیل این مسیر از تحلیل حذف شد و مدل اصلاح شده مجدداً آزمون گردید. در نتیجه میتوان گفت که تمام مسیرهای فرض

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتار اخلاقی، تحلیل مسیر، ضریب تاثیر، روابط انسانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه ای مدیران، مدیران مدارس، یافته های پژوهش