منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

سازه تخصص فردی
نتایج شکل 4-8 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های تخصص فردی و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر تخصص فردی در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-7 گزارش شده است.
جدول 4-7- بارهای عاملی مولفه های هزینههای بالاسری
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
دانش فردی
98/0
96%
2
مهارتهای فردی
78/0
61%

در ادامه در جدول 4-8 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-8 گزارش شده است.
جدول 4-8- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
51/2
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
07/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
96/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
91/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
96/0
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
92/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-8 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-1-2 تحلیل عاملی تأییدی نگرشها
همانطور که در شکل شماره 4-10 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه تحلیل عاملی تأییدی نگرشها از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-10- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها

شکل 4-11- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها

نتایج شکل 4-10 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های نگرش و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر نگرش در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-9 گزارش شده است.
جدول 4-9- بارهای عاملی مولفه های نگرش
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
ارزشهای اخلاقی
99/0
98%
2
ارزشهای سازمانی
94/0
88%

در ادامه در جدول 4-10 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل (4-10) گزارش شده است.
جدول 4-10- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
98/1
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
076/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
92/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
89/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
94/0
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
94/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-10 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های فردی
همانطور که در شکل شماره 4-12 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه تحلیل عاملی تأییدی ویژگیهای فردی از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-12- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی

شکل 4-13- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای فردی
نتایج شکل 4-12 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های ویژگیهای فردی و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر ویژگیهای فردی در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-11 گزارش شده است.
جدول 4-11- بارهای عاملی مولفه های ویژگیهای فردی
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
ویژگیهای اعتقادی
68/0
46%
2
ارزشهای فردی اخلاقی
91/0
83%
3
سعه صدر
98/0
96/0
4
متغیرهای روانشناختی
96/0
92/0

در ادامه در جدول 4-12 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-12 گزارش شده است.
جدول 4-12- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
31/2
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
074/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
94/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
90/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
95/0
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
95/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-12 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-1-4- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های سازمانی
همانطور که در شکل شماره 4-14 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه ویژگیهای سازمانی از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-14- خروجی تحلیل عاملی مرتبه اول برای سازه ویژگی های سازمانی

شکل 4-15- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه اول برای سازه ویژگیهای سازمانی
نتایج شکل 4-14 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) به عنوان نشانگر ویژگیهای سازمانی در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-13 گزارش شده است.
جدول 4-13- بارهای عاملی سؤالات ویژگیهای سازمانی
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
بیان شفاف و توضیح کدهای اخلاقی
78/0
61%
2
وجود ارزشهای آمیخته با سیاستها فرآیندها و فعالیت های سازمان
86/0
74%

شاخص های برازش مدل اندازه گیری برای ویژگی های سازمانی به دلیل اینکه مدل اشباع شده است در حد کامل هستند. به مدل هایی که درجه آزادی صفر است مدل اشباع شده میگویند.
4-4-1-5- تحلیل عاملی تأییدی محدودیت ها
همانطور که در شکل شماره 4-16 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه محدودیت ها از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-16- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها

شکل 4-17- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها
نتایج شکل 4-16 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های محدودیتها و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر محدودیتها در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-14 گزارش شده است.
جدول 4-14- بارهای عاملی مولفه های محدودیتها
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
فردی
92/0
85%
2
مدیریتی
95/0
90%

در ادامه در جدول 4-15 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-16 گزارش شده است.
جدول 4-15- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
698/0
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
000/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
99/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
97/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
1
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
1

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-15 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-1-6- تحلیل عاملی تأییدی شرایط محیطی
همانطور که در شکل شماره 4-18 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه شرایط محیطی از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-18- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی

شکل 4-19- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی
نتایج شکل 4-18 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های شرایط محیطی و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر شرایط محیطی در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول (4-16) گزارش شده است.

جدول 4-16- بارهای عاملی مولفه های هزینههای بالاسری
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
برون سازمانی
92/0
85%
2
درون سازمانی
88/0
77%

در ادامه در جدول 4-17 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-18 گزارش شده است.
جدول 4-17- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
99/1
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
056/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
97/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
94/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
98/0
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
99/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-17 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.

4-4-1-7- تحلیل عاملی تأییدی خرد
همانطور که در شکل شماره 4-20 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه خرد از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-20- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد

شکل 4-21- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد
نتایج شکل 4-20 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های خرد و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر خرد در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-18 گزارش شده است.
جدول 4-18- بارهای عاملی مولفه های خرد
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
راهبردهای آموزشی و پژوهشی
91/0
83%
2
راهبردهای قانونی
86/0
74%

در ادامه در جدول 4-19 های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل 4-20 گزارش شده است.
جدول 4-19- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
15/2
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
061/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
94/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
91/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
95/0
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
96/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-19 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.
4-4-1-8- تحلیل عاملی تأییدی راهبردهای کلان
همانطور که در شکل شماره 4-22 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه کلان از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-22- خروجی تحلیل عاملی مرتبه اول برای سازه کلان

شکل 4-23- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه اول برای سازه کلان
نتایج شکل 4-22 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) کلان در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-20 گزارش شده است.
جدول 4-20- بارهای عاملی سؤالات کلان
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
نگاه سرمایه ای به نیروی انسانی
67/0
45%
2
توجه به مدیران دارای دانش اخلاقی منتهی به رفتار
64/0
41%
3
اهلیت گرایی
58/0
34%
4
ایجاد مراجع ذیصلاح
45/0
20%

در ادامه در جدول 4-21 شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به شکل4-22 گزارش شده است.
جدول 4-21- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مشخصه
برآورد
نسبت مجذور خی به درجه آزادی(ن2/df)
06/2
جذر براورد واریانس خطای تقریب(RMSEA)
058/0
شاخص نکویی برازش(GFI)
94/0
شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش(AGFI)
92/0
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
97/0
شاخص نرم شده برازندگی(NFI)
97/0

شاخص های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدول 4-21 نشان می دهد که مدل دارای برازش بسیار خوبی می باشد.

4-4-1-9- تحلیل عاملی تأییدی ارتقای افراد
همانطور که در شکل شماره 4-24 ملاحظه مي شود به منظور تعيين روايي سازه ارتقای افراد از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. ضرايب استاندارد شده روي مسيرهاي بارعاملي درج شده است.

شکل 4-24- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد

شکل 4-25- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد
نتایج شکل 4-24 مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (سوالات) مربوط به هر مولفه در پیش بینی مؤلفه های ارتقای افراد و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مولفه به عنوان نشانگر ارتقای افراد در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی مولفه ها در جدول 4-22 گزارش شده است.
جدول 4-22- بارهای عاملی مولفه های ارتقای افراد
رديف
مؤلفهها
بار عاملی
2 R
1
رشد صفات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، توانمند سازی، آموزش اخلاق Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتارهای اخلاقی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، مدل اندازه گیری