منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده، توزیع فراوانی، آموزش و پرورش، اخلاق حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد

مسئله، با توجه به اين مطلب که براي روش SEMگروههاي نمونه با حجم زياد توصيه ميشود، تناقض دارد. در ميان شاخصهاي مطلق، مجذور کاي و نسبت X2/dfبه قدر مطلق باقيماندهها اشاره دارد. بايد يادآور شويم که توزيع مجذورکاي به گونهاي است که مقدار مورد انتظار آن برابر با درجه آزادي آن است. بنابر عقيده کلاين (2005) مقدار اين نسبت اگر بين 2 تا 3 باشد، قابل قبول است و هر چه اين نسبت کوچکتر باشد برازش مدل بهتر است.
ريشه ميانگين مجذور باقيماندهها (RMR159)
ريشه دوم ميانگين مجذور باقيماندهها يعني تفاوت بين عناصر ماتريس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتريس برآورد يا پيشبيني شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است. هرچه RMR براي يک مدل به صفر نزديک‌تر باشد مدل مذکور داراي برازش بهتري است (بروان و کادوک160، 1993).
شاخص برازندگي تطبيقي(161CFI)
مقدار آن بر پايه قرارداد بايد دست کم 90/0 باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود (استيگر162، 1989).
شاخص برازندگي (163GFI)
بستگي به حجم نمونه ندارد و نشان ميدهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن برازش بهتري دارد. اين شاخص نسبت به ساير شاخصهاي برازندگي اغلب بزرگتر است، برخي از پژوهشگران نقطه برش 95/0 را براي آن پيشنهاد کردهاند. بر پايه قرارداد، مقدار اين شاخص بايد برابر يا بزرگتر از 90/0 باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود (ماريوما164، 1998).
شاخص تعديليافته برازندگي (AGFI165)
اين شاخص نيز مانند شاخص GFIبايد بزرگتر از 90/0 باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود.
شاخص نرم شده برازندگي (166NFI)
مقادير NFI بزرگتر از 90/0 را در مقايسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبي براي برازندگي مدلهاي نظري توصيه کرده اند (کلاين167، 2005).
شاخص جذر برآورد واريانس خطاي تقريب (168RMSEA)
مقدار اين شاخص که در واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادي است، براي مدلهايي که برازندگي خوبي داشته باشند کمتر از 05/0 است. مقادير بالاتر از آن تا 08/0 نشاندهنده خطاي معقولي براي تقريب در جامعه است. مدلهايي که RMSEA آنها 10/0 يا بيشتر باشد برازش ضعيفي دارند (کلاين، 2005).

هدف از پژوهش ارائه الگوی اخلاق حرفه ای برای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی بود. در این راستا پیشینه نظری یا به عبارت دیگر نظریه ها مورد بررسی قرار گرفت و از دیدگاه صاحب نظران مفاهیم یا مدلهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل نحوه کد گذاری مصاحبه ها با رويکردي ترکيبي و با طرح شيوه ی ترکيبي اکتشافي و با استفاده از روش نظریه داده بنیان توضیح داده می شود. پس از این مرحله نتایج روش دلفی برای تعیین میزان اتفاق نظر پنل خبرگان بر اساس روش دلفی تبیین شده و مدل مفهومی پژوهش بر اساس تئوری داده بنیان ترسیم می شود. در ادامه ابزارهای اندازه گیری بر اساس روش تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شده و در نهایت مدل مفهومی پژوهش براساس روش تحلیل مسیر به مرحله آزمون در می آید و یافته های آن گزارش می شود.
4-1- یافته های توصيفي
در اين قسمت به ارائه آماره‌هاي توصيفي و جداول مربوط به ويژگي‌هاي نمونه مي‌پردازيم. شناخت ويژگي‌هاي نمونه، از اين جهت مفيد است كه به كمك آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ويژگي‌هاي عمومي آن برای سایر محققان مشخص می شود. بعلاوه، اين شناخت باعث مي‌شود در تعميم نتايج به جوامع ديگر، یا در طراحی سوالات تحقیقات آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم.
4-1-1-توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنس
بر اساس یافته های جدول 4-1 ملاحظه می گردد که6/66 درصد را مردان و 3/33 درصد از پاسخگویان را زنان تشکیل می دهند.
جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
7
3/33
مرد
14
6/66
جمع کل
21
100

شکل 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسیت

4-1-2- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سن
بر اساس یافته های جدول 4-2 ملاحظه می گردد که بیشترین تعداد پاسخگویان با 0/ 38 درصد در رده سنی بین 30 تا 40 سال و بیشتر و کمترین تعداد با 0/2درصد در رده سنی کمتر از 30 سال می باشند.
جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
30 تا 40 سال
10
0/48
40 تا 50 سال
7
0/33
50 سال و بیشتر
4
0/19
جمع کل
21
100

شکل 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن
4-1-3- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب تحصیلات
بر اساس یافته های جدول 4-3 ملاحظه می گردد که بیشترین تعداد پاسخ گویان با 6/66 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و کمترین تعداد با 3/33درصد دارای مدرک دکتری می باشند.
جدول 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات
تحصيلات
فراوانی
درصد
فوق لیسانس
14
6/66
دکتری
7
3/33
جمع
21
100

شکل 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصیلات
4-1-4- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سابقه کار
بر اساس یافته های جدول 4-4 ملاحظه می گردد که بیشترین تعداد پاسخ گویان با 5/47 درصد دارای سابقه کار 10 تا 20 سال می باشند. و کمترین تعداد با 24 درصد دارای سابقه کار 20 سال به بالا می باشند.
جدول 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه کار
سابقه کار
فراوانی
درصد
کمتر از 10 سال
6
5/28
10 تا 20سال
10
5/47
20 سال به بالا
5
24
جمع
21
100

شکل 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه کار
4-1-5-جدول فراوانی تخصص های مدیران
جدول 4-5- جدول فراوانی توزیع تخصص پاسخگویان
تخصص
تعداد
گروه
کارشناس ارشد صنایع
1
مدیر کل فنی و حرفه ای آموزش و پرورش
مدیریت
1
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران
دکتری فقه و الهیات
1
ریاست هیأت امناء مدارس صدرا
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
4
مشاور سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
تنوع تخصص
2
مدیر مدارس استعداد درخشان
تنوع تخصص
3
مدیر مجتمع اموزشی
تنوع تخصص
7
مدیر مدارس دولتی
عضو هیات علمی
1
ریاست دانشکده
دکتری برنامه ریزی اموزشی
1
معاون پرورش وزارت آموزش و پرورش

با توجه به نتایج به دست امده مشخص می شود که بیشترین تعداد پاسخگویان در گروه مدیر مدارس دولتی قرار دارند.
4-2- یافته های استنباطی
4-2-1- روش کیفی
هدف بخش حاضر اکتشاف اخلاق حرفه ای در میان مدیران آموزشی مدارس می باشد . روش مورد استفاده برای تحقق هدف مذکور نظریه برخاسته از داده است و از بین رویکردهای موجود نوع سیستماتیک اشتراس وکربین (1998) مورد استفاده قرار گرفته است . این رویکرد دارای مدلی نظام مند به عنوان مدلی پارادایمی است و نهایتاً به ارائه نظریه ای محدود منجر می شود در این راستا تجزیه و تحلیل داده ها ي کیفی براساس راهنماي ارائه شده توسط اشتراس وکربین که شامل سه مرحله اصلی کدگذاري باز، کدگذاري محوري وکدگذاري انتخابی است، صورت پذیرفت. درفصل حاضر نتایج حاصل ازتحلیلها با این شیوه درقالب مفاهیم، مقوله هاي فرعی، مقوله هاي اصلی و درچهارچوب مدل نظام مندي که داراي عناصر شرایط علّی، پدیده اصلی، شرایط زمینه اي، شرایط مداخله گر، راهبردها وپیامدهاست، تدوین شده است. نهایتاً با مورد توجه قراردادن روابط بین این عناصر مدل پارادیمی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی ارائه شده است که بیانگر عوامل و مولفه هاي دخیل درفرآیند اخلاق و روابط بین آنها است.
4-2-2-روش تجزیه وتحلیل داده ها
داده هاي پژوهش ازطریق فرایندکدگذاري، مبتنی برطرح نظام دار نظریۀ برخاسته ازداده اشتراوس وکربین(1998) تحلیل شدند.کدگذاري فرایندي تحلیلی است که طی آن داده ها مفهوم گذاري میشوند و به هم می پیوندند تا نظریه راشکل دهند. تحلیل داده ها دراین روند جدا ازگردآوري ونمونه گیري صورت نمی گیرد. درهرمرحله تحلیل داده ها ی پیشین راهی است براي اینکه تصمیم بگیریم درادامه کدام داده را مورد توجه قراردهیم و یا چه نمونه اي را جستجوکنیم. کدگذاري درروش نظریه برخاسته ازداده ها،نشان دهندة عملیاتی است که درآن داده ها خردشده، مفهوم پردازي میشوند وآنگاه باروشهاي تازه،دوباره به هم پیوند زده می شوند. کدگذاري فرایندي محوري است که امکان رسیدن به نظریه ها را براساس داده ها فراهم می سازد. درطرح تحقیق سیستماتیک نظریه برخاسته ازداده ها مراحل تحلیل داده‌ها ازطریق کدگذاري باز،کدگذاري محوري وکدگذاري انتخابی انجام میشودو همچنین به عرضه پارادایم منطقی یا تصویرتجسمی از نظریه درحال تکوین پرداخته میشود (بازرگان،1380).

کدگذاري بازوکدگذاري محوري
درطول مرحله کدگذاري باز ومحوري،داده ها به دقت مورد بررسی قرارگرفتند، مقوله های اصلی و مقوله هاي فرعی مربوط به آنها مشخص شدند، ابعاد و ویژگیها تعیین شد و الگو مورد بررسی قرارگرفت. واحداصلی تحلیل براي کدگذاري بازو محوري، مفاهیم بودند. هنگام تجزیه و تحلیل دقیق داده ها، مفاهیم ازطریق عنوان گذاري توسط محقق، به طورمستقیم ازرونوشت مصاحبه شرکت کنندگان(کدهاي زنده169) و یا با توجه به موارد مشترك کاربردآنها، ایجادشدند.
نسخه هاي پیاده شده مصاحبه ها براي یافتن مقوله هاي اصلی، مقوله ها، ویژگی ها و ابعاد این مقولات به طورمنظم مورد بررسی قرارگرفتند. اشتراس وکربین(1998) اصطلاحات فوق را به شرح زیر تعریف نموده اند:
مفاهیم:”بلوكهایی اند که بناي نظریه ازآنها ساخته میشود“؛
مقوله ها 170” طبقه بندي مفاهیم سازنده پدیده درسطحی بالاتر“هستند؛
مقوله هاي فرعی:”مفاهیم مرتبط بایک مقوله اصلی هستند و براي آن توضیحاتی فراهم می آورند و مشخصات آن را تشریح میکنند“
ویژگیها: ”خصیصه هایی هستند که به هرمقوله مرتبط میشوند و تعریف و شرح بیشتري درمورد ابعاد آن میدهند و به آن معنا میدهند“.
ابعاد نیز”حدود ویژگیهايی که مقوله و مختصات آنرادرامتداد یک طیف پیوسته نشان میدهند“.
باتوجه به راهنماي ارائه شده توسط اشتراس وکربین(1998) باتفکیک متن مصاحبه به عناصرداراي پیام درداخل خطوط و پاراگرافها تلاش شد تا کدهاي باز استخراج شوند. بعداز این مرحله سعی شدکه مقولات نیزدرقالب دسته هاي بزرگ مفهومی طبقه بندي گردند. درمرحله دوم که کدگذاري محوري است، مقوله اصلی به تدریج تعیین و سپس سایر مقوله ها درقالب پنج خوشه بزرگ شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه اي، شرایط محیطی و پیامدها دسته بندي شدند. در نهایت درمرحله کدگذاري انتخابی روابط بین مقولات آشکار و مدل پارادایمی نظریه برخاسته ازداده ها شکل گرفت. لازم به ذکراست که کدهاي باز فراوانی به دست آمد، ولی بعد از هر مرحله طبقه بندي و بررسی داده ها مفاهیم تکراري حذف و مفاهیم مشابه درهم ادغام می شدند. بایداضافه کردکه تجزیه وتحلیل داده ها با دقت بیش از ده بارجهت رسیدن به اشباع نظري براي مقوله هاي فرعی و ابعاد آنها به صورت تکراري انجام شد. حدود هرمقوله محوري و مقوله ها ي دیگر اصلی در آغازتجزیه و تحلیل به صورت قطعی تعیین نشد و این مقوله ها درسراسر تجزیه وتحلیل مورد تجدید نظر قرارگرفتند.
کدگذاري باز و محوري هنگامی متوقف شدکه:
الف) یک طبقه بندي معنادار پس ازبررسی چند باره رونوشت مصاحبه ها حاصل شد؛
ب) خرده مقولات و ویژگی ها تکراري شده بودند؛
ج)اطلاعات مرتبط و جدیدي از رو نوشت مصاحبه ها یافت نمی شد، حتی اگر اطلاعات جدیدي پیدا می شد با طبقه بندي موجود منطبق بود.
در ادامه نتایج کدگذاری باز و محوری به عنوان مقوله ها و زیر مقوله ها ارائه شده است. در این جدول تعداد 9 مقوله و 22 زیر مقوله و 114 مفهوم به دست آمده آورده شده اند .
جدول 4-6- مقوله ها و زیر مقوله های به دست امده از تحلیل کیفی مصاحبه ها
مفاهیم
زیر مقوله
مقوله
تعادل اخلاقی
درک شرایط و اقتضائات مخاطب و برقراری ارتباط بر مبنای آن
برون گرایی
تحمل ابهام
مشاوره با دیگران
ایجاد توازن میان زندگی شخصی و شغلی
خلق انگیزه
موقع شناسی
تجارب شغلی.

مهارت های اخلاقی
تخصص فردی
در زمینه اخلاقی
توان استدلال گری اخلاقی
خودشناسی
دانایی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل مسیر، رویکرد اسلامی ایرانی، الگوی معادلات ساختاری، نظریه برخاسته از داده Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، توانمند سازی، آموزش اخلاق