منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده، روایی محتوا، مسئولیت پذیری، مهارت های فردی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته استفاده شده است.
3-7-1-1-محاسبه پایایی بازآزمون
برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبههای انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از آن‌ها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگذاری میشوند. سپس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر به کار میرود. در هر کدام از مصاحبهها، کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با عنوان “توافق” و کدهای غیرمشابه با عنوان “عدم توافق” مشخص میشوند. روش محاسبه پایایی بین کدگذاریهای انجام گرفته توسط محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب است:

در تحقیق کنونی برای محاسبه پایایی بازآزمون، از بین مصاحبههای انجام گرفته، تعداد 3 مصاحبه انتخاب شده و هر کدام از آن‌ها دو بار در یک فاصله زمانی 8 روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شدهاند. نتایج حاصل از این کُدگذاریها در جدول آمده است. ذکر این نکته ضروری است که تعداد توافقات به صورت کدهای جفتی می باشد به عنوان مثال در جدول پایین تعداد توافقات 38 جفت و یا به عبارت دیگر 76 کد می باشد.

جدول 3-3- محاسبه پایایی بازآزمون
ردیف
عنوان مصاحبه
تعداد کل کُدها
تعداد توافقات
تعداد عدم توافقات
پایایی بازآزمون
(درصد)
1
M2
102
38
26
74%
2
M6
72
27
18
75%
3
M9
98
36
26
73%
کل
272
101
70
74%
یافته های جدول 3-3 نشان می دهد که مجموع کُدها در دو فاصله زمانی 8 روزه برابر 272، تعداد کل توافقات انجام گرفته بین سه مصاحبه برابر 101، و تعداد کل عدم توافقات بالغ بر 70 است. بنابراین یافته های مربوط به پایایی بازآزمون نشان می دهد نتیجه با استفاده از فرمول ذکر شده، برابر 74 درصد است و از آنجایی که پایایی بالای 60 درصد قابل قبول است بنابراین می توان نتیجه گرفت که کدگذاری های انجام گرفته از پایایی مناسبی برخوردار است.
3-7-1-2-محاسبه پایایی بین دو کُدگذار
برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار142، از یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به تحلیل تم درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار میرود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

در این فرمول تعداد توافقات اشاره به تعداد کد های مشترک و یکسان بین محقق و کدگذار همکار اشاره دارد. تعداد کل کدها نیز مجموع کدهای استخراجی بین محقق و کد گذار همکار می باشد. نتایج حاصل از این کُدگذاریها در جدول 3 آمده است. ذکر این نکته ضروری است که تعداد توافقات به صورت کدهای جفتی می باشد به عنوان مثال در جدول پایین تعداد توافقات 39 جفت و یا به عبارت دیگر 78 کد می باشد.

جدول 3-4- محاسبه پایایی بین دو کُدگذار
ردیف
عنوان مصاحبه
تعداد کل کُدها
تعداد توافقات
تعداد عدم توافقات
پایایی بین دو کدگذار (درصد)
1
M2
101
39
23
77%
2
M6
85
35
15
82%
3
M9
66
23
20
69%
کل
252
97
58
77%
یافته های جدول 3-4 نشان می دهد که تعداد کل کُدها که توسط محقق و همکار تحقیق به ثبت رسیده است برابر252، تعداد کل توافقات بین این کُدها 97، و تعداد کل عدم توافقات بین این کُدها برابر 58 است. پایایی بین کُدگذاران برای مصاحبههای انجام گرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول ذکر شده برابر 77 درصد است. و از آنجایی که پایایی بالای 60 درصد قابل قبول است(کاواله143، 1996؛ به نقل از خواستار، 1387) بنابراین می توان نتیجه گرفت که کدگذاری های انجام گرفته از پایایی مناسبی برخوردار است.
3-7-2-بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در اجرای اولیه
در خصوص روايي يا اعتبار پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش برای شروع کار از روش اعتبار محتوا144 استفاده شده است. چرا که برای اجرای اولیه پرسشنامه نیاز به تایید روایی محتوایی پرسشنامه از سوی خبرگان می باشد. مفهوم روايي به اين سؤال پاسخ ميدهد که ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را ميسنجد . به عبارت ديگر آزموني داراي روايي است که براي اندازهگيري آنچه مورد نظر است مناسب باشد و به همين دليل اصطلاح اعتبار به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است، اشاره ميکند. روایی محتوايي يک ابزار اندازهگيري، به سؤالهاي تشکيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سؤالهاي ابزار معرف ويژگيها و مهارتهاي ويژهاي که محقق قصد اندازه‌گيري آنها را دارد باشد، آزمون داراي روايي محتوا است. بنابراين براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالهاي تشکيل دهنده ابزار معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشد(سرمد و همکاران، 1385). اعتبار محتوايي يک آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين ميشود، از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد. با اين تفاصيل پرسشنامههاي عنوان شده در اختيار خبرگان و صاحبنظران مربوطه قرار گرفته و نظرات آنان درجهت تحصيل هرچه بهتر روايي اخذ و اصلاحات مورد نظر صورت گرفت. پس از تایید روایی محتوایی ابزار پژوهش به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه در بین 30 نفر از افراد نمونه به اجرا در آمد.
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد.درمورد میزان مورد قبول آلفای کرونباخ نظرات متفاوتی ذکر شده است. برای مثال فيلد145(2009) آلفاي كرونباخ بالاي7/0 را براي تستهايي كه به سنجش توانايي افراد مي‌پردازد مناسب دانسته و قاعدتاً به طور قوي‌تر اين عدد براي پرسشنامههاي نگرشسنج نيز مناسب است. درني146(2007) نيز بهطوركلي آلفاي بالاي 7/0 را مناسب دانسته و براي پرسشنامههايي كه تعداد سوالات آن كم است، آلفاي كمتر از 7/0 را نيز قبول ميكند، لكن هشدار ميدهد كه اين مقدار نبايد به كمتر از 6/0 برسد. در اين پژوهش نيز آلفاي بالاي 7/0 ميزان مناسبي براي پايايي ابزار در نظر گرفته شده است. بنابراين اندازه‌گيري قابليت اعتماد، با استفاده از روش آلفاي کرونباخ صورت گرفته است. آلفاهاي محاسبه شده در جدول شماره 3-5 درج گرديده است. یافته های بدست آمده حاکی از آن بود که آلفاهای بدست آمده از میزان قابل قبولی برخوردار بوده و این پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.
جدول 3-5- نتایج آلفای کرونباخ
مقوله
زیرمقوله
تعداد گویه ها
میزان آلفای کرونباخ
تخصص فردی
دانش فردی
5
72/0

مهارت های فردی
8
88/0

نگرش ها
اعتقاد و تعهد به ارزش های اخلاقی
5
81/0

اعتقاد و تعهد به ارزش های سازمانی
3
76/0
ویژگی های فردی
ویژگی های اعتقادی
5
80/0

ارزشهای اخلاقی فردی
9
91/0

سعه صدر
4
92/0

متغیرهای روان شناختی
5
88/0
ویژگی هایسازمانی
جو و فرهنگ اخلاقی سازمان
2
86/0
محدودیت ها
مشکلات فردی
3
85/0

مدیریتی
3
86/0
شرایط محیطی
برون سازمانی
4
79/0

درون سازمانی
4
71/0
راهبردهای خرد
راهبردهای آموزشی وپژوهشی
5
86/0

راهبردهای قانونی
5
79/0
راهبردهای کلان
راهبردهای سازمانی
4
71/0
پیامدهای محیطی

دستاوردهای درونی
3
74/0

دستاوردهای بیرونی
3
78/0
ارتقای افراد
رشد صفات اخلاقی
3
73/0

ارتقای رفتاری
4
72/0

رفتارهای اخلاقی

روابط انسانی موثر
9
94/0

خدمتگزاری
4
87/0

مسئولیت پذیری
7
91/0
عملکرداخلاقی

تصمیم گیری اخلاقی
7
82/0

عدالت محوری
5
90/0
3-8-روش تحلیل داده ها
در پژوهش هاي ترکيبي یا آمیخته، شيوه تجزيه و تحليل داده ها، بر اساس نوع طرح، در دو نوع تجزيه و تحليل داده ها به طور همزمان( مانند:شيوه تلفيقي) و تجزيه و تحليل داده ها به صورت متوالي (مانند شيوه هاي اکتشافي و تبيييني) قابل تفكيك است . در پژوهش هاي ترکيبي، نياز به جمع آوري داده ها به هر دو شکل کمي و کيفي وجود دارد. هر چند که روند جمع آوري اطلاعات با توجه به نوع طرح مي تواند به دو صورت همزمان يا متوالي صورت گيرد. با توجه به راهبرد انتخابي در انجام اين پژوهش كه با استفاده از روش آمیخته انجام مي شود، شيوه گردآوري داده ها به منظور انجام پژوهش در دو بخش كيفي طراحي الگو و بخش كمي آزمون الگو، قابل بررسي است.
دراين تحقيق، با توجه به بکارگيري طرح شيوه‌هاي تركيبي اكتشافي از روشهاي تجزيه و تحليل کيفي و کمي داده ها بر حسب نيازهاي پژوهشي استفاده شده است. روش تحليل داده ها در بخش کيفي استفاده از روش كدگذاري نظري (برگرفته از روش نظريه پردازي داده-بنيان) مي باشد. تحلیل دادههای بدست آمده در این پژوهش به صورت جداگانه صورت گرفت. به عبارت دیگر دادههای کیفی نیز با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و ملزومات انجام هر یک از این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا در نهایت به نظریهای برای تبیین الگوی اخلاق حرفهای نائل آییم. پس از تدوین پرسشنامه برحسب نظریه به دست آمده با استفاده از روش دلفی به تعیین اعتبار پرسشنامه پرداخته شد. در نهایت پرسشنامه اعتبار یافته پخش شده و داده های کمی جمع اوری شد. برای تحلیل دادههای کمی در این پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی ابزار و تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری برای آزمون مدل استفاده شد. در ادامه هريک از روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات به صورت کامل توضيح داده مي شود.
3-8-1-تحلیل داده ها در بخش کیفی
روش تحليل داده ها در بخش کيفي کدگذاري نظري برگرفته از روش نظريه پردازي داده بنياد مي باشد. کدگذاري نظري عبارت است از عملياتي که طي آن داده ها تجزيه، مفهوم سازي، و به شکل تازه اي در کنار يکديگر قرار داده مي شوند، و فرايند اصلي است که طي آن نظريه بر اساس داده ها تدوين مي شود. در اين روش سه رکن اصلي “مفاهيم” “مقوله ها” و قضيه ها” وجود دارند. نظريه ها نمي توانند بر اساس رويدادها يا فعاليت هاي واقعي، آن طور که مشاهده يا گزارش مي شوند، ساخته شوند؛ نظريه ها بر اساس “داده هاي خام” شکل مي گيرند. بر اين اساس رويدادها، حوادث، رخدادها شاخص هاي بالقوه پديده ها هستند که مي توان بر اساس آنها به پديده ها عناوين مفهومي داد. اگر پاسخ دهنده اي به پژوهشگر مي گويد: من هر روز فعاليت هايم را بين کارهاي اداري، ديدار با دوستان و نظافت تقسيم مي کنم، آنگاه پژوهشگر ممکن است به اين پديده عنوان “زمانبندي” بدهد. “زمانبندي” تجلي يک مفهوم است. مقوله ها نسبت به آنچه مفاهيم نشان مي دهند تجريدي تر و در سطح بالاتري قرار دارند. يعني ترکيب يا کنار هم قراردادن چند مفهوم تشکيل يک مقوله يا طبقه مي دهند. و براي شکل گيري، همان فرآيند مقايسه اي را طي مي کنند تا يافته و مفهومي بين يک مقوله و مفاهيم آن و بين مقوله هاي معين است (بازرگان، 1385؛ دلاور و کوشکی، 1392).تحليل دادهها، محور اصلي نظريه برخاسته از دادهها است. در هر مطالعه به عنوان يک کل، جمع آوري دادهها، تنظيم دادهها و تحليل دادهها به صورتي که در شکل شماره 3-3 نشان داده شده است بهم وابستگي متقابل دارند. درون اين چهار چوب کلي، تحليل دادهها براي هر مورد متضمن ايجاد مفاهيم از طريق فرآيند کدگذاري است که بيانگر عملياتي است که به وسيله آنها دادهها تجزيه، مفهوم سازي و به طرقي جديد منظم ميشوند. اين فرآيند است که بدان طريق تئوريها از دادهها ساخته ميشوند.

شکل ‏033- فرآيندهاي بهم وابسته جمعآوري، تنظيم و تحليل داده ها (اشتراس و کوربین، 1998)

براي تحليل داده هاي بدست آمده از سه نوع کدگذاري استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، روش پژوهش، مدل مفهومی، گلوله برفی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل مسیر، رویکرد اسلامی ایرانی، الگوی معادلات ساختاری، نظریه برخاسته از داده