منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات جنایی، تأمین روشنایی، اعمال مجرمانه، مرگ طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

فرماندهان وسایر مراجع به این کار بپردازد.
در انتخاب افسران برای دوایررسیدگی به پرونده های قتل ،باید هوش، استعداد، علاقه مندی، شجاعت وباور های عقیدتی واخلاقی آنان مورد سنجش قرار گیرد.
در بررسی صحنه جرم، وسعت وشرایط محل تعیین می کند که چه روشی برای بررسی مناسب تر است.
تمام آنچه به نوعی مرتبط با صحنه است، باید مورد بررسی قرار گیرد. به طور مثال: اگر در اتاقی جسدی کشف شده است تمام قسمت های آن خانه اعم از حیاط، زیر زمین،راه پله ،پشت بام و…باید مورد جستجو قرار گیرد. برخی اوقات در محل های مرتبط با صحنه مدارک یا نشانه هایی یافت می شود که بسیار مهم بوده وبرای ادامه تحقیقات تعیین کننده است.
در بررسی صحنه باید وضعیت خاموش یاروشن بودن وسایل نفتی، برقی، یا گازی موجود (تلویزیون، وی سی دی، ضبط صوت، رایانه، چراغ ها،اجاق گاز، بخاری برقی، آبگرمکن و…) مورد توجه قرار گرفته ودر گزارش درج شود.دربررسی صحنه ، لازم است وضعیت آلات تیز وبرنده موجود در محل بررسی ودر گزارش درج گردد.در بررسی صحنه با مشخص کردن آلت قتاله باید بررسی شود که آلت مذکور از وسایل موجود در محل بوده است یا خیر؟(مصطفایی وبیابانی،1387،ص157-158).
بررسی صحنه جرم به خصوص صحنه قتل کاری است کاملاً فنی وتکنیکی به همین دلیل به متصدی آن تکنسین بررسی صحنه جرم اطلاق می گردد این تکنسین ها باید مجهز به وسایل مورد نیاز از قبیل دوربین عکاسی، وسایل تهیه کروکی، یاداشت برداری ، جمع آوری دلایل ومدارک صحنه جرم، قالب گیری، انگشت نگاری وغیره باشند(نجابتی،1382،ص121-122).
اولین ومهم ترین مرحله در هنگام بررسی صحنه قتل، جمع آوری دقیق دلایل می باشد در این رابطه در صورتی که مأمور تحقیق از حمایت وپشتیبانی فنی برخوردار باشد بررسی موفقیت آمیز خواهد بود ادارات پلیس باید دارای واحد بررسی صحنه جرم مجهز به تجهیزات وامکانات بررسی دقیق صحنه قتل باشند اصلح است که واحدهای رسیدگی کننده به پرونده های قتل یک کیف محتوی ابزار کار بررسی صحنه قتل را به همراه داشته باشند تا بهتر بتوانند مدارک را از صحنه جرم جمع آوری ومستند سازی نمایند. یک سری ابزار کار مفید کهمی توان با صرف مبلغ بسیار کمی تهیه نمود واین ابزار در صحنه قتل برای مأمور تحقیق بسیار ارزشمند خواهد بود در جدول زیر نشان داده شده است(گیبرث،1377،ص138-139).
تجهیزات اولیه بررسی صحنه جرم
کارت های صحنه جرم
نوارچسب
بطری های مخصوص نمونه
کاغذ صاف
نوار چسب زخم
پنس
کاغذ گرافیکی
دستکش های جراحی
برچسب مدارک
مدادها وخودکار علامت گذار
دستکش های کتانی
دستمال کاغذی
خط کش
ریسمان
ماسک های ضد عفونت
زیر دستی
ذره بین
قوطی های قرص
تخته رسم گیره دار
جعبه پاکت
قیچی

متر فلزی
محلول نمک
تابلوی راهنمای مخصوص

پاکن
پارچه کتانی
دوربین ساده

پاکت کاغذی
ضبط صوت یا میکروفن
چراغ قوه
پاکت پلاستیکی قفل دار
نوار کاست خالی
فیلم اضافی
مبدل برق
گرما سنج
گیره یا فیش تلفن
نور افکن
سیم سیار با سرپیچ
جعبه گچ
پیچ گوشتی دو سر
سیم برق اضافی
یک توپ ریسمان
تیغ یا وسیله تیز برنده
سیم بر
بیل یا بیلچه
چاقو چند کاره
دیلم یا اهرم
وسایل انگشت نگاری
2-6-15-2- مقررات مربوط به صحنه جرم:
تردد به صحنه جرم باید از مسیری باشد که هیچ آسیبی به شواهد ومدارک صحنه وارد نشود.
صحنه باید محصور شود حصار هر چه وسیع ترباشدبهتراست واحتمال از دست دادن مدارک کاهش می یابد.
از امکانات وابزارهای موجوددر صحنه(نظیر تلفن، حمام، دستشویی،دستمال کاغذی و…)استفاده نشود ودر صورت نیاز ضروری به استفاده از یک ابزار در صحنه، جا به جا کردن ابزار ونوع استفاده یادداشت شود تا موجب انحراف مسیر تحقیق نگردد.
خوردن، آشامیدن وسیگار کشیدن درصحنه ممنوع است.
یگان های اجرایی باید وسایل تأمین روشنایی برای بررسی صحنه های تاریک را داشته باشند.
علاوه بربررسی که در شب صورت می گیرد، صحنه باید تا روشن شدن هوا مورد مراقبت قرار گیرد وبررسی وجستجو در روشنایی روز نیز انجام شود تا هیچ مدرک ونشانه احتمالی از دست نرود.(مصطفایی وبیابانی،1387،ص157)
2-6-15-3- اهم دانستنی های کارآگاهان در تحقیقات جنایی از صحنه ها ی جرم:
1.هرگز قبل از اقدامات فنی در صحنه قتل توسط کارشناسان تشخیص هویت وارد صحنه اصلی قتل نگردید. وبه دیگران نیز اجازه ورود ندهید زیرا باعث آلودگی صحنه جرم یا اضافه شدن چیزی به آن ومحو گردیدن مدارک که می تواند به شناسایی ودستگیری قاتل مساعدت نماید شود.
2.تا تکمیل اطلاعات جنایی برای تقلیل در ضریب خطا در اخذ اطلاعات، جدا نگه داشتن شهود از یکدیگر اجتناب ناپذیراست.
3.از ایجادآثار در صحنه همچون خط کشی ویا ایجاد علائم تا قبل از اثر برداری ومعاینه اولیه از جسد واقدامات کارشناسان فنی وعکسبرداری های مختلف، خودداری گردد.
4.از صحنه ها ترسیمه تهیه شود وپیوست پرونده گردد.
5.ترسیمه های محصله ازصحنه های جنایی یک مدرک محسوب می گردند ونبایستی آن را تغییریا تحریف نمود.
6.مطالب مهم موجود در صحنه یا دداشت برداری شود.
7.نکات مهم در ترسیمه ثبت شود.
8.اشیاء همراه مقتول می تواند مبنای شروع در تعیین هویت وی باشد ولذا ضرورت دارد اشیاء و وسایل متعلق به جسد مشخص گردد.
9.به محض حضور در صحنه جرم، اطلاعات واقدامات صحنه های جرم که توسط اولین نیر وهای مستقر در صحنه جمع وبه عمل آمده باید تحصیل نمود.
10.ازجابجایی یا دستکاری مدارک موجود در صحنه ویا دستکاری آن تا به اتمام رسیدن مراحل کارشناسی از سوی متخصصین اثر برداری ممانعت گردد.
11.هرگز ازصحنه جرم به عنوان مقر فرماندهی استفاده نگردد ودر برقراری ارتباط تلفنی از مکان مجانب که ارتباط با صحنه اصلی وفرعی نداشته باشد استفاده شود.
12.از قبل از حضور ودر حین وبعد از حضور در صحنه های قتل برای درک صحیح از موقعیت وکشف رابطه ها، لحاظ خونسردی از ضروریات کارآگاهان محسوب می شود.
13.کارآگاهان قبل از حضور در صحنه ها، بایستی احتمال مواجه شدن با موقعیت اضطراری در صحنه جر م را انتظار داشته باشندوبراین پایه بهره گیری از خونسردی وپیدایش راه حل مناسب ومنطقی با اتکاء از عقل وهوش از ضرورت های کارآگاهان به شمارمی رود.
14.حفظ حیطه بندی اطلاعات واطمینان از واقعیت درماوقع قتل از صحنه با مصاحبت ومذاکره وتحقیقات بصورت انتزاعی از شهود ومظنونین.
15.بهره گیری از اندیشه های دیگر نیروهای مسئول حاضر در صحنه همچون افسران گشت، قاضی جنایی وکارشناسان ومتخصصین واستنتاج از آراء وافکارجمع.
16.خروج از تحلیل فردی وگرایش به تحلیل جمعی درکشف انگیزه قاتل یا قاتلین.(خلعتبری،1388،ص33-34).
2-6-15-4- فرضیه یابی از صحنه های قتل:
به تجربه وعلم تأیید شده که هر پرونده ی قتلی با سایر موارد متفاوت است وممکن است جرم یابی هر قتلی مستلزم بکارگیری اصول وتکنیک های جدید وخاصی باشد وباید به هر قتلی با دیدی متفاوت با سایر قتل ها نگریسته شود مگر آنکه روابط بین اشیاء وپدیده ها در یک صحنه ی قتل ویا آثار موجود در مقتولین با صحنه های دیگری از قتل ها مشابهت داشته باشد وپدیده های صحنه ها گویای انگیزه ویکی از سوی قاتل یا قاتلین بوده باشد وبا حصول اطمینان از این مهم وملحوظ نظر قرار دادن مولفه های:
الف -زمان قتل. ب- مکان یا جغرافیای صحنه های قتل. ج- سن مجنی علیه.
د- جنس.ر- تشابه در شیوه های قتل.و-شغل مقتولین.
باید نگرشی جدی به سریالی بودن جنایات در نزد کار آگاهان حاصل گردد.
مع الوصف آنچه که در جرم یابی قتل در اولویت اندیشه ی کار آگاهان باید قرار گیرد این است که بدانند تحقیقات قتل را از صحنه های قتل آغاز نمایند زیرا صحنه ها زبان گویای جنایت وروشن کننده ی مثلث وصف مجرمانه جرم یعنی:«قتل- قاتل- مقتول» است وتحصیل وروابط در اضلاع این مثلث منوط به بررسی دقیق جسد ومحل کشف است که مبتنی بر آن اطلاعات ارزشمند جنایی با احراز مدارک ومستندات بدست می آید یا حداقل می توانند قربانی را تعیین هویت وزمان صحنه ها این است که«کار آگاهان به یک یا چند رابطه ی نظری بین دو یا چند شئی وپدیده های موجود که به هم ارتباط پیدا می نمایند دست یابند وبر این پایه حداقل می توانند به انتخابی بودن یا اتفاقی بودن قتل وآشنا یا غریبه بودن قاتل ومقتول ویا تعداد جانی یا جانیان پی برد وتحصیل واقعیت های بین اشیاء در صحنه ها به تئوری انتقال یا مبادله اشتهار دارد واین تئوری بر اساس حقایق زیر استوار است:
– قاتل سعی خواهد کرد که هیچ اثریا نشانی از قربانی وصحنه ی جرم را پیش خودش نگهداری ننماید.
– مقتول سعی خواهد کرد که اثر یا نشانه ای از جرم را در پیش خود نگه داشته وحتی ممکن است آثار یا نشانه هایی از خود در نزد مجرم بجا گذارد(آثار کشمکش).
– مرتکب سر نخ هایی از خود در صحنه ی جرم بطور قهری یا طبیعی باقی خواهد گذاشت.
با وصف حقایق محصله در صحنه های قتل مبنی بر تئوری انتقال یازده فرضیه ی اصلی در ذهن کارآگاهان شکل یافته وبر مبنای آن مبادرت به حل مسئله ی جنایی خواهند نمود وبر همین اساس نیز با دستگیری قاتل یا قاتلین بایستی به تنظیم سئوالات اصلی وفرعی تحقیق نمایند(گیبرث،1377) .
یک کارآگاه با ورود به صحنه جرم،بایستی به سوالات کلیدی زیر توجه نماید:
1.چه کس یا کسانی به محل رفت وآمد دارند؟
2.چگونه می توان به این محل رسید یا دسترسی پیدا کرد(با ماشین،پیاده، راهپیمایی وغیره)؟
3.چه چیزهایی در صحنه قرار دارند؟ به چه کار می آیند؟
4.در صحنه جرم خاص، معمولاً چه کارهایی صورت می گیرد؟
5.چه اعمال مجرمانه ای در مناطق حوالی صحنه جرم صورت گرفته است؟
6.صحنه های جرم مرتبط با این صحنه، کجا هستند؟
7.مجرم چگونه به صحنه جرم وارد شده؟(حمل ونقل، نقطه ورود وغیره)
8.چرا مجرم این صحنه جرم را انتخاب نموده است؟
مجرم برای پیدا نمودن صحنه جرم باید چه چیزهایی را بداند؟این جا محلی است که یک غریبه هم وقتی از آن می گذرد می تواند متوجه آن شود یا این نحوه استفاده از آن نیاز به آشنایی قبلی با آن دارد(تروی،1385،ص220).
2-6-15-5صحنه قتل:
صحنه قتل، محیطی است که در آن قاتل یا مقتول یا آثار به جای مانده از قتل یا وسایل و ابزار ارتکاب آن ویا برخی از آنها وجود دارد. این که از محیط یاد شده است به خاطر در بر گرفتن تمامی فضاهاست اعم از هوا(جسدی که به صورت معلق وآویزان است)،زمین ویا دریا. واین که از قاتل ومقتول یاد کرده ایم به خاطر منحصر کردن تعریف به یک جرم خاص است. ودلیل آنکه بین واژگان از «یا» استفاده کرده ایم این است که هر کدام از آنها خود به تنهایی یک صحنه است که در کنار هم بودن آنها در نهایت صحنه قتلرا تداعی می کند. به عنوان مثال آقای الف به منزل خانم ب مراجعه کرده وایشان را در منزل به قتل می رساند. آنگاه آقای الف جسد خانم ب را در خودروی خود نهاده ودر بیرون از شهر رها می کند وسپس ایشان خودروی خود را در پارکینگ منزل پارک نموده وبه استراحت می پردازد. هم چنان که مشاهده شد ما با سه محیط مواجهیم. محیط اول منزل خانم ب است که فقط ادله وآثار وجود دارند. محیط دوم که بیرون از شهر است ومقتول وادله وجود دارد ومحیط سوم منزل آقای الف است که فقط قاتل وادله را می توانیم بیابیم ودر جهت بررسی این نوع قتل ما ملزمیم که این سه محیط را به دقت مورد کنکاش قرار دهیم. از تعریف فوق هم به سه رکن در صحنه قتل پی بردیم که ذیلاًبه بیان آنها می پردازیم.(گراوند،1388،ص16).
2-6-15-6- ارکان صحنه قتل:
در تعریف صحنه قتل آمد: «محیطی است که در آن قاتل یا مقتول یا آثار به جای مانده از قتل یا وسایل وابزار ارتکاب آن ویا برخی از آنها وجود دارد». هم چنان که مشاهده می شود سه رکن در این تعریف خود نمایی می کند که عبا رت اند از:قاتل، مقتول وادله وآثار قتل. به نظر می رسد که این سه مورد جزء لاینفک صحنه قتل هستند، چرا که اگر قاتل نباشد دیگر قتل نیست و ممکن است خودکشی ویا مرگ طبیعی ویا .. باشد واگر مقتولی نباشد جرم قتلی رخ نداده، واز سوی دیگر با انجام هر رفتاری آثار وادله ای به جای خواهد ماند،که جزءسوم را تکمیل می نماید.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، شهرستان کرمان، کنترل اجتماعی، محل وقوع جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حالت طبیعی، مواد مخدر، مصرف مواد