منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، استان تهران، بیمه های الکترونیک، بیمه کارآفرین

دانلود پایان نامه ارشد

در زمینه الکترونیکی کردن خدمات خود انجام داده است این پژوهش در صدد بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت بیمه کارآفرین استان تهران برآمده است .
1-4.سوالات پژوهش
این پژوهش درصدد می باشد تا به سوالات زیر پاسخ دهد :
1.آیا عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟
2. آیا عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟
3. آیا عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟
4. آیا عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟
5.کدامیک از عوامل اهمیت بیشتری در عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک دارد ؟
1-5. اهداف پژوهش
1. بررسی موانع(ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی) توسعه بیمه الکترونیک
2.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک
3.ارائه راهکارهایی برای توسعه بیمه های الکترونیکی در شرکت های بیمه ای
1-6.فرضیات پژوهش
در این پژوهش با توجه به موضوع و جامعه هدف فرضیه های زیر مفروض است:
1. عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
2. عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
3. عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
4. عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .
1-7.تعاریف مفهومي
1-7-1. بیمه الکترونیک
بیمه الکترونیک به معناي عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوري اطلاعات در تولید و توزیع خدما ت بیمه اي اطلاق گردیده و در معناي خاص بیمه الکترونیک را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه اي از طریق بیمه نامه اي دانست که به طور برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می گردد. به این نوع بیمه نامه ها چون از طریق اینترنت عرضه و فروخته می شوند بیمه اینترنتی نیز می گویند. به علاوه پرداخت حق بیمه، توزیع بیمه نامه و پردازش پرداخت خسارت می توانند برخط انجام گیرند (مظلومی و همکاران ،1389).
1-7-2. موانع ساختاری
منظور از موانع سازمانی عوامل مانند ساختار، تکنولوژی، قوانین و مقررات و نظایر آنهاست(علیخانی و بهرامی،1386).
1-7-3. موانع رفتاری
منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از سه بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشد و مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد (علیخانی و بهرامی،1386).
1-7-4. موانع محیطی (زمینه ای)
منظور از موانع محیطی عواملی است که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری است. این عوامل از سه بعد قانونی، فرهنگی و تکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرند(علیخانی و بهرامی، 1386).
1-7-5. موانع ماهيتي
مجموعه عواملي است كه منشاء آنها بطور مستقيم و غير مستقيم مسائل مالي- اقتصادي هستند نظير بودجه ناكافي، مقررات مالي، سهل بودن تدريس در مقايسه با تحقيقات علمي و مقرون به صرفه نبودن اقتصادي تحقيقات علمي و غيره بود(دادخواه و همکاران ،1389).
1-8.تعاریف عملیاتی
1-8-2. موانع ساختاری
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات 1 تا 9 پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :
• ضعف نیروی انسانی متخصص
• ناکاف بودن بودجه تخصیصی برای اجرای پروژه
• فقدان سازمان هماهنگ کننده جهت برنامه ریزی و اجرای بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه
• عدم انسجام لازم بین مدیرانIT در صنعت ببمه
• عدم وجود استراتژی شفاف طرح جامع فناوری اطلاعات
• عدم وجود نرم افزار جامع بیمه ای
• عدم وجود شبکه ارتباطی یکپارچه با شعب و سرپرستی ها
• عدم امکان تبادل الکترونیکی با همه بانک های کشور
• عدم کفایت پهنای باند ارتباطی بین مراکز و شعب
1-8-3. موانع رفتاری
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات 10 تا 13 پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :

• عادت داشتن به روش های سنتی در انجام کار
• عدم انگیزش کافی در کارکنان به ویژه پرسنل IT
• فقدان امنیت شغلی و ترس از بیکاری در میان کارکنان
• عدم احساس نیاز مدیران به ارائه امور بیمه ای از طریق الکترونیکی
1-8-4. موانع زمینه ای
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات 14 تا 21 پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :
• پایین بودن سرعت اینترنت در ایران
• عدم وجود زیرساخت های مخابراتی مناسب،مطمئن و کافی در همه نقاط کشور
• کمبود قوانین در کشور جهت رسیدگی به جرایم اینترنتی
• عدم رسمیت امضا دیجیتال و مکاتبات الکترونیکی و اسناد الکترونیکی
• بی اعتمادی بیمه گزاران به گذاشتن اطلاعات شخصی روی اینترنت
• عدم تمایل بیمه گزاران به استفاده از خدمات اینترنتی در زمینه بیمه الکترونیک
• عدم استفاده از حساب های بانکی اینترنتی توسط بخش عمده ای از بیمه گزاران
• عنایت داشتن به بر قراری ارتباط چهره به چهره
1-8-5. موانع ماهيتي
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات 22 و 23 پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می باشد استفاده شده است :

• ضرورت بازدید حضوری مورد بیمه و یا ارزیابی حضوری مورد خسارتی که در قالب الکترونیکی امکان پذیر نیست.
• پیچیده بودن بعضی از رشته های بیمه ای نظیر درمان و مسئولیت که به سادگی قابل تبدیل به فرمت الکترونیکی نیست.
1-9. نوع روش تحقيق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ويژگي هاي موضوعی توصیفی و از نظر ويژگي هاي زماني پيمايشي و از نظر نحوه گردآوري داده ها جزء تحقيقات ميداني محسوب کرد.
1-10.قلمرو پژوهش
1-10-1.قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش محدود بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد.
1-10-2.قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش محدود به نیمه اول سال 1393 می باشد.
1-10-3.قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش محدود به شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشد.

1-11.جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش رادو گروه تشکیل می دهدگروه اول شامل کلیه کارکنان شعبات شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشدکه با به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه توسعه استان تهران تعداد کارکنان 176 نفر می باشد و گروه دوم کلیه کارکنان نمایندگی های بیمه کارآفرین استان تهران می باشد که از هر نمایندگی یک نفر جهت بررسی و تکمیل پرسشنامه انتخاب شد که تعداد این نمایندگی ها در استان تهران184 نفر می باشد که در مجموع تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه (N=n=360)نفر می باشد .

فصـــل دوم
ادبیات پژوهش

2-1. مقدمه
پیدایش اینترنت، گسترش فناوری اطلاعات و توسعه استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مبادله های میان مشتریان و بنگاه ها در تجارت الکترونیک، پیامدهای متعددی داشته است. از مهم ترین این پیامدها ایجاد فرصت هایی برای خرده فروشان است که می توانند در تمام مکان ها و به طور جهانی به مشتراین دسترسی یابند و بازار الکترونیکی1 (مجازی) را تشکیل دهند. از این روست که می توان مهمترین ویژگی تجارت الکترونیکی از دیدگاه بازرگانی را توانایی برقراری ارتباط سازمان (بنگاه) یا فرد یا کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای فرد – فرد آن ها دانست. از سوی دیگر عوامل موثر بر تصمیم و قصد خرید از طریق وب سایت های اینترنتی را می توان در قالب دو دسته عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی نمود. عواملی مانند کمبود امنیت در شبکه اینترنت، پایین بودن اعتماد مشتریان به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن به ویژه در نحوه ارائه محصول و اطلاعات مربوط به کالا را که به بی رغبتی مشتریان به انجام دادن خریدهای اینترنتی منجر می شود را می توان در زمره عوامل بیرونی طبقه بندی نمود. در عین حال نگرش، عادات و درک افراد از فرصت هایی که توسط خرید اینترنتی ممکن می شود را می توان به عنوان عوامل درونی در نظر گرفت. واضح است که خریداران اینترنتی در درجه اول باید کاربر اینترنت باشند. امروزه خریداران اینترنتی بیشتر از میان جوانانی هستند که سطح درآمد بالاتری نسبت به سایر کاربران اینترنت دارند. با وجود این، با وجود این، همزمان با گسترش خریدهای اینترنتی، این خریداران از نظر ویژگی های جمعیت شناختی به ویژگی های یک کاربر معمولی نزدیک می شوند (جعفرپور و رحمان سرشت،1388).
در این فصل ابتدا تاریخچه مرتبط با پژوهش عنوان گردیده سپس به تشریح ابعاد مختلف تجارت الکترونیک و بیمه الکترونیک پرداخته شده و در آخر نیز پیشینه در ایران و جهان و مدل پژوهش آمده است .
2-2.تاریخچه مرتبط با پژوهش
در این بخش ابتدا به ارائه تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک پرداخته شده و در ادامه به بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد پراخته شده است .
2-2-1.تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
تاریخچه تجارت الکترونیک بیشتر به تعریفی که از آن می شود، بستگی دارد. یک عقیده این است که اولین داد و ستدی که توسط تلفن و یا فاکس انجام گرفت، اولین داد و ستد به شکل تجارت الکترونیک است. اما تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 1960 میلادی و بر مبنای «مبادله الکترونیک داده ها»2، یعنی تبادل الکترونیک اسناد استاندارد از یک رایانه به رایانه دیگر، شکل گرفت. مبادله الکترونیک اطلاعات زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکتها فراهم نمود، به گونه ای که نیاز به دخالت انسان در این فرآیند به حداقل رسید. در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیک امروزی به حساب آورد چرا که فناوریهای انتقال پیام با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون، کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمان ها نفوذ کرد، و به مرور زمان با ارتقای کارایی این فرایندها، به عنوان یکی از بخش های لاینفک تجارت درآمد. اگر چه، آنچه هم اکنون می توان نام تجارت الکترونیک سنتی بر آن نهاد، تنها به مبادله الکترونیک داده ها محدود نمی شده است و دامنه ای گسترده از شکل های گوناگون پیام، رمزینه3 و پرونده ها را در کنار ارسال رایانه ای اسناد در بر می گیرد .
با گذشت زمان و پدیدآمدن ابزارهای ذخیره، بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و سازمانها و همچنین پیشرفت فناوریهای مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده، فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند. همچنین طی بیست سال گذشته یکی از روندهای عمده در گسترش تجارت الکترونیک، کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارهای رایانه ای و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزارها بوده است. چنین فرایندی را «استانداردسازی یکپارچه سیستم های باز»4 می نامند. در مورد نرم افزارها نیز چنین روندی وجود داشته است، اما استانداردهای نرم افزاری هنوز به اندازه استانداردهای سخت افزاری یکپارچه، متحد و سازگار نیستند (توربان و دیگران5، 2002، صص 230 – 231 به نقل از راوری و مقدسی،1386).
نکته بعدی پس از یکپارچه سازی و استاندارد کردن، ایجاد امکانات شبکه ای و توانایی برقراری ارتباط میان سیستم های مختلف رایانه ای بوده است. به این ترتیب شبکه های ارتباطی، همچون آرپانت6 در دهه 1960، مهمترین نقش را در تسهیم اطلاعات و اطلاع رسانی بازی کرده اند. گفتنی است که پیشرفت غیر منتظره اینترنت زمانی شروع شد که در سال 1972 میلادی و برای اولین بار، پست الکترونیک با توسعه فناوری جدید آرپانت مورد استفاده قرار گرفت. این پدیده به طرح نسخه جدیدی از پروتکل انتقال داده به نام «پروتکل کنترل انتقال/ پروتکل اینترنت»7 منجر شد . ظهور اینترنت امکان انجام شکلهای جدیدی از تجارت الکترونیک نظیر خدمات را فراهم نمود . امروزه به لطف کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارها و انعطاف پذیری و سازگاری استانداردهای نرم افزاری، امکان مبادله اطلاعات در سطح جهان با هزینه های اندک برای عامه مردم فراهم شده است. مبنای اصلی و بنیادی تجارت الکترونیک به بیان ساده نیز همین دسترسی سریع، ارزان و آسان به اطلاعات برای انجام داد و ستد از طرق اینترنت است .
به طور کلی، روندهای پیدایش و شک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، بیمه های الکترونیک، مصرف کننده، تجارت الکترونیکی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، مصرف کننده، رفتار مصرف کننده، تجارت الکترونیکی