منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، روش تحقیق، ارتباطات یکپارچه

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیکی دارند، اعتماد به نفس پایینتری نسبت به توانایی های خود در استفاده از خدمات فناورانه دارند و در نتیجه سهولت استفاده برای آنها اهمیت زیادی دارند.
اندرویک105 (2012) در پژوهشی که با هدف بررسی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای صادراتی خشکبار ایران و ارائه راهکارهای رفع آن انجام شده است، مهمترین موانع پذیرش تجارت الکترونیکی شناسایی گردیده و در قالب مدل سه شاخهی موانع ساختاری ، محتوایی و زمینهای به عنوان سه فرضیه تحقیق دستهبندی شدهاند. پس از پخش و جمعآوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی – صادراتی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و تجزیه و تحلیل دادهها؛ هر سه دسته موانع مورد تأیید قرار گرفتند و به عنوان با اهمیتترین عامل ، موانع ساختاری موجب عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی – صادراتی خشکبار شناخته شد. همچنین رتبهبندی کلی موانع نشان میدهد، عوامل عدم اعتماد خریداران، کمبود افراد کارشناس ، ابهام در قوانین و نبود جایگزینهای سیستم پرداخت. به ترتیب چهار مانع اصلی عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در این شرکتها به شمار میروند.
کاولز و کروسبی (2012) در پژوهشی موانع محیطی تجارت الکترونیکی را بررسی کرده و این عوامل را به ترتیب اولویت در استفاده از تجارت الکترونیکی مؤثر دانست : عوامل سیاسی و قانونی ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی و فرهنگی ، تجار ، مشتریان ، رقبا ، عوامل تکنولوژیکی ، واحدهای توزیع فیزیکی ، عوامل جمعیتی و نتایج نشان داد که موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی به ترتیب اولویت عبارتند از : عدم آمادگی و تمایل مشتریان ، عدم آمادگی و قابلیت لازم در شرکا ، موانع رفتاری فرهنگی ، مشکلات فنی، عدم وجود فضای رقابتی مناسب.
مایکل(2012) در پژوهشی موانع یا بازدارندههای پیادهسازی تجارت الکترونیکی را در دو گروه عمده ، عوامل داخلی یا سازمانی و عوامل خارجی یا برون سازمانی تقسیم بندی کردند . عوامل داخلی، شامل فقدان آگاهی و علم و دانش سازمانی درباره تجارت الکترونیکی و محدودیتهای انواع منابع سازمانی میباشند . موضوعات خارجی، عمدتاً دربرگیرنده ملاحظات فنی ، تأثیرگذاران بیرونی و پشتیبانی و نگهداری هستند.

مدل مفهومی تحقیق:

مدل مفهومی پژوهش (موتر، 2012 به نقل از آقازاده، 1389)

3-1- تعریف عملیاتی متغیرها:
3-1-1- رفتارمصرف کننده: رفتار مصرفکننده نمرهای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات پرسشنامه رفتار مصرفکننده مایکل (2012) به دست میآید. به منظور سنجش رفتار مصرفکننده در خرید از طریق شبکههای آنلاین از 20 معرف استفاده شده است که شامل سوالات 1 تا 20 است؛ هر پاسخگویی با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویههای طیف لیکرت استفاده میکند مجموع امتیاز پاسخگویان برای 20 معرف به عنوان پیشبینی رفتار مصرفکننده در خرید از طریق شبکههای آنلاین در نظر گرفته شده است.

3-1-2- پذیرش تجارت: پذیرش تجارت نمرهای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر(2012) به دست میآید این پرسش نامه 25 سوال و دارای 4 بعد است شامل:محیط، آمادگی، ابعاد و هنجار سازمانی است.
3-1-2-1- تعریف عملیاتی محیط سازمانی نمرهای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات 21،22،23،24پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر بهدست میآید، به منظور سنجش محیط سازمانی در خرید از طریق شبکه های آنلاین از 4 معرف استفاده شده است، هر پاسخگویی، با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویههای طیف لیکرت استفاده میکند مجموع امتیاز پاسخگویان برای 4 معرف به عنوان میزان تاثیر محیط سازمانی در خرید از طریق شبکههای آنلاین در نظر گرفته شده است. .
3-1-2-2- تعریف عملیاتی آمادگی سازمانی نمرهای است که براساس پاسخگویی به سئوالات 25،26،27،28،29،30،31،32،33،34 پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر به دست میآید، به منظور سنجش آمادگی سازمانی در خرید از طریق شبکههای آنلاین از 10 معرف استفاده شده است، هر پاسخگویی ،با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویههای طیف لیکرت استفاده میکند مجموع امتیاز پاسخگویان برای 10 معرف به عنوان میزان تاثیر آمادگی سازمانی در خرید از طریق شبکههای آنلاین در نظر گرفته شده است.
3-1-2-3- تعریف عملیاتی هنجار سازمانی نمرهای است که بر اساس پاسخگویی به سوالات 35،36،37،38،39،40 پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر به دست میآید، به منظور سنجش هنجار سازمانی در خرید از طریق شبکههای آنلاین از 6 معرف استفاده شده است، هر پاسخگویی، با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویههای طیف لیکرت استفاده میکند مجموع امتیاز پاسخگویان برای6 معرف به عنوان میزان تاثیر هنجار سازمانی در خرید از طریق شبکههای آنلاین در نظر گرفته شده است.
3-1-2-4- تعریف عملیاتی ابعاد سازمانی تعریف عملیاتی ابعاد سازمانی نمرهای است که بر اساس پاسخگویی به سوالات 41،42،43،44،45 پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی موتر بهدست میآید، به منظور سنجش ابعاد سازمانی در خرید از طریق شبکههای آنلاین از5 معرف استفاده شده است، هر پاسخگویی، با توجه به وضعیتش برای هر معرف از گویههای طیف لیکرت استفاده میکند مجموع امتیاز پاسخگویان برای5 معرف به عنوان میزان تاثیر ابعاد سازمانی در خرید از طریق شبکههای آنلاین در نظر گرفته شده است.

3-2- روش تحقیق:
انتخاب روش تحقیق با توجه به هدف و ماهیت موضوع و همچنین اتفاقاتی که در حین اجرا رخ می‌دهد صورت می‌پذیرد. پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص گردد چه روشی برای بررسی موضوع لازم است. روش تحقیق به شیوه‌های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره دارد.
روش تحقیق پیمایشی ، توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحقیق قرار گیرد و سپس با استفاده از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

3-3- جامعه آماري و روش نمونه گیری:
جامعه آماري پژوهش، مجموعه حقيقي يا فرضي است که نتايج تحقيق به آن تعمیم داده مي‌شود. به عبارت ديگر مجموعه‌اي از افراد يا اشيايي که داراي ويژگيهاي همگون، مشترک و قابل اندازه‌گيري باشند و مبناي پژوهش محقق هستند را جامعه آماري مي‌گويند.
نمونه آماري، بخشی (زیر مجموعه‌ای) از جامعه (یا مجموع مرجع) آماري است. و تعريف آن به اين صورت است كه نمونه تعدادي از عناصر جامعه است كه به دلايل مختلف جهت آزمون انتخاب مي‌شود و بايد معرف جامعه باشد. يعني محقق بايد با توجه به مقتضيات روش تحقيق،ماهيت داده‌ها، نوع ابزارگردآوري داده‌ها وساختارجامعه آماري، نمونه‌اي را که معرف کيفيت وکميت جامعه باشد انتخاب کند.
روش نمونه‌گیری نيز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در اين پژوهش روش نمونه‌گيري از نوع تصادفي ساده مي‌باشد.

3-4- تعیین حجم نمونه:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مصرفکنندگان اینترنت در شهر کرمانشاه که طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه 23629 نفر است. با در نظر گرفتن 5/0 p= و d=0/05حداقل حجم نمونه برابر است با :
[n=((Z_(1-α/2) )^2 p(1-p))/ε^2 ]
n=((1/96)^2 0/5×0/5)/〖0/05〗^2 =384
بنابراین ، تعداد نمونه منتخب 384 نفر است که از طریق فرمول کوکران بدست آمده است :
N=(Zp.q)/ε که در این فرمول سطح اطمینان که در ایرن فرمول سطح اطمینان95 درصد و خطا ناشی از آن 5 درصد 96/1= z می باشد با استفاده از روش احتیاطی p=q=0/5 در نظر گرفته شده است . و با توجه به تحقیقات مشابه قبلی ، خطای استاندارد (ε) 11/0 می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است.

3-5- ابزار گردآوري داده‌ها:
برای جمع آوری دادههای پژوهشی از روش کتابخانه ای و میدانی هردو با هم استفاده میشود، در روش کتابخانهای به تمامی منابع مکتوب شامل، مقالهها، کتبها و هر منبع مکتوب موسخ دیگری در ارتباط با موضوع پژوهش مراجعه میشود و در روش میدانی از پرسشنامه جهت جمعآوری دادهها استفاده شده است.

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه:
3-6-1- روایی:
در این مفهوم بر آنیم که ببینیم آیا این شاخصهایی که در تعریف عملی آوردهایم به معنای پیشبینی رفتار مصرفکننده در خرید آنلاین میباشد یا خیر، در این زمینه ما از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کردهایم پرسشنامه پذیرش تجارت الکترونیکی موتر (2012) و رفتار مصرفکننده مایکل(2012) برای بررسی روایی پرسشنامه و برای حصول اطمینان بیشتر از «روایی پرسشنامه» (قدرت تمایز) ، با استفاده از آزمون «روایی همزمان» پرسشنامه در مرحله اول بین 8 شرکت تولیدی – صادراتی خشکبار (12 نفر) که از لحاظ اجرای تجارت الکترونیکی در سطوح متفاوتی بودند، به صورت حضوری توزیع شد و سوالات نامفهوم در مرحله بعدی پرسشنامهها با استفاده ازگفتگو با پاسخگو و توسط محقق تکمیل گردید که در صورت نیاز به ابهامات و سوالات افراد، پاسخ داده شود و همچنین جهت سنجش قابلیت اطمینان یا پایایی با استفاده از نمونه مقدماتی 12 نفره (8 شرکت) ، از آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد.

3-6-2- پایایی پرسشنامه:
برای محاسبه پایایی پرسشنامه این تحقیق از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است . ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان میدهد چگونه اجزاء در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر همبسته شدهاند . آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگیهای درونی میان اجزای سنجشکننده مفهوم محاسبه میشود. اگر آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است . ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه 89/0 به دست آمد.

3-7- روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ها:
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری spss و AMOS استفاده شده است و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی به بررسی فرضیههای پژوهش با توجه به تحلیلهای آماری مرتبط مانند ضریب همسبتگی اسپیرمن ، تخمین معادلات ساختاری پرداخته میشود و در بخش آمار توصیفی به جداول یک بعدی میانه، میانگین، انحراف استاندارد پرداخته میشود.

1-4- آمار توصیفی:
آمار توصیفی روشهای هستند که به منظور خلاصهکردن دستههای بزرگی از دادهها مورد استفاده قرار گرفته میشوند.
1- 4-1-جداول یک بعدی:
1-4-1-1-متغیر هنجارسازمانی
جدول شماره 1-4-1-1- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی هنجار سازمان

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
خیلی ضعیف
106
27.5
27.7

متوسط
135
35.1
63.1

بالا
141
36.6
100.0

Total
382
99.2

Missing
System
3
.8

Total
385
100.0

جدول شماره 1-4-1-1- سطح تاثیر متغیر هنجار سازمانی بر پذیرش تجارت از طریق شبکه آنلاین می باشدکه نشان می دهد از 384 نفر پاسخگو 106 نفر( 27.5 درصد) سطح خیلی ضعیف ،135

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی، بانکداری الکترونیک، مصرف کننده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شبکه عصبی، مدل ARIMA