منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه ارشد

د جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است.
روش نمونه‌گیری نيز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در اين پژوهش روش نمونه‌گيري از نوع تصادفي ساده مي‌باشد.

3-7- روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ها:
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی به بررسی فرضیههای پژوهش میپردازد.

تجارت الکترونیک:
اولین قدم در بررسی یک موضوع داشتن تعریفی مناسب از آن می‌باشد. با توجه به جوان بودن رشته فناوری اطلاعات و علی‌الخصوص تجارتالکترونیک هنوز تعریف دقیق و جامعی برای آن مشخص نشده است و در حال حاضر هرکس از دیدگاه خود به مساله روی آورده است. ابتدا با برخی مفاهیم و تعاریف از دیدگاه پروفسور توربان آشنا می شویم. «تجارت الکترونیک عبارت است از خرید و فروش کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های ارتباطی».
این تعریف از چهار دیدگاه قابل بررسی است:
2-1-1- از دیدگاه ارتباطات: تجارتالکترونیک رساندن کالا، خدمات، اطلاعات و یا پرداخت پول از طریق شبکه‌های کامپیوتری و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر است.
2-1-2- از دیدگاه فرآیند تجارت: تجارت الکترونیک کاربرد فناوری در فرآیند داد و ستد و تجارت است.
2-1-3- از دیدگاه خدمات: تجارت الکترونیک وسیله‌ای است که آرمانهای مشتریان، شرکتها و مدیران را جهت رسیدن به کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و خدمات بهتر را با هزینه کمتر برآورده می‌کند.
2-1-4- از دیدگاه آنلاین9: تجارتالکترونیک قابلیت خرید، فروش، داد و ستد محصولات و اطلاعات از طریق اینترنت و یا هر شبکه آنلاین دیگر را فراهم می‌کند. برخی از مردم تجارت را به معنی داد و ستد بین شرکتهای تجاری می‌دانند. وقتی از این معنی استفاده شود دامنه تجارتالکترونیک بسیار محدود می‌شود، بنابراین اغلب از واژه کسب وکارالکترونیکی به جای آن استفاده می‌کنند که این تعریف تمام فعالیتهای تجاری شامل: خرید و فروش، ارایه خدمات پس از فروش، ارتباطهای تجاری بین شرکتها و … را در برمی‌گیرد(عزیزی،2004 ؛34).
«تجارتالكترونيك عبارت است ازخريد10وفروش11و مبادله كالا12 ، خدمات13 و اطلاعات 14 از طريق شبكه هاى رايانه اى از جمله اينترنت». اين نوع از تجارت بر پردازش و انتقال الكترونيكى دادهها شامل متن، صدا و تصوير مبتنى است. تجارتالكترونيك فعاليتهاى مختلفى از جمله مبادله، تحويل فورى مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكى وجوه، مبادله الكترونيكى سهام، بارنامه الكترونيكى، طرحهاى تجارى و مهندسى و خدمات پس از فروش را نيز در برمىگيرد.
ويژگى اصلى اين نوع از تجارت تسهيل فرآيندهاى تجارى، حذف فرآيندهاى غيرضرورى و زائد در انجام امور بازرگانى و كاهش هزينهها از طريق بهبود و افزايش هماهنگى، كاهش هزينههاى ادارى خصوصاً هزينه مكاتبات و نيز بهبود دسترسى به بازار و افزايش تنوع براى مشتريان است. در اين ميان، فناورىهاى نوين ارتباطى مانند اينترنت، اكسترانت، پستالكترونيك و تلفنهاى همراه در گسترش و توسعه تجارتالكترونيك نقش بسزايى دارند(نامور،1387؛4).
مايكل دل در مورد تجارتالكترونيك مىگويد: بسيارى از فروشگاهها تبديل به نمايشگاه خواهند شد. فروشگاههاى اخير سونى و اپل براى اين منظور طراحى شدهاند كه محصولات اين شركتها را به نمايش بگذارند تا بسيارى از مردم جهان اين محصولات را به صورت آنلاین بخرند. احتمال دارد جهان آنلاين و آف لاين در هم ادغام شوند. فروشهاى چند كاناله مىتواند تركيبى از فروشگاههاى سنتى ـ كاتالوگ چاپ نشده ـ خط تلفن و يا شايد هم يك وبسايتى براى تجارتالكترونيكى باشد، اما سرانجام همان وبسايت مكانى است كه سفارش خريد را از مشترى دريافت خواهد كرد(روزنامه ایران،1386 ؛6).
هرچند تعاریف ارائه شده توسط محققین از تجارتالکترونیکی از سه بعد مبادله- فعالیتها، کاربردها و شبکه های ارتباطی تفاوت دارد ولیکن تمام تعاریف حداقل در دومورد: 1- عمل مبادله و خرید و فروش یک ارزش(کالا، خدمات و اطلاعات) 2- استفاده از یک وسیله الکترونیکی(به طور خاص اینترنت) با یکدیگر اشتراک دارند(عزیزی،1383، 18).
از سویی تحقیقات مربوط به تجارت الکترونیکی، وجود یک اعتبار تجربی بین عوامل موثر بر روی خرید و رفتار خرید اینترنتی را توجیه می کند. ضمن آنکه سبک پردازش اطلاعات توسط مشتریان، الگوهای خرید، ترجیحات مشتریان و زمینه های مرتبط برای ایجاد جذابیت بیشتر، برای استفاده کنندگان از فروش های اینترنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.محققان بازاریابی معتقدند در ورای هر عمل خرید، یک فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود. مراحلی که خریدار طی می کند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصولاتی را خریدار کند، فرایند تصمیمگیری خرید تعریف میشود. در این زمینه مدلهای زیادی وجود دارد که رفتار خرید و شیوههای قابل درک توسط مصرفکنندگان را نشان میدهد. هدف این مدلها، نظم و ادغام اجزای گسترده دانش شناخته شده در مورد رفتار مصرفکننده میباشد. رفتار مصرفکننده به مطالعه کلیه فرایندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایدهها توسط افراد، گروهها و سازمانها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه میپردازد(هاوکینز15،2007؛6).
بنابر تعریف دیگری کسب، مصرف و تمایل به سمت کالا، خدمت، زمان و ایده به وسیله واحدهای تصمیم گیری را رفتار مصرفکننده میگویند.
همچنین مطالعه فرایندهایی را که در آن افراد یا گروهها از کالاها، خدمات یا ایدهها به منظور ایجاد رضایت و تامین نیازها و خواستهها استفاده میکنند، رفتار مصرفکننده گویند(سولومون16،1992؛22).
با توجه به تعارف ارائه شده میتوان گفت این شیوه نگرش به رفتار مصرفکننده، وسیعتر از نگرش سنتی میباشد؛ چرا که در نگرش سنتی، رفتار مصرفکننده بیشتر بر خریدار و پیشزمینههای بلافصل و نتایج فرایند خرید کالا تاکید داشت در حالی که در نگرش جدید، گاهی فراتر از این نهاده و به بررسی تاثیرات غیرمستقیم شناخت رفتار مصرفکننده بر فرایند مصرف و سایر پیامدها و نتایجی که بیش از خریدار و فروشنده را دربر می گیرند پرداخته میشود. با در نظر داشتن این مهم که رفتار مصرفکننده بر فرایندی پیچیده و چند بعدی می باشد، درک و پیشبینی رفتار مصرفکننده کلید موفقیت در برنامهریزی و مدیریت این محیط در حال تغییر و دگرگونی است. کلیه تصمیمات و فرایندهای بازاریابی بر پایه درک رفتار مصرفکننده بنا شده و تصور اتخاذ تصمیمات کلیدی بازاریابی بدون درک و توجه به رفتار مصرفکننده غیرممکن است. با این وجود اقدامات اساسی خوبی برای گسترش و ترویج تجارت الکترونیکی در ایران صورت گرفته است (روستا و بطحايي، ١٣٨5،18).
تاريخچه اينترنت
اينترنت كنونى در اواخر دهه ۱۹۶۰ در وزارت دفاع آمريكا پديد آمد. در آن زمان وزارت دفاع آمريكا آژانس پروژههاى پژوهشى پيشرفته را پايهگذارى كرد كه نهادى براى گسترش فناورىهاى اطلاعاتى بود و شبكه اى كه بدين ترتيب پايهگذارى شد آرپانت17 نام گرفت. آرپانت اوليه تنها شامل مراكز پژوهشى و نظامى بود كه رايانههاى آنها به هم متصل بود و اين اتصال از طريق خطوط تلفن انجام مىگرفت. هدف اصلى از راهاندازى اين مركز ايجاد سيستمى غيرمتمركز براى ارتباطات پژوهشى ميان مراكز بود، به گونهاى كه در شرايط اضطرارى با از كارافتادن هر بخش از شبكه ساير اجزاى شبكه به فعاليت خود ادامه دهند. در سال ۱۹۸۴ تعداد رايانهها متصل به آرپانت به ۱۰۰ عدد رسيد. پژوهشگرانى كه براى انجام امور پژوهشى از آرپانت كمك مىگرفتند، به سوى شبكههاى رايانهاى با سرعت بالاتر روى آوردند.
در سال ،۱۹۸۶ مؤسسه ملى علوم آمريكا شبكههای به هم مرتبط را براى ارائه ارتباطات شبكهاى به مراكز تحقيقاتى بيشتر و گسترش شبكههاى بينالمللى تأسيس كرد. تعداد رايانههاى فعال در اين شبكه تا سال ۱۹۸۹ به ۱۰۰ هزار رايانه رسيد. در سال،۱۹۹0 آرپانت به پايان عمر خود رسيد اما اينترنت رشد كرد و در سال ۱۹۹۲ تعداد رايانههاى فعال به ۱ ميليون و در سال ۱۹۹۳ به ۲ ميليون رسيد و دوران رشد اينترنت از اين سال به بعد آغاز شد(روزنامه ایران،1386؛16).
تاريخچه تجارت الكترونيكى
در سالهاى ابتدايى دهه ،۱۹۷۰ واژه تجارتالكترونيكى به معاوضه دادههاى الكترونيكى براى ارسال سندهاى تجارى مانند سفارشهاى خريد يا صورت حسابهاى الكترونيكى اطلاق مىشد و بعدها با گسترش اين صنعت واژه تجارتالكترونيكى به تجارت از طريق شبكه وب براى خريد كالا و خدمات گفته مىشد.
زمانى كه نخستين شبكه جهانى وب به صورت فراگير وشناخته شده در ۱۹۹۴ رواج يافت، بسيارى از پژوهشگران پيشبينى كردند كه اين شيوه از تجارت يعنى تجارت مبتنى بر وب به زودى به بخش مهمى در اقتصاد دنيا تبديل خواهد شد اما ۴ سال طول كشيد تا پروتكلهاى مبتنى بر(اچ تی تی پی18 ) به طور گسترده در اختيار كاربران قرار بگيرد(همان،17).
اولين كسب و كارهاى الكترونيكى را مىتوان در ۱۹۹۸ و در ميان تعدادى از كسب و كارهاى معتبر در كشور آمريكا و اروپاى غربى شاهد بود. كسب و كارهايى كه با راه اندازى وب سايتهايى ابتدايى شكل گرفت و سپس توسعه يافت. در سال ۲۰۰۵، تجارتالكترونيكى در اكثر شهرهاى آمريكا، اروپا و آسياى شرقى به سرعت توسعه و رواج يافت. عدهاى معتقدند كه قدمت تجارتالكترونيكى به پيش از پيدايش اينترنت كنونى بازمى گردد اما به دليل هزينههاى سنگين اين سبك از تجارت، امكان استفاده از آن تا چند سال گذشته مختصراً در اختيار شركتها، بنگاههاى تجارى و مؤسسات اقتصادى بود اما با فراگيرشدن اينترنت و امكان استفاده همه مردم اين فرصت به دست آمد كه ساختار تجارتالكترونيكى تغيير كرده و از حالت اختصاصى بودن براى طبقه خاصى خارج شده و به صنعتى در دسترس تبديل شود. برخی از صاحب نظران، اولین داد و ستد که توسط تلفن و یا فاکس انجام گرفته است را مرحله شروع تجارت الکترونیکی میدانند. در اولین ارتباط اینترنتی در سال 1969 در کالیفرنیا، دو ابر رایانه را با یک کابل 5 متری به هم متصل کردند تا چند کلمه اطلاعات به هم انتقال دهند (صنایعی،1382؛12).
با آمدن اولین نرمافزارگرافیکی«بروزر» برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت در سال 1993 و استقبال شرکتها از آن بیشتر فعالیتهای تجاریالکترونیکی به استفاده از اینترنت متمایل شد و در بعضی زمینهها، خرده فروشان سنتی بازار به مبارزه بپردازند.
رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی:
بنابر اعلام آنکتاد19 میزان تجارت الکترونیکی جهان در سال 2005 بین 6/4 تا 2/9 هزار میلیارد دلار برآورد میگردد.آمریکا،کشور پیشتاز درتجارتالکترونیکی است. اروپایغربی و کشورهای توسعه یافته آسیا و اقیانوسیه بافاصله بسیار در رده دوم قرارگرفتهاند.کشورهایدرحالتوسعه نیز با گروه دوم فاصله زیادی دارد(فرانک20،1989؛81-87).
اگرچه عوامل مختلفی در شکاف موجود میان کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه دخالت دارند اما مهمترین عوامل موثر در تفاوت حجم مبادلات الکترونیکی کشورها را میتوان در ابعاد مختلف اقتصادی، فنی، انسانی و حقوقی بررسی نمود. رونق اقتصادی و بالا بودن میزان تجارت داخلی و خارجی کالاها و خدمات در کشورهای توسعه یافته، مهمترین دلیل بالا بودن حجم تجارتالکترونیکی در این کشورها میباشد.
وجود بستر فنی و زیرساخت مخابراتی مناسب نیز به عنوان دومین عامل رونق تجارتالکترونیکی مطرح می شود، طبق آمار موجود حجم تجارتالکترونیکی امریکا در سال 2003 بالغ بر 2800 میلیارد دلار بوده است که این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است که بین شرکتهای آمریکایی در آن سال صورت گرفته است. همچنین حجم تجارتالکترونیکی انجام شده توسط تلفن همراه در سال2003 در آمریکا 2100 میلیون دلار و در اروپا 344 میلیون دلار بوده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتار خرید، معادلات ساختاری، مدل سازی، تجارت الکترونیک Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، تلفن همراه، تجارت الکترونیکی، کارتهای اعتباری