منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

،قابلیت بهبود
کلاس1:تامین کنندگان همکار
ارزیابی استراتژیک تامین کننده:کلبه موارد فوق به اضافه:قابلیت توسعه تکنولوژی ،قابلیت سازش با استراتژی های شرکت خریدار،قابلیت تجاری
شاخصه های شرکت پژو عبارتند از : (سوهانیان،1387)
جدول (2-10)شاخص های ارزیابی تامین کننده شرکت پژو
سازمان
خدمات پس از فروش
کنترل کیفیت ورودیها در حین تولید و محصولات نهایی
فرآیند
سیستم انگیزشی
سطح دانش و مهارت پرسنل
عملکرد گذشته یا سابقه کمی و کیفی تامین کننده

قدسی پور و همکاران در مقاله ای به عنوان تخصیص سفارش به تامین کنندگان به احتساب کل هزینه لجستیک پژوهش شامل یک تصمیم گیری چند معیاره انجام داده اند که به انتخاب تامبن کنندگان می پردازد این مدل شامل دو تابع هدف :1-حداقل سازی هزینه ها که شامل هزینه های سفارش دهی و انبارداری 2-حداکثر سازی تحویل به موقع تحت محدودیت های تقاضا های خریدار و ظرفیت تامین کنندگان می باشد که جهت استخراج وزن های نسبی معیارها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. (قدسی پور و همکاران،1387)
سیمسون شاخصه های ارزیابی و انتخاب تامین کننده را به صورت زیر مطرح کرده است.(سوهانیان،1387) .
شاخصه های انتخاب تامین کننده عبارت است از :
جدول (2-11)شاخص های ارزیابی تامین کننده سیمسون
ویژگی ها،مشخصات
امکانات و تجهیزات
ظرفیت
سیاست دودزائی
محل جغرافیایی
کنترل فرآیند و کیفیت
توانایی فنی
اخلاقیات
برنامه های محیط زیست
خدمات قبل و پس از فروش
شرایط مالی
خانه داری (مدیریت و سازماندهی کار در شرکتش)
تحصیلات و آموزش
سازمان
تعداد
درصد تجارت بازار
قیمت گذاری رقابتی
سیاست و رویه ها
شرایط کار
برنامه های چند گانه
نیروی فروش دارای دانش
سیاست در زیر قراردادها
کنترل هزینه
تاریخچه کالیبراسیون
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
تحقیق و توسعه
مشتری گرایی
برنامه شش سیگما
توانایی تولید
خود ارزیابی
تحویل به موقع
تعهد مدیریت
تاریخچه کیفیت
درگیر شدن در بازار
ابزار ردیابی
ISO9000/9002

هند فیلد ،مونسکا و پترسون د رسال 1998 و 1999 اطلاعاتی که می تواند در ارزیابی تامین کننده مفید باشند را مورد بررسی قرار دادند وبه طور جامع به شاخص های زیر دست پیدا کردند : (سوهانیان،1387)
اطلاعات عمومی شرکت (تامین کننده)
توانایی مدیریت
توانایی های پرسنلی
ساختار هزینه
فلسفه مدیریت کیفیت جامع
توانایی تکنولوژی
پذیرش و اجابت قوانین و مقررات عدم آلودگی محیط زیست
توانایی /استحکام مالی
سیستم های سیاست ها و تکنیک های منبع یابی تامین کننده
پتانسیل رابطه بلند مدت
به هر حال تمامی این دسته بندی ها دارای چهار زیرساخت مهم هستند که عبارتند از:
1-سرمایه 2-تکنولوژی 3-مدیریت 4-نیروی انسانی
بند فیلد طبقه بندی از شاخصه های ارزیابی تامین کننده را به شرح زیر عنوان کرده است: (سوهانیان،1387)
جدول (2-12)شاخص های ارزیابی تامین کننده بند فیلد
پیشینه تامین کننده
توانایی فنی
برنامه های تضمین کیفیت
تجربه خدمت به مشتری
مدیریت هزینه /توان مالی
برنامه های مدیریت مواد
توانایی عملیاتی
تامین کنندگان تامین کننده
تجربه گذشته
هامپری و همکارانش در سال 2003به بررسی و توسعه سیستمهای دانش محوری که عاملهای محیطی را برای فرآیند انتخاب تامین کننده یکپارچه می کند پرداخته اند.ایشان پس از بررسی مطالعات انجام شده در خصوص عاملهای محیطی موثر در فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مجموعه عاملهای اصلی به شرح زیر است:
تامین کنندگان به عنوان یک سازمان
تامین کنندگان
محصول
حمل و نقل
دلمین و مینینو در سال 2003 به ارائه یک روش ریاضی تصمیم گیری چند هدفه برای ارزیابی و انتخاب تامبن کنندگان نمودند.آنها تلاش کردند جنبه های حساس ارزیابی کیفی و کمی را مورد توجه قرار دهند.
نیکلاس و همکاران (2004) در تحقیقی در خصوص شاخصه های انتخاب منابع تامین 237 توزیع کننده را در خصوص تامین منابع در صنعت تکنولوژی اطلاعات مورد بررسی قرار دادند.آنها پس از بررسی،4 شاخصه موفقیت را برای تامین منابع ،به تامین کنندگان پیشنهاد نمودند که عبارتند از:
قابلیت اعتماد
قیمت رقابتی
خدمات و پشتیبانی
توانایی تکنولوژیکی
چن و همکارانش(2006) پس از بررسی و مرور ادبیات مربوط به ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ابتدا شاخصه هایی به شرح زیر جهت ارزیابی تامین کنندگان به شرح زیر ارائه نمودند:
سودآوری تامین کننده
ارتباطات موثر
توانایی تکنولوژیکی
کیفیت
درصد تعارضات
سپس با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در محیطهای فازی اقدام یه ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان نمودند.
پایان نامه مربوط به آقای کرباسی(1382) که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع تهیه گردیده است که در آن بعد از بررسی مشکلات مربوط به زنجیره تامین به بررسی مشکلات مربوط به زنجیره های تامین یک شرکت خودروساز و ارائه راهکارهای آن،یک سیستم اطلاعاتی پیشنهادی جهت مدیریت گردش اطلاعات در زنجیره تامین ارائه شده است .علاوه بر این در سیستم اطلاعاتی مذکور دو سیستم پشتیبانی تصمیم جهت انتخاب بهترین بازارها و تامین کنندگان بر پایه ترکیب و تکنیک برنامه ریزی هدف و مدل تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است مدل های فوق جهت صحه گذاری با مدل بوتا و هوک مقایسه شده و علاوه بر آن در یک شرکت خودروسازی نیز به کار گرفته شده است .
امید خراسانی(1389) در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در مدیریت زنجیره تامین در محیط عدم‌قطعیت‌ برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع با ارائه مدلی مساله‌ای انتخاب تامین‌کننده در صنایع دارویی را مورد مطالعه قرار داده است. زنجیره تامین سیستمی متشکل از سازمان‌ها، مردم، تکنولوژی، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابع است که اعضای آن همانند حلقه‌های یک زنجیر بهم پیوسته در رساندن محصول از تامین کننده تا مشتری نقش دارند. یکی از چالش‌های اصلی در زنجیر تامین، انتخاب بهترین تامین کننده است و این مساله بعنوان یکی از عملگرها اساسی در مدیریت زنجیره تامین شناخته شده است. مطالعه‌ی موردی این تحقیق، انتخاب بهترین تامین‌کننده‌ی نشاسته‌ی ذرت در شرکت داروسازی عبیدی است که در آن نخست معیارهای مهم انتخاب تامین کننده همانند قیمت، کیفیت، خدمات، سازمان و مسائل فنی و تکنیکی از طریق مرور ادبیات شناسایی شده و سپس با استفاده معیارهای مناسب با محوریت صنعت داروسازی، از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت انتخاب بهترین تامین‌کننده استفاده شده است. در این یازده تامین‌کننده اصلی نشاسته ذرت توسط دو پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند که پرسشنامه اول مربوط به ارزیابی سطح ارزشی معیارهای مختلف در تامین‌کنندگان است، در پرسشنامه دوم با استفاده از مقایسات زوجی نهایتا یکی از تامین‌کنندگان به نام شرکت Agrana Starke Gmbh به عنوان برترین تامین‌کننده انتخاب شد.
حبیب اله جوانمرد در پایان نامه خود با عنوان ارائه راهکار انتخاب همکار تجاری در شبکه تامین مواد و قطعات در سال 1382برای اخذ مدرک دکترا در رشته مدیریت صنعتی یک راهکار شامل دو مرحله ارائه مدل توصیفی و استفاده از مدلهای تصمیم‌گیری چند هدفه برای انتخاب تامین‌کننده به عنوان همکار تجاری در شبکه تامین مواد و قطعات معرفی کرد. جامعه مورد پژوهش صنایع خودروسازی است. با بسط و توسعه مدلهای انتخاب تامین‌کننده در همکاری تجاری و با جمع‌آوری اطلاعات از مجموعه تحقیق، مدل توصیفی ارائه شده و دو مدل برنامه‌ریزی چند هدفه برای اجرای مدل توصیفی در دو مرحله زیر معرفی شده است.۱- انتخاب تامین‌کننده با توجه به همکاری تجاری از بین تامین‌کنندگان بالقوه که قبل از انتخاب هیچ ارتباطی با تولید‌کننده بعنوان خریدار نداشته‌اند. ۲- انتخاب نهایی همکار از بین تامین‌کنندگانی که حداقل یک دوره عملیات تامین را با تولید‌کننده طی کرد‌اند، زیرا بعضی از معیارها و شاخص‌ها باید در طی عملیات تامین‌ اندازه‌گیری و ارزیابی شوند. دو مدل در دو مجموعه مناسب با شرایط خواسته شده آزمون و نتایج ارائه شده‌اند.
مهدی امانی شور باریکی(1392) در پایان نامه خود با عنوان بررسی و تعیین معیارهای انتخاب تامین کنندگان خارجی در زنجیره تامین کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سعی شده است تا معیارهای انتخاب تامین کنندگان خارجی تعیین شوند و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و بر پایه مقایسات زوجی اولویت هر یک از آنها براساس میزان اهمیت مشخص گردد. مهمترین معیارها و زیرمعیارهایی که در این تحقیق به کار گرفته شده عبارتند از :انعطاف پذیری،توانمندی،کیفیت ، قیمت،خدمات،تحویل و حسن سابقه
در این مطالعه 27 زیرمعیار برای 7 معیار اصلی انتخاب شده است که زیر معیار “تطابق مشخصات فنی با درخواست “به عنوان با اهمیت ترین زیر معیار و زیرمعیار”پذیرش شرایط مالی خریدار” به عنوان کم اهمیت ترین زیر معیار تعیین شد
مهدی حاجی میرزا(1390) در پایان نامه خود با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در عملکرد تامین کنندگان زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی:گروه صنعتی ایران خودرو) به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی تامین کنندگان سبز با مولفه های مسئولیت پذیری سازمان ها در ارتباط با جامعه است که با استفاده از چهار گروه معیار که دارای زیر معیار می باشد به ارزیابی و انتخاب تامین کننده می پردازد .
افشین اسمی زاده (1391)با انجام پژوهشی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،مدلی برای ارزیابی تامین کنندگان داخلی در زنجیره تامین کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ارائه کرد.در این پژوهش از هشت معیار اصلی و سی و هشت شاخص جهت ارائه الگوی ارزیابی تامین کنندگان استفاده کرد.
پرفسور ماتیاس کلامپ،دکتر دیلی سلبه و سوتریس پولیتیس(2010) در تحقیقی به منظور استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی تامین کنندگان اینگونه نتیجه گیری می کنند که تحقیقشان شیوه ای در چارچوب فرآیند سلسله مراتبی ارائه می دهد که می تواند به عنوان ابزاری جهت ارزیابی تامین کنندگان برای تعیین بهترین تامین کنندهو رتبه بندی خارج از وزن های معیار های تعیین شده و میزان کارایی آن بسازد .طبقه بندی تصمیمات تیمی شامل کلیه سهامداران ،مزایای روش پیشنهادی را نشان می دهد .با ایجاد یک معیار معین و تحلیل سلسله مراتبی، انتخاب بهترین تامین کنندگان از یک تصمیم ذهنی شخصی به یک تصمیم تیمی عینی مشتمل بر کلیه بخش ها تغییر می یابد.
به نظر آنها هرگاه یک تامین کننده بالقوه جدید به یک سیستم ملحق شود باید ارزیابی مجددا شروع شود به علاوه در توسعه و ارزیابی مقایسات زوجی و نمودار نتایج در صورتیکه از نرم افزار AHP(تحلیل سلسله مراتبی) استفاده نشود فرآیند انتخاب تامین کنندگان بسیار زمانبر خواهد شد.آنها در این تحقیق معیارهای خرید مدیریت کیفیت ،پشتیبانی،تحقیق و توسعه و مدیریت ریسک را به عنوان پنج معیار اصلی در نظر گرفتند
هومیشنا هودی موکاوا ، مارتا بنکوا ،جانا پوک سو وا و توماس اسکو رانک (2010)در تحقیقی پیرامون انتخاب تامین کننده بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره ، به این نتیجه رسیدند که هر چند انتخاب تامین کننده یکی از مهمترین فعالیت های یک شرکت است ،ولی به این معنی نیست که پیچیده تر شود و باعث بروز مشکلاتی برای شرکت گردد.همچنین این پژوهش نشان می دهد که انتخاب نباید بر اساس قضاوت های ذهنی باشد ،با استفاده از روش ریاضی مناسب می توان به نتایج عینی و خوب اطمینان کرد آنها با استفاده از الگوریتم مناسبی فرآیند تصمیم گیری را در چهار مرحله تشریح کردند این الگوریتم برای انتخاب تامین کننده استفاده شد آنها همچنین هفت معیار کیفیت ،هزینه ها،تحویل،تجهیزات،انعطاف پذیری،مستندسازی و همکاری را در این پژوهش مد نظر قرار دادند
بابک دانشور رونیدق و توران ارمان ارکان (2011)تحقیقی پیرامون انتخاب بهترین تامین کننده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، انعطاف پذیری، زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره تامین، یکپارچه سازی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی