منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، انعطاف پذیری، طراحی محصول، زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبار،ساختار سرمایه،سوددهی ،سرمایه در گردش،گردش موجودی،و نرخ بازده سرمایه ،می توانند به عنوان شاخص های ارزیابی مالی تامین کنندگان مورد استفاده قرار گیرند علاوه بر اینها ،پایداری و توانایی مالی تامین کنندگان باید به عنوان یک عامل اساسی در انتخاب تامبن کننده مدنظر قرار گیرند
توانایی مدیریتی:ارزیابی سازمان،ساختارو مدیریت نیز می تواند در فرآیند انتخاب تامین کننده مورد توجه قرار می گیرد .اهداف ،استراتژی ها ،سیاستها ،ساختار سازمانی ،صلاحیت مدیران ،سیستم آموزشی،سیستم های اطلاعاتی و فرآیندهای تامین کنندگان از جمله مواردی هستند که می توانند در این ارزیابی مورد بررسی قرار گیرند ارزیابی عملکرد واخد های مختلف تامین کنندگان مانند واحدهای بازاریابی ،تولید و فروش نیز می توانند در این فرایند مفید واقع شوند . ( امانی شورباریکی،1392)
2-6-3ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان:
انتخاب تامین کنندگان به دلیل هزینه های تامین مواد اولیه و سایر اجزای محصول نهایی که بخش اعظم هزینه های تولید یک محصول را در بر می گیرد یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت زنجیره تامین محسوب می شود بنابراین ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان نقش مهمی در کاهش هزینه ها و مدت زمان ارائه محصول به بازار ایفا می کند این ارزیابی تاثیر بارزی بر هزینه ها و زمان تولید محصول دارد.انتخاب تامین کننده فرآیندی است که به واسطه آن تامین کنندگان بررسی ،ارزیابی و انتخاب می شود تا به عضوی از زنجیره تامین سازمان تبدیل شوند .محققین ،دلایل زیادی را برای تمایل سازمان ها به انتخاب یک منبع تامین و تعداد محدودی تامین کننده مطرح کردند
دلیل اول این است که انتخاب تامین کنندگان متعدد ،شرکت ها را از صرفه جویی های ناشی از مقیاس که به دلیل مقدار سفارش و منحنی یادگیری ایجاد می شود باز می دارد .
دومین دلیل به هزینه های بالای شبکه هایی با چندین تامین کننده در مقایسه با شبکه های یا تامین کنندگان محدود اشاره دارد
سومین دلیل به افزایش تعهد و اعتماد بین سازمان و تامین کننده محدود اشاره دارد و در نهایت آخرین دلیل مربوط به بازارهای رقابت جهانی است که شرکت ها را مجبور به انتخاب بهترین تامین کنندگان می کند (Farzipoor.saen2010)
به طور اساسی مسائل انتخاب تامین کننده دو نوع است:
انتخاب تامین کننده در حالتی که هیچ محدودیتی وجود ندارد به عبارتی هر کدام از تامین کنندگان به تنهایی قادر با تامین تمام نیازهای خریدار از جمله میزان تقاضا ،کیفیت و زمان تحویل می باشد (منبع یابی منفرد) در این حالت مدیریت تنها در مورد این که کدام تامین کننده بهترین است تصمیم گیری می کند
انتخاب تامین کننده در حالتی که هیچ محدودیت هایی در مواردی مانند ظرفیت تامین کننده و کیفیت محصول تامین کننده وجود دارد به عبارتی یک تامین کننده به تنهایی قادر به برآورد نیازهای خریدار نمی باشد و خریدار باید بخشی از تقاضای خود را ار یک تامین کننده و بخش دیگر تقاضا را از تامین کننده ی دیگر به منظور جبران کمبود یا کیفیت پایین تامین کننده اول ،تامین کند.بنابراین در این حالت بیشتر از یک تامین کننده باید انتخاب شود.(منبع یابی چند گانه) در این حالت مدیریت باید دو تصمیم اتخاذ کند :
اول این که کدام تامین کنندگان بهترین هستند ؟
و دوم از هر یک از تامین کنندگان انتخاب چه مقدار باید خریداری کرد؟
به طور کلی در تصمیمات مربوط به انتخاب تامین کننده دو موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی این که چه معیارهایی باید استفاده شود و دیگری این که چه روش هایی برای مقایسه ی تامین کننده باید به کار رود(طالبی و ملا طایفه1390)
2-6-4سطوح ارزیابی تامین کنندگان :
ارزیابی تامین کننده ممکن است در چهار سطح مختلف انتزاعی انجام گیرد:
سطح محصول:این سطح بر روی برقراری و بهبود کیفیت محصول تامین کننده متمرکز می شود.در اینجا بازرسی ورودی ها و بازرسی کیفیت انجام می گیرد که به تثبیت درجه تطابق کیفیت مواد ورودی می انجامد.
سطح فرآیند: در اینجا هیچ محصولی در معرض بازرسی قرار نمی گیرد بلکه این فرآیند تولید است که به دقت بررسی می گردد. ایده اصلی این روش این است که کیفیت محصول به شدت به فرآیند تولیدی تامین کننده مربوط می شود.اگر این فرآیند به واسطه اعمال مداوم روش های کیفیت تحت کنترل قرار گیرد،منجر به تولید محصول مطابق با استانداردهای کیفی و مشخصات تعیین شده می گردددر این شیوه ،وضع ماشین آلات تامین کننده و سیستم کنترل کیفیت وی در معرض ممیزی دقیق قرار می گیرد .
سطح سیستم تضمین کیفیت: تضمین کیفیت به معنای بررسی شیوه ای است که در آن رویه های مربوط به بازرسی کیفیت ایجاد شده ،بهنگام نگه داشته می شوند و بهبود می یابند. به بیان دیگر نه تنها رویه ها و دستورالعمل ها ، بلکه سازمان کیفیت نیز در معرض بررسی مشتری خواهد گرفت
سطح شرکت: این سطح بالاترین سطح بررسی است. در این شیوه ممیزان نه تنها بر جنبه های کیفی متمرکز می شوند بلکه جنبه های مالی را نیز در نظر می گیرند و سرانجام می خواهند از کیفیت مدیریت ایده بگیرند بدین ترتیب مشتری سعی دارد تعیین کند که تامین کننده در آینده نزدیک چگونه رقابت خواهد نمود(زرین ماه ،1391)
2-6-5 مدیریت استراتژیک تامین کننده :
شرکتهای تولیدی برای تامین مواد و قطعات ،نیازمند برقراری ارتباط با تامین کنندگان زیادی می باشند و تعدد تامین کنندگان و حجم فراوان معاملات سبب افزایش این ارتباط و در نتیجه اهمیت مدیریت این روابط می شود مدیریت تامین کنندگان آنچنان پراهمیت است که شرکتها بدون برنامه ریزی و سازماندهی و اتخاذ سیاستهای مناسب قادر به اداره امور و ارتباط با تامین کننده نمی باشند .مهمترین این سیاست ها عبارتند از :
کاهش تعداد تامین کنندگان
بلند مدت بودن ارتباطات
کیفیت مطلوب
ثبات در کیفیت محصول
انعطاف پذیری
افزایش دقت در تکمیل سفارشات
انتخاب تامین کنندگان قابل اعتماد
ارائه بازخور مناسب
بهبود مستمر در فرآیند همکاری
مشارکت تامین کننده در طراحی محصول
توان پاسخگویی به نوسانات تقاضا(سلطانی،1375)
2-6-6منافع حاصل از ارزیابی تامین کنندگان :
توسعه برنامه های ارزیابی تامین کنندگان به شکل قدرتمندی منجر به ایجاد رویکردهای شفاف و سیستماتیک به خصوص در زمینه انتخاب تامین کننده گردیده است.همزمان با آن تحقیق در عملیات،روشها و تکنیک هایی را ارائه می ناید که تصمیم گیرندگان در زمینه خرید را با افزایش پیچیدگی و اهمیت تصمیمات آتی پشتیبانی نماید. این روش ها می توانند از طریق زیر اثربخشی تصمیمات خرید را بهبود بخشند:
کمک به خریداران در حل درست مساله که مانع از حذف تامین کنندگان مناسب خواهد شد
کمک به خریدار در انتخاب معیارهای بیشتر و مرتبط در انجام تصمیمات مدیریت خرید .به عبارت دیگر دید وسیعتر به هنگام تصمیم گیری درباره خرید یا ساخت
کمک به خریدار به قرار گرفتن در موقعیت بهتر تصمیم .به عبارت دیگر سرو کار داشتن با فاکتورهای غیر ملموس و تصمیم گیری گروهی(طالشی،1389)
2-7معیارهای انتخاب تامین کنندگان :
جدول (1-2) معیارهای انتخاب تامین کنندگان
ردیف
سال
محقق
معیارهای انتخاب تامین کنندگان
1
1966
Dikson
کیفیت، تحویل به موقع ،سوابق اجرایی،برنامه گارانتی و مرجوعی ،توانایی تولید، قیمت ،توانایی فنی،موقعیت مالی،سیستم شکایات و مشکلات،سیستم ارتباطات،شهرت و اعتبار،میزان علاقه به کسب و کار،مدیریت سازمان ،کنترل های عملکردی،خدمات پس از فروش،اخلاق و رفتار پرسنل،جایگاه شرکت ،توانایی بسته بندی،روابط کاری پرسنل،موقعیت جغرافیایی،حجم قراردادهای قبلی،کمک های آموزشی ،میزان توافقات دو جانبه
2
1987
bech

کیفیت ،تسهیلات ،تمایل و علاقه مندی فروشنده ،ابزار تامین کننده،برنامه ریزی،کنترل،سازمان و مدیریت تامین کننده ،تعهد و مسئولیت
3
1990
ویلس و هاتسون
قیمت ،سرمایه گذاری عمده،سفارش دریافت ،کیفیت ،کنترل آماری فرآیند،توانایی فنی،انبارهای نگهداری،تحقیق و توسعه،منطق مدیریت،سطح تکنولوژی ،تحویل به موقع،مقدار دقیق تحویل،انعطاف پذیری،ماهیت همکاری،قرارداد،تعهد همیشگی،صداقت و اصول اخلاقی،قرارداد بلند مدت ،مکان استقرار حلقه های ارتباطی،روش حمل و نقل،تعهد
4
1991
weber
قیمت خالص ،تحویل به موقع ،کیفیت ،قابلیت و تسهیلات تولید ،موقعیت جغرافیایی ،توانایی فنی(تکنولوژی)،سازمان و مدیریت ،موقعیت و اعتبار در صنعت ،عملکرد گذشته ،موقعیت مالی ،خدمات تعمیر ،طرز تلقی و تمایل فروشنده
5
1993
Gravin
کیفیت ،هزینه،تحویل به موقع ،خدمات ،انعطاف پذیری
6
1993
استم و گلهر
دفعات تحویل،مهارت فنی،ارتباطات،اطمینان تحویل،انعطاف پذیری،روابط همکاری،کیفیت تعداد محموله ها،کنترل آماری فرآیند،قابلیت طراحی محصول،محموله کوچک،تعهد،کیفیت،قیمت گذاری رقابتی،سرمایه گذاری عمده، همجواری
7
1994
اسپنسر
خدمات ،کیفیت،قابلیت اطمینان،ارتباط خوب
8
1994
ellram
مالی،استراتژی ها و فرهنگ سازمانی،تکنولوژی،منابع سازمان ،سوابق ایمنی تامین کننده ،منابع سازمان
9
1998
سیمسون
ویژگی ها،مشخصات،محل جغرافیایی،امکانات و تجهیزات ،کنترل فرآیند و کیفیت ،ظرفیت ،توانایی فنی،سیاست دود زائی ،اخلاقیات ،برنامه های محیط زیست ،تحصیلات و آموزش،قیمت گذاری رقابتی ،نیروی فروش دارای دانش ،تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ،توانایی تولید ،تاریخچه کیفیت ،خدمات قبل و پس از فروش ،سازمان ،سیاست و رویه ها ،سیاست در زیر قراردادها ،تحقیق و توسعه ،خودارزیابی ، درگیر شدن در بازار،شرایط مالی،تعداد ،شرایط کار،کنترل هزینه ،مشتری گرایی ،تحویل به موقع ،ابزار رد یابی،خانه داری ،درصد تجارت بازار،برنامه های چندگانه،تعهد مدیریت
10
1998

رائو و کیسر
سهولت ارتباط،مالی و اقتصادی،گنجایش و ظرفیت ،شهرت و اعتبار،روابط بین تامین کننده و خریدار ،خدمات مرتبط با مطالعات و مواد اولیه
11
1999
بند فیلد
پیشینه تامین کننده ،توانایی فنی،برنامه های تضمین کیفیت ،تجربه خدمت به مشتری،مدیریت هزینه(توان مالی)،برنامه های مدیریت مواد،توانایی عملیاتی،تامین کنندگان تامین کنندگان ،تجربه گذشته
12
2003
Humphreys et al
قیمت ،کیفیت ،هزینه ها،نام و برند تجاری تامین کننده ،استفاده از مواد سازگار با طبیعت ،انعطاف پذیری،شهرت و اعتبار،برند تجاری تامین کننده
13
2003
Choy ,et al
قیمت ،زمان تحویل ،رضایت مشتری ،کیفیت محصول ،خدمات پس از فروش ،انعطاف پذیری فرهنگ و روابط کاری،سابقه و تجربه بلند مدت در زمینه تامین
14
2003
Dulmin , et al
کیفیت ،زمان تحویل ،هزینه های محصول ،رضایت مشتری ،هزینه های مدیریت ،فرآیند حمل و نقل
15
2004
Wang , et al
اعتبار تحویل ،انعطاف پذیری و تحویل ،زمان پاسخگویی زنجیره تامین ،قیمت ،انعطاف محصول،هزینه های حمل و نقل محصول ،خدمات پس از فروش،قیمت محصول
16
2004
Degraeve, et al
هزینه،کیفیت،قیمت محصول نهایی،داشتن سوابق همکاری با تامین کننده ،شایستگی و تجربه تامین کننده ،توانایی و صداقت کارکنان فروش
17
2004
نیکلاس و همکاران
قابلیت اعتماد ،قیمت رقابتی ،خدمات و پیشتیبانی ،توانایی تکنولوژی
18
2004
Bhradwaj, et al
تحویل به موقع ،کیفیت محصول،توانایی پاسخ به درخواست های ضروری ،شفافیت حساب های مالی توانایی طراخی محصول،خدمات پس از فروش قیمت محصول
19
2005
Lin, et al
کیفیت محصول نهایی،هزینه ، زمان تحویل ،اعتماد،انعطاف پذیری و نوع آوری،تعاون و همکاری ،روابط بلند مدت مابین مشتری و تامین کننده پذیرش تکنولوژی جدید توسط تامین کننده ،عملکرد مالی شفاف،توانایی طراحی محصول ،کیفیت اجزا محصول
20
2005
Liu and hai
کیفیت پاسخگویی،تحویل به موقع ،توانایی مالی،مدیریت ،توانایی فنی،امکانات تامین کننده
21
2005
Shayur, et al
تحویل به موقع ،کیفیت محصول ،سطح تکنولوژی و تولید،پاسخگویی به نیازهای مشتری ،حرفه ای بودن پرسنل فروش ،کیفیت روابط
22
2006
Araz,et al
قدرت مالی ،قابلیت اطمینان ،انعطاف پذیری ،نحوه گردش اطلاعات ،کیفیت محصول ،تحویل به موقع
23
2007
Chan,et al
هزینه ،رضایت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره تامین، تامین کننده، مدیریت زنجیره تامین، یکپارچه سازی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی