منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ورشکستگی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق
5-5-1- پيشنهادات به استفادهکنندگان از نتايج تحقيق
پيشنهاد بر اساس نتيجه فرضيه اصلي
تاکنون در رابطه با حسابداری سرمایههای فکری استانداردی ایجاد نشده است، از سوی دیگر با توجه به نتایج این تحقیق شاهد آن بودیم که اطلاعات این نوع از منابع شرکت برای سرمایهگذاران در ارزیابی وضعیت مالی بسیار حیاتی است، بنابراین توصیه میگردد که هیئتهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری برای ارائه این نوع از داراییها قواعد و ضوابط مشخص ارائه نمایند.
همچنین به سرمايهگذاران و تحليلگران توصيه ميشود جهت اخذ تصميمات سرمايهگذاري، در کنار ساير اطلاعات، به اطلاعات صورتهاي مالي در مورد سرمایههای فکری شرکت توجه نمايند و در ارزيابيهاي خود در مورد سهام مورد نظر اين منابع مهم شرکت را مد نظر قرار دهند.

پيشنهاد محقق در خصوص فرضيه فرعي اول
شرکتها به منظور افزايش نظم و انجام سيستماتيک امور سازماني خود ابتدا به تدوين چارچوب و فرهنگ سازماني براي خود بپردازند.
در اين فرهنگ سازماني وظايف و مسئوليتهاي کليه مديران و پرسنل مشخص شود و روابط و چگونگي تقابل بخشها در آن تعيين گردد. انجام اين فرآيند به نظاممند شدن امور و فعاليتهاي شرکت کمک فراواني مينمايد.
همچنين پيشنهاد ميشود به منظور ايجاد شفافيت اطلاعاتي از سيستمهاي اطلاعاتي که با توجه به نيازهاي سازمان توسط متخصصين و افرادي که به شرح وظايف و برنامههاي سازمان آگاهي دارند استفاده گردد.
استفاده از سيستمهاي اتوماسيون براي تسريع و افزايش دقت انجام امور در اين بخش به شرکتها پيشنهاد ميگردد.
همچنين بايد توجه داشت که سرمايههاي ساختاري دربرگيرنده داراييها و فرآيندهايي است که به طور معمول و سنتی در ترازنامه منعکس نمیشوند.
بنابراين توسط بسياري از افراد و گروهها به چشم نميآيد؛ اما ممکن است منابع مالي فراواني در اين زمينه سرمايهگذاري شود.
از اين رو به شرکتها پيشنهاد ميشود افراد و گروههاي ذينفع را در جريان ميزان سرمايهگذاري در اين زمينه قرار دهند و نسبت به آگاه سازي آنها در زمينه منافع اين سرمايهگذاري اقدام نمايند.
پيشنهاد محقق در خصوص نتیجه فرضیه فرعی دوم
در خصوص داراييهاي انساني، كارمنديابي، گزينش، آموزش و توسعه نيروي انساني، رويههاي مناسبي توسط شرکتها به کارگيري شود. همچنين نحوه ارتقاء و ترفيع و پاداش عملکرد پرسنل تعيين شود و با افزايش و بهبود سرمايه انساني زمينه رشد و افزايش ارزش شرکت فراهم گردد و در نتیجه این اعمال بهبود عملکرد و کاهش آشفتگي مالي براي آنها ايجاد گردد.

پيشنهاد محقق در خصوص نتیجه فرضیه فرعی سوم
با توجه به نتیجه فرضیه سوم موارد زیر مطرح میشود:
1) استفاده از روابط جاری با مشتری‌های فعلی برای به حداکثر رساندن میزان رشد درآمدها؛
2) مشخص کردن، جذب نمودن و حفظ بهترین مشتری‌ها؛
3) معرفی و مشخص کردن روال‌ها و فرآیندهای فروشی که بیشتر تکرار می‌شوند؛
4) پاسخگویی به نیازها و رفع تقاضای مشتریان؛
5) ایجاد و اجرای یک راهبرد فعال بازاریابی که به کاهش هزینه‌ها و شناخت عمیق‌تر مشتری منجر می‏شود.

تجارب سنتی بازاریابی در سازمان‏ها نیز به گونه‏ای دیگر این مطلب را بیان می‏دارد:
1) هزینه فروش کالا به یک مشتری جدید، شش برابر فروش به مشتری قدیمی است.
2) معمولاً هر مشتری ناراضی، عدم رضایت خود را با 8 الی 10 نفر در میان می‌گذارد.
3) احتمال فروش یک محصول به یک مشتری قدیمی در حدود 50 درصد است؛ در حالی که احتمال فروش همان محصول به یک مشتری جدید تنها 15 درصد است.
4) اگر شرکتی بتواند میزان نگهداری و حفظ مشتری سالیانة خود را 5 درصد افزایش دهد، می‌تواند منافع و سودهای خود را بین 30 تا 125 درصد افزایش دهد.

5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي
با توجه به اهميت سرمایههای فکری براي گروههاي مختلف سرمايهگذاران، تحليل گران، ادارهکنندگان بورس اوراق بهادار و انجمنهاي حرفهاي حسابداري زمينههاي بسياري نظير موارد زير براي پژوهش در اين زمينه وجود دارد:
بررسي ساير مدلهاي اندازهگیری سرمایههای فکری و اجرای دوباره این تحقیق به منظور تقویت نتایج تحقیق.
بررسي ساير مدلهاي اندازهگیری آشفتگی مالی و اجرای دوباره این تحقیق به منظور تقویت نتایج تحقیق.
بررسي رابطه بین سرمایههای فکری و وقوع آشفتگی مالی به تفکیک صنایع به منظور یافتن صنایعی که بیشتر تحت تأثیر این عامل هستند.

5-6- خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا مقدمه و هدف اصلي اين پژوهش بيان شد، و در ادامه نتايج و محدوديتهاي تحقيق و سپس پيشنهادات تحقيق (مبتني بر نتايج تحقيق و در زمينه تحقيقات آتي) ارائه گرديد. اين تحقيق در پي پاسخ به اين سؤال بوده است که آيا وجود سرمایههای فکری احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را کاهش ميدهد يا خير. به طور کلي استفاده از يک نمونه از شرکتهاي بورس اوراق بهادار در فاصله سالهاي 1386 الي 1390 بيانگر اين نتيجه بوده است که سرمایههای فکری احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را کاهش ميدهد. اين نتيجه با اين تفسير سازگار است که شركتهايي كه از سطح بيشتري از كنترل و تمركز روي داراييهاي نامشهود خود برخوردارند به نسبت شركتهايي كه نسبت به اين داراييها و بطور اخص سرمايههاي فكري بيتوجهاند، داراي عملكرد و بازگشت سرمايه بهتر و نوسان قيمت سهام اين شركتها كمتر بوده است و شرکتهایی که عملکرد مطلوبتری داشته باشند و دچار نوسان کمتری در قیمت سهام خود شود؛ سرمایهگذاران و اعتباردهندگان نیز نسبت به آن شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینههای بیشتر در رقابت با سایر شرکتهای مشابه بینیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت میکنند و طبیعتاً احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکتها به مراتب کاهش مییابد87. با اين حال با توجه به محدوديتهاي مورد اشاره، نتايج اين تحقيق نيازمند اعمال احتياط در تفسير و تعميم نتيجه فوق به ساير شرکتها ميباشد.

منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسی:
اسمعیل زاده مقري، علی؛ همت فر، محمود؛ زمانیان، علیرضا (1389) بررسی ارتباط میان سرمایه فکري و شاخصهاي ارزیابی عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداري مدیریت.
امینی، عذرا (1384)، ارزیابی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما: دکتر فرشاد هیبتی، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
انجمن حسابداران رسمي آمريكا(1388)، مديريت ارزشهاي آينده: چگونه سرمايه فكري بنگاه را مديريت كنيم؟، مترجم:جعفريان طاهري، محمد حسين، مجله حسابدار، شماره 206، سال بيست و سوم، ص49.
انواري رستمي، علي اصغر، رستمي، محمدرضا(1382)، ارزيابي مدل ها و روش هاي سنجش و ارزشگذاري سرمايههاي فكري شركتها، مجله بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 34، سال دهم، صص 75-51.
انواري رستمي، علي اصغر، سراجي، حسن(1384)، سنجش سرمايه فكري و بررسي رابطه ميان سرمايه فكري و ارزش بازار سهام شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 39، سال دوازدهم، صص62-49.
جعفري، مصطفي، رضائي نور، جلال، حسنوي، رضا(1385)، بازنگري مدل هاي اندازه گيري سرمايه فكري: يك رويكرد كل نگر، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت، دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف.
حاجیها ، زهره (1384) ، سقوط شرکت ، علل و مراحل آن ، حسابرس شماره 29 :ص8 تا18و 24تا 43 .
دانش فرد، کرم ا…؛ ذاکری، محمد؛(1388) ” بررسی تأثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکتهای مهندسین مشاور” پایاننامه ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، راهبرد یاس شماره 19 – پاییز88
راعی، رضا و فلا ح پور، سعید ،)بهار و تابستان، (1383 ، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی “، تحقیقات مالی ، سال ششم ، شماره.39- 17 ، صفحات
رسول زاده ، مهدی(1384) ، کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعيين‌ وضعيت‌ ورشکستگي‌ شرکت ها، ماهنامه تدبير- سال سيزدهم- شماره 120 :ص 2تا5 و 8 تا 17.
رضایی، فرزین (1389) ارزيابي تأثیر سرمايه فكري در ايجاد ارزش افزوده (اقتصادي و بازار)، مجله پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، شماره 1، صص 59-71
رهنمای روپشتی ، فریدون ، فرزین ، اکرم (1383) ، کلیات مدیریت مالی ،اصفهان: انتشارات جنگل.
رهنمای روپشتی ،فریدون و نیکو مرام ، هاشم و شاهور دیانی ،شادی(1385)،مدیریت مالی و راهبردی (ارزش آفرینی) ،تهران: انتشارات کساکاوش.
زاهدي، سيدمحمد، لطفي زاده، فرشته(1386)، ابعاد و مدلهاي اندازه گيري سرمايه فكري، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره55، سال پانزدهم، صص 64-39.
زنجيردار، مجيد، كهن، علي، سلطان زاده، علي اكبر(1387)a، مديريت، اندازه گيري و گزارشگري از سرمايه فكري، نامه اتاق بازرگاني، شماره 483، صص 12-10.
زنجيردار، مجيد، كهن، علي، سلطان زاده، علي اكبر(1387)b، مديريت، اندازه گيري و گزارشگري از سرمايه فكري، نامه اتاق بازرگاني، شماره 484، صص 14-13.
ستایش، محمدحسین (1388) بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتهای حسابداری، شماره 1، صص69-94.
سلیمانی ، اعظم (1384) ، ارزيابي توانمندي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، منتشر شده در سایت پژوهش نامه اقتصادی (www.sid.ir).
سلیمانی امیری ، غلامرضا، ( 1381 )بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران “، پایان نامه دکتری، رشته حسابداری، دانشگاه تهران.
صفري، عليرضا (1381) ، ارتباط نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت ها ،پايان نامه تحصيلي کارشناسی ارشد،  تهران دانشگاه علامه طباطبايي.
صقری ، محمد1376)) ، کتاب حقوق بازرگانی ورشکستگی(نظری و عملی) ،تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
علی خانی ، مرضیه (1385)، ارزیابی های مدل های ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران ، استاد راهنما: دکتر فریدون رهنمای روپشتی ، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات.
فراهاني، قائم‌مقام، (1368)، حقوق‌ و تجارت، ورشکستگي‌ و تصفيه‌ (جلد اول)، تهران: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران.
قليچ خانی، بهروز، مشبكي، اصغر(1385)، نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فكري سازمان(مطالعه دو مورد شركت خودروساز ايراني)، فصلنامه دانش مديريت، شماره 75، سال نوزدهم، صص 147-125.
مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا، (زمستان 1383 )،استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت ها ی موفق و ناموفق “،.بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم.
همتي، حسن؛ كرامتي فرهود، علي؛ شيپوريان، سعيد (1389) مدل ها و روشهاي حسابداري سرمايه هاي فكري، سال سوم، شماره ششم، صص 1-12.

ب) منابع خارجی:
27-Richardson, F. m. and Davidson, L. F. (1983) ‘An exploration into bankruptcy Discriminant model sensitivity’ , Journal of Business Finance & Accounting;PP 10(2) (Summer)
28-Springate, Gord, L.V. (1978). “Predicting the possibility of failure in a Canadian firm”.Unpublished M،B،A Research Project,Simon Fraser university, junuary
29-Altman, E. (1968) ‘Financial ratios, Discriminant analysis and the prediction  of corporate bankruptcy’, Journal of Finance, 4 (September):pp54-89.
30-Altman, E., Haldeman, R. and Narayanan, P. (1977) ‘ZETA analysis. A new model to identify bankruptcy risk of corporations’, Journal of Banking and Finance,pp14-31.
31-Barney, J. (1991). “Firm Resources and Sustainable Competitive Advantage“. Journal of Management. No1. 99-120.Managing. Nos 5/6/7/8. 62-433.
32-Beaver, W. (1966) ‘Financial ratios as predictors of failure’, Empirical Research in Accounting. Selected Studies, Supplement to Vol.
33-Bontis, N. (1999). “Managing

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، شرکتهای پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده، سرمایه فکری