منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، شرکتهای پذیرفته شده، سرمایه فکری

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی فرضیههای تحقیق بر اساس مدلها و الگوهای مطرح شده در فصل سوم پرداختیم. نتایج آماری فرضیهها بیان شد و جدول زیر برای کمک به تحلیل و نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها ارائه میشود.
جدول 4-27- خلاصه نتایج فرضیههای تحقیق
شماره فرضیه
شرح
نتیجه
فرضیه اصلی
رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
تأیید فرضیه
فرضیه فرعی اول
رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
رد فرضیه
فرضیه فرعی دوم
رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
تأیید فرضیه
فرضیه فرعی سوم
رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
تأیید فرضیه

فصل پنجم:
خلاصه، نتيجهگيري
و پيشنهادها

5-1- مقدمه
هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. سرمایه فکری یک سازمان داراییها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آنها به فرآیندهای جدید کالا و خدمات به خلق ارزش میپردازد. به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایههای فکری ( به عنوان مهمترین بخش از سرمایههای کل شرکت) در سودآوری پایدار و مستمر و بلندمدت، یکی از کلیدیترین وظایف مدیران مالی، وظیفه مدیریت این داراییهاست. در حقیقت مدیریت نامطلوب سرمایههای فکری علاوه برناکارآمدی عملیات روزمره شرکت، باعث میشود ثبات بلندمدت شرکت نیز با خطر مواجه گردد و احتمال بحران مالی شرکت افزایش یابد. سرمايه فكري به سه دسته سرمايه انسانی، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري تقسيم میشود و این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال میباشد که آیا سرمایه فکری و اجزای آن بر احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است یا خیر؟
بر اين اساس فرضيه اصلی تحقيق به صورت زير تعريف ميگردد:
رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
فرضیات فرعی به شرح زیر مطرح گردید:
رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
به منظور بررسي و يافتن پاسخ فرضيههای مزبور از مدل پالیک به منظور ارزیابی سرمایه فکری و اجزای آن استفاده نمودهايم. برای اندازهگیری آشفتگی مالی از مدل آلتمن استفاده نمودهایم. به منظور آزمايش فرضيات تحقيق دادههاي گردآوري شده براي دوره زماني پنج ساله 1386 الي 1390 با کمک نرمافزار آماري SPSS و Excel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين فصل نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيق و تجزيه و تحليل آن به همراه پيشنهاداتي براي تحقيقات بيشتر در اين زمينه ارائه ميگردد.

5-2- نتايج آزمون فرضيههای تحقيق
5-2-1- بررسی فرضیه اصلی تحقیق
ميزان ضريب تعيين 736/0 است. یعنی حدود 74 درصد تغییرات آشفتگی مالی تحت تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق، قرار دارد.
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر ارزش افزوده سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل (متغیر اصلی تحقیق)657/2- و 008/0 میباشد یعنی بین ارزش افزوده سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی شرکتها مورد تأیید قرار میگیرد.
5-2-2- بررسی فرضیه فرعی اول
ميزان ضريب تعيين 734/0 است. یعنی حدود 74 درصد تغییرات آشفتگی مالی تحت تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق، قرار دارد.
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر سرمایه ساختاری به عنوان متغیر مستقل 257/0- و 797/0 میباشد یعنی بین سرمایه ساختاری و میزان آشفتگی مالی رابطه منفی و غیر معناداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه فرعی اول تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین سرمایه ساختاری و میزان آشفتگی مالی شرکتها مورد تأیید قرار نمیگیرد.

5-2-3- بررسی فرضیه فرعی دوم
ميزان ضريب تعيين 737/0 است. یعنی حدود 74 درصد تغییرات آشفتگی مالی تحت تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق، قرار دارد.
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر سرمایه انسانی به عنوان متغیر مستقل 725/2- و 007/0 میباشد یعنی بین سرمایه انسانی و میزان آشفتگی مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه فرعی دوم تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین سرمایه انسانی و میزان آشفتگی مالی شرکتها مورد تأیید قرار میگیرد

5-2-4- بررسی فرضیه فرعی سوم
ميزان ضريب تعيين 750/0 است. یعنی حدود 75 درصد تغییرات آشفتگی مالی تحت تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق، قرار دارد.
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر سرمایه مشتری به عنوان متغیر مستقل 857/6 و 008/0 میباشد یعنی بین سرمایه مشتری و میزان آشفتگی مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه فرعی سوم تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین سرمایه مشتری و میزان آشفتگی مالی شرکتها مورد تأیید قرار میگیرد.

خلاصه نتایج تحقیق در جدول 5-1 بیان شده است:
جدول 5-1- خلاصه نتایج تحقیق
عنوان فرضیه
فرضیه
نتیجه آزمون فرضیه
فرضیه اصلی
رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
تأیید فرضیه
فرضیه فرعی 1
رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

رد فرضیه
فرضیه فرعی 2
رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
تأیید فرضیه
فرضیه فرعی 3
رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

تأیید فرضیه

5-3- تفسیر نتایج
تفسير نتيجه فرضيه اصلي
با توجه به نتيجه فرضيه اصلي ميتوان بيان نمود بين سرمايه فکري و احتمال وقوع آشفتگي مالي ارتباط معکوسي وجود دارد. يعني هر چه توجه يک شرکت به موضوع سرمايه فکري بيشتر ميشود احتمال وقوع آشفتگي مالي در آن کاهش مييابد. اين نتيجه کاملاً مطابق با پيشينه تحقيق و انتظارات حاصل شده است. غالباً شرکتهایی که به سرمایه فکری توجه دارند قدرت بیشتری در جذب مشتریان، ایجاد رضایت مندی در آنها، افزایش قدرت بازاریابی و … پیدا میکنند و احتمالاً کمتر گرفتار آشفتگی مالی میشوند. مدیریت سرمایه فکری برای موفقیت بلند مدت یک شرکت بسیار مهم است به گونهاي که با افزودن بر ارزش سازمان، بطور چشمگیری در بهبود موفقیت رقابتی سازمان مشارکت میکنند. سرمایه فكري در سازمانها، موجبات بهبود عملكرد مالي و مزيت رقابتي سازمان را در بر خواهد داشت. يكي از مهمترين چالشها و مشكلات سيستمهاي حسابداري سنتي، عدم انعكاس ارزش سرمايههاي فكري در صورتهاي مالي و گزارشات واحدهاي تجاري است. در حاليكه امروزه نقش سرمايههاي فكري در ايجاد ارزش براي شركتها و واحدهاي تجاري بسيار بيشتر از نقشي است كه سرمايههاي مالي در واحدها ايفا ميكنند (همتی و همکاران، 1389). شركتهايي كه از سطح بيشتري از كنترل و تمركز روي داراييهاي نامشهود خود برخوردارند به نسبت شركتهايي كه نسبت به اين داراييها و بطور اخص سرمايههاي فكري بيتوجهاند، داراي عملكرد و بازگشت سرمايه بهتر و نوسان قيمت سهام اين شركتها كمتر بوده است (برامهندكار و اریکسون و اپلبی، 2007).

تفسير نتيجه فرضيه فرعي اول
نتايج تحقيق نشان داد که بين سرمايه ساختاري و احتمال وقوع آشفتگي مالي از لحاظ آماري ارتباط معناداري وجود ندارد. سرمايه ساختاري در ادبيات تحقيق به عنوان سختافزار، نرمافزار، پايگاه دادهها، ساختار سازماني، حقوق انحصاري سازمان، علايم تجاري و تمام تواناييهاي سازمان كه حامي بهرهوري كاركنان است، تعريف ميشود. سرمايه ساختاري چيزي است كه، هنگامي كه كاركنان شب به خانه ميروند در شركت باقي ميماند. سرمايه ساختاري به چند دسته تقسيم ميشود: فرهنگ شركت، ساختار سازماني، يادگيري سازماني، فرآيند عملياتي و سيستم اطلاعاتي.
سرمايه ساختاري مرتبط با روالمند بودن انجام امور سازماني، توالي و ترتيب منظم انجام فعاليتهاي سازمان و همچنين در اختيار بودن نرمافزار و سختافزار لازم براي انجام امور، ميباشد. سرمايه ساختاري در اختيار داشتن حقامتيازها و تسهيلات زيرساختي براي انجام فعاليتها نيز تعريف ميشود. بدين جهت، تأثیر بسيار زياد و اساسي در انجام كارآمد امور دارد و در نهايت، موجب بهبود عملكرد و ارزش شركت را فراهم ميآورد.
اما به نظر ميرسد در شرکتهاي مورد بررسي در اين تحقيق به سرمايه ساختاري به ميزان کافي توجه نميشود. احتمالا در اين شرکتها موضوع فرهنگ سازماني، روالمند بودن انجام امور سازماني، توالي و ترتيب منظم انجام فعاليتهاي سازمان براي انجام امور به گونه مناسبي طراحی نشده است در ضمن از نرمافزار و سختافزارهای لازم بهره گرفته نشده است. همچنين به نظر ميرسد به سرمايه نوآوري به عنوان قسمتي از سرمايه ساختاري توجهي صورت نميگيرد. در حاليکه اين عصر، عصر نوآوري بوده و اين عامل نقشي كليدي براي مزيت رقابتي بلندمدت شركتها در بر خواهد داشت. از اين نظر نيز به نظر ميرسد شرکتها با مشکل مواجه هستند.

تفسير نتيجه فرضيه فرعي دوم
با توجه به نتايج حاصل شده از فرضيه فرعي دوم بين سرمايه انساني و ميزان آشفتگي مالي شرکت ارتباط معکوسي وجود دارد. سرمايه انساني به عواملي نظير دانش كاركنان، توانايي، مهارت، تخصص، توانايي حل مسأله و سبكهاي رهبري آنها مربوط ميشود و همچنين تواناييهايي كه مشتريان حاضرند بابت آن پول بدهند و سود شركت از آنجا ناشي ميشود. علاوه بر اين، وجود افرادي با چنين مهارت و دانش در رأس همه كاركنان باعث مديريت مناسب پرسنل ميشود. مهمترين دارايي سازمان پرسنل وفادار، خدوم و متخصص است و مديريت اين پرسنل نيز حائز اهميت ميباشد. وجود اين افراد به افزايش ارزش شرکت کمک مينمايد.

تفسير نتيجه فرضيه فرعي سوم
با توجه به تأیید فرضیه فرعی سوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی میتوان بیان نمود که داراییهای بازار یک شرکت شامل مشتریان، دانش ارتباط با مشتریان، وفاداری مشتریان، شناخت کانالهای بازاریابی و کانالهای توزیع و سیستم پشتیبانی از مشتریان میتواند باعث افزایش فروش، بهبود عملکرد شرکت و رونق و خوشنامی شرکت در بین مشتریان شود. به طور مثال شرکتی که نسبت به رقبای خود در جذب مشتری موفق عمل کند و در کنار آن قادر به حفظ آنها باشد (از طریق مشتری مداری و پشتیبانی محصولات فروخته شده) طبیعتا کمتر گرفتار مشکلات مالی و نابسامانیهای اقتصادی خواهد شد.
5-4- محدوديتهاي تحقيق
در هر پژوهش و تحقيقي که انجام ميشود محدوديتهايي نيز وجود دارد، که اين محدوديتها عمدتاً موانع مربوط به تعميمدهي نتايج حاصل از تحقيق است. اين تحقيق نيز همانند ساير تحقيقات مبتني بر روش علمي، داراي يک سري محدوديتهايي است که در ذيل به آنها اشاره ميکنيم:
عدم استفاده از برخي از مدلهاي محاسبه آشفتگی مالی به دليل عدم وجود اطلاعات آن مدلها در ايران، به طور مثال مدل تفکیک کننده خطی و مدل اسپرینگیت.
با توجه به محدود بودن جامعه آماري به شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه بوده تسري نتايج به ساير شركتها بايستي با احتياط انجام پذيرد.

5-5- پيشنهادات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی، سرمایه مشتری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، شرکتهای پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران