منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهشت زهرا، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

در این شعر عناصر پیرامونی به کار برده است و از عناصر چگونگی مانند «چون اشک»، «قطره قطره»، «از چشمان پنجره»، عناصر مکانی مانند «پایین»، «در خانه»، «در قلب حیاط» و …، عناصر زمانی مثل «وقتی»، «ساعت‌ها» و … و عناصر سببی مانند «اگر» استفاده کرده است.
در جدول (3-38) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر نه اشاره شده است.
جدول 3-38- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «نه»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
نگذاشتند/ رفتاری
ضربدرهای قرمز
ـــ
بریزد/ مادی
شیشه‌خرده‌ها
چون اشک، قطر قطره، از چشمان پنجره، پایین
انداخت/ مادی
بمب، دست کشیدة همسایه را
وقتی، در خانه
می‌دانی/ ذهنی
(تو: محذوف)
ــــ
بود/ رابطه‌ای
این دست، به فرمان
اگر، هنوز
می‌شد/ رابطه‌ای
بلند، (او: محذوف)
ـــ
احترام می‌گذاشت/ رفتاری
(دست: محذوف)
ـــ
تن می‌کرد/ مادی
لباس ضد گلوله‌اش را
ـــ
تیر نمی‌خوردند/ مادی
ماهی‌های شناور
در قلب حیاط
زندگی کردم/ رفتاری
(من: محذوف)
ساعت‌ها، در کمد، با لباس‌ها
آمدم/ مادی
(من: محذوف)
بیرون
شده بود/ رابطه‌ای
رنگ‌بندی دنیا، عوض
ــــ

3-2-10- ده
دنیا هنوز
از سربازهای بهشت زهرا می‌ترسد
پلاک‌دار و بی‌پلاک
یک گردان
کنار سنگ قبری که بوی گلاب می‌داد
وصیت کرده بود
امام را دعا کنید
و ما که گوش‌هامان پُر بود از صدای
ترکش و تیر و خمپاره
این‌ها را عموحسینم گفت
عمو حسین هنوز
ترکش چهار سانتی را که روزی
روی ستون فقراتش رژه می‌رفت
دوست داشت
و توی یک شیشة الکل گذاشته بود
عمو حسین هم بوی گلاب می‌داد (همان: 27-28)
شاعر در شعر «ده»، نه فرایند به کار برده است که از این تعداد سه فرایند مادی، یک فرایند رابطه‌ای، سه فرایند کلامی و دو فرایند ذهنی هستند. او در این شعر از فرایندهای رفتاری که مربوط به رفتار کردن است و فرایندهای وجودی که بر به وجود آمدن دلالت دارند، استفاده نکرده است. در این شعر تقریباً میزان به کارگیری فرایندهای مادی و کلامی یکسان است. فرایندهای مادی به تجربة ما از دنیای بیرون مربوط هستند و فرایندهای کلامی به طور کلی شامل فرایندهایی از نوع گفتن هستند. شاعر در شعر «ده» به فرایندهای ذهنی که شامل ادراک، شناخت و واکنش‌های ذهنی هستند، توجه کرده است. او در این شعر تنها به یک فرایند رابطه‌ای به کمک فعل ربطی بودن اشاره داشته و رابطة بین دو پدیده را در قالب فرایند رابطه‌ای بیان کرده است.
نگاهی به شرکت‌کنندگان در فرایند نشان می‌دهد که علاوه بر شاعر، مشارکین انسانی دیگری هم در شعر مشاهده می‌شوند مانند «سرباز» در مصرع «دنیا هنوز از سربازهای بهشت زهرا می‌ترسد»، «یک گردان» در مصرع «یک گردان کنار سنگ قبری که بوی گلاب می‌داد»، «امام» در مصرع «امام را دعا کنید»، «عمو حسین» در مصرع‌های «این‌ها را عمو حسینم گفت»، «عمو حسین هنوز ترکش چهارسانتی را که روزی روی ستون فقراتش رژه می‌رفت» و «عمو حسین بوی گلاب می‌داد». مشارکین غیرانسانی نیز در شعر هستند مثل «گوش‌هامان» در مصرع «و ما که گوش‌هامان پُر بود از صدای ترکش و تیر و خمپاره».
شاعر در این شعر به عناصر پیرامونی نیز توجه داشته و برای شش فرایند عناصر پیرامونی برگزیده است و سایر فرایندها را بدون عناصر پیرامونی رها کرده است. در شعر «ده» عناصر زمانی مثل «هنوز»، «روزی» و عناصر مکانی چون «کنار سنگ قبری»، «روی ستون فقراتش» دیده می‌شود.
در جدول (3-39) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر ده اشاره شده است.

جدول 3-39- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «ده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
می‌ترسد/ ذهنی
دنیا، از سربازهای بهشت زهرا، پلاک‌دار و بی‌پلاک، یک گردان
هنوز
می‌داد
(آن: محذوف)، بوی گلاب
ـــ
وصیت کرده بود/ کلامی
(او: محذوف)
کنار سنگ قبری
دعا کنید/ کلامی
(شما: محذوف)، امام را
ـــ
بود/ رابطه‌ای
ما، گوش‌هامان، پُر
از صدای ترکش و تیر و خمپاره
گفت/ کلامی
این‌ها را، عمو حسینم
ـــ
رژه می‌رفت/ مادی
(آن: ترکش چهار سانتی‌)
روزی، روی ستون فقراتش
دوست داشت/ ذهنی
عمو حسین، ترکش چهار سانتی را
هنوز
گذاشته بود/ مادی
(او، آن را: محذوف)
توی یک شیشه الکل
می‌داد/ مادی
عمو حسین، بوی گلاب
هم

3-2-11- یازده
می‌گویند
در آخرین نامه‌اش نوشته بود
دبیرستان هنوز ادامه دارد و
از مرزهای دشمن عربی یاد می‌گیریم
نوشته بود
گاهی با جنگ بازی می‌کنیم
تیرهای دشمن در خشاب‌ها چشم می‌گذارند
ما قایم می‌شویم
تیرهای ما چشم می‌گذارند
دشمن
نوشته بود
باد پیشانی‌‌بند یا زهرا بسته
و چادرهای قرارگاه امداد را
به خط مقدم می‌برد
و یاس‌ها
تمام هستی‌شان را
در شیشه‌های عطر
به جبهه می‌فرستند
نوشته بود
ساقی‌گردان بچه‌های حبیب تیر خورده
و قمقمه‌ها دارند هلاک می‌شوند
خودش شهید شد
و نامه در جیب پیراهنش اسیر
هنوز منتظریم به دست ما برسد
گره کور پایین امضایش را باز کنیم
و با اثر انگشتش
تطبیق بدهیم (همان: 29-30)
سعدآبادی در شعر «یازده» از بیست و سه فرایند بهره‌مند شده است. از این تعداد دوازده فرایند مادی، شش فرایند رابطه‌ای، چهار فرایند رفتاری و یک فرایند کلامی است. او در این شعر به فرایندهای وجودی اشاره نکرده است. بسامد بالای فرایندهای مادی در شعر نسبت به سایر فرایندها، خواننده را با فضایی متحرک و پویا روبرو می‌کند. در این شعر فرایندهای رابطه‌ای به چشم می‌خورد که این فرایندها بر هویت داشتن دلالت دارند. همین‌طور فرایندهای کلامی یا بیانی هم به مقدار کم در این شعر دیده می‌شود، این فرایندها که به ارتباط کلامی مربوط هستند، با افعالی نظیر «گفتن» نشان داده می‌شوند.
نگاهی به مشارکین فرایند نشان‌دهندة آن است که به همراه شاعر مشارکین انسانی دیگری در شعر حضور دارند مثل «بچه‌های حبیب» در مصرع «ساقی‌ گردان بچه‌های حبیب تیر خورده» و «شهید» در مصرع «خودش شهید شد». مشارکین غیرانسانی هم در این شعر حضور دارند مثل «دبیرستان» در مصرع «دبیرستان هنوز ادامه دارد»، «عربی» در مصرع «از مرزهای دشمن عربی یاد می‌گیریم»، « جنگ» در مصرع «گاهی با جنگ بازی می‌کنیم»، «تیرهای دشمن» در مصرع «تیرهای دشمن در خشاب‌ها چشم می‌گذارند»، «تیرهای ما» در مصرع «تیرهای ما چشم می‌گذارند»، «باد» در مصرع «باد پیشانی‌بند یا زهرا بسته»، «چادرهای قرارگاه امداد» در مصرع «چادرهای قرارگاه امداد را به خط مقدم می‌برد»، «یاس‌ها» در مصرع «و یاس‌ها تمام هستی‌شان را در شیشه‌های عطر به جبهه می‌فرستند»، «قمقمه‌ها» در مصرع «و قمقمه‌ها دارند هلاک می‌شوند»، «نامه» در مصرع «و نامه در جیب پیراهنش اسیر»، «منتظر» در مصرع «هنوز منتظریم به دست ما برسد» و «گره کور پایین امضایش» در مصرع «گره کور پایین امضایش را باز کنیم».
در این شعر سعدآبادی به عناصر پیرامونی نیز توجه داشته است. او برای یازده فرایند در این شعر عناصر متعددی را انتخاب می‌کند از جمله عناصر زمانی مثل «هنوز»، «گاهی» و … و عناصر مکانی مثل «در آخرین نامه‌اش»، «از مرزهای دشمن»، «به خط مقدم»، «به جبهه» و … .
در جدول (3-40) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر یازده اشاره شده است.

جدول 3-40- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «یازده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
می‌گویند/ کلامی
(آنها: محذوف)
ـــ
نوشته بود/ مادی
(او: محذوف)
در آخرین نامه‌اش
ادامه دارد/ رابطه‌ای
دبیرستان
هنوز
یاد می‌گیریم/ مادی
(ما: محذوف)، عربی
از مرزهای دشمن
نوشته بود/ مادی
(او: محذوف)
ـــ
بازی می‌کنیم/ رفتاری
(ما: محذوف)، با جنگ
گاهی
چشم می‌گذارند/ رفتاری
تیرهای دشمن
در خشاب‌ها
قایم می‌شویم/ رفتاری
ما
ـــ
چشم می‌گذارند/ رفتاری
تیرهای ما
ـــ
می‌شود/ رابطه‌ای
دشمن (قایم)
ـــ
نوشته بود/ مادی
(او: محذوف)
ـــ
بسته/ مادی
باد، پیشانی‌بند یا زهرا
ـــ
می‌برد/ مادی
چادرهای قرارگاه امداد را
به خط مقدم
می‌فرستند/ مادی
یاس‌ها، تمام هستی‌شان را
در شیشه‌های عطر، به جبهه
نوشته بود/ مادی
(او: محذوف)
ـــ
تیر خورده/ مادی
ساقی گردان بچه‌های حبیب
ـــ
دارند می‌شوند/ رابطه‌ای
قمقمه‌ها، هلاک
ـــ
شد/ رابطه‌ای
خودش، شهید
ـــ
شد/ رابطه‌ای
نامه، اسیر
در جیب پیراهنش
یم (هستیم)/ رابطه‌ای
(ما: محذوف)، منتظر
هنوز
برسد/ مادی
(آن: محذوف)
به دست ما
باز کنیم/ مادی
گره کور پایین امضایش را (ما: محذوف)
ـــ
تطبیق بدهیم/ مادی
(ما: محذوف)، با اثر انگشتش
ـــ

3-2-12- دوازده
با قصه‌ای کودکانه
جنگ را می‌خوابانم
و آرام آرام
سلاح‌های جنگی را
از دستان خواب‌آلودش بیرون می‌کشم
او غلت می‌خورد
و طرح کشته‌هایی دسته جمعی
بر ملحفه‌های سفید تخت
پیدا می‌شود
چراغ را خاموش می‌کنم
در را می‌بندم
شاید صدای هیچ مملکتی
او را بیدار نکند (همان: 31-32).
سعدآبادی در شعر «دوازده» هفت فرایند را گنجانده است که از این تعداد چهار فرایند مادی، دو فرایند رفتاری و یک فرایند رابطه‌ای است. تعداد فرایندهای مادی در این شعر نسبت به فرایندهای رفتاری و رابطه‌ای بیشتر است. آوردن فرایندهای رفتاری در کنار فرایندهای مادی فضای ساکن شعر را پویا و متحرک کرده است در این شعر شاعر به فرایندهای رابطه‌ای هم اشاره کرده است که این فرایندها بر رابطة دو چیز با هم مربوط‌ هستند و با استفاده از افعال ربطی و معمولاً با فعل «بودن» بیان می‌شوند.
نگاهی به مشارکین فرایند نشان می‌دهد که تنها انسانی که در این شعر حضور دارد، فقط خود شاعر است که با مخاطب فرضی خود گفتگو می‌کند. مشارکین غیر انسانی نیز در این شعر هستند مثل «جنگ را» در مصرع «با قصه‌ای کودکانه جنگ را می‌خوابانم»، «سلاح‌های جنگی» در مصرع «سلاح‌های جنگی را از دستان خواب‌آلودش بیرون می‌کشم»، «طرح کشته‌هایی دسته‌جمعی» در مصرع «طرح کشته هایی دسته‌جمعی بر ملحفه‌های سفید تخت پیدا می‌شود»، «چراغ» در مصرع «چراغ را خاموش می‌کنم» و «در» در مصرع «در را می‌بندم مملکتی او را بیدار نکند».
سعدآبادی در این شعر به عناصر پیرامونی نیز پرداخته است، او برای چهار فرایندش عناصر پیرامونی بر می‌گزیند و سایر فرایندهای او بدون عناصر پیرامونی آمده‌اند. در این شعر بیشتر از عناصر چگونگی مثل «با قصه‌های کودکانه»، «شاید» و … بهره می‌گیرد.
در جدول (3-41) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر دوازده اشاره شده است.
جدول 3-41- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «دوازده»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
می‌خوابانم/ رفتاری
جنگ را، (من: محذوف)
با قصه‌ای کودکانه
بیرون می‌کشم/ مادی
(من: محذوف) سلاح‌های جنگی را
از دستان خواب‌آلودش
غلت می‌خورد/ رفتاری
او
ـــ
می‌شود/ رابطه‌ای
طرح کشته‌هایی دسته جمعی، پیدا
بر ملحفه‌های سفید تخت
خاموش می‌کنم/ مادی
(من: محذوف)، چراغ را
ـــ
می‌بندم/ مادی
(من: محذوف)، در را
ـــ
بیدار نکند/ مادی
صدای هیچ مملکتی، او را
شاید

3-2-13- سیزده
کوچک‌تر که بودم
فکر می‌کردم مرگ
با خشاب‌های تفنگم تمام می‌شود
اما نشد!
با فرمان حملة بعدی
تفنگ‌ها راه افتادند
عزرائیل‌ها رژه رفتند
و بخشی از کودکی‌ام
اسیر شد!
بزرگ‌تر که شدم
مرگ در ناخودآگاهم پیشروی کرده بود
و به دردهای توی سرم
شلیک می‌کرد! (همان: 33-34).
نگاهی به شعر «سیزده» نشان می‌دهد که شاعر در این شعر ده فرایند را به کار برده است که از این تعداد چهار فرایند آن مادی ، پنج فرایند رابطه‌ای و یک فرایند ذهنی هستند. افزایش فرایندهای رابطه‌ای در این شعر مشاهده می‌شود که این فرایندها نشان‌دهندة ویژگی و یا صفت هستند. وقتی در شعر فرایندهای رابطه‌ای افزایش پیدا می‌کند به مراتب ما شاهد کاهش فرایندهای مادی خواهیم بود. شاعر در این شعر از فرایندهای مادی هم بهره می‌گیرد که این فرایندها بر انجام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتار انسان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، روابط انسانی