منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهبود عملکرد، آموزش معلمان

دانلود پایان نامه ارشد

درک شده34: درجه اي که فرد معتقد است استفاده از فناوري مي تواند عملکرد شغلي وي را افزايش دهد ( (Siegel, 2008.
متمايزترين ويژگي الگوي پذيرش فناوري اين است که خاص و ساده است و به دليل پژوهش هاي متعددي که در اين خصوص انجام شده است، در اين تحقيق تمرکز بيشتري بر آن صورت گرفته است. الگوي پذيرش فناوري از مجموعه اي از باورهاي اساسي يعني سودمندي درک شده و سهولت استفاده درک شده استفاده نموده که در موقعيت هاي گوناگون قابل استفاده است. سودمندي درک شده به عنوان درجه اي تعريف مي شود که يک فرد معتقد است که استفاده از فناوري خاصي عملکرد شغلي وي را افزايش خواهد داد. به بيان ديگر سهولت استفاده درک شده به عنوان درجه اي تعريف شده که يک فرد معتقد است استفاده از فناوري خاصي بدون زحمت و تلاش خواهد بود ( (Wen, 2006 .
مطابق با تئوري رفتار برنامه ريزي شده، الگوي پذيرش فناوري نيز مي گويد که استفاده از فناوري اطلاعات تابعي از نيت رفتاري مي باشد. همان طور که تئوري کنش موجه مي گويد که نگرش، تابعي از مجموعه باورها مي باشد، الگوي پذيرش فناوري تعيين مي کند که نگرش به استفاده از يک فناوري توسط دو باور خاص (يعني سودمندي و سهولت استفاده درک شده) با وزن هاي نسبي تعيين مي شود. با توجه به تأثير سودمندي بر نگرش، ديويس و ديگران 35 مي گويند: اگر چه نگرش فرد به يک رفتار ممکن است از نگرش به پاداش به عنوان پيامد رفتار، متفاوت باشد، پيامدهايي که به طور مثبت درک مي شوند نگرش فرد را در رسيدن به آن پيامدها بهبود مي بخشند. آن ها چنين بيان مي کنند که سهولت استفاده، به طور مستقيم بر نگرش به استفاده، از فناوري تأثير مي گذارد. اين امر به دليل آن است که افرادي که معتقدند تعامل با يک فناوري آسان است. در نتيجه به احتمال بيشتري حس خودکارآمدي خودشان را افزايش مي دهند (همان منبع).
افزايش سهولت استفاده، عملکرد را افزايش مي دهد. افزايش سهولت استفاده، کارآيي تلاش را افزايش مي دهد و به فرد اجازه مي دهد تا براي تلاشي که کرده است کار بيشتري انجام دهد .تغيير در وزن يا ضريب سهولت استفاده، به نسبت خود بر سودمندي تأثير مي گذارد.
اگرچه الگوي پذيرش فناوري از پيشينه نظري تئوري کنش موجه ناشي شده است اما اين دو الگو در تشريح رابطه بين نيت رفتاري و ديگر عوامل از پيش تعيين شده مؤثر بر نيت رفتاري، داراي مفروضات تئوريکي متفاوتي هستند. نخست اينکه، در مقايسه با تئوري کنش موجه، الگوي پذيرش فناوري شامل هنجار ذهني به عنوان عامل تعيين کننده نيت رفتاري نيست. ديويس و همکارانش در تحقيقي که در سال 1989انجام دادند اشاره مي کنند که اگر چه هنجار ذهني، عامل مهمي در پيش بيني رفتار است اما تئوري کنش موجه در مفهومي سازي هنجار ذهني، داراي مشکلات تئوريکي مي باشد. به ويژه اين که آن ها بيان مي کنند مشکل است که اثرات مستقيم هنجار ذهني بر نيت رفتاري را از اثرات غير مستقيم که از نگرش نشأت مي گيرد متمايز شود. به علاوه اينکه نگرش ممکن است به خاطر اتفاق نظر غلط و نادرست، بر هنجار ذهني تأثير بگذارد که در اين صورت افراد نگرش خود را به ديگران القاء مي کنند. دوم اينکه، تئوري کنش موجه بر پايه رفتار خاصي نيست. بنابراين، هر رفتاري نيازمند مجموعه باورهاي خاص و مجزاي خودش مي باشد. يک مجموعه اساسي از باورها بايد براي تشريح هر رفتاري در تئوري کنش موجه انتخاب شود. به بيان ديگري، الگوي پذيرش فناوري از مجموعه باورهاي خاصي يعني سودمندي و سهولت استفاده بهره مي برد که ممکن است به طور مداوم در موقعيت هاي گوناگون و متنوعي قابل اعمال و کاربرد باشد ((Donnelley, 2004.
سوم اينکه، الگوي پذيرش فناوري، دو باور موجود در خودش را (سودمندي و سهولت استفاده) به عنوان مفاهيم و ساخت هاي مجزا اما مرتبط بررسي مي کند. در مقايسه، همه باورهاي رفتاري تئوري کنش موجه توسط ضرب در ارزيابي هاي آن ها و جمع آن ها به دست مي آيد. در نهايت اين که، رابطه مستقيم بين سودمندي و نيت رفتاري در الگوي پذيرش فناوري، اين فرض اصلي تئوري کنش موجه را کنار مي گذارد که نگرش، رابطه بين باورها و نيت رفتاري را تعديل مي کند (.(Park, 2003
سودمندي درک شده: نتايج تحقيقات نشان داده که سودمندي درک شده قوي ترين عامل تعيين کننده استفاده از تکنولوژي در بين کاربران است. سودمندي درک شده با باورهاي کاربران درباره عملکرد، اثربخشي و مؤثر بودن رابطه دارد و اين پيامدهاي مثبت، با استفاده از رايانه رابطه دارد. هنگامي که کاربران معتقد باشند استفاده از رايانه عملکرد، اثربخشي و مؤثر بودن آن ها را بهبود خواهد داد، احتمال بيشتري دارد که از رايانه در کارشان استفاده کنند. براي مثال اگر کاربر باور داشته باشد که او مي تواند با استفاده از رايانه يک مورد فناوري را سريع تر و آسانتر بررسي نمايد، احتمال بيشتري دارد که از آن استفاده نمايد. سودمندي درک شده تأثير عوامل ديگر از قبيل سهولت استفاده درک شده و نگرش به استفاده را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
سهولت استفاده درک شده: باور کاربران درباره آسان بودن استفاده از رايانه و ميزان مفيد بودن آن مهم مي باشد. سانجا بر اين باور است که هنگامي که کاربران اعتقاد داشته باشند فناوري اطلاعات به آساني قابل استفاده است، آن ها بر اين باور خواهند بود که اين فناوري مفيد است. براي افزايش استفاده از فناوري اطلاعات بايد کاربران متقاعد شوند که رايانه مفيد بوده و استفاده از آن آسان است. البته آدامز و همکاران 36بيان کردند که تأثير سهولت درک شده مي تواند در شرايط متفاوت کمي تغيير کند. اگر کاربران ببينند که استفاده از رايانه تا چه ميزان مي تواند در کارشان به آن ها کمک کند علي رغم اين ادراک احتمالي که کار با آن سخت است، باز از آن استفاده خواهند کرد.
هنجارهاي ذهني37: مطالعات چان و همکاران که در سال 2001 انجام شد نشان داد که هنجار ذهني، استفاده از فناوري اطلاعات را تحت تأثير قرار مي دهد. کاربران بر اين باور بودند که استفاده بيشتر از فناوري اطلاعات احتمال به دست آوردن منافع بيشتر را افزايش مي دهد. در جايي که کاربران مجبور هستند از رايانه در انجام کارهايشان استفاده کنند يا در موقعيت هايي که آن ها براي استفاده از آن تحت فشار همکاران يا سرپرستان خود هستند تأثير هنجارهاي ذهني افزايش مي يابد. براي مثال اگر يک کاربر معتقد باشد که همکاران يا مديران از او مي خواهند که از رايانه براي تحليل يک مسئله استفاده کند، احتمال بيشتري دارد که اين فرد، تحليل مسئله را با استفاده از رايانه انجام دهد. يافته ها نشان مي دهد هنگامي که فشار اجتماعي براي استفاده از رايانه توسط کاربران افزايش مي يابد، احتمال بيشتري دارد که کاربران اعتقاد داشته باشند فناوري اطلاعات مفيد است و استفاده از آن عملکرد شغلي آنها را بهبود مي بخشد.
خودکارآمدي: نظريه هاي گوناگوني مطرح کرده اند که خودکارآمدي يکي از تعيين کننده هاي مهم رفتار افراد است. اگر افراد باورهاي خودکارآمدي کافي درباره رفتاري داشته باشند آن رفتار را بهتر انجام خواهند داد. مطالعات نشان داده اند که خودکارآمدي بر پذيرش و استفاده از فناوري اطلاعات نيز تأثيرگذار است. هنگامي که کاربران بر اين باور باشند که توانايي کافي براي انجام شغل هاي مرتبط با رايانه را دارند، آن را سريع تر پذيرفته و مکرر مورد استفاده قرار مي دهند. البته همين استفاده کردن بيشتر خود، منجر به باورهاي خودکارآمدي بهتر مي شود. علاوه بر اين چنين باوري دليلي مي شود که آن ها معتقد باشند فناوري اطلاعات مفيد بوده و عملکرد و ثمربخشي آن ها را افزايش مي دهد و براي استفاده نيز آسان است.
تجربيات قبلي :به نظر مي رسد که تجربيات قبلي استفاده از رايانه نقش مهمي در رابطه با پذيرش فناوري اطلاعات از سوي کاربران دارد. هر چه تجربيات قبلي کاربران بيشتر باشد آن ها در سازمان هاي خود بيشتر از رايانه استفاده خواهند کرد. علاوه بر اين، تجربيات قبلي کاربران به احتمال زياد منجر به اين باور مي شود که استفاده از فناوري اطلاعات منافعي در زمينه عملکرد شغلي و اثربخشي براي آن ها دارد. از سوي ديگر، باور آن ها درباره توانمندي هاي خود جهت استفاده از فناوري اطلاعات هنگامي که تجربه استفاده بيشتري از آن را داشته باشند، استحکام بيشتري خواهد يافت. بنابراين با توجه به اهميتي که استفاده از فناوري اطلاعات در سازمان ها دارد و باعث بهبود عملکرد و اثربخشي آن ها مي شود و با در نظر گرفتن اين نکته که اين پيامدهاي مثبت تنها در صورتي حاصل مي شود که اين قبيل فناوري ها مورد استفاده واقع شوند، براي سازمان ها و به خصوص سازمان هاي کشاورزان اين پيشنهاد وجود دارد که نسبت به اين مقوله توجه ويژه اي داشته باشند. سازمان هاي کشاورزان علاوه بر اين که لازم است امکانات و آموزش هاي لازم براي استفاده از فناوري اطلاعات را براي کاربران خود فراهم کنند، بايد عوامل تأثيرگذار بر پذيرش اين فناوري را نيز در نظر گرفته و برنامه اي براي کاربران خود داشته باشند که پذيرش را در نزد آن ها ارتقاء بخشد. به نظر مي رسد هنگامي که سازمان هاي کشاورزان اهميت اين پذيرش و استفاده را براي کاربران خود توجيه کنند استفاده بيشتري را از سوي آن ها مشاهده خواهند کرد. مديران سازمان هاي کشاورزان بايد کاربران را متقاعد کنند که چگونه با استفاده از فناوري اطلاعات عملکرد خود را بهبود خواهند بخشيد. بالاخره اين که سازمان هاي کشاورزان بايد فرصتي براي کاربران خود فراهم کنند که کار با سيستم هاي رايانه اي مختلفي که فراهم شده است را قبل از به کار بردن، به اندازه کافي تمرين کنند.
در مورد مطالعات پذيرش آي سي تي، بايد گفت که براي نخستين بار، فرد ديويس???? مدل پذيرش فناوري را بر اساس در نظرية عمل مستدل به منظور توضيح چگونگي منجر شدن باورها و نگرش هاي موجود در زمينة اشيا به رفتار مناسب ارائه کرد. در اين نظريه، هنجارهاي ذهني از عوامل مهم به شمار مي روند. بر اساس مدل اولية پذيرش فناوري، دو نوع برداشت ، و به تعبير ديويس، دو باور نقش اساسي را در پذيرش فناوري اطلاعاتي ايفا مي كنند. اين دو باور كه به نوبة خود مي توانند از متغيرهاي برون زا (خارجي) نيز تأثير بپذيرند، به ترتيب عبارت اند از: برداشت ذهني فايده و برداشت ذهني از سهولت كاربرد از فناوري( موحدي و عابسي،:???? ??-?? ) ديويس متغيرهاي برون زا را مشخص نكرد اما در تحقيقات بعدي خود، بر بررسي شرايط و سازوكارهايي تأكيد داشت كه تأثيرات اجتماعي بر استفاده از آي سي تي را روشن مي سازند. از اين رو، مدل ديويس را مي توان مدلي انعطاف پذير دانست . کرايسا در مقالة عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد فناوري اطلاعات در مدارس، موانع سد راه معلمان در اجراي فناوري هاي رايانه اي براي آموزش دانش آموزان را بررسي كرده است که مهم ترين آنها عبارت اند از: عوامل زماني، مشکلات دسترسي به سخت افزار و نرم افزار، نگرش هاي مديريت نسبت به فناوري، نگرش هاي معلمان نسبت به فناوري اطلاعات، مشکلات آموزشي، آموزش معلمان و مهارت هاي شخصي معلمان در زمينة رايانه ( (Krysa, 1998: 5-8.
شيخ شعاعي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كتابداران دانشكده هاي فني دانشگاه هاي دولتي تهران را بررسي كرده و يافته هاي پژوهش او نشان داده است كه همة متغيرهاي مستقل (برداشت ذهني از مفيد بودن، برداشت ذهني از آساني استفاده، نگرش نسبت به استفاده و تصميم به استفاده از فناوري اطلاعات) با ?? درصد اطمينان بر متغير وابسته تأثير مي گذارند. متغير( تصميم به استفاده)صورت مستقيم و پس از آن، به ترتيب متغيرهاي نگرش نسبت به استفاده، برداشت ذهني از آساني استفاده و برداشت ذهني از مفيد بودن به صورت غيرمستقيم بيشترين تأثير را بر استفاده از فناوري اطلاعات دارند (شيخ شعاعي، 1385: 1).

ثرين38 پذيرش آي سي تي در بين نوجوانان نروژي را بررسي كرده و با تمركز بر رفتار و توان پذيرش آي سي تي بر مبناي دو فرضية اساسي، عوامل مؤثر بر پذيرش اين فناوري ها را تقسيم بندي كرده است. بر اساس نخستين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتباطات مؤثر، منابع محدود، محل سکونت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتار انسان